Đề thi thử ĐH lần 1 môn Lý_THPT Huỳnh Thúc Kháng (M231)

Chia sẻ: Nguyen Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
108
lượt xem
25
download

Đề thi thử ĐH lần 1 môn Lý_THPT Huỳnh Thúc Kháng (M231)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh lần 1 môn lý_thpt huỳnh thúc kháng (m231)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH lần 1 môn Lý_THPT Huỳnh Thúc Kháng (M231)

  1. Tr−êng THPT Huúnh Thóc Kh¸ng §Ò THI THö §¹I HäC LÇN 1 ---------o0o---------- M«n: VËt Lý (Thêi gian: 90 phót) §Ò n y cã: 05 trang - M §Ò: 231 C©u 1: T¹i mét ®iÓm O trªn mÆt n−íc l t©m ph¸t sãng, sãng truyÒn trªn mÆt n−íc víi b−íc sãng λ. Chän nhËn xÐt ®óng : λ A. §iÓm dao ®éng ng−îc pha víi O c¸ch O mét ®o¹n ng¾n nhÊt l 2 B. Hai ®iÓm c¸ch nhau mét ®o¹n λ th× lu«n dao ®éng cïng pha nhau C. Hai ®iÓm trªn ®−êng th¼ng ®i qua O dao ®éng ng−îc pha nhau c¸ch nhau b»ng mét sè nguyªn lÇn nöa b−íc sãng. D. Hai ®iÓm n»m trªn ®−êng th¼ng ®i qua O dao ®éng vu«ng pha nhau c¸ch nhau mét sè λ nguyªn lÇn 4 C©u 2: Trong dao ®éng c¬ ®iÒu ho cña mét vËt trªn trôc Ox víi gia tèc cùc ®¹i l am . Lóc ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng th× ®é lín gia tèc cña vËt b»ng: a 3 a 3 A. m B. am C. m D. am 2 2 3 4 C©u 3: Lóc ®iÖn ¸p trªn cuén thø nhÊt cña mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®¹t cùc ®¹i U 0 th× ®iÖn ¸p trªn cuén 2 v cuén 3 t−¬ng øng l : U U0 U U U U0 U U A. − 0 v B. 0 v − 0 C. 0 v D. − 0 v − 0 2 2 2 2 2 2 2 2 C©u 4: Nèi v«n kÕ khung quay v o mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu: u = 120 2 cos(100πt ) (V ) , th× v«n kÕ chØ: A. 0V B. 120V C. 120 2V D. 240 V C©u 5: M¹ch dao ®éng lÝ t−ëng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng tù do víi n¨ng l−îng W = 2.10-6 J , ®iÖn ¸p cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô l U 0 = 10V , c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i I 0 = 3,14 A . NÕu dïng m¹ch n y l m m¹ch chän sãng céng h−ëng th× nã cã thÓ b¾t ®−îc sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng b»ng A. 240m B. 60m C.120m D. 90m C©u 6: M¹ch dao ®éng lÝ t−ëng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng tù do víi ®iÖn tÝch cùc ®¹i cña tô l q0 = 15.10 −8 C . Lóc ®iÖn tÝch cña tô q0 = 9.10 −8 C th× c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch b»ng 0,12A. C−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i b»ng: A. 0,18A B. 0,24A C. 0,15A D. 0,3A C©u 7: Chän nhËn xÐt ®óng vÒ ®iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn: A. §iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn lan truyÒn trong kh«ng gian víi vËn tèc v« cïng lín B. Trong ®iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn: vÐc t¬ E lu«n cã ph−¬ng th¼ng ®øng, cßn vÐct¬ B lu«n cã ph−¬ng n»m ngang. C. §iÖn tr−êng biÕn thiªn tuÇn ho n theo thêi gian víi tÇn sè f, l m xuÊt hiÖn tõ tr−êng biÕn thiªn theo víi tÇn sè f. D. Mçi biÕn thiªn cña tõ tr−êng theo kh«ng gian ®Òu l m xuÊt hiÖn ®iÖn tr−êng xo¸y C©u 8: Trong m¹ch dao ®éng lÝ t−ëng LC, nÕu t¨ng ®iÖn dung cña tô ®iÖn lªn 4 lÇn ®ång thêi gi¶m ®é tù c¶m L cña cuén d©y xuèng 9 lÇn th× tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch sÏ: 9 9 A. gi¶m lÇn B. t¨ng 1,5 lÇn C. gi¶m 1,5 lÇn D. t¨ng lÇn 4 4 C©u 9: Sãng dõng trªn mét sîi d©y cã b−íc sãng λ = 20cm . Hai ®iÓm n»m gi÷a hai nót sãng liªn tiÕp c¸ch nhau 5cm th× dao ®éng lÖch pha nhau mét gãc ∆ϕ b»ng: π π A. 0 hoÆc π B. 0 C. D. 2 4 1
  2. C©u 10: Hai nguån ph¸t sãng kÕt hîp A, B dao ®éng cïng tÇn sè, cïng biªn ®é, ng−îc pha nhau. Coi biªn ®é sãng kh«ng ®æi, b−íc sãng b»ng λ. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån AB = 20λ . Trªn ®o¹n AB cã sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i b»ng: A. 21 B. 40 C. 41 D. 39 C©u 11: Mét sãng ngang trªn m¶t n−íc víi chu kú sãng l T = 0,5s . Kho¶ng c¸ch gi÷a 6 ®Ønh sãng liªn tiÕp l 30cm . Tèc ®é sãng b»ng : A. 12cm / s B. 10cm/s C. 24cm/s D. 20cm/s C©u 12: T¨ng tÇn sè gãc cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp tõ gi¸ trÞ 2 1 ω1 = ®Õn ω2 = th× hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch: LC 2 LC A. Ban ®Çu t¨ng, sau ®ã gi¶m B. Ban ®Çu gi¶m, sau ®ã t¨ng C. t¨ng D. gi¶m C©u 13: Sãng c¬ häc khi truyÒn tõ m«i tr−êng n y sang m«i tr−êng kia th× : A. n¨ng l−îng kh«ng ®æi B. tÇn sè kh«ng ®æi C. b−íc sãng kh«ng thay ®æi D. vËn tèc kh«ng ®æi C©u 14: Trong ®o¹n m¹ch RLC ®èi víi c¸c gi¸ trÞ tøc thêi ta lu«n cã: u u u u u u A. i = L B. i = C. i = R = L = D. i = R ZL Z R ZL Z R C©u 15: Sãng ngang l : A. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng cã vËn tèc cïng ph−¬ng víi ph−¬ng truyÒn sãng B. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng dao ®éng theo ph−¬ng ngang C. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng D. Sãng m c¸c phÇn tö m«i tr−êng cã vËn tèc vu«ng gãc víi ph−¬ng truyÒn sãng C©u 16: Mét thanh m¶nh ®ång chÊt chiÒu d i l = 37,5cm cã thÓ quay tù do quanh trôc cè ®Þnh n»m ngang ®i qua mét ®Çu cña thanh. Bá qua mäi ma s¸t v lùc c¶n, lÊy g = π 2 = 10 m s 2 . Chu kú dao ®éng nhá cña thanh b»ng: A. 1,73s B. 4 s C. 1s D. 0,5s C©u 17: TÇn sè cña dao ®éng tù do cña con l¾c vËt lý dao ®éng ®iÒu ho l : 1 I I 1 mgd mgd A. B. 2π C. D. 2π 2π mgd mgd 2π I I C©u 18: Con l¾c ®¬n ®−îc treo v o trÇn cña mét thang m¸y. Khi thang m¸y ®øng yªn chu kú dao ®éng cña con l¾c b»ng 2,4 s . NÕu thang m¸y chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu ®i lªn víi gia tèc 2m / s 2 (lÊy g = 10m / s 2 ) th× chu kú dao ®éng cña con l¾c trong thang m¸y b»ng : A. 2,15 s B. 2,68 s C. 2,19 s D. 2,63 s C©u 19: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu d i l = 20cm ®−îc treo t¹i n¬i cã g = 9,8m / s 2 . §−a con l¾c lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc α = 0,1rad råi truyÒn cho nã mét vËn tèc ban ®Çu v0 = 14cm / s theo ph−¬ng vu«ng gãc víi d©y h−íng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. VËn tèc cùc ®¹i cña vËt b»ng : A. 21cm / s B. 28cm / s C. 14 2c m / s D. 14 3cm / s C©u 20: Mét con l¾c lß xo gåm lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 40 N / m treo vËt cã khèi l−îng m = 100 g . T¹i vÞ trÝ vËt cã li ®é x = 3cm th× nã cã vËn tèc 80cm / s . Qu ng ®−êng vËt ®i ®−îc trong nöa chu kú l : A. 16 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 8 cm C©u 21: Mét vËt dao ®éng ®iÒu ho trªn trôc 0x víi chu kú b»ng 0,9 s v biªn ®é A. T¹i thêi ®iÓm t1 A vËt cã li ®é x1 = − ®ang ®i vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt kÓ tõ thêi ®iÓm t1 ®Ó vËt 2 ®æi chiÒu chuyÓn ®éng l : A. 0,3s B. 0,34 s C. 0,675s D. 0,375s 2
  3. 5π C©u 22: Mét vËt dao ®éng ®iÒu ho trªn trôc 0x theo ph−¬ng tr×nh: x = 4 cos(10t − ) (cm) 6 T¹i thêi ®iÓm vËt cã li ®é v gi¸ trÞ vËn tèc t−¬ng øng l : A. 2cm; − 20 3cm / s B. 2cm; 20 3cm / s C. 2 3cm; 20cm / s D. 2 3cm; − 20cm / s C©u 23: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu ho víi chu kú T. NÕu c¾t ng¾n lß xo ®Ó chiÒu d i cña lß xo 1 cßn chiÒu d i ban ®Çu th× chu kú dao ®éng cña vËt b»ng: 4 T T A. B. 2T C. D. T 2 4 C©u 24: Hai chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu ho cã cïng tÇn sè trªn hai ®−êng th¼ng song song víi nhau. Lóc vËt thø nhÊt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d−¬ng, th× vËt thø hai cã li ®é cùc tiÓu. Chän nhËn xÐt ®óng: π π A. vËt 1 trÔ pha h¬n vËt 2 mét gãc B. vËt 1 sím pha h¬n vËt 2 mét gãc 2 4 π π C. vËt 1 trÔ pha h¬n vËt 2 mét gãc D. vËt 1 sím pha h¬n vËt 2 mét gãc 4 2 C©u 25: Mét sãng ngang truyÒn trªn ph−¬ng 0x, h×nh ¶nh cña sãng t¹i thêi M N ®iÓm kh¶o s¸t nh− h×nh vÏ. Sãng truyÒn tõ ph¶i sang tr¸i. T¹i thêi ®iÓm ®ã : A. M ®ang ®i xuèng, N ®ang ®i lªn B. M, N ®Òu ®i lªn C. M, N ®Òu ®i xuèng D. M ®ang ®i lªn, N ®ang ®i xuèng C©u 26: Trong thÝ nghiÖm Y©ng: D = 2m, a = 1mm . Khe S ®−îc chiÕu bëi bøc x¹ chøa ba ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng lÇn l−ît l λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,5µm, λ3 = 0,6 µm . V©n s¸ng cïng m u v©n trung t©m, c¸ch v©n trung t©m mét kho¶ng ng¾n nhÊt l : A. 6mm B. 24mm C. 18mm D. 12mm C©u 27: Mét thanh m¶nh n»m ngang trªn s n nh½n, cã thÓ quay tù do quanh trôc th¼ng ®øng cè ®Þnh ®i qua mét ®Çu cña thanh. Khèi l−îng thanh l m, chiÒu d i l. Thanh ®ang ®øng yªn th× mét viªn ®¹n m khèi l−îng bay víi vËn tèc v0 theo ph−¬ng ngang ®Õn c¾m v o ®Çu kia cña thanh theo ph−¬ng 3 vu«ng gãc víi thanh. Tèc ®é gãc cña thanh sau va ch¹m l : 4v v v v A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 5l 4l l 2l C©u 28: Mét thanh m¶nh ®ång chÊt chiÒu d i l, cã thÓ quay tù do quanh trôc cè ®Þnh n»m ngang ®i qua mét ®Çu cña thanh. Bá qua lùc c¶n kh«ng khÝ. §−a thanh lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc 600. Tèc ®é gãc cña thanh lóc nã ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng l : 2g 6g 3g g A. B. C. D. 3l l 2l 2l C©u 29: Mét vËt r¾n quay chËm dÇn ®Òu quanh mét trôc cè ®Þnh víi tèc ®é gãc ban ®Çu ω0 = 20π rad / s , sau 2s tèc ®é gãc cña vËt l 16π rad / s . §Õn lóc dõng l¹i th× vËt ® quay ®−îc: A. 10 vßng B. 50 vßng C. 100 vßng D. 25 vßng C©u 30: Mét vËt r¾n quay ®Òu xung quanh mét trôc cè ®Þnh th×: A. M«men ®éng l−îng cña vËt tû lÖ thuËn víi thêi gian B. Tèc ®é gãc trung b×nh b»ng tèc ®é gãc tøc thêi C. Gia tèc gãc kh«ng ®æi D. M«men ngo¹i lùc ®èi víi trôc quay kh«ng ®æi C©u 31: Mét h×nh trô rçng ®ång chÊt cã b¸n kÝnh trong l R1 , b¸n kÝnh ngo i R2 cã khèi l−îng m. M«men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc cña nã l : m m m A. I = ( R1 + R2 ) 2 . B. I = ( R22 − R12 ) . C. I = ( R12 + R2 ) . 2 D. I = m( R2 − R12 ) . 2 2 2 2 3
  4. C©u 32: Hai tÊm kim lo¹i gièng nhau A v B c« lËp vÒ ®iÖn cã giíi h¹n quang ®iÖn λ0 . TÊm A kh«ng tÝch ®iÖn, tÊm B tÝch ®iÖn ©m. §ång thêi chiÕu v o hai tÊm kim lo¹i ®ã c¸c chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã cïng b−íc sãng λ víi thêi gian chiÕu ®ñ lín th× ®iÖn thÕ cùc ®¹i cña tÊm A l V1, cña tÊm B l V2 tho¶ m n: A. V1 ≥ V2 B. V1 = V2 C. V1 > V2 D. V1 < V2 C©u 33: Khi chiÕu v o katèt cña mét tÕ b o quang ®iÖn bøc x¹ cã λ = 330nm ng−êi ta thÊy, ®Ó triÖt tiªu ho n to n dßng quang ®iÖn th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a Anèt v katèt: U AK ≤ −0,313V . Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i l m catèt l : A. 360nm B. 390nm C. 0,41µm D. 0,44 µm C©u 34: Linh kiÖn n o sau ®©y ho¹t ®éng dùa v o hiÖn t−îng quang ®iÖn trong: A. §ièt ph¸t quang B. §ièt ph¸t quang v quang ®iÖn trë C. Quang ®iÖn trë D. TÕ b o quang ®iÖn C©u 35: Mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c t¸c dông lªn bÒ mÆt mét kim lo¹i v l m bøt electron ra khái kim lo¹i n y. NÕu t¨ng c−êng ®é chïm s¸ng ®ã lªn gÊp ®«i th×: A. ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn t¨ng gÊp bèn lÇn B. hiÖu ®iÖn thÕ h m t¨ng hai lÇn C. sè electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã trong mçi gi©y t¨ng gÊp ®«i D. ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn t¨ng gÊp ®«i C©u 36: Chän nhËn xÐt ®óng vÒ tÕ b o quang ®iÖn: A. Víi mçi electron th× ®éng n¨ng ban ®Çu l cùc ®¹i B. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron phô thuéc v o vËn tèc cña c¸c ph«t«n ®Ëp v o katèt C. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron phô thuéc v o c−êng ®é chïm s¸ng chiÕu v o katèt D. §éng n¨ng ban ® u cùc ®¹i cña electron kh«ng phô thuéc v o UAK C©u 37: §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm tô C v cuén thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp mét ®iÖn ¸p xoay 1 chiÒu cã tÇn sè f = th×: 3π LC π A. §iÖn ¸p hai ®Çu tô sím pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch 2 π B. §iÖn ¸p hai ®Çu tô trÔ pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch 2 C. §iÖn ¸p hai ®Çu tô cïng pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch D. §iÖn ¸p hai ®Çu tô ng−îc pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch C©u 38: Trong thÝ nghiÖm Y©ng: D = 1m, a = 1mm . Khe S ph¸t ra hai ¸nh s¸ng ®¬n s¾c b−íc sãng λ1 = 0,6µm v λ2 ch−a biÕt. Ng−êi ta thÊy t¹i vÞ trÝ v©n tèi thø 2 cña λ1 cã v©n s¸ng cña λ2 . B−íc sãng λ2 b»ng: A. 0,5µm B. Ch−a thÓ tÝnh ®−îc C. 0,45µm D. 0,75µm C©u 39: Mét c¶nh s¸t giao th«ng ®øng bªn ®−êng nhËn ®−îc tÝn hiÖu ©m ph¸t ra tõ mét cßi «t« ®ang chuyÓn ®éng l¹i gÇn c¶nh s¸t. ¤t« ch¹y víi tèc ®é 36km/h, tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ l 340m/s. ¢m m cßi «t« ph¸t ra cã tÇn sè f = 3000 Hz . Ng−êi c¶nh s¸t nghe ®−îc ©m cã tÇn sè: A. f = 3087 Hz B. f = 3000 Hz C. f = 3090 Hz D. f = 2913Hz C©u 40: Trong thÝ nghiÖm Y©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng D = 2m, a = 1mm . Khe S ®−îc chiÕu bëi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. Ng−êi ta ®o ®−îc kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng bËc 3 ®Õn v©n s¸ng bËc 9 cïng mét phÝa so víi v©n trung t©m l 6mm. B−íc sãng cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c chiÕu tíi S l : A. 0,43µm B. 0,55µm C. 0,5µm D. 0,6 µm C©u 41: Bøc x¹ ®¬n s¾c trong n−íc cã b−íc sãng λ = 0,54 µm l ¸nh s¸ng m u : A. lam B. ®á C. cam D. lôc C©u 42: Mét tia s¸ng tr¾ng chiÕu tõ kh«ng khÝ tíi gÆp tÊm thuû tinh theo ph−¬ng xiªn gãc víi tÊm th×: 4
  5. A. chïm lã l chïm s¸ng tr¾ng song song B. chïm lã l chïm s¸ng ph©n kú cã m u cÇu vång C. tia lã l tia s¸ng tr¾ng D. chïm lã l chïm song song cã m u cÇu vång C©u 43: B−íc sãng cña ¸nh s¸ng m u cam trong n−íc b»ng b−íc sãng cña ¸nh s¸ng m u lam trong kh«ng khÝ. Mét ng−êi ®Æt m¾t trong n−íc quan s¸t chïm s¸ng m u lam chiÕu tõ kh«ng khÝ v o n−íc th× ng−êi ®ã sÏ thÊy chïm s¸ng cã m u: A. cam B. v ng C. v ng hoÆc lôc D. lam 0,4 10 −3 C©u 44: §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm 2 phÇn tö L v C m¾c nèi tiÕp (víi L = H ;C = F) π 9π mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu u = 250 cos100πt (V ) . Lóc ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch b»ng 150V th× c−êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi cã ®é lín b»ng: A. 4 A B. 2 2 A C. 3 A D. 1,5 2 A C©u 45: Mét m¸y biÕn ¸p lÝ t−ëng cã hÖ sè biÕn ®æi k = 5 , cuén thø cÊp ®−îc nèi víi mét cuén c¶m 0,4 cã ®iªn trë thuÇn R = 30Ω , ®é tù c¶m L = H , th× c«ng suÊt tiªu thô cña cuén c¶m l 30 W . HiÖu π ®iÖn thÕ hai ®Çu cuén s¬ cÊp cã gi¸ trÞ hiÖu dông b»ng: A. 10V B. 150V C. 200V D. 250V C©u 46: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ. §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay L chiÒu: u AB = 120 2 cos 100πt (V ) th× U AM = 90V , U MB = 150V . C A M B HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch b»ng: A. 0,8 B. 0 C. 0,5 D. 0,6 C©u 47: §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm c¸c phÇn tö R, L, C nèi tiÕp mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu 0,4 u = 120 2 cos100πt (V ) .§iÖn dung cña tô cã thÓ thay ®æi ®−îc. BiÕt R = 30Ω, L = H .Thay ®æi π ®iÖn dung C ®Ó c«ng suÊt m¹ch cùc ®¹i, khi ®ã ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu tô ®iÖn b»ng: A. 240V B. 160V C. 200V D. 120V 0,6 C©u 48: Cho m¹ch gåm c¸c phÇn tö R,L,C nèi tiÕp cã ®é tù c¶m H , ®iÖn trë thuÇn R = 40Ω , ®Æt π v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50 Hz th× hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch b»ng 0,8 . §iÖn dung C cña ®o¹n m¹ch b»ng: 10 −3 10 −3 10 −3 10 −2 10 −2 10 −2 A. F B. F hoÆc F C. F D. F hoÆc F 3π 3π 9π 28π 28π 92π 0,4 C©u 49: §o¹n m¹ch nèi tiÕp gåm c¸c phÇn tö R, L, C cã R = 40Ω, L = H , ®iÖn dung C thay ®æi π ®−îc. §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu æn ®Þnh cã tÇn sè f = 50 Hz , cã gi¸ trÞ hiÖu dông U = 120V . Thay ®æi ®iÖn dung C ®Ó ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n m¹ch RL ®¹t cùc ®¹i, th× gi¸ trÞ cña ®iÖn dung v ®iÖn ¸p URLmax t−¬ng øng l : 10 −3 10 −3 10 −3 A. F v 120 2V B. F v 120V C. F v 120 2V D. 8π 8π 4π 10 −3 F v 120V 4π C©u 50: Ph«t«n ¸nh s¸ng khi chiÕu tõ kh«ng khÝ v o n−íc th×: A. TÇn sè t¨ng B. TÇn sè gi¶m C. B−íc sãng t¨ng D. B−íc sãng gi¶m ----------------------HÕt--------------------- 5
  6. §¸p ¸n thi thö ®¹i häc 2009 lÇn thø nhÊt m«n VËt lý M §Ò: 231 01. X B C D 14. A B C X 27. A B C X 40. A B X D 02. X B C D 15. A B C X 28. A B X D 41. A X C D 03. A B C X 16. A B X D 29. A X C D 42. A B C X 04. X B C D 17. A B X D 30. A X C D 43. A B C X 05. X B C D 18. A B X D 31. A X C D 44. X B C D 06. A B X D 19. A B X D 32. A X C D 45. A B C X 07. A B X D 20. A X C D 33. X B C D 46. A B C X 08. A X C D 21. X B C D 34. A B X D 47. A X C D 09. A X C D 22. X B C D 35. A B X D 48. A X C D 10. A X C D 23. X B C D 36. A B C X 49. A B X D 11. X B C D 24. A B C X 37. A B X D 50. X B C D 12. X B C D 25. A B C X 38. A B X D 13. A X C D 26. A B C X 39. A B X D 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản