ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2008-2009 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ THI 123

Chia sẻ: Phan Cảnh Trình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
472
lượt xem
347
download

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2008-2009 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ THI 123

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2008-2009 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ THI 123

  1. S GD&ĐT THÁI BÌNH Đ THI TH Đ I H C L N II NĂM H C 2008 - 2009 TRƯ NG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH MÔN: V T LÝ 12 GV so n đ : Nguy n Thanh Sơn (Đ thi g m 4 trang, 50 câu tr c nghi m – 90 phút làm bài ) Mã đ thi 123 Câu 1: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p. Khi ch n i R,C vào ngu n đi n xoay chi u thì th y dòng đi n i s m pha π/4 so v i đi n áp đ t vào m ch. Khi m c c R, L, C vào m ch thì th y dòng đi n i ch m pha π/4 so v i đi n áp hai đ u đo n m ch. M i liên h nào sau đây là đúng: A. ZC = 2ZL; B. R = ZL = ZC; C. ZL= 2ZC; D. ZL = ZC. Câu 2: Bánh đà c a m t đ ng cơ đang quay đ u thì ch u tác d ng c a m t mômen l c c n không đ i. Xét m t đi m M trên vành r bánh xe, nh n đ nh nào sau đây v gia t c a c a nó là đúng: r A. a luôn không đ i c v hư ng và đ l n; r B. Góc h p b i vectơ gia t c a và bán kính qu đ o t i v trí đang xét c a M có đ l n không đ i; r C. a luôn hư ng v tâm qu đ o và có đ l n không đ i; r D. Góc h p b i vectơ gia t c a và bán kính qu đ o t i v trí đang xét c a M có đ l n thay đ i. Câu 3: Dùng m t âm thoa có t n s rung f = 100Hz ngư i ta t o ra t i hai đi m S1 và S2 trên m t nư c hai ngu n sóng cùng biên đ , cùng pha. Bi t S1S2 = 3,0cm. Trên m t nư c quan sát đư c m t h g n l i g m m t th ng là trung tr c c a S1S2 và 14 g n d ng hypebol m i bên nó. Kho ng cách gi a hai g n ngoài cùng đo d c theo S1S2 là 2,8cm. Xét dao đ ng c a đi m M cách S1 và S2 l n lư t là 6,5cm và 3,5cm. Nh n xét nào sau đây là đúng: A. M dao đ ng l ch pha góc π/2 so v i hai ngu n; B. M dao đ ng ngư c pha v i hai ngu n; C. M dao đ ng cùng pha v i hai ngu n; D. M luôn đ ng yên không dao đ ng. Câu 4: M t t m kim lo i có gi i h n quang đi n λ0 = 0,275µm đư c r i đ ng th i b i hai b c x : m t có bư c sóng 0,200µm và m t có t n s 1,67.1015Hz. Đi n th c c đ i c a t m kim lo i đó là: A. 1,7V; B. 2,4V; C. 4,1V; D. 3,4V. Câu 5: Trên m t s i dây đàn h i căng ngang có sóng d ng, M là m t b ng sóng còn N là m t nút sóng. Bi t trong kho ng MN có 3 b ng sóng, MN = 63cm, t n s c a sóng f = 20Hz. Bư c sóng và v n t c truy n sóng trên dây là A. λ = 3,6cm; v = 7,2m/s; B. λ = 36cm; v = 72cm/s; C. λ = 3,6cm; v = 72cm/s; D. λ = 36cm; v = 7,2m/s. Câu 6: Trong phân rã β- thì: A. M t nơtrôn trong h t nhân phân rã phát ra electrôn; B. electrôn trong h t nhân b phóng ra do trương tác; C. M t ph n năng lư ng li n k t chuy n thành electrôn; D. electrôn c a nguyên t đư c phóng ra. Câu 7: M t lò xo nh có đ c ng k = 40N/m, chi u dài t nhiên l0 = 50cm, m t đ u g n c đ nh t i B, m t đ u g n v i v t có kh i lư ng m = 0,5kg. V t dao đ ng có ma sát trên m t ph ng n m ngang v i h s ma sát µ = 0,1. Ban đ u v t O và lò xo có chi u dài l0. Kéo v t theo phương c a tr c lò xo ra cách O m t đo n 5cm và th t do. Nh n xét nào sau đây v s thay đ i v trí c a v t trong quá trình chuy n đ ng là đúng: A. Dao đ ng c a v t là t t d n, đi m d ng l i cu i cùng c a v t t i O; B. Dao đ ng c a v t là t t d n, kho ng cách g n nh t gi a v t và B là 45cm; C. Dao đ ng c a v t là t t d n, đi m d ng l i cu i cùng c a v t cách O xa nh t là 1,25cm; D. Dao đ ng c a v t là t t d n, kho ng cách gi a v t và B bi n thiên tu n hoàn và tăng d n. Câu 8: M t đi m dao đ ng đi u hòa v ch ra m t đo n th ng AB có đ dài 2cm, th i gian m i l n đi t đ u n đ n đ u kia h t 0,5s. G i O là trung đi m c a AB, đi m P cách B m t đo n 0,5cm. Th i gian đ đi m y đi t P r i đ n O có th b ng giá tr nào sau đây: A. 5/12 giây; B. 5/6 giây; C. 1/6 giây ; D. 1/3 giây. Câu 9: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p và hai đ u m c v i đi n áp xoay chi u có đi n áp hi u d ng U = 40V. Bi t đi n áp gi a hai đ u các ph n t là UR = 40V. Nh n đ nh nào sau đây là đúng? A. UC đ t c c đ i; B. UL đ t giá tr c c đ i; C. UR đ t c c đ i; D. không có gì đ c bi t c . Câu 10: Đ gi m công su t hao phí trên m t đư ng dây xu ng 8 l n mà không thay đ i công su t truy n đi, áp d ng bi n pháp nào sau đây là đúng? A. Gi m đư ng kính ti t di n dây đi 8 l n; B. Tăng đi n áp gi a hai đ u đư ng dây t i tr m phát đi n lên 8 l n; C. Tăng đi n áp gi a hai đ u đư ng dây t i tr m phát đi n lên hai l n và gi m đi n tr đư ng dây đi hai l n; D. Gi m đi n tr đư ng dây đi 4 l n. Câu 11: Trong thí nghi m I-âng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là a = 1mm, kho ng cách t hai khe đ n màn quan sát D = 2m. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,6 µm và 0,5 µm vào hai khe thì th y trên màn có nh ng v trí t i đó vân sáng c a hai b c x trùng nhau, g i là vân trùng. Tính kho ng cách nh nh t gi a hai vân trùng. A. 6 mm; B. 3 mm; C. 4 mm; D. 5 mm. Trang 1/4- Mã đ thi 123
  2. Câu 12: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p. V i các giá tr ban đ u thì cư ng đ hi u d ng trong m ch đang có giá tr I và dòng đi n i s m pha π/3 so v i đi n áp u đ t vào m ch. N u ta tăng L và R lên hai l n, gi m C đi hai l n thì I và đ l ch pha gi a u và i s bi n đ i th nào? A. I không đ i, đ l ch pha không đ i; B. I gi m 2 l n, đ l ch pha không đ i; C. I gi m, đ l ch không đ i; D. I và đ l ch đ u gi m. Câu 13: To đ c a m t ch t đi m chuy n đ ng trên tr c Ox ph thu c vào th i gian theo phương trình: x = A1cosωt +A2sinωt, trong đó A1, A2, ω là các h ng s đã bi t. Nh n xét nào sau đây v chuy n đ ng c a ch t đi m là đúng: A. Ch t đi m dao đ ng đi u hoà v i t n s góc ω, biên đ A2 = A12 + A2 , pha ban đ u ϕ v i tanϕ = A A2 ; 2 1 B. Ch t đi m dao đ ng đi u hòa v i t n s góc ω, biên đ A2 = A12 + A2 , pha ban đ u ϕ v i tanϕ = −A A2 ; 2 1 C. Ch t đi m không dao đ ng đi u hoà, ch chuy n đ ng tu n hoàn v i chu kỳ T = 2π/ω; D. Ch t đi m dao đ ng đi u hòa nhưng không xác đ nh đư c t n s , biên đ và pha ban đ u. Câu 14: Cho ph n ng t ng h p h t nhân: 1 H + 1 H → X + 01n . Bi t đ h t kh i c a các h t nhân 1 H và X l n lư t là 0,0024u và 2 2 2 0,0083u. Ph n ng này t a hay thu bao nhiêu năng lư ng? A. T a ra 32,6MeV; B. Thu 3,26MeV; C. T a 3,26MeV; D. Thu 32,6MeV. Câu 15: M t con l c lò xo th ng đ ng g m v t n ng kh i lư ng m = 0.5 kg. Lò xo có đ c ng k = 0.5 N/cm đang dao đ ng đi u hòa. Khi v n t c c a v t là 20 cm/s thì gia t c c a nó b ng 2 3 m/s. Biên đ dao đ ng c a v t là: A. 16cm; B. 20 3 cm; C. 8cm; D. 4 cm. Câu 16: Ch n phát bi u đúng v đi n t trư ng trong khung dao đ ng: A. Đi n trư ng bi n thiên trong t đi n sinh ra m t t trư ng đ u, gi ng như t trư ng khe c a nam châm ch U; B. Trong kho ng không gian gi a hai b n t đi n có m t t trư ng do đi n trư ng bi n thiên trong t gây nên; C. Trong không gian gi a hai b n t đi n không có dòng đi n do các đi n tích chuy n đ ng gây nên, do đó không có t trư ng; D. Trong lòng cu n c m ch có t trư ng, không có đi n trư ng. Câu 17: M t m ch dao đ ng đi n t có L = 5mH, C = 31,8µF. Đi n áp c c đ i trên t là 8V. Cư ng đ dòng đi n trong m ch khi đi n áp trên t là 4V có giá tr : A. 0,45 miliampe; B. 0,45 ampe; C. 55 miliampe; D. 0,55 ampe. Câu 18: M t ngư i đang đ ng trư c ngu n âm m t kho ng cách D. Ngu n này phát ra các sóng âm đ u theo m i phương. Khi ngư i đó đi 50,0m l i g n ngu n thì th y cư ng đ âm tăng lên g p đôi. Kho ng cách D b ng giá tr nào sau đây? A. D ≈ 170m; B. D ≈ 150m; C. D ≈ 120m; D. D ≈ 200m. Câu 19: Hai đi m M1 và M2 cùng dao đ ng đi u hòa trên m t tr c x quanh đi m O v i cùng t n s f. Biên đ c a M1 là A, c a M2 là 2A. Dao đ ng c a M1 ch m pha hơn m t góc ϕ = π/3 so v i dao đ ng c a M2. Nh n xét nào sau đây là đúng: A. Đ dài đ i s M1M 2 bi n đ i đi u hòa v i t n s f, biên đ A 3 và vuông pha v i dao đ ng c a M1; B. Kho ng cách M1M2 bi n đ i đi u hòa v i t n s 2f, biên đ A 3 ; C. Kho ng cách M1M2 bi n đ i tu n hoàn v i t n s f, biên đ A 3 ; D. Đ dài đ i s M1M 2 bi n đ i đi u hòa v i t n s 2f, biên đ A 3 và vuông pha v i dao đ ng c a M2. Câu 20: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p. T n s c a dòng đi n qua m ch có th thay đ i đư c. Khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch đ t giá tr c c đ i; khi ω = ω1 và ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. Tìm liên h c a các giá tr c a ω0, ω1 và ω2. A. ω0 = ω12ω2 ; 2 2 B. ω0 = ω12 + ω2 ; 2 2 C. ω0 = ω12 .ω2 ; 4 2 D. ω0 = ω1 + ω2 . Câu 21: Khi chi u chùm b c x đơn s c có bư c sóng 102,5nm qua ch t khí hiđrô đi u ki n nhi t đ và áp su t thích h p thì ngư i ta th y ch t khí đó phát ra ba b c x có các bư c sóng λ1 < λ2 < λ3. Bi t λ3 = 656,3nm. Giá tr c a λ1 và λ2 là: A. λ1 = 97,3nm và λ2 = 410,2nm; B. λ1 = 102,5nm và λ2 = 121,6nm; C. λ1 = 102,5nm và λ2 = 410,2nm; D. λ1 = 97,3nm và λ2 = 121,6nm. Câu 22: Cho m t đo n m ch xoay chi u g m hai trong ba ph n t R, L, C m c n i ti p. Đi n áp gi a hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c: u = 200 2 cos(100π t − π )(V ); i = 5sin(100π t − π / 3)( A) . Đáp án nào sau đây là đúng? A. Đo n m ch có hai ph n t R-C, có t ng tr 40 2 Ω; B. Đo n m ch có hai ph n t L-C, có t ng tr 40 Ω; C. Đo n m ch có hai ph n t R-L, có t ng tr 40 2 Ω; D. Đo n m ch có hai ph n t R-C, có t ng tr 40 Ω. Câu 23: Khi chi u b n b c x g m b c x n m vùng h ng ngo i, ánh sáng vàng, ánh sáng chàm và b c x t ngo i qua m t môi trư ng có d ng lăng kính trong cùng m t đi u ki n v i cùng m t góc t i. B c x nào cho góc l ch c a tia ló là l n nh t: A. T ngo i; B. Tia vàng; C. Tia chàm; D. Chưa đ đ k t lu n. Câu 24: Hai bánh xe I và II có cùng hình d ng đĩa tròn, kích thư c b ng nhau và đ u là đ ng nh t, có kh i lư ng riêng là ρI và ρII. C hai đang quay đ u quanh tr c vuông góc v i đĩa qua tâm c a đĩa và có cùng đ ng năng, có t c đ góc ωI = 2ωII. T s kh i lư ng riêng ρII/ρI có giá tr nào sau đây? Trang 2/4- Mã đ thi 123
  3. A. 8; B. 4; C. 2; D. 16. Câu 25: M t máy phát đi n xoay chi u m t pha có su t đi n đ ng hi u d ng 110V và t n s 50Hz. Ph n c m có hai c p c c, ph n ng có hai c p cu n dây gi ng nhau m c n i ti p. Bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 2,5mWb. S vòng c a m i cu n dây g n đúng là: A. 25 vòng; B. 150 vòng; C. 50 vòng; D. 100 vòng. Câu 26: V t dao đ ng đi u hòa theo phương trình: x = A cos(ωt + ϕ ) . V n t c c c đ i c a v t là vmax = 8π cm/s và gia t c c c đ i amax = 16π2 cm/s2. Trong th i gian m t chu kỳ dao đ ng, v t đi đư c quãng đư ng là: A. 20cm; B. 12cm; C. 16cm; D. 8cm. Câu 27: M t máy thu sóng đi n t có L, C có th thay đ i. Khi L tăng 5 l n thì C ph i tăng hay gi m bao nhiêu l n đ bư c sóng mà máy thu đư c gi m đi 5 l n? A. gi m 125 l n; B. tăng 125 l n; C. gi m 25 l n; D. tăng 25 l n. Câu 28: M t đ ng cơ đi n xoay chi u có đi n tr dây cu n là 32Ω, khi m c đ ng cơ vào m ch đi n có đi n áp hi u d ng 200V thì s n ra m t công su t 43W. Bi t h s công su t c a đ ng cơ là 0,9. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đ ng cơ là: A. I = 0,25 ampe; B. 0,5 ampe; C. 2,5 ampe; D. 1 ampe. Câu 29: Phát bi u nào sau đây v các đ i lư ng đ c trưng c a sóng cơ h c là không đúng? A. Chu kỳ c a sóng chính b ng chu kỳ dao đ ng c a các ph n t dao đ ng; B. Bư c sóng là quãng đư ng sóng truy n đi đư c trong m t chu kỳ dao đ ng c a sóng; C. T n s c a sóng chính b ng t n s dao đ ng c a các ph n t dao đ ng; D. V n t c c a sóng chính b ng v n t c dao đ ng c a các ph n t dao đ ng. Câu 30: M t đĩa tròn đ ng ch t, bán kính R đang quay đ u quanh m t tr c vuông góc v i đĩa và đi qua tâm đĩa v i t c đ góc ω1 thì ch u tác d ng c a m t mômen l c c n không đ i. Đ n khi t c đ góc là ω2 thì m t đi m trên vành đĩa đi đư c quãng đư ng ∆s k t th i đi m mômen l c b t đ u tác d ng. Th i gian t lúc b t đ u có mômen l c tác d ng đ n khi đĩa có t c đ góc ω2 là: A. 2R∆s/(ω1 + ω2); B. ∆s/R(ω1 + ω2); C. 2∆s/R(ω1 + ω2); D. R∆s/(ω1 + ω2). Câu 31: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe I-âng, n u d i ngu n S m t đo n nh theo phương song song v i m t ph ng ch a hai khe thì: A. h vân giao thoa t nh ti n ngư c chi u d i c a S và kho ng vân không thay đ i; B. h vân giao thoa t nh ti n cùng chi u d i c a S và kho ng vân thay đ i; C. kho ng vân s tăng ho c gi m tùy thu c chi u di chuy n c a S; D. h vân giao thoa t nh ti n ngư c chi u d i c a S và kho ng vân thay đ i. Câu 32: M ch dao đ ng g m m t t đi n có đi n dung C = 50µF và m t cu n dây có đ t c m L = 5mH, đi n tr thu n r = 0,1Ω. Mu n duy trì dao đ ng đi u hòa trong m ch v i đi n áp c c đ i trên t là 6V thì ph i b sung cho m ch m t năng lư ng có công su t b ng bao nhiêu? Ch n đáp án đúng. A. P ≈ 3,6.10-2W; B. P ≈ 3,6.10-3W; C. P ≈ 1,8.10-3W; D. P ≈ 1,8.10-2W. Câu 33: Đi u nào sau đây là SAI khi nói v các lo i quang ph : A. Quang ph liên t c không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng, ch ph thu c vào nhi t đ ; B. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i; C. Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau thì ch khác nhau v s lư ng và màu s c các v ch ph , còn v trí và đ sáng t đ i là gi ng nhau; D. Vi c nghiên c u quang ph c a ánh sáng do m u v t phát ra là cơ s c a phép phân tích quang ph . Câu 34: Hi u đi n th gi a hai c c c a ng phát tia X là 12,5kV. Bư c sóng ng n nh t c a tia X do ng đó phát ra là bao nhiêu? A. 10-9 m; B. 10-8 m; C. 10-10 m; D. 10-11 m. Câu 35: M t bánh xe có mômen quán tính I = 10kg.m và bán kính c a vành là R = 0,2m đang quay v i t c đ ω = 20rad/s thì 2 ngư i ta hãm nó b ng cách áp m t má phanh vào vành v i l c F = 500N. H s ma sát c a má phanh c a nó và vành bánh xe là k = 0,2. B qua tác d ng c a ma sát tr c. Sau bao nhiêu th i gian k t khi hãm thì bánh xe d ng? Ch n đáp án đúng: A. 20 giây; B. 10 giây; C. 16 giây; D. 4 giây. Câu 36: Linh ki n nào sau đây ho t đ ng d a vào hi n tư ng quang đi n trong? A. T bào quang đi n; B. Đi n k nhi t; C. Điôt phát quang; D. Quang đi n tr . Câu 37: Nh n xét nào sau đây v các h t sơ c p là đúng: A. T t c các h t sơ c p đ u có các ph n h t tương ng; B. T t c các h t sơ c p đ u đư c c u t o t các quac; C. Các h t sơ c p có th mang đi n ho c không; D. Ch có phôtôn có lư ng tính sóng-h t. Câu 38: Gi thi t các electron quang đi n đ u bay ra theo cùng m t hư ng t b m t kim l ai khi đư c chi u b c x thích h p. Ngư i ta cho các electron quang đi n này bay vào m t t trư ng đ u theo phương vuông góc v i vectơ c m ng t . Khi đó bán kính l n nh t c a các qu đ o electron s tăng lên n u: A. Tăng cư ng đ ánh sáng kích thích; B. Gi m cư ng đ ánh sáng kích thích; C. S d ng b c x kích thích có bư c sóng l n hơn; D. S d ng b c x kích thích có bư c sóng nh hơn. Câu 39: M t gam ch t phóng x trong m t giây phát ra 4,2.1013 h t β-. Kh i lư ng nguyên t c a ch t này phóng x này là 58,933u; 1u = 1,66.10-27kg. Chu kỳ bán rã c a ch t phóng x này là: Trang 3/4- Mã đ thi 123
  4. A. 1,97.108 giây; B. 1,68.108 giây; C. 1,86.108 giây; D. 1,78.108 giây. Câu 40: Nh n xét nào sau đây là đúng: A. Các v t th quanh ta có màu s c khác nhau là kh năng phát ra các b c x có màu s c khác nhau c a t ng v t; B. Các ánh sáng có bư c sóng (t n s ) khác nhau thì đ u b môi trư ng h p th như nhau; C. C m nh n v màu s c c a các v t thay đ i khi thay đ i màu s c c a ngu n chi u sáng v t; D. Các ánh sáng có bư c sóng (t n s ) khác nhau thì đ u b các v t ph n x (ho c tán x ) như nhau. Câu 41: Ngư i ta cho hai đ ng h qu l c b t đ u ho t đ ng cùng m t nơi, vào cùng m t th i đi m và v i cùng s ch ban đ u là 0. Con l c c a các đ ng h đư c coi là con l c đơn và v i đ ng h ch y đúng có chi u dài l0, v i đ ng h ch y sai có chi u dài l ≠ l0. Các đ ng h có c u t o hoàn toàn gi ng nhau, ch khác v chi u dài con l c. Nh n xét nào sau đây là đúng: A. N u l0 > l thì s ch c a đ ng h ch y sai luôn nh hơn s ch c a đ ng h ch y đúng; B. Đ n khi đ ng h ch y đúng ch 24gi thì đ ng h ch y sai ch 24. l0 l gi ; C. Đ n khi đ ng h ch y đúng ch 24gi thì đ ng h ch y sai ch 24. l l0 gi ; D. N u l0 < l thì đ ng h ch y sai luôn ch y nhanh hơn đ ng h ch y đúng. Câu 42: M t lư ng ch t phóng x rađon (222Rn) có kh i lư ng ban đ u là m0 = 1mg. Sau 15,2 ngày thì đ phóng x c a nó gi m 93,75%. Đ phóng x c a lư ng ch t còn l i th i đi m này là: A. H ≈ 3,6.1011Bq; B. H ≈ 18.1011Bq; C. H ≈ 1,8.1011Bq; D. H ≈ 36.1011Bq. Câu 43: Đo n m ch xoay chi u g m m t cu n dây m c n i ti p v i m t t đi n. Đi n áp hi u d ng gi a hai đ u cu n dây, gi a hai b n t , hai đ u đo n m ch l n lư t là UL, UC, U. Bi t UL = UC. 2 và U = UC. Nh n xét nào sau đây là đúng v i đo n m ch này? A. Cu n dây có đi n tr thu n không đáng k và dòng đi n trong m ch cùng pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch; B. Cu n dây có đi n tr thu n đáng k và dòng đi n trong m ch vuông pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch; C. Cu n dây có đi n tr thu n đáng k và dòng đi n trong m ch cùng pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch; D. Do UL > UC nên ZL > ZC và trong m ch không th th c hi n đư c c ng hư ng. Câu 44: M t h cô l p g m hai v t A và B có kh i lư ng ngh l n lư t là m0A và m0B, chuy n đ ng v i t c đ tương ng là vA và vB tương đ i l n so v i c. Bi u th c nào sau đây là đúng? m 0A .v 2 2 m 0B v B m 0A .c 2 m 0Bc 2 A. A + = const ; B. + = const ; 2 2 2 2  vA   vB   vA   vB  1−   1−   1−   1−    c   c   c   c  C. (m 0A + m 0B )c 2 = const ; D. m 0A v 2 + m 0B v B = const . A 2 Câu 45: Dùng prôtôn b n vào h t nhân 4 Be đ ng yên đ gây ph n ng: p + 49 Be → X + 3 Li .Bi t đ ng năng c a các h t p, X, 9 6 6 3 Li l n lư t là 5,45MeV, 4,0MeV và 3,575MeV. Coi kh i lư ng các h t tính theo u g n b ng s kh i c a nó. Góc h p b i hư ng chuy n đ ng c a các h t p và X g n đúng b ng: A. 450; B. 1200; C. 600; D. 900. Câu 46: Tia X có bư c sóng 0,25nm, so v i tia t ngo i bư c sóng 0,3µm thì có t n s cao g p: A. 120 l n; B. 12.103 l n; C. 12 l n; D. 1200 l n. Câu 47: Khi quan sát các v ch quang ph c a các thiên hà thì th y các v ch ph A. đ u b l ch v phía t n s nh ; B. đ u b l ch v phía t n s l n; C. không b d ch chuy n v phía nào; D. có th d ch chuy n ho c không, tùy t ng trư ng h p. Câu 48: M t m ch dao đ ng g m t đi n có đi n dung C và cu n dây có đ t c m L. Đi n tr dây n i không đáng k . Bi t bi u th c c a cư ng đ dòng di n qua m ch là i = 0,4sin(2.106t) (A). Đi n tích l n nh t c a t (tính theo culông) là: A. 8.10-7; B. 8.10-6; C. 4.10-7; D. 2.10-7. Câu 49: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng duy trì là dao đ ng t t d n mà ngư i ta đã A. tác d ng ngo i l c vào v t dao đ ng cùng chi u v i chuy n đ ng trong m t ph n c a t ng chu kỳ; B. làm m t l c c n c a môi trư ng đ i v i v t chuy n đ ng; C. kích thích cho v t dao đ ng ti t sau khi dao đ ng b t t; D. tác d ng m t ngo i l c bi n đ i đi u hòa theo th i gian v i t n s b t kỳ vào v t dao đ ng. Câu 50: Chi u m t tia sáng đơn s c có t n s f t chân không vào m t môi trư ng trong su t có h ng s đi n môi ε, đ t th m µ. Bi t v n t c ánh sáng trong chân không là c. Trong môi trư ng đó tia sáng này s có bư c sóng λ’ đư c xác đ nh b ng bi u th c nào: c c c εµ c A. λ ' = ; B. λ ' = εµ ; C. λ ' = ; D. λ ' = . f εµ f εµ f f ----------- H T ---------- Trang 4/4- Mã đ thi 123
  5. Đáp án 1 C 26 C 2 D 27 A 3 B 28 A 4 B 29 D 5 D 30 C 6 A 31 A 7 C 32 D 8 A 33 C 9 C 34 C 10 C 35 B 11 A 36 D 12 C 37 C 13 A 38 D 14 C 39 B 15 D 40 C 16 B 41 B 17 D 42 A 18 A 43 C 19 A 44 B 20 C 45 D 21 B 46 D 22 A 47 A 23 D 48 D 24 B 49 A 25 C 50 A Trang 5/4- Mã đ thi 123

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản