Đề thi thử ĐH môn Hóa_THPT Gia Định (M112)

Chia sẻ: Nguyen Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
135
lượt xem
43
download

Đề thi thử ĐH môn Hóa_THPT Gia Định (M112)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh môn hóa_thpt gia định (m112)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH môn Hóa_THPT Gia Định (M112)

  1. TRƯ NG THPT GIA Đ NH Đ THI TH Đ I H C MÔN HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút; (60 câu tr c nghi m) Mã đ thi 112 Cho:Mg=24,Al=27,K=39,Ca=40,Cr=52,Fe=56,Cu=64,Ag=108,Cl=35,5S=32,O=16,N=14,C=12,H=1 I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đên câu 40) Câu 1: Đ phân bi t các dung d ch riêng bi t: HCl, HNO3, H2SO4 có th dùng kim lo i nào sau đây làm thu c th : A. Na B. Ba C. Mg D. Fe Câu 2: Thu c th thích h p đ làm m m nư c c ng vĩnh c u là: A. Dung d ch Na2CO3 C. Dung d ch Na3PO4 B. Dung d ch Ca(OH)2 D. Dung d ch Na2CO3 ho c dung d ch Na3PO4 Câu 3: H n h p X g m hai đ ng phân, công th c C2H7NO2 tác d ng đ v i dung d ch NaOH/to thu đư c dung d ch Y và 4,48 lít (đkc) h n h p Z ch a hai khí (đ u làm xanh qùy tím m, t kh i hơi so v i hiđro là 13,75). Kh i lư ng mu i trong dung d ch Y là: A. 8,9 gam B. 14,3 gam C. 15,7 gam D. 16,5 gam Câu 4: Hòa tan h t 10,2gam h n h p X g m Al, Mg trong dung d ch H2SO4 đ c nóng. K t thúc ph n ng thu đư c 4,48 lít khí (đktc) h n h p 2 khí H2S và SO2, có t l th tích là 1:1. ph n trăm kh i lư ng c a Al trong X là A. 40,76% B. 35% C. 52,94% D. 53% Câu 5: 35,2 gam h n h p g m hai este no đơn ch c là đ ng phân c a nhau có t kh i đ i v i O2 b ng 2,75 tác d ng v i hai lít dung d ch NaOH 0,4M r i cô c n dung d ch v a thu đư c ta có 44,6 g r n B, công th c c u t o 2 este là: A. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 và CH3COOCH3 D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 Câu 6: Ch dùng H2O nhi t đ thư ng có th phân bi t đư c t t c các ch t c a dãy hóa ch t nào trong các dãy hóa ch t sau đây: A. Na2O; K; Na; Al2O3; Fe C. BaO; Na; K2O; Al; Al2O3 B. Na; BaO; Al; Na2O; Fe D. BaO; K; Al; Al2O3; Fe Câu 7: Hòa tan m gam Mg vào 1lít dung d ch Fe(NO3)2 0,1M và Cu(NO3)2 0,1M . L c l y dung d ch X. Thêm NaOH dư vào dung d ch X , thu đư c k t t a Y, nung Y ngoài không khí đ n kh i lư ng không đ i, còn l i 10gam ch t r n Z. Giá tr c a m là A. 7,2 gam B. 3,6 gam C. 4,8 gam D. 1,8 gam Câu 8: Cho x gam b t Fe tan v a h t trong dung d ch ch a y mol H2SO4 đ c,nóng thu đư c 0,12 mol khí và dung d ch A, cô c n c n th n dung d ch A thu đư c 16,56 gam mu i khan. Giá tr c a x và y tương ng là: A. 6,72 gam và 0,12 mol C. 5,04 gam và 0,24 mol B. 13,44 gam và 0,12 mol D. 4,48 gam và 0,24 mol Câu 9: Cho lên men 1m nư c r đư ng glucozơ thu đư c 60 lít c n 96o. Tính kh i lư ng glucozơ có trong thùng nư c r 3 đư ng trên, bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic b ng 0,789 g/ml 20oC và hi u su t quá trình lên men đ t 80% A. ≈ 71 kg B. ≈ 111 kg C. ≈ 74 kg D. ≈ 89 kg Câu 10: PVC đư c đi u ch t khí thiên nhiên theo sơ đ : 15% 95% 90% CH4   CH2   CH2 = CHCl   PVC → 2 → → Th tích khí thiên nhiên (đkc) c n l y đ đi u ch m t t n PVC là bao nhiêu? (khí thiên nhiên ch a 95% metan v th tích) A. 5883,246 m3 B. 6154,144 m3 C. 2915 m3 D. 1414 m3 Câu 11: Đ xà phòng hóa 100 kg d u ăn thu c lo i triolein glixerol có ch s axit b ng 7 c n 14,1 kg NaOH. Gi s ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng mu i natri thu đư c là: A. 103,445 kg B. 118,245 kg C. 108,6 kg D. 117,89 kg Câu 12: H p ch t X có công th c phân t là C4H8O. X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 sinh ra Ag k t t a, X tác d ng v i H2 t o Y. Đun Y v i H2SO4 sinh ra anken m ch không nhánh. Tên c a X là: A. Butanal C. Andehit D. Butan-2-on B. 2-Metylpropanal isobutyric Câu 13: B n kim lo i Na; Al; Fe và Cu đư c n đ nh không theo th t X; Y; Z; T. Bi t r ng: _ X; Y đư c đi u ch b ng phương pháp đi n phân nóng ch y. _ X đ y đư c kim lo i T ra kh i dung d ch mu i c a T. _ Z tác d ng đư c v i dung d ch H2SO4 đ c nóng nhưng không tác d ng đư c v i dung d ch H2SO4 đ c ngu i. X; Y; Z; T theo th t là: A. Na; Al; Fe; Cu B. Al; Na; Fe; Cu C. Al; Na; Cu; Fe D. Na; Fe; Al; Cu Trang 1/4 - Mã đ thi 112
  2. Câu 14: Tính kh i lư ng khí clo thu đư c ( đkc) khi cho 100 ml dung d ch HCl 36,5% (D=1,18 g/ml) tác d ng v i 29,4 gam kali đicromat (hi u su t ph n ng là 70%) là: A. 17,652 gam B. 15,267 gam C. 12,567 gam D. 16,752 gam Câu 15: Cho h n h p X (d ng b t) g m 0,01mol Al và 0,025mol Fe tác d ng v i 400ml dung d ch h n h p Cu(NO3)2 0,05M và AgNO3 0,125M. K t thúc ph n ng, l c k t t a cho nư c l c tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu đư c m gam k t t a . Giá tr c a m là : A. 2,740 gam B. 35,2 gam C. 3,52 gam D. 3,165 gam Câu 16: T hidrocacbon X không no s t o ra đư c bao nhiêu lo i polime b ng ph n ng trùng h p, bi t r ng khi đ t cháy hoàn toàn 1 mol X thì c n 6 mol oxi và sinh ra 4 mol khí CO2. A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 17: Hòa tan h t 25,4 gam h n h p 4 kim lo i A, B, C, D trong dung d ch h n h p 2 axit HNO3 đ c và H2SO4 đ c nóng th y thoát ra 0,15mol NO và 0,2mol SO2. Cô c n dung d ch sau ph n ng, kh i lư ng mu i khan thu đư c là : A. 72,5 gam B. 53,9 gam C. 48,3 gam D. 42,7 gam Câu 18: 3,7 gam m t axit đơn ch c tác d ng h t v i dung d ch có 3,2 gam NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c 6 g ch t r n. Công th c phân t c a axit là: A. HCOOH B. C2H3COOH C. CH3COOH D. C2H5COOH Câu 19: Đem 6,34 gam h n h p g m các oxit MgO, Al2O3, ZnO, Fe3O4, tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 loãng, dư th y sinh ra 1,98 gam nư c và m gam mu i. Giá tr c a m là : A. 15,14 B. 16,9 C. 17,12 D. 15,5 Câu 20: Ch dùng hóa ch t nào trong các hóa ch t dư i đây đ nh n bi t các kim lo i Na, Ba, Al, Ag? A. H2O C. Dung d ch H2SO4 loãng B. Dung d ch NH3 D. Dung d ch NaOH Câu 21: Nhóm nh ng ch t nào có th t o ra FeCl2 b ng ph n ng tr c ti p? A. Fe; Cu; Cl2; HCl; FeSO4 C. Fe; Cu; HCl; FeSO4; FeCl3 B. Fe; Cu; HCl; FeSO4; CuSO4 D. Fe; Cu; Cl2; HCl; FeCl3; CuCl2 Câu 22: H p kim nào sau đây c a Fe b ăn mòn ch m nh t ? A. Fe – Ag B. Fe – Ni C. Fe – Sn D. Fe – Cu Câu 23: Đ t cháy hoàn toàn m t ancol đơn ch c, s n ph m thu đư c cho qua bình đ ng dung d ch Ca(OH)2 dư, th y bình tăng 3,55 g, đ ng th i trong bình có 5 g k t t a, công th c phân t c a ancol là: A. C4H9OH B. CH3OH C. C2H5OH D. C3H7OH Câu 24: Ch t X có công th c phân t là C4H8O. Bi t X + H2 → butan-2-ol. S ch t X tho mãn là: A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 25: S p x p các h p ch t sau theo th t gi m d n tính bazơ: (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) C. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) B. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) D. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) Câu 26: Hi n tư ng nào dư i đây đã đư c mô t không đúng? A. Thêm dư NaOH vào dung d ch K2Cr2O7 thì dung d ch chuy n t màu da cam sang màu vàng. B. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung d ch CrCl2 thì dung d ch t màu xanh chuy n thành màu vàng. C. Thêm t t dung d ch NaOH vào dung d ch CrCl3 th y xu t hi n k t t a vàng nâu tan l i trong NaOH dư. D. Thêm t t dung d ch HCl vào dung d ch Na[Cr(OH)4] th y xu t hi n k t t a l c xám, sau đó tan l i. Câu 27: Đ thu phân 11,1 g h n h p este HCOO-C2H5 và CH3COOCH3 c n v a đ 100 ml dung d ch NaOH. CM c a dung d ch NaOH là: A. 1,25M B. 1,75M C. 1M D. 1,5M Câu 28: Phương trình ph n ng không đúng trong các phương trình ph n ng dư i đây là: A. Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + NO + 2H2O C. Ni(OH)2 + 4NH3 → [Ni(NH3)4](OH)2 B. Pb + 3H2SO4 đ c → Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O D. AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl Câu 29: Có các kim lo i Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Đ d n đi n c a chúng gi m d n theo th t : A. Cu, Ag, Fe, Al, Zn C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag B. Al, Zn, Fe, Cu, Ag D. Ag, Cu, Al, Zn, Fe Câu 30: Đ phân bi t glucozơ và fructozơ thì nên ch n thu c th nào dư i đây: A. Dung d ch nư c brom C. Cu(OH)2 trong môi trư ng kki m B. Dung d ch AgNO3 trong NH3 D. Dung d ch CH3COOH/H2SO4 đ c Câu 31: Trong các dãy hóa ch t sau đây, dãy nào g m t t c các ch t tác d ng v i dung d ch HNO3 đ c nóng sinh ra khí NO2. A. Fe; FeO; Fe3O4; Fe(OH)2; FeS2 C. FeS; FeS2; Fe(OH)3; FeO; Fe B. Fe; Fe3O4; FeS; FeCO3; Fe2O3 D. FeCO3; Fe(OH)2; Fe2O3; FeSO3; Fe Câu 32: Trong sơ đ : C2H2 → A1 → A2 → A3 → A4 → C2H2. Thì A1; A2; A3; A4 l n lư t là: A. CH3CHO; CH3COOH; C2H4; C2H6 C. CH3CHO; CH3COOH; CH3COONa; CH4 B. C2H6; C2H4; C2H5OH; CH4 D. CH3CHO; C2H5OH; CH3COOH; CH4 Trang 2/4 - Mã đ thi 112
  3. Câu 33: C n bao nhiêu t n qu ng manhetit ch a 80% Fe3O4 đ có th luy n đư c 800 t n gang có hàm lư ng s t 95%. Lư ng s t b hao h t trong s n xu t là 1%. A. 3512,61 t n B. 1325,16 t n C. 5213,61 t n D. 2351,16 t n Câu 34: Đ t cháy hoàn toàn 125 ml dung d ch ancol etylic, lư ng CO2 sinh ra cho qua dung d ch Ca(OH)2 dư thu đư c 300g k t t a, bi t dancol etylic = 0,8 g/ml. Đ rư u c a ancol là: A. 75o B. 79o C. 82o D. 69o Câu 35: Đem 11,06 gam h n h p MgCO3, CaCO3, K2CO3 tác d ng h t v i dung d ch HCl l y dư th y sinh ra 2,016 lít CO2 (đktc) và m gam mu i. Giá tr c a m là : A. 14,12 B. 15,2 C. 11,24 D. 12,05 Câu 36: Trong các đ ng phân c a C8H10O, s ch t ch tác d ng v i Na, không tác d ng v i NaOH là: A. 1 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 37: Có bao nhiêu d n xu t C4H9Br khi tác d ng v i dung d ch KOH + etanol trong m i trư ng h p ch t o ra anken duy nh t. A. 1 ch t B. 3 ch t C. 4 ch t D. 2 ch t Câu 38: H p ch t X ch a các nguyên t C, H, O, N và có phân t kh i là 89. Khi đ t cháy hoàn toàn 1 mol X thu đư c hơi nư c, 3 mol CO2 và 0,5 mol N2. Bi t r ng X là h p ch t lư ng tính và tác d ng đư c v i nư c brom. X có công th c c u t o là: A. CH3 – CH(NH2) – COOH C. CH2 = CH – COONH4 B. CH2 = CH(NH2) – COOH D. H2N – CH = CH – COOH Câu 39: Oxi hóa 1,5 g HCHO thành HCOOH v i hi u su t H% đư c h n h p A, A tác d ng v i AgNO3 dư/NH3 t o ra 12,96 g Ag. Hi u su t ph n ng là: A. 40% B. 20% C. 80% D. 60% Câu 40: ng v i công th c C4H6O2 có bao nhiêu este m ch h là đ ng phân c a nhau? A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 II. PH N RIÊNG (10 câu) : Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo chương trình Chu n (10câu, t câu 41 đ n câu 50) Câu 41: Dãy g m t t c các ch t tác d ng đư c v i Al2O3 là : A. Dung d ch NaHSO4 , dung d ch KOH, dung d ch C. Dung d ch HNO3, dung d ch Ca(OH)2, dung d ch HBr NH3 B. CO, dung d ch H2SO4, dung d ch Na2CO3 D. Ba, dung d ch NaOH, dung d ch Cu(NO3)2 Câu 42: Kh 4,8 gam m t oxit kim lo i nhi t đ cao c n 2,016 lít hiđro (đkc). Kim lo i thu đư c đem hòa tan h t trong dung d ch HCl thoát ra 1,344 lít khí (đkc). Công th c hóa h c c a oxit kim lo i là: A. CuO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. MnO2 Câu 43: Trong s các polime sau đây: tơ t m; s i bông; len; tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat. Lo i tơ có ngu n g c xenlulozơ là: A. tơ t m; s i bông; nilon-6,6 C. s i bông; len; nilon-6,6 B. s i bông; len; tơ axetat D. tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat Câu 44: Đi u nào là đúng: A. Ancol isopropylic là ancol b c hai C. Ancol b c ba ph i có s C≥ 4 B. Ancol isobutylic là ancol b c m t D. C ba câu trên đ u đúng Câu 45: Hòa tan 5,6 gam b t Fe vào 250ml dung d ch AgNO3 1M, k t thúc ph n ng thu đư c m gam ch t r n, giá tr m là A. 2,7 gam B. 2,16 gam C. 21,6 gam D. 27 gam Câu 46: Trư ng h p nào sau đây không x y ra ph n ng khi tr n l n 02 dung d ch vào nhau ? A. NaOH và NaAlO2 C. NaCl và AgNO3 B. HNO3 và NaHCO3 D. AlCl3 và Na2CO3 Câu 47: L n lư t đ t hai m u qu ng xiđêrit (FeCO3) và pyrit s t (FeS2) b ng m t lư ng oxi dư thu đư c hai khí tương ng là X và Y. Dùng thu c th nào trong các thu c th sau đây đ nh n bi t X và Y đ ng trong hai l m t nhãn khác nhau: A. Dung d ch BaCl2 C. Dung d ch Ba(OH)2 dư B. Dung d ch H2SO4 loãng D. Dung d ch Br2 Câu 48: Ancol no đơn ch c m ch h X t o đư c ete Y . T kh i c a Y so v i X g n b ng 1,61. X là: A. etanol C. propan-2-ol B. propanol D. metanol Câu 49: Nh n bi t các ch t sau: C2H5OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, CH3COOH, ch c n dùng m t hóa ch t là: A. Cu(OH)2/OH- B. Na2CO3 C. NaOH D. Na Câu 50: Trong phân t andehit no, đơn ch c, m ch h X có % kh i lư ng oxi b ng 27,586%. X có công th c phân t là: A. CH2O B. C4H8O C. C2H4O D. C3H6O B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đ n câu 60) Trang 3/4 - Mã đ thi 112
  4. Câu 51: Đun h n h p glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có th thu m y lo i Trieste đ ng phân c u t o c a nhau? A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 52: M t nhiên là: A. este c a axit oleic và đ ng đ ng C. este c a axit panmitic và đ ng đ ng B. mu i c a axit béo D. h n h p c a các triglixerit khác O b Câu 53: Bi t E pin ( Ni − Ag ) = 1,06V và E Ni 2+ / Ni = - 0,26V , th đi n c c chu n c a c p oxi hóa kh Ag+/Ag là : A. 0,8V B. 0,76V C. 1,32V D. 0,85V Câu 54: Ch n hi n tư ng đư c mô t không đúng: A. Dung d ch CuSO4 có pH < 7. B. Ngâm dây đ ng vào dung d ch HCl có hòa tan oxi m t th i gian, đ ng ph n ng v i HCl t o thành dung d ch có màu xanh. C. Cho t t dung d ch NH3 đ n dư vào dung d ch CuSO4 thì có k t t a xanh nh t, sau đó k t t a tan chuy n thành dung d ch xanh đ m. D. Nung Cu v i O2 10000C thu đư c s n ph m là CuO. Câu 55: Có hai bình đi n phân m c n i ti p nhau. Bình 1 ch a dung d ch CuCl2 , bình 2 ch a dung d ch AgNO3. Ti n hành đi n phân v i đi n c c trơ, k t thúc đi n phân th y catot c a bình 1 tăng lên 1,6gam. Kh i lư ng catot c a bình 2 tăng lên là : A. 10,80 gam B. 5,40 gam C. 2,52 gam D. 3,24 gam Câu 56: M t đo n tơ nilon-6,6 có kh i lư ng 0,15 gam. S m t xích c a đo n tơ đó là giá tr nào trong các giá tr sau: A. 4.1019 B. 3,998.1019 C. 39,98.1019 D. 4.1018 Câu 57: Thu phân peptit CH3 H2N - CH2 - C - NH - CH - C - NH - CH - (CH2)2COOH ` O O COOH S n ph m nào dư i đây là không th có: A. Ala B. Gli – ala C. Glu – gli D. Ala – glu Câu 58: Có 4 α-amino axit X, Y, Z, T có th t o thành tetrapeptit. S lư ng tetrapeptit t o thành trong đó có ch a c X, Y, Z, T là: A. 16 B. 12 C. 20 D. 24 Câu 59: Cho 9,6 gam Cu vào 100ml dung d ch hai mu i (NaNO3 1M và Ba(NO3)2 1M ) không th y hi n tư ng gì, cho thêm vào 500ml dung d ch HCl 2M th y thoát ra V lít khí (đktc) khí NO duy nh t . Giá tr c a V là : A. 4,48 B. 2,24 C. 5,6 D. 3,36 Câu 60: Thành ph n nào dư i đây không c n thi t trong quá trình s n xu t gang? A. Gang tr ng ho c gang xám, s t thép ph li u. B. Than c c (không có trong t nhiên, ph i đi u ch t than m ). C. Ch t ch y (CaCO3, dùng đ t o x silicat). D. Qu ng s t (ch a 30 – 95% oxit s t, không ch a ho c ch a r t ít S, P). ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã đ thi 112

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản