Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An [2009 - 2010]

Chia sẻ: Trần Bá Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
116
lượt xem
46
download

Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An [2009 - 2010]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An [2009 - 2010] " giúp cho các bạn ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn vật lý và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An [2009 - 2010]

  1. Sôû GD-ÑT Tænh Ngheä An Ñeà thi thöû ñaïi hoïc laàn thöù nhaát - Naêm hoïc 2009-2010 Tröôøng THPT Dieãn Chaâu 3 Moân : Vaät lyù Hoï teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soá baùo danh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH.(40 Caâu : töø caâu 1 – caâu 40) Maõ ñeà soá : 001 Câu 1. Trong mạch điện xoay chiều hình sao, khi điện áp đưa vào ba pha có cùng biên độ và lệch pha nhau 2 /3. Để ba cường độ dòng điện khác pha nhau 2 /3 thì: A. Ba pha phải có cùng công suất, cùng tổng trở. B. Ba pha phải có cùng tổng trở và cùng độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện. C. Chỉ cần ba pha tiêu thụ cùng công suất. D. Chỉ cần ba pha có cùng tổng trở. Câu 2. Một con lắc vật lý dao động điều hòa với góc lệch nhỏ có tần số xác định bằng biểu thức: mgd I 1 mgd 1 I A. f 2 B. f 2 C. f D. f I mgd 2 I 2 mgd Câu 3. Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0.cos120 t A .Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều. A. 30 lần B. 120 lần. C. 240 lần. D. 60 lần Câu 4. Cơ năng của vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với: A. Bình phương chu kỳ dao động. B. Biên độ dao động. C. Tần số dao động. D. Bình phương tần số dao động. Câu 5. Một động cơ điện xoay chiều sản ra một công suất cơ học 10 (kW) và có hiệu suất 80% được mắc vào mạch điện xoay chiều. Xác định điện năng tiêu thụ của động cơ trong 2(h) theo đơn vị J. A. 6.10 7 J B. 8.10 7 J C. 9.107 J D. 9.10 6 J Câu 6. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R= 20 , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dụng C đều thay đổi được.Hiệu điện thế 2 đầu mạch có dạng u = 200 cos100 t V . Thay đổi L và C sao cho UL= 2UC và dòng điện trong mạch lệch pha /3 so với hiệu điện thế 2 đầu mạch. Công suất của mạch và giá trị L,C khi đó là. 4 3 10 3 0, 4 10 3 A. P 250W ; L H ;C F B. P 200W ; L H ;C F 10 2 3 2 4 4 1 2.10 1 2.10 C. P 320W ; L H ;C F D. P 250W ; L H ;C F Câu 7. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số . Dao động 1 có x1 2 sin 4 t (cm) dao động tổng hợp x 2sin(4 t )(cm) . Viết phương trình dao động thứ 2. 4 A. x2 2 cos 4 t (cm) B. x2 2 2 cos 4 t (cm) C. x2 2 sin(4 t )(cm) D. x2 3sin 4 t (cm) 2 Câu 8. Phát biểu nào sau là không đúng với con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. A. Vật chuyển động biến đổi đều. B. Lực đàn hồi luôn hướng về vị trí cân bằng. C. Vật chuyển động tuần hoàn. D. Vật đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng vào chất điểm có độ lớn cực đại. Câu 9. Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10 ( ) mắc nối tiếp với một bóng đèn 120V-60W. Nối hai đầu mạch điện với nguồn điện xoay chiều có U = 220 (V) ; f = 50 (Hz), thì đèn sáng bình thường. Độ tự cảm L của cuộn dây là: A. 1,15 H B. 0,639 H C. 1,19 H D. 0,636 H Câu 10. Chọn phát biểu sai. A. Điện trường tĩnh điện và điện trường xoáy có chung một nguồn gốc. B. Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên có chung một nguồn gốc. Đề thi gồm 6 trang Trang 1 đề 1
  2. C. Nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ mà người ta phát hiện ra điện trường xoáy. D. Trong tự nhiên không tồn tại điện trường tĩnh điện. Câu 11. Một đoạn mạch RLCmắc nối tiếp, trong đó R,L,C không đổi, hiệu điện thế hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi U, tần số thay đổi được. Khi = 1=50 rad/s và = 2 =200 rad/s thì mạch có giá trị hiệu dụng I1= I2. Hỏi tần số bằng bao nhiêu thì trong mạch xảy ra cộng hưởng. A. 250 rad/s B. 125 rad/s. C. 150 rad/s. D. 100 rad/s. Câu12. Một con lắc đơn có m = 0,5 kg, chiều dài dây l = 0,5m dao động với biên độ 50 ; do có ma sát nên sau 5 chu kỳ biên độ dao động chỉ là 40. Phải dùng một máy nhỏ có công suất là bao nhiêu để duy trì dao động với biên độ 50. A. 6.10-2 W B. 4,8.10-5 W C. 48.10-5 W D. 5.10-3 W Câu 13. Một sóng cơ truyền trên dây AB với đầu B cố định. Nếu sóng tới tại B là uB= A.sin( t + ) thì sóng phản xạ tại B có biểu thức: A. u = A sin( t + +2 ) B. u = A sin( t + - /2) C. u = A sin( t - ) D. u = - A sin( t + ) Câu 14. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở mặt đất với T= 2 (s). Đưa đồng hồ lên độ cao 2500m thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu. Cho bán kính trái đất 6400 km, coi nhiệt độ không đổi. A. Nhanh 33,67 (s) B. Chậm 33,75 (s) C. Chậm 67,5 (s) D. Nhanh 67,5 (s) Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ: Biết giá trị các phần tử trong mạch lần lượt là R = 100 ( ), C = 100/ ( F), tần số của dòng điện f = 50 (Hz), các giá trị hiệu dụng UAM=200(V), UMB= 100 2(V ) và uAM lệch pha uMB là 5 /12.Xác định r. 100 A. 100 2( ) B. 100 ( ) C. ( ) D. 100 3( ) 3 Câu 16. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4sin(2 t - /6) trong đó x tính bằng cm, thời gian tính bằng (s). Thời điểm vật có li độ 2 3 cm lần thứ 2 là: 1 1 5 A. 0,25 (s) B. (s) C. (s) D. (s) 3 6 12 Câu 17. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm một cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp kín X chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch UAB và hai đầu cuộn dây U1, hai đầu hộp X là U2 thỏa mãn UAB= U1 U2. Trong hộp X chứa. A. Lvà C B. R và L C. Không có phần tử nào thỏa mãn. D. R và C Câu 18. Treo một con lắc đơn trong một thang máy đang đứng yên thì con lắc dao động với T = 2 (s) tại nơi g = 10 m/s2. Khi thang máy chuyển động đi lên theo phương thẳng đứng nhanh dần đều với a = 2 m/s2 thì chu kỳ dao động của con lắc: 2 10 A. 2 (s) B. ( s) C. 2,4 (s) D. 2,2 (s) 3 3 Câu 19. Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số góc 7.103 rad / s . Tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ đạt giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là. A. 1, 008.10 3 s B. 1,12.10 3 s C. 1, 008.10 4 s D. 1,12.10 4 s Câu 20. Một vật dao động điều hòa với x 12 3 cos(20 t )cm . Tính quảng đường vật đi được trong thời 3 31 gian t ( s ) kể từ thời điểm t = 0. 60 A. 252 3cm B. 250 3cm C. 150 cm D. 250 cm Đề thi gồm 6 trang Trang 2 đề 1
  3. Câu 21. Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 0,6/ (H) một điện áp xoay chiều. Biết giá trị tức thời của điện áp và của dòng điện tại thời điểm t1 là u1 60 6(V ), i1 2( A) và tại thời điểm t2 là u2 60 2(V ), i2 6( A) . Hãy viết biểu thức của điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây. Biết rằng tại thời điểm ban đầu thì giá trị tức thời của điện áp đó bằng không. A. u 120 2 cos(100 t )(V ) B. u 40 cos(100 t )(V ) 2 C. u 120 cos(100 t )(V ) D. u 40 2 cos(100 t ) (V) 2 2 Câu 22. Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm và điện trở thuần lần lượt là 0,8 L H , r 20 . Hiệu điện thế hai đầu mạch là u 200 2 cos100 t V . Cho R = 40 , tụ điện có điện dụng C thay đổi được. Tìm C để hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện cực đại và giá trị cực đại đó. 8.10 5 8.10 5 2000 A. C F ;U CMAX 300 V B. C F ;U CMAX V 6 0,8 0,8 C. C F ;U C max 400 V D. C F ;U C max 350 V Câu 23. Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên l0, treo vật m dao động điều hòa với chu kỳ T. Cắt đôi lò xo trên và treo vật m vào thì vật dao động điều hòa tự do với chu kỳ: T T A. B. 2T C. D. T 2 2 2 Câu 24. Chọn câu sai khi nói về năng lượng dao động điều hòa của con lắc lò xo: A. Wd Max = Wt Max = W B. Cơ năng tỉ lệ với bình phương của biên độ. C. Wd , Wt biến thiên tuần hoàn với tần số bằng tần số dao động của vật. D. Wd , Wt biến thiên tuần hoàn với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động của vật. Câu 25. Trên phương truyền sóng, các điểm dao động cùng pha với nhau cách nhau một khoảng: A. Bằng một số nguyên lần bước sóng. B. Chỉ bằng một bước sóng. C. Bằng nửa bước sóng D. Bằng một phần tư bước sóng. Câu 26. Trong mạch dao động điện từ cao tần có biên độ dòng điện là 0,5A. Mạch có điện trở thuần 2 . Để duy trì dao động kín trong mạch thì cần bổ sung năng lượng cho mạch với công suất là bao nhiêu. A. 100 mW B. 2,5 W C. 250 mW D. 10 W Câu 27. Một dây đàn dài l = 84cm. Âm cơ bản do dây đàn phát ra có bước sóng dài nhất nhận giá trị nào sau đây: A. 84 cm B. 21 cm C. 168 cm D. 42 cm Câu 28. Thiết bị nào không có mặt trong máy thu thanh, thu hình bằng vô tuyến. A. Mạch trộn sóng. B. Mạch khuếch đại. C. Mạch tách sóng. D. Mạch dao động . Câu 29. Cho cơ hệ như hình vẽ: k = 100 N/m, m1 = 1kg; m2 = 1 kg, dây nối m1 và m2 không dãn, khối lượng không đáng kể. Khi 2 vật k đang ở vị trí cân bằng ta cắt nhẹ dây nối 2 vật. Viết phương trình dao động của m1 với gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của nó, chiều dương m1 hướng xuống, gốc thời gian ngay lúc cắt dây; g = 10 m/s2. A. x = 10 cos( 10t) cm B. x = 10 sin ( 10t + /2) cm C. x = 20 cos( 10t - /2) cm D. x = 10 sin 10t cm m2 Câu 30. Hai con lắc đơn cùng khối lượng của vật nặng, tại một địa điểm trên mặt đất dao động với cùng năng lượng. Biên độ góc của chúng là 1= 50 , 2 = 80. Tỉ số các chiều dài của hai con lắc là. A. 1,6 B. 2,56 C. 0,6 D. 1,26 Câu 31. Kí hiệu các giá trị hiệu dụng của các điện áp trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp là U, UR, UL, UC. Nhận định nào sau đây là đúng: Đề thi gồm 6 trang Trang 3 đề 1
  4. A. UL UC B. UL U C. UC U D. UR U. Câu 32. Kết luận nào sau là sai: Khi sóng cơ lan truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì: A. Bước sóng thay đổi. B. Tần số sóng thay đổi. C. Vận tốc truyền sóng thay đổi. D. Cả vận tốc và bước sóng thay đổi. Câu 33. Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 12 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là : A. 10 10 B. 1200 C. 10 D. 120 Câu 34. Một mạch dao động điện từ LC, ở thời điểm ban đầu điện tích của tụ đạt cực đại Q0 10 8 C .Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2 s. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là. A. 5,78 mA B. 8,75 mA C. 78,52 mA. D. 7,85 mA. 9 Câu 35. Mạch chọn sóng được cấu tạo từ một cuộn cảm có L 4.10 H . Và hai tụ C1, C2 ghép thành bộ. Khi thay đổi cách ghép, mạch này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng 125 m hay 60 m. Tính C1,C2 . Lấy 2 10 1 2.10 4 10 4 2.10 4 A. F và F B. F và F C. 0, 69.10 6 F và0,39.10 6 F D. 0, 69.10 6 F và0,39.10 6 F Câu 36. Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều gồm hai cặp cực. Vận tốc quay của rôto là 1500 (vòng/phút). Phần ứng của máy phát gồm hai cuộn dây như nhau mắc nối tiếp. Tìm số vòng của mỗi cuộn dây biết rằng từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 0= 5.10 - 3(Wb) và suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra là 120 (V). A. 29 B. 26 C. 54 D. 28 37. Một con lắc lò xo m = 0,2 kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, lò xo có chiều dài tự nhiên l0= 30 cm; g=10 m/s2. Khi lò xo có chiều dài l = 28 cm thì vận tốc vật nặng bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo bằng 2 N. Xác định năng lượng dao động của vật. A. 0,08 J B. 0,1 J C. 1,5 J D. 0,02 J 38. Một dây thép dài 60 cm hai đầu gắn cố định được kích thích dao động bằng một nam châm nuôi bằng mạng điện thành phố có f = 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tìm vận tốc truyền sóng trên dây: A. 24 m/s B. 12 m/s C. 30 m/s D. 20 m/s 39. Để tần số dao động của một con lắc đơn giảm 50% thì chiều dài dây phải: A. Giảm 2 lần B. Giảm 4 lần C. Tăng 2 lần D. Tăng 4 lần. 40. Mạch điện ( h.vẽ). Điện trở R = 30( ), cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,6/ (H), tụ điện có điện dung C = 100/ ( F).Dòng điện mạch chính có biểu thức i = 4cos (100 t + /6) (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai điểm MB A. uMB 160 cos(100 t )(V ) B. uMB 160 2 cos(100 t )(V ) 3 3 C. uMB 160 cos(100 t )(V ) D. uMB 160 2 cos(100 t )(V ) 3 3 B. PHAÀN RIEÂNG THÍ SINH CHOÏN MOÄT TRONG HAI PHAÀN. I. Phaàn rieâng theo chöông trình chuaån. (Töø caâu 41 – caâu 50) : Câu 41. Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm, điện trở R thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch u 200 2 cos t V . Khi R1= 75 và R2= 125 thì công suất của mạch có giá trị như nhau và bằng. A. 200 w B. 150 w C. 100 w D. 50 w Câu 42. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10sin( t - /2) cm. Thời điểm vật qua vị trí có li độ x 5 2cm lần thứ 3 theo chiều âm là: 23 17 15 A. ( s) B. ( s) C. ( s) D. 2 (s) 4 4 2 Đề thi gồm 6 trang Trang 4 đề 1
  5. Câu 43. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 1m; vật nặng là quả cầu thép khối lượng m; phía dưới điểm treo I theo phương thẳng đứng cách I một đoạn I I'= 75cm có đóng 1 cái đinh tại I' sao cho con lắc vướng đinh khi dao động. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc 0= 40 ứng với điểm treo I rồi thả nhẹ cho dao động. Bỏ qua ma sát, g 2 10(m / s 2 ) . Chu kỳ dao động của quả cầu là: A. 1,5 (s) B. 1 (s) C. 2 (s) D. 3 (s) 2 Câu 44. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C 4.10 F và cuộn dây có độ tự cảm L. Điện trở thuần của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của năng lượng từ trường trong cuộn dây là ET 2.10 6 Sin 2 2.106 t J . Xác định giá trị cực đại của điện tích . 7 6 7 7 A. 4.10 C B. 8.10 C C. 2.10 C D. 8.10 C Câu 45. Mạch điện xoay chiều R1,L1,C1 có tần số cộng hưởng f1 và mạch R2,L2,C2 có tần số cộng hưởng f2, biết f1=f2. Khi mắc nối tiếp 2 mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là. A. f = 3f1 B. f = 4f1 C. f = f1 D. f = 2f2 Câu 46. Ở một nơi trên trái đất treo hai con lắc: một con lắc lò xo treo vật m tại VTCB lò xo dãn l và một con lắc đơn chiều dài dây treo l. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa tự do. Chu kỳ dao động của chúng: A. Con lắc lò xo có T lớn hơn. B. Con lắc đơn có T lớn hơn. C. Chưa kết luận được. D. Chu kỳ bằng nhau. Câu 47. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế gồm N1= 1100(vòng) được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U1= 240 (V). Cuộn thứ cấp nối với 20 bóng đèn giống nhau loại 12 V - 18W mắc song song. Biết các bóng đèn sáng bình thường và hiệu suất của máy biến thế là 100%. Xác định cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp. A. 0,7 A B. 0,6 A C. 0,8 A D. 1,5 A Câu 48. Một dây đàn hồi có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp f1= 75Hz , f2=125 Hz. Dây này có: A. Hai đầu cố định B. Một đầu cố định, một đầu tự do C. Hai đầu tự do D. Thiếu dự kiện để kết luận. Câu 49. Trong đoạn mạch RLC, nếu tăng tần số hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì. A. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. B. Chỉ có dung kháng tăng. C. Chỉ có điện trở tăng. D. Chỉ có cảm kháng giảm. Câu 50. Trong mạch RLC nối tiếp có U, ,R,C không đổi, L thay đổi được. Mạch đang có cộng hưởng. Nếu từ vị trí cộng hưởng ta tăng L thì A. UL luôn tăng B. UR tăng C. UL tăng đến ULmax rồi lại giảm. D. UC tăng II. Phaøn rieâng theo chöông trình naâng cao. ( Töø caâu 51 – caâu 60) Câu 51. Khi hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa đổi chiều thì: A. Li độ có giá trị nhỏ nhất và vận tốc có độ lớn nhỏ nhất. B. Vận tốc có giá trị lớn nhất và gia tốc có độ lớn nhỏ nhất C. Li độ có giá trị lớn nhất và vận tốc có độ lớn nhỏ nhất. D. Gia tốc có giá trị lớn nhất và vận tốc có giá trị lớn nhất. Câu 52. Đặt vào hai đầu đoạn chỉ có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều có tần số f = 50 (Hz). Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1 ; i1 và tại thời điểm t2 là u2 ; i2. Hãy tính giá trị cực đại I0 của dòng điện. Đề thi gồm 6 trang Trang 5 đề 1
  6. (i1u1 ) 2 (i2u2 ) 2 (i1u1 ) 2 (i2u2 ) 2 (i1u2 ) 2 (i2u1 ) 2 (i1u2 ) 2 (u1i2 ) 2 A. B. C. D. u2 2 u12 u12 u2 2 u2 2 u12 u12 u2 2 Câu 53. Một đĩa mài có mô men quán tính đối với trục quay của nó là 1,2 kg.m2. Đĩa chịu tác dụng của mô men lực không đổi 16 N/m. Sau 33 (s) kể từ lúc khởi hành vận tốc góc của đĩa là: A. 20 rad/s B. 36 rad/s C. 52 rad/s D. 44 rad/s 2 2 Câu 54. Chọn câu sai: Đại lượng vật lý có thể tính bằng kg.m /s là: A. Công. B. Mô men lực C. Mô men quán tính. D. Động năng. Câu 55. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng bị mất đi trong một dao động toàn phần là: A. Không tính được. B. 3% C. 9% D. 6% Câu 56. Hai con lắc đơn có chiều dài l1= 64cm và l2 = 81cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song cùng qua vị trí cân bằng cùng chiều vào lúc t = 0; g = 2 (m/s2) thì hai con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng cùng chiều một lần nữa vào thời điểm: A. 20 (s) B. 3 (s) C. 14,4 (s) D. 12 (s) Câu 57. Mô men quán tính của một vật không phụ thuộc vào: A. Khối lượng của vật. B. Tốc độ góc. C. Hình dạng và kích thước của vật. D. Vị trí của trục quay. Câu 58. Một bánh xe quay nhanh dần đều, người ta đếm trong 20 s vật quay được 160 vòng. Tốc độ nó lúc cuối thời gian trên là 10 vòng/s. Thời gian quay từ lúc trạng thái nghỉ ban đầu đến lúc bắt đầu đếm vòng là: A. 10 (s) B. 30 (s) C. 20 (s) D. 50 (s) Câu 59. Một cuộn dây có điện trở thuần r = 10( ). Biết dòng điện qua L A M R N C B mạch lệch pha /4 so với điệnáp hai đầu cuộn dây và tần số của dòng điện là 60 (Hz). Độ tự cảm của cuộn dây là: A. 0,167 (H) B. 1/10 (H) C. 0,2 (H) D. 26,5 (mH) Câu 60. Một vành tròn và một đĩa tròn có cùng khối lượng lăn không trượt với cùng vận tốc. Động năng của vành tròn là 40 J thì động năng của đĩa tròn là: A. 50 J B. 40 J C. 60 J D. 30 J -------------------------- Hết -------------------------- Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Đề thi gồm 6 trang Trang 6 đề 1
Đồng bộ tài khoản