Đề Thi Thử ĐH Môn Lý Lần II - THPT Chuyên Thái Bình [2008 - 2009]

Chia sẻ: Trần Bá Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
147
lượt xem
62
download

Đề Thi Thử ĐH Môn Lý Lần II - THPT Chuyên Thái Bình [2008 - 2009]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Đề Thi Thử ĐH Môn Lý Lần II - THPT Chuyên Thái Bình [2008 - 2009] " giúp cho các bạn ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn vật lý và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Thử ĐH Môn Lý Lần II - THPT Chuyên Thái Bình [2008 - 2009]

  1. S GD&ĐT THÁI BÌNH Đ THI TH Đ I H C L N II NĂM H C 2008 - 2009 TRƯ NG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH MÔN: V T LÝ 12 GV so n đ : Nguy n Thanh Sơn (Đ thi g m 4 trang, 50 câu tr c nghi m – 90 phút làm bài ) Mã đ thi 123 Câu 1: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p. Khi ch n i R,C vào ngu n đi n xoay chi u thì th y dòng đi n i s m pha π/4 so v i đi n áp đ t vào m ch. Khi m c c R, L, C vào m ch thì th y dòng đi n i ch m pha π/4 so v i đi n áp hai đ u đo n m ch. M i liên h nào sau đây là đúng: A. ZC = 2ZL; B. R = ZL = ZC; C. ZL= 2ZC; D. ZL = ZC. Câu 2: Bánh đà c a m t đ ng cơ đang quay đ u thì ch u tác d ng c a m t mômen l c c n không đ i. Xét m t đi m M trên vành r bánh xe, nh n đ nh nào sau đây v gia t c a c a nó là đúng: r A. a luôn không đ i c v hư ng và đ l n; r B. Góc h p b i vectơ gia t c a và bán kính qu đ o t i v trí đang xét c a M có đ l n không đ i; r C. a luôn hư ng v tâm qu đ o và có đ l n không đ i; r D. Góc h p b i vectơ gia t c a và bán kính qu đ o t i v trí đang xét c a M có đ l n thay đ i. Câu 3: Dùng m t âm thoa có t n s rung f = 100Hz ngư i ta t o ra t i hai đi m S1 và S2 trên m t nư c hai ngu n sóng cùng biên đ , cùng pha. Bi t S1S2 = 3,0cm. Trên m t nư c quan sát đư c m t h g n l i g m m t th ng là trung tr c c a S1S2 và 14 g n d ng hypebol m i bên nó. Kho ng cách gi a hai g n ngoài cùng đo d c theo S1S2 là 2,8cm. Xét dao đ ng c a đi m M cách S1 và S2 l n lư t là 6,5cm và 3,5cm. Nh n xét nào sau đây là đúng: A. M dao đ ng l ch pha góc π/2 so v i hai ngu n; B. M dao đ ng ngư c pha v i hai ngu n; C. M dao đ ng cùng pha v i hai ngu n; D. M luôn đ ng yên không dao đ ng. Câu 4: M t t m kim lo i có gi i h n quang đi n λ0 = 0,275µm đư c r i đ ng th i b i hai b c x : m t có bư c sóng 0,200µm và m t có t n s 1,67.1015Hz. Đi n th c c đ i c a t m kim lo i đó là: A. 1,7V; B. 2,4V; C. 4,1V; D. 3,4V. Câu 5: Trên m t s i dây đàn h i căng ngang có sóng d ng, M là m t b ng sóng còn N là m t nút sóng. Bi t trong kho ng MN có 3 b ng sóng, MN = 63cm, t n s c a sóng f = 20Hz. Bư c sóng và v n t c truy n sóng trên dây là A. λ = 3,6cm; v = 7,2m/s; B. λ = 36cm; v = 72cm/s; C. λ = 3,6cm; v = 72cm/s; D. λ = 36cm; v = 7,2m/s. Câu 6: Trong phân rã β- thì: A. M t nơtrôn trong h t nhân phân rã phát ra electrôn; B. electrôn trong h t nhân b phóng ra do trương tác; C. M t ph n năng lư ng li n k t chuy n thành electrôn; D. electrôn c a nguyên t đư c phóng ra. Câu 7: M t lò xo nh có đ c ng k = 40N/m, chi u dài t nhiên l0 = 50cm, m t đ u g n c đ nh t i B, m t đ u g n v i v t có kh i lư ng m = 0,5kg. V t dao đ ng có ma sát trên m t ph ng n m ngang v i h s ma sát µ = 0,1. Ban đ u v t O và lò xo có chi u dài l0. Kéo v t theo phương c a tr c lò xo ra cách O m t đo n 5cm và th t do. Nh n xét nào sau đây v s thay đ i v trí c a v t trong quá trình chuy n đ ng là đúng: A. Dao đ ng c a v t là t t d n, đi m d ng l i cu i cùng c a v t t i O; B. Dao đ ng c a v t là t t d n, kho ng cách g n nh t gi a v t và B là 45cm; C. Dao đ ng c a v t là t t d n, đi m d ng l i cu i cùng c a v t cách O xa nh t là 1,25cm; D. Dao đ ng c a v t là t t d n, kho ng cách gi a v t và B bi n thiên tu n hoàn và tăng d n. Câu 8: M t đi m dao đ ng đi u hòa v ch ra m t đo n th ng AB có đ dài 2cm, th i gian m i l n đi t đ u n đ n đ u kia h t 0,5s. G i O là trung đi m c a AB, đi m P cách B m t đo n 0,5cm. Th i gian đ đi m y đi t P r i đ n O có th b ng giá tr nào sau đây: A. 5/12 giây; B. 5/6 giây; C. 1/6 giây ; D. 1/3 giây. Câu 9: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p và hai đ u m c v i đi n áp xoay chi u có đi n áp hi u d ng U = 40V. Bi t đi n áp gi a hai đ u các ph n t là UR = 40V. Nh n đ nh nào sau đây là đúng? A. UC đ t c c đ i; B. UL đ t giá tr c c đ i; C. UR đ t c c đ i; D. không có gì đ c bi t c . Câu 10: Đ gi m công su t hao phí trên m t đư ng dây xu ng 8 l n mà không thay đ i công su t truy n đi, áp d ng bi n pháp nào sau đây là đúng? A. Gi m đư ng kính ti t di n dây đi 8 l n; B. Tăng đi n áp gi a hai đ u đư ng dây t i tr m phát đi n lên 8 l n; C. Tăng đi n áp gi a hai đ u đư ng dây t i tr m phát đi n lên hai l n và gi m đi n tr đư ng dây đi hai l n; D. Gi m đi n tr đư ng dây đi 4 l n. Câu 11: Trong thí nghi m I-âng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là a = 1mm, kho ng cách t hai khe đ n màn quan sát D = 2m. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,6 µm và 0,5 µm vào hai khe thì th y trên màn có nh ng v trí t i đó vân sáng c a hai b c x trùng nhau, g i là vân trùng. Tính kho ng cách nh nh t gi a hai vân trùng. A. 6 mm; B. 3 mm; C. 4 mm; D. 5 mm. Trang 1/4- Mã đ thi 123
  2. Câu 12: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p. V i các giá tr ban đ u thì cư ng đ hi u d ng trong m ch đang có giá tr I và dòng đi n i s m pha π/3 so v i đi n áp u đ t vào m ch. N u ta tăng L và R lên hai l n, gi m C đi hai l n thì I và đ l ch pha gi a u và i s bi n đ i th nào? A. I không đ i, đ l ch pha không đ i; B. I gi m 2 l n, đ l ch pha không đ i; C. I gi m, đ l ch không đ i; D. I và đ l ch đ u gi m. Câu 13: To đ c a m t ch t đi m chuy n đ ng trên tr c Ox ph thu c vào th i gian theo phương trình: x = A1cosωt +A2sinωt, trong đó A1, A2, ω là các h ng s đã bi t. Nh n xét nào sau đây v chuy n đ ng c a ch t đi m là đúng: A. Ch t đi m dao đ ng đi u hoà v i t n s góc ω, biên đ A2 = A12 + A2 , pha ban đ u ϕ v i tanϕ = A A2 ; 2 1 B. Ch t đi m dao đ ng đi u hòa v i t n s góc ω, biên đ A2 = A12 + A2 , pha ban đ u ϕ v i tanϕ = −A A2 ; 2 1 C. Ch t đi m không dao đ ng đi u hoà, ch chuy n đ ng tu n hoàn v i chu kỳ T = 2π/ω; D. Ch t đi m dao đ ng đi u hòa nhưng không xác đ nh đư c t n s , biên đ và pha ban đ u. Câu 14: Cho ph n ng t ng h p h t nhân: 1 H + 1 H → X + 01n . Bi t đ h t kh i c a các h t nhân 1 H và X l n lư t là 0,0024u và 2 2 2 0,0083u. Ph n ng này t a hay thu bao nhiêu năng lư ng? A. T a ra 32,6MeV; B. Thu 3,26MeV; C. T a 3,26MeV; D. Thu 32,6MeV. Câu 15: M t con l c lò xo th ng đ ng g m v t n ng kh i lư ng m = 0.5 kg. Lò xo có đ c ng k = 0.5 N/cm đang dao đ ng đi u hòa. Khi v n t c c a v t là 20 cm/s thì gia t c c a nó b ng 2 3 m/s. Biên đ dao đ ng c a v t là: A. 16cm; B. 20 3 cm; C. 8cm; D. 4 cm. Câu 16: Ch n phát bi u đúng v đi n t trư ng trong khung dao đ ng: A. Đi n trư ng bi n thiên trong t đi n sinh ra m t t trư ng đ u, gi ng như t trư ng khe c a nam châm ch U; B. Trong kho ng không gian gi a hai b n t đi n có m t t trư ng do đi n trư ng bi n thiên trong t gây nên; C. Trong không gian gi a hai b n t đi n không có dòng đi n do các đi n tích chuy n đ ng gây nên, do đó không có t trư ng; D. Trong lòng cu n c m ch có t trư ng, không có đi n trư ng. Câu 17: M t m ch dao đ ng đi n t có L = 5mH, C = 31,8µF. Đi n áp c c đ i trên t là 8V. Cư ng đ dòng đi n trong m ch khi đi n áp trên t là 4V có giá tr : A. 0,45 miliampe; B. 0,45 ampe; C. 55 miliampe; D. 0,55 ampe. Câu 18: M t ngư i đang đ ng trư c ngu n âm m t kho ng cách D. Ngu n này phát ra các sóng âm đ u theo m i phương. Khi ngư i đó đi 50,0m l i g n ngu n thì th y cư ng đ âm tăng lên g p đôi. Kho ng cách D b ng giá tr nào sau đây? A. D ≈ 170m; B. D ≈ 150m; C. D ≈ 120m; D. D ≈ 200m. Câu 19: Hai đi m M1 và M2 cùng dao đ ng đi u hòa trên m t tr c x quanh đi m O v i cùng t n s f. Biên đ c a M1 là A, c a M2 là 2A. Dao đ ng c a M1 ch m pha hơn m t góc ϕ = π/3 so v i dao đ ng c a M2. Nh n xét nào sau đây là đúng: A. Đ dài đ i s M1M 2 bi n đ i đi u hòa v i t n s f, biên đ A 3 và vuông pha v i dao đ ng c a M1; B. Kho ng cách M1M2 bi n đ i đi u hòa v i t n s 2f, biên đ A 3 ; C. Kho ng cách M1M2 bi n đ i tu n hoàn v i t n s f, biên đ A 3 ; D. Đ dài đ i s M1M 2 bi n đ i đi u hòa v i t n s 2f, biên đ A 3 và vuông pha v i dao đ ng c a M2. Câu 20: Cho m ch g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m L m c n i ti p. T n s c a dòng đi n qua m ch có th thay đ i đư c. Khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch đ t giá tr c c đ i; khi ω = ω1 và ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. Tìm liên h c a các giá tr c a ω0, ω1 và ω2. A. ω0 = ω12ω2 ; 2 2 B. ω0 = ω12 + ω2 ; 2 2 C. ω0 = ω12 .ω2 ; 4 2 D. ω0 = ω1 + ω2 . Câu 21: Khi chi u chùm b c x đơn s c có bư c sóng 102,5nm qua ch t khí hiđrô đi u ki n nhi t đ và áp su t thích h p thì ngư i ta th y ch t khí đó phát ra ba b c x có các bư c sóng λ1 < λ2 < λ3. Bi t λ3 = 656,3nm. Giá tr c a λ1 và λ2 là: A. λ1 = 97,3nm và λ2 = 410,2nm; B. λ1 = 102,5nm và λ2 = 121,6nm; C. λ1 = 102,5nm và λ2 = 410,2nm; D. λ1 = 97,3nm và λ2 = 121,6nm. Câu 22: Cho m t đo n m ch xoay chi u g m hai trong ba ph n t R, L, C m c n i ti p. Đi n áp gi a hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c: u = 200 2 cos(100π t − π )(V ); i = 5sin(100π t − π / 3)( A) . Đáp án nào sau đây là đúng? A. Đo n m ch có hai ph n t R-C, có t ng tr 40 2 Ω; B. Đo n m ch có hai ph n t L-C, có t ng tr 40 Ω; C. Đo n m ch có hai ph n t R-L, có t ng tr 40 2 Ω; D. Đo n m ch có hai ph n t R-C, có t ng tr 40 Ω. Câu 23: Khi chi u b n b c x g m b c x n m vùng h ng ngo i, ánh sáng vàng, ánh sáng chàm và b c x t ngo i qua m t môi trư ng có d ng lăng kính trong cùng m t đi u ki n v i cùng m t góc t i. B c x nào cho góc l ch c a tia ló là l n nh t: A. T ngo i; B. Tia vàng; C. Tia chàm; D. Chưa đ đ k t lu n. Câu 24: Hai bánh xe I và II có cùng hình d ng đĩa tròn, kích thư c b ng nhau và đ u là đ ng nh t, có kh i lư ng riêng là ρI và ρII. C hai đang quay đ u quanh tr c vuông góc v i đĩa qua tâm c a đĩa và có cùng đ ng năng, có t c đ góc ωI = 2ωII. T s kh i lư ng riêng ρII/ρI có giá tr nào sau đây? Trang 2/4- Mã đ thi 123
  3. A. 8; B. 4; C. 2; D. 16. Câu 25: M t máy phát đi n xoay chi u m t pha có su t đi n đ ng hi u d ng 110V và t n s 50Hz. Ph n c m có hai c p c c, ph n ng có hai c p cu n dây gi ng nhau m c n i ti p. Bi t t thông c c đ i qua m i vòng dây là 2,5mWb. S vòng c a m i cu n dây g n đúng là: A. 25 vòng; B. 150 vòng; C. 50 vòng; D. 100 vòng. Câu 26: V t dao đ ng đi u hòa theo phương trình: x = A cos(ωt + ϕ ) . V n t c c c đ i c a v t là vmax = 8π cm/s và gia t c c c đ i amax = 16π2 cm/s2. Trong th i gian m t chu kỳ dao đ ng, v t đi đư c quãng đư ng là: A. 20cm; B. 12cm; C. 16cm; D. 8cm. Câu 27: M t máy thu sóng đi n t có L, C có th thay đ i. Khi L tăng 5 l n thì C ph i tăng hay gi m bao nhiêu l n đ bư c sóng mà máy thu đư c gi m đi 5 l n? A. gi m 125 l n; B. tăng 125 l n; C. gi m 25 l n; D. tăng 25 l n. Câu 28: M t đ ng cơ đi n xoay chi u có đi n tr dây cu n là 32Ω, khi m c đ ng cơ vào m ch đi n có đi n áp hi u d ng 200V thì s n ra m t công su t 43W. Bi t h s công su t c a đ ng cơ là 0,9. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đ ng cơ là: A. I = 0,25 ampe; B. 0,5 ampe; C. 2,5 ampe; D. 1 ampe. Câu 29: Phát bi u nào sau đây v các đ i lư ng đ c trưng c a sóng cơ h c là không đúng? A. Chu kỳ c a sóng chính b ng chu kỳ dao đ ng c a các ph n t dao đ ng; B. Bư c sóng là quãng đư ng sóng truy n đi đư c trong m t chu kỳ dao đ ng c a sóng; C. T n s c a sóng chính b ng t n s dao đ ng c a các ph n t dao đ ng; D. V n t c c a sóng chính b ng v n t c dao đ ng c a các ph n t dao đ ng. Câu 30: M t đĩa tròn đ ng ch t, bán kính R đang quay đ u quanh m t tr c vuông góc v i đĩa và đi qua tâm đĩa v i t c đ góc ω1 thì ch u tác d ng c a m t mômen l c c n không đ i. Đ n khi t c đ góc là ω2 thì m t đi m trên vành đĩa đi đư c quãng đư ng ∆s k t th i đi m mômen l c b t đ u tác d ng. Th i gian t lúc b t đ u có mômen l c tác d ng đ n khi đĩa có t c đ góc ω2 là: A. 2R∆s/(ω1 + ω2); B. ∆s/R(ω1 + ω2); C. 2∆s/R(ω1 + ω2); D. R∆s/(ω1 + ω2). Câu 31: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe I-âng, n u d i ngu n S m t đo n nh theo phương song song v i m t ph ng ch a hai khe thì: A. h vân giao thoa t nh ti n ngư c chi u d i c a S và kho ng vân không thay đ i; B. h vân giao thoa t nh ti n cùng chi u d i c a S và kho ng vân thay đ i; C. kho ng vân s tăng ho c gi m tùy thu c chi u di chuy n c a S; D. h vân giao thoa t nh ti n ngư c chi u d i c a S và kho ng vân thay đ i. Câu 32: M ch dao đ ng g m m t t đi n có đi n dung C = 50µF và m t cu n dây có đ t c m L = 5mH, đi n tr thu n r = 0,1Ω. Mu n duy trì dao đ ng đi u hòa trong m ch v i đi n áp c c đ i trên t là 6V thì ph i b sung cho m ch m t năng lư ng có công su t b ng bao nhiêu? Ch n đáp án đúng. A. P ≈ 3,6.10-2W; B. P ≈ 3,6.10-3W; C. P ≈ 1,8.10-3W; D. P ≈ 1,8.10-2W. Câu 33: Đi u nào sau đây là SAI khi nói v các lo i quang ph : A. Quang ph liên t c không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng, ch ph thu c vào nhi t đ ; B. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i; C. Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau thì ch khác nhau v s lư ng và màu s c các v ch ph , còn v trí và đ sáng t đ i là gi ng nhau; D. Vi c nghiên c u quang ph c a ánh sáng do m u v t phát ra là cơ s c a phép phân tích quang ph . Câu 34: Hi u đi n th gi a hai c c c a ng phát tia X là 12,5kV. Bư c sóng ng n nh t c a tia X do ng đó phát ra là bao nhiêu? A. 10-9 m; B. 10-8 m; C. 10-10 m; D. 10-11 m. Câu 35: M t bánh xe có mômen quán tính I = 10kg.m và bán kính c a vành là R = 0,2m đang quay v i t c đ ω = 20rad/s thì 2 ngư i ta hãm nó b ng cách áp m t má phanh vào vành v i l c F = 500N. H s ma sát c a má phanh c a nó và vành bánh xe là k = 0,2. B qua tác d ng c a ma sát tr c. Sau bao nhiêu th i gian k t khi hãm thì bánh xe d ng? Ch n đáp án đúng: A. 20 giây; B. 10 giây; C. 16 giây; D. 4 giây. Câu 36: Linh ki n nào sau đây ho t đ ng d a vào hi n tư ng quang đi n trong? A. T bào quang đi n; B. Đi n k nhi t; C. Điôt phát quang; D. Quang đi n tr . Câu 37: Nh n xét nào sau đây v các h t sơ c p là đúng: A. T t c các h t sơ c p đ u có các ph n h t tương ng; B. T t c các h t sơ c p đ u đư c c u t o t các quac; C. Các h t sơ c p có th mang đi n ho c không; D. Ch có phôtôn có lư ng tính sóng-h t. Câu 38: Gi thi t các electron quang đi n đ u bay ra theo cùng m t hư ng t b m t kim l ai khi đư c chi u b c x thích h p. Ngư i ta cho các electron quang đi n này bay vào m t t trư ng đ u theo phương vuông góc v i vectơ c m ng t . Khi đó bán kính l n nh t c a các qu đ o electron s tăng lên n u: A. Tăng cư ng đ ánh sáng kích thích; B. Gi m cư ng đ ánh sáng kích thích; C. S d ng b c x kích thích có bư c sóng l n hơn; D. S d ng b c x kích thích có bư c sóng nh hơn. Câu 39: M t gam ch t phóng x trong m t giây phát ra 4,2.1013 h t β-. Kh i lư ng nguyên t c a ch t này phóng x này là 58,933u; 1u = 1,66.10-27kg. Chu kỳ bán rã c a ch t phóng x này là: Trang 3/4- Mã đ thi 123
  4. A. 1,97.108 giây; B. 1,68.108 giây; C. 1,86.108 giây; D. 1,78.108 giây. Câu 40: Nh n xét nào sau đây là đúng: A. Các v t th quanh ta có màu s c khác nhau là kh năng phát ra các b c x có màu s c khác nhau c a t ng v t; B. Các ánh sáng có bư c sóng (t n s ) khác nhau thì đ u b môi trư ng h p th như nhau; C. C m nh n v màu s c c a các v t thay đ i khi thay đ i màu s c c a ngu n chi u sáng v t; D. Các ánh sáng có bư c sóng (t n s ) khác nhau thì đ u b các v t ph n x (ho c tán x ) như nhau. Câu 41: Ngư i ta cho hai đ ng h qu l c b t đ u ho t đ ng cùng m t nơi, vào cùng m t th i đi m và v i cùng s ch ban đ u là 0. Con l c c a các đ ng h đư c coi là con l c đơn và v i đ ng h ch y đúng có chi u dài l0, v i đ ng h ch y sai có chi u dài l ≠ l0. Các đ ng h có c u t o hoàn toàn gi ng nhau, ch khác v chi u dài con l c. Nh n xét nào sau đây là đúng: A. N u l0 > l thì s ch c a đ ng h ch y sai luôn nh hơn s ch c a đ ng h ch y đúng; B. Đ n khi đ ng h ch y đúng ch 24gi thì đ ng h ch y sai ch 24. l0 l gi ; C. Đ n khi đ ng h ch y đúng ch 24gi thì đ ng h ch y sai ch 24. l l0 gi ; D. N u l0 < l thì đ ng h ch y sai luôn ch y nhanh hơn đ ng h ch y đúng. Câu 42: M t lư ng ch t phóng x rađon (222Rn) có kh i lư ng ban đ u là m0 = 1mg. Sau 15,2 ngày thì đ phóng x c a nó gi m 93,75%. Đ phóng x c a lư ng ch t còn l i th i đi m này là: A. H ≈ 3,6.1011Bq; B. H ≈ 18.1011Bq; C. H ≈ 1,8.1011Bq; D. H ≈ 36.1011Bq. Câu 43: Đo n m ch xoay chi u g m m t cu n dây m c n i ti p v i m t t đi n. Đi n áp hi u d ng gi a hai đ u cu n dây, gi a hai b n t , hai đ u đo n m ch l n lư t là UL, UC, U. Bi t UL = UC. 2 và U = UC. Nh n xét nào sau đây là đúng v i đo n m ch này? A. Cu n dây có đi n tr thu n không đáng k và dòng đi n trong m ch cùng pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch; B. Cu n dây có đi n tr thu n đáng k và dòng đi n trong m ch vuông pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch; C. Cu n dây có đi n tr thu n đáng k và dòng đi n trong m ch cùng pha v i đi n áp gi a hai đ u đo n m ch; D. Do UL > UC nên ZL > ZC và trong m ch không th th c hi n đư c c ng hư ng. Câu 44: M t h cô l p g m hai v t A và B có kh i lư ng ngh l n lư t là m0A và m0B, chuy n đ ng v i t c đ tương ng là vA và vB tương đ i l n so v i c. Bi u th c nào sau đây là đúng? m 0A .v 2 2 m 0B v B m 0A .c 2 m 0Bc 2 A. A + = const ; B. + = const ; 2 2 2 2  vA   vB   vA   vB  1−   1−   1−   1−    c   c   c   c  C. (m 0A + m 0B )c 2 = const ; D. m 0A v 2 + m 0B v B = const . A 2 Câu 45: Dùng prôtôn b n vào h t nhân 4 Be đ ng yên đ gây ph n ng: p + 49 Be → X + 3 Li .Bi t đ ng năng c a các h t p, X, 9 6 6 3 Li l n lư t là 5,45MeV, 4,0MeV và 3,575MeV. Coi kh i lư ng các h t tính theo u g n b ng s kh i c a nó. Góc h p b i hư ng chuy n đ ng c a các h t p và X g n đúng b ng: A. 450; B. 1200; C. 600; D. 900. Câu 46: Tia X có bư c sóng 0,25nm, so v i tia t ngo i bư c sóng 0,3µm thì có t n s cao g p: A. 120 l n; B. 12.103 l n; C. 12 l n; D. 1200 l n. Câu 47: Khi quan sát các v ch quang ph c a các thiên hà thì th y các v ch ph A. đ u b l ch v phía t n s nh ; B. đ u b l ch v phía t n s l n; C. không b d ch chuy n v phía nào; D. có th d ch chuy n ho c không, tùy t ng trư ng h p. Câu 48: M t m ch dao đ ng g m t đi n có đi n dung C và cu n dây có đ t c m L. Đi n tr dây n i không đáng k . Bi t bi u th c c a cư ng đ dòng di n qua m ch là i = 0,4sin(2.106t) (A). Đi n tích l n nh t c a t (tính theo culông) là: A. 8.10-7; B. 8.10-6; C. 4.10-7; D. 2.10-7. Câu 49: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng duy trì là dao đ ng t t d n mà ngư i ta đã A. tác d ng ngo i l c vào v t dao đ ng cùng chi u v i chuy n đ ng trong m t ph n c a t ng chu kỳ; B. làm m t l c c n c a môi trư ng đ i v i v t chuy n đ ng; C. kích thích cho v t dao đ ng ti t sau khi dao đ ng b t t; D. tác d ng m t ngo i l c bi n đ i đi u hòa theo th i gian v i t n s b t kỳ vào v t dao đ ng. Câu 50: Chi u m t tia sáng đơn s c có t n s f t chân không vào m t môi trư ng trong su t có h ng s đi n môi ε, đ t th m µ. Bi t v n t c ánh sáng trong chân không là c. Trong môi trư ng đó tia sáng này s có bư c sóng λ’ đư c xác đ nh b ng bi u th c nào: c c c εµ c A. λ ' = ; B. λ ' = εµ ; C. λ ' = ; D. λ ' = . f εµ f εµ f f ----------- H T ---------- Trang 4/4- Mã đ thi 123
  5. Đáp án 1 C 26 C 2 D 27 A 3 B 28 A 4 B 29 D 5 D 30 C 6 A 31 A 7 C 32 D 8 A 33 C 9 C 34 C 10 C 35 B 11 A 36 D 12 C 37 C 13 A 38 D 14 C 39 B 15 D 40 C 16 B 41 B 17 D 42 A 18 A 43 C 19 A 44 B 20 C 45 D 21 B 46 D 22 A 47 A 23 D 48 D 24 B 49 A 25 C 50 A Trang 5/4- Mã đ thi 123
Đồng bộ tài khoản