Đề thi thử hóa 12 mã đề 014

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
122
lượt xem
71
download

Đề thi thử hóa 12 mã đề 014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề thi thử hóa 12 mã đề 014 " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử hóa 12 mã đề 014

  1. ®Ò thi thö m«n ho¸ häc. M· sè 014 - Biªn so¹n : Th.S – NCS Ph¹m Ngäc S¬n - §−îc biªn so¹n phôc vô cho viÖc «n luyÖn lÝ thuyÕt ®· häc trªn líp - T¸c gi¶ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm nÕu bµi tËp trïng khíp víi ®Ò thi n¨m 2008 - CÊm in sao d−íi mäi h×nh thøc. - Mäi th¾c m¾c xin liªn hÖ ngocson78@gmail.com hoÆc 0989.882.333 1. Cho 1,06 g hçn hîp hai r−îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp t¸c dông hÕt víi Na thu ®uîc 224ml H2 (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña hai r−îu lµ : A. CH3OH vµ C2H5OH B. C2H5OH vµ C3H7OH C. C3H5OH vµ C4H7OH D. C4H9OH vµ C5H11OH 2. Cho axit nitric t¸c dông víi dung dÞch chøa 23,5 gam phenol b·o hoµ trong n−íc thÊy t¸ch ra kÕt tña mµu vµng cã c«ng thøc ph©n tö C6H3N3O7. Gi¶ sö l−îng phenol ph¶n øng hoµn toµn, khèi l−îng kÕt tña thu ®−îc lµ: A. 31,80 gam B. 57,25 gam C. 39,75 gam D. 47,70 gam 3. C«ng thøc cña amin chøa 15,05% khèi l−îng nit¬ lµ: A. C2H5NH2 B. C6H5NH2 C. (CH3)2NH D. (CH3)3N 4. Nhá dung dÞch andehit fomic vµo èng nghiÖm chøa kÕt tña Cu(OH)2, ®un nãng nhÑ sÏ thÊy kÕt tña ®á g¹ch. Ph−¬ng tr×nh ho¸ häc nµo sau ®©y biÓu diÔn ®óng hiÖn t−îng x¶y ra? ⎯⎯⎯ H-COOH + Cu → - OH A. H-CH=O + Cu(OH)2 + H2O B. H-CH=O + Cu(OH)2 ⎯⎯⎯ H-COOH + CuO → OH - + H2 C. H-CH=O + 2Cu(OH)2 ⎯⎯⎯ H-COOH + Cu2O → OH - + 2H2O D. H-CH=O + 2Cu(OH)2 ⎯⎯⎯ H-COOH + 2CuOH + H2O → - OH 5. C¸c hîp chÊt : CH3COOH, C2H5OH vµ C6H5OH xÕp theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh axit lµ : A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH B. C6H5OH < CH3COOH < C3H5OH C. CH3 COOH < C6H5OH < C2H5OH D. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH 6. Cho chÊt h÷u c¬ A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0,5M thu ®−îc a gam muèi vµ 0,1 mol r−îu. L−îng NaOH d− cã thÓ trung hoµ hÕt 0,5 lÝt dd HCl 0,4M. C«ng thøc tæng qu¸t cña A lµ A. R-COO-R’ B. (R-COO)3R’ C. (R-COO)2R’ D. R(COO-R’)3 7. Tû khèi cña mét este so víi hidro lµ 44. Khi thuû ph©n este ®ã t¹o nªn hai hîp chÊt. NÕu ®èt ch¸y cïng l−îng mçi hîp chÊt t¹o ra sÏ thu ®−îc cïng thÓ tÝch CO2 (cïng t0,P). C«ng thøc c©u t¹o thu gän cña este lµ A. H-COO-CH3 B. CH3COO-C2H5 C. CH3COO-CH3 D. C2H5COO-CH3 8. 4,6 g r−îu no, ®a chøc (A) t¸c dông víi Na (d−) sinh ra 1,68 lÝt H2 (®ktc), BiÕt r−îu nµy cã ph©n tö khèi ≤ 92. C«ng thøc ph©n tö cña (A) lµ: A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C4H8(OH)2 9. §Ó ph©n biÖt glucoz¬ vµ fructoz¬ th× nªn chän thuèc thö nµo d−íi ®©y? A. Dung dÞch AgNO3 trong NH3 B. Cu(OH)2 trong m«i tr−êng kiÒm C. Dung dÞch n−íc brom D. Dung dÞch CH3COOH/H2SO4 ®Æc 10. Lªn men a gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%, l−îng CO2 sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch n−íc v«i trong thu ®−îc 10 gam kÕt tña vµ khèi l−îng dung dÞch gi¶m 3,4 gam. TÝnh a. A. 13,5 gam B. 20,0 gam C. 15,0 gam D. 30,0 gam 11. Tªn gäi nµo sau ®©y cho peptit cã c«ng thøc cÊu t¹o: H2NCH2CONHCHCONHCH2COOH CH3 A. Glixinalaninglyxin B. Glixylalanylglyxin C. Alanylglyxylalanin D. Alanylglyxylglyxyl 12. ChÊt nµo sau ®©y cã thÓ trïng hîp thµnh cao su CH 2=C- CH=CH2 A. CH3 B. CH3- CH=C=CH2
  2. CH3-C=C=CH2 C. CH3 D. CH3-CH2-C CH 13. Cho c¸c polime: polietylen, xenluloz¬, amilo, amilopectin, poli(vinyl clorua), t¬ nilon -6,6; poli(vinyl axetat). Nh÷ng ph©n tö cã cÊu t¹o m¹ch ph©n nh¸nh lµ A. xenluloz¬, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat). B. amilopectin, poli(vinyl clorua), t¬ nilon -6,6; poli(vinyl axetat). C. amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat). D. amilopectin, xenluloz¬. 14. §Ó ph©n biÖt phenol, anilin, benzen, stiren ng−êi ta lÇn l−ît sö dông c¸c thuèc thö : A. Quú tÝm, dung dÞch brom B. Dung dÞch NaOH, dung dÞch brom C. Dung dÞch brom, quú tÝm D. Dung dÞch HCl, quú tÝm 15. Hîp chÊt nµo sau ®©y thuéc lo¹i hîp chÊt ®a chøc? A. Glixin B. Glixerin C. axit acrylic D. Anilin 16. X lµ mét hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë chøa c¸c nguyªn tè C, H, N, trong ®ã nit¬ chiÕm 23,72%. X t¸c dông víi HCl theo tØ lÖ mol 1 : 1. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. CH5N B. C3H7N C. C2H7N D. C3H9N 17. Sau khi t¸ch H2 hoµn toµn khái hçn hîp X gåm etan vµ prropan, ta thu ®−îc hçn hîp Y gåm etilen vµ propilen. Khèi l−îng ph©n tö trung b×nh cña Y b»ng 93,45% cña X. Thµnh phÇn% thÓ tÝch cña 2 chÊt trong X lµ: A. 50% vµ 50% B. 60% vµ 40% C. 3,8% vµ 96,2% D. 46,4% vµ 53,6% 18. Cho tÊt c¶ c¸c ankan ë thÓ khÝ t¸c dông víi Cl2 sÏ thu ®−îc tèi ®a bao nhiªu s¶n phÈm monoclo? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 19. Monoclo ho¸ c¸c hidrocacbon d−íi ®©y, tr−êng hîp nµo t¹o ®−îc nhiÒu s¶n phÈm lµ ®ång ph©n nhÊt ? A. n-pentan B. iso-pentan C. neo-heptan D. Etylxyclopentan 20. X, Y lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ®ång chøc chøa c¸c nguyªn tè C, H, O. Khi t¸c dông víi AgNO3 trong NH3 th× 1 mol X hoÆc Y t¹o ra 4 mol Ag. Cßn khi ®èt ch¸y X, Y th× tØ lÖ sè mol O2 tham gia ®èt ch¸y, CO2 vµ H2O t¹o thµnh nh− sau: - §èi víi X: n O2 : n CO2 : n H2O = 1 : 1 : 1 - §èi víi Y: n O2 : n CO2 : n H2O = 1,5 : 2 : 1 C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X, Y t−¬ng øng lµ: A. H-CH=O vµ H-COO-CH=CH2 B. H-CH=O vµ O=HC-CH=O C. O=HC-CH=O vµ O=HC-CH2-CH=O D. H-CH=O vµ O=HC-CH2-CH=O 21. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ ¨n mßn ho¸ häc. A. ¨n mßn ho¸ häc kh«ng lµm ph¸t sinh dßng ®iÖn . B. ¨n mßn ho¸ häc lµm ph¸t sinh dßng ®iÖn mét chiÒu. C. Kim lo¹i tinh khiÕt sÏ kh«ng bÞ ¨n mßn ho¸ häc. D. VÒ b¶n chÊt, ¨n mßn ho¸ häc còng lµ mét d¹ng cña ¨n mßn ®iÖn ho¸. 22. Cho mét thanh Al tiÕp xóc víi 1 thanh Zn trong dung dÞch HCl, sÏ quan s¸t ®−îc hiÖn t−îng: A. Thanh Al tan, bät khÝ H2 tho¸t ra tõ thanh Zn. B. Thanh Zn tan, bät khÝ H2 tho¸t ra tõ thanh Al. C. C¶ 2 thanh cïng tan vµ bät khÝ H2 tho¸t ra tõ c¶ 2 thanh. D. Thanh Al tan tr−íc, bät khÝ H2 tho¸t ra tõ thanh Al. 23. Trong hîp kim Al – Ni cø 5 mol Al th× cã 0,5 mol Ni. Thµnh phÇn % cña hîp kim lµ A. 18% Al vµ 82% Ni B. 82% Al vµ 18% Ni C. 20% Al vµ 80% Ni D. 80% Al vµ 20% Ni 24. Ng©m mét l¸ kÏm trong dung dÞch muèi sunfat cã chøa 4,48 gam ion kim lo¹i ®iÖn tÝch 2+. Sau ph¶n øng, khèi l−îng l¸ kÏm t¨ng thªm 1,88 gam. C«ng thøc ho¸ häc cña muèi sunfat lµ A. CuSO4. B. FeSO4. C. NiSO4. D. CdSO4. + 25. Qu¸ tr×nh nµo sau ®©y, ion Na kh«ng bÞ khö A. §iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y B. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl trong n−íc C. §iÖn ph©n NaOH nãng ch¶y D. §iÖn ph©n Na2O nãng ch¶y 26. Gi¶i thÝch nµo d−íi ®©y kh«ng ®óng? A. Nguyªn tö kim lo¹i kiÒm cã n¨ng l−îng ion hãa I1 nhá nhÊt so víi c¸c kim lo¹i kh¸c cïng chu kú do kim lo¹i kiÒm cã b¸n kÝnh lín nhÊt. B. Do n¨ng l−îng ion hãa nhá nªn kim lo¹i kiÒm cã tÝnh khö rÊt m¹nh.
  3. C. Nguyªn tö kim lo¹i kiÒm cã xu h−íng nh−êng 1 electron do I2 cña nguyªn tö kim lo¹i kiÒm lín h¬n nhiÒu so víi I1 vµ do ion kim lo¹i kiÒm M+ cã cÊu h×nh bÒn. D. Tinh thÓ kim lo¹i kiÒm cã cÊu tróc rçng do cã cÊu t¹o m¹ng tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m diÖn. 27. Cã c¸c chÊt sau: NaCl, NaOH, Na2CO3, HCl. ChÊt cã thÓ lµm mÒm n−íc cøng t¹m thêi lµ A. NaCl B. NaOH C. Na2CO3 D. HCl 28. C¸c nguyªn tè trong cÆp nguyªn tè nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc t−¬ng tù nhau? A. Mg vµ S B. Ca vµ Br2 C. Mg vµ Ca D. S vµ Cl2 3+ 29. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö Al vµ ion Al lÇn l−ît lµ: A. 1s22s22p63s23p1 vµ 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s23p1 vµ 1s22s22p63s2 C. 1s22s22p63s23p64s24p1 vµ 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p63s23p3 vµ 1s22s22p6 30. Ph¶n øng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O cã hÖ sè cña Al, Al(NO3)3, N2O lÇn l−ît lµ: A. 4, 4, 3 B. 8, 8, 3 C. 2, 2, 3 D. 1, 1, 3 31. Ph¶n øng gi÷a cÆp chÊt nµo d−íi ®©y kh«ng thÓ sö dông ®Ó ®iÒu chÕ c¸c muèi Fe(II)? A. FeO + HCl B. Fe(OH)2 + H2SO4 (lo·ng) C. FeCO3 + HNO3 (lo·ng) D. Fe + Fe(NO3)3 32. Khö hoµn toµn 16 gam bét oxit s¾t b»ng CO ë nhiÖt ®é cao. Sau ph¶n øng khèi l−îng khÝ t¨ng thªm 4,8 gam. C«ng thøc cña oxit s¾t lµ A. FeO B. FeO2. C. Fe2O3 D. Fe3O4. 33. CÇn bao nhiªu tÊn quÆng manhetit chøa 80% Fe3O4 ®Ó luyÖn ®−îc 800 tÊn gang cã chøa 5% C vµ t¹p chÊt. BiÕt l−îng Fe bÞ hao hôt khi s¶n xuÊt lµ 1% A. 1235,16 tÊn B. 1253,16 tÊn C. 1325,16 tÊn D. 1316,25 tÊn 34. Cho biÕt cÊu h×nh electron cña X: 1s 2s 2p 3s , cña Y: 1s22s22p63s23p6 3d54s1. X, Y lµ nh÷ng nguyªn tè g×? 2 2 6 2 A. Na vµ Cr B. Mg vµ Fe C. Na vµ Mn D. Mg vµ Cr 35. Amoniac ph¶n øng víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y sau: A. H2SO4, PbO, FeO, NaOH B. HCl, KOH, FeCl3, Cl2. C. HCl, O2, Cl2, CuO, dung dÞch AlCl3. D. HNO3, CuCl2, CuO, KOH + − 36. Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ly: H2O + H2O H3O + OH n−íc cã vai trß A. axit B. baz¬ C. trung tÝnh D. l−ìng tÝnh − 37. BiÕt ®é ®iÖn ly α cña CH3COOH 1,2M b»ng 1,4%, nång ®é mol cña ion CH3COO trong dung dÞch ®ã lµ A. 0,0168M B. 0,012M C. 0,014M D. 0,018M 38. Trong c¸c ph¶n øng sau, ph¶n øng nµo ®−îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ HCl trong phßng thÝ nghiÖm : A. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl B. NaCl(r) + H2SO4 ®® → NaHSO4 + HCl as as C. H2 + Cl2 ⎯⎯ 2HCl → D. 2H2O + 2Cl2 ⎯⎯ 4HCl + O2 → 39. Trong ph¶n øng nµo sau ®©y, Br2 võa thÓ hiÖn tÝnh khö, võa thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa : t o cao to A. H2 + Br2 ⎯⎯⎯ 2HBr → B. 2Al + 3Br2 ⎯⎯ 2AlBr3 → C. Br2 + H2O → HBr + HbrO D. Br2 + 2H2O + SO2 → 2HBr + H2SO4 40. §Ó t¹o ®é xèp cho mét sè lo¹i b¸nh, cã thÓ dïng A. (NH4)2SO4, B. CaCO3. C. NH4HCO3 D. NaCl 41. §èt ch¸y hoµn toµn 0,12 mol chÊt h÷u c¬ P m¹ch hë cÇn dïng 10,08 lÝt oxi (®ktc). Sau ph¶n øng, cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y gåm CO2, H2O, N2 hÊp thô hoµn toµn vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d− thÊy khèi l−îng b×nh t¨ng lªn 23,4 gam vµ cã 70,92 gam kÕt tña. KhÝ tho¸t ra khái b×nh cã thÓ tÝch 41,664 lÝt (®ktc). X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña P, biÕt r»ng P võa t¸c dông ®−îc víi dung dÞch HCl, võa t¸c dông ®−îc víi dung dÞch NaOH. A. H2N-CH2-COOH B. CH3CH2COO-NH4
  4. C. CH3-CH(NH2)-COOH D. H2N-CH=CH-COOH 42. C«ng thøc ph©n tö cña mét sè axit ®· ®−îc viÕt sau ®©y, h·y cho biÕt cÆp c«ng thøc nµo ®· viÕt sai? A. C2H2O2, C2H4O2. B. C2H4O2, CH2O2. C. CH2O2, C6H9O3 D. CH2O, C2H5O4. 43. Trong mét b×nh kÝn dung tÝch kh«ng ®æi lµ V (lÝt) chøa h¬i chÊt h÷u c¬ X m¹ch hë cã d¹ng CnH2nO2 vµ O2 ë 139,9oC; ¸p suÊt trong b×nh lµ 2,71 atm (thÓ tÝch O2 gÊp ®«i thÓ tÝch cÇn cho ph¶n øng ch¸y). §èt ch¸y hoµn toµn X, lóc ®ã nhiÖt ®é trong b×nh lµ 819oK vµ ¸p suÊt lµ 6,38 atm. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. CH2O2 C. C2H4O2 B. C3H6O2 D. C4H8O2 44. Y lµ hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë ®¬n chøc cã chøa oxi. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol Y cÇn 4 mol oxi thu ®−îc CO2 vµ h¬i n−íc víi thÓ tÝch b»ng nhau (®o ë cïng ®iÒu kiÖn). C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ A. C4H8O B. C3H6O C. C3H8O D. C3H6O2 45. Cho s¬ ®å sau: X ⎯⎯⎯⎯ Y ⎯⎯⎯ Z ⎯⎯⎯⎯ T ⎯⎯⎯⎯ C2H6 → → → → +NaOH 2 +NaOH O , xt NaOH CaO,t0 NÕu c«ng thøc ph©n tö cña X lµ C4H8O2 th× cÊu t¹o cña X theo s¬ ®å lµ A. CH3COO-C2H5 B. C2H5COO-CH3 C. C3H7COOH D. H-COO-C3H7 46. Nguyªn tö cña mét nguyªn tè X cã tæng sè h¹t c¬ b¶n (e, p, n) lµ 82, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 22. CÊu h×nh electron cña Z lµ A. (Ar)3d54s1. B. (Ar)3d64s2. 4 2 C. (Ar)3d 4s . D. (Ar)3d54s2. 47. Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,02 mol FeS2 vµ 0,03 mol FeS vµo l−îng d− H2SO4 ®Æc nãng thu ®−îc Fe2(SO4)3, SO2 vµ H2O. HÊp thô hÕt SO2 b»ng mét l−îng võa ®ñ dung dÞch KMnO4 thu ®−îc dung dÞch Y kh«ng mµu, trong suèt, cã pH = 2. ThÓ tÝch cña dung dÞch Y lµ A. 11,4 lÝt B. 22,8 lÝt C. 5,7 lÝt D. 17,1 lÝt 48. Cho c¸c cÆp oxi hãa - khö: Fe2+ Cu 2+ Fe3+ 2+ Ag + Fe Cu Fe Ag o E -0,44 +0,34 +0,77 +0,80 Ph¶n øng nµo d−íi ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu B. 3Cu + 2FeCl3 → 3CuCl2 + 2Fe C. Fe(NO3)2 + AgNO3→Fe(NO3)3 + Ag D. Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 49. §iÖn ph©n 400 ml dd AgNO3 0,2M vµ Cu(NO3)2 0,1M víi c−êng ®é dßng ®iÖn I = 10A, anot b»ng b¹ch kim. Sau thêi gian t, ta ng¾t dßng ®iÖn c©n l¹i cat«t, thÊy catot nÆng thªm m gam, trong ®ã cã 1,28g Cu. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 1,28g B. 9,92g C. 11,2g D. 2,28g 50. Cã c¸c chÊt bét mµu tr¾ng: NaCl, BaCO3, Na2S, Na2SO4, BaSO4, MgCO3. Ho¸ chÊt duy nhÊt nµo ®−îc dïng lµm thuèc thö ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt bét trªn? A. dung dÞch NaOH d− B. dung dÞch AgNO3 C. dung dÞch BaCl2. D. dung dÞch HCl

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản