Đề thi thử hóa THPT Yên Lạc

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
119
lượt xem
16
download

Đề thi thử hóa THPT Yên Lạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề thi thử hóa THPT Yên Lạc " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử hóa THPT Yên Lạc

  1. Tr−êng THPT Yªn L¹c2 ®Ò thi Thö ®h_c® n¨m häc 2008-2009 M«n :to¸n (Thêi gian: 180 phót) C©u 1: (2 ®iÓm) x2 + x + m Cho h m sè y = . x +1 a, Kh¶o s¸t v vÏ ®å thÞ h m sè víi m=1. b, T×m m ®Ó h m sè cã cùc ®¹i, cùc tiÓu v 2 ®iÓm C§, CT cña ®å thÞ h m sè n»m vÒ mét phÝa cña ®−êng th¼ng : x+y-1=0. C©u 2: ( 3®iÓm) a, Gi¶i ph−¬ng tr×nh: x +8 − x = x+3 sin 3x − 1 b, Gi¶i ph−¬ng tr×nh l−îng gi¸c: = cos 2 x 2sin x − 1 1 c, Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: log 1 ( x 2 + 2 x + 5) ≥ log 1 (2 x 2 + 4 x + 3) − 2 2 2 2 C©u 3: ( 1®iÓm) 2 e esin x . ln 3 x TÝnh tÝch ph©n: I= ∫ dx 1 x C©u 4: ( 2®iÓm) x−3 y +1 z +1 Cho ®−êng th¼ng (d) cã pt: = = , (k # -1; -3/2; 1) k + 1 2k + 3 1 − k a, CMR: (d) lu«n ®i qua mÆt ph¼ng cè ®Þnh. ViÕt ph−¬ng tr×nh mp ®ã. b, T×m k ®Ó (d) song song víi 2 mÆt ph¼ng: 6x-y-3z-13=0 v x-y+2z-3=0. C©u 5: ( 1®iÓm) Cho h×nh trô (T) cã t©m hai ®¸y l O v O’, b¸n kÝnh R=a, chiÒu cao h=a 3 . Trªn ®−êng trßn (O’) lÊy ®iÓm A cè ®Þnh. M l ®iÓm di ®éng trªn ®−êng trßn (O). §Æt AM=x, T×m x ®Ó diÖn tÝch ∆OAM ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. C©u 6: ( 1®iÓm) T×m m ®Ó hÖ ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm.:  log 2 x + y log2 3 = 6   log 2 3  log 2 x + y  = 2m ------------------------------HÕt------------------------------ §¸p sè:c©u1:b,0
Đồng bộ tài khoản