Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Phả Lại

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
72
lượt xem
11
download

Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Phả Lại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập đề thi thử ĐHCĐ môn hóa các nhằm giúp các bạn ôn thi luyện thi , các bạn có thể đào sâu kiến thức của mình về hóa học. Rèn luyện kỹ năng giải đề cực nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Phả Lại

  1. H 1). Nung hoaøn toaøn 180 g saét(II) nitrat thì thu ñöôïc bao nhieâu lít khí ôû ñieàu kieän tieâu chuaån? A). 67,2 B). 44,8 C). 56 D). 50,4 2). Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M giaûi phoùng V1 lit khí NO duy nhaát. Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M vaø H2SO4 0,25M giaûi phoùng V2 lit khí NO duy nhaát.( Theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän). Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng? A). V1< V2 B). V1= V2 C). V1> V2 D). Khoâng theå xaùc ñònh 3). Cho caùc chaát khí vaø hôi sau: CO2, NO2, NO, H2O, CO, NH3, HCl, CH4, H2S. Khí naøo coù theå bò haáp thuï bôûi dung dòch NaOH ñaëc? A). CO2, SO2, NO2, H2O, HCl, H2S B). CO2, SO2, CO, H2S, H2O, NO C). CO2, SO2, CH4, HCl, NH3, NO D). CO2, SO2, NH3, CH4, H2S , NO2 4). Saûn phaåm khi nhieät phaân ñeán hoaøn toaøn hoãn hôïp goàm Ba(NO3)2 vaø Cu(NO3)2 laø gì? A). Moät muoái, moät oâxit vaø 2 chaát khí B). Hai oâxit vaø hai chaát khí C). Moät muoái, moät kim loaïi vaø 2 chaát khí D). Moät oâxit, moät kim loaïi vaø moät chaát khí 5). Cho 19,2 g kim loaïi M tan hoaøn toaøn trong dung dòch HNO3 thì thu ñöôïc 4,48 lit NO( ñktc). Vaäy M laø: A). Mg B). Cu C). Zn D). Fe 6). Caân baèng N2 + 3H2 2NH3 seõ dòch chuyeån theo chieàu thuaän neáu chòu caùc taùc ñoäng naøo sau? A). Giaûm aùp suaát, giaûm nhieät ñoä B). Taêng aùp suaát, giaûm nhieät ñoä C). Taêng aùp suaát, taêng nhieät ñoä D). Giaûm aùp suaát, taêng nhieät ñoä 7). Bình kín chöùa 0,5 mol H2 vaø 0,5 mol N2. Khi phaûn öùng ñaït caân baèng trong bình coù 0,02 mol NH3 ñöôïc taïo thaønh. Hieäu suaát cuûa phaûn öùng toång hôïp amoniac laø A). 4% B). 2% C). 6% D). 5% 8). Haõy so saùnh theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän sinh ra khi cho 1 mol caùc chaát sau taùc duïng vôùi HNO3 ñaëc noùng, dö a. FeS2 b. FeCO3 c.Fe3O4 d. Fe(OH)2 A). a > c > b > d B). a > b = c = d C). b = a > c > d D). a > b > c = d 9. Hoãn hôïp goàm hai kim loaïi X vaø Y coù hoùa trò khoâng ñoåi naëng 4,04 g ñöôïc chia thaønh 2 phaàn baèng nhau. Phaàn 1 tan hoaøn toaøn trong dung dòch loaõng chöùa 2 axit HCl vaø H2SO4 taïo ra 1,12 lit H2 (ñktc). Phaàn 2 taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch HNO3 chæ taïo V lit NO (ñktc) duy nhaát. Tính V? A). 1,746 B). 1,494 C). 0,323 D). 0,747 10). Cho m gam Al tan hoaøn toaøn trong dd HNO3 thaáy taïo ra 44,8 lit hoãn hôïp 3 khí NO, N2O, N2 coù tæ leä mol laàn löôït laø 1:2:2. Giaù trò m laø? A). 75,6 g B). Keát quaû khaùc C). 140,4 g D). 155,8 g 11. Coù 4 loï chöùa 4 dung dòch rieâng bieät sau: 1. NH3 2. FeSO4 3. BaCl2 4. HNO3 . Caùc caëp dung dòch naøo coù theå phaûn öùng vôùi nhau? A. 1 vaø 4; 2 vaø 3; 2 vaø 4; 1 vaø 2 B. 1 vaø 3; 2 vaø 3; 3 vaø 4; 1 vaø 2 C. 1 vaø 4; 2 vaø 3; 3 vaø 4; 1 vaø 2 D. 1 vaø 3; 1 vaø 4; 2 vaø 4; 1 vaø 2 12 Chaát naøo sau ñaây phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch amoniac? A. HCl, P2O5 , AlCl3, CuSO4 B. NaCl, N2O5 , H2SO4 , HNO3 C. Ba(NO3)2 , SO3 , ZnSO4 , H3PO4 D. FeSO4 , CuO, KCl, H2S 13. Axit nitric ñaëc coù theå phaûn öùng ñöôïc vôùi caùc chaát naøo sau ñaây ôû ñieàu kieän thöôøng? A. Fe, MgO, CaSO3 , NaOH B. Al, K2O, (NH4)2S , Zn(OH)2 C. Ca, SiO2 , NaHCO3, Al(OH)3 D. Cu, Fe2O3, Na2CO3, Fe(OH)2
  2. 14. OÁng nghieäm 1 ñöïng hoãn hôïp dung dòch KNO3 vaø H2SO4 loaõng, oáng nghieäm 2 ñöïng dd H2SO4 loaõng vaø moät maâu ñoàng kim loaïi. Sau ñoù ngöôøi ta ñoå oáng 1 vaøo oáng 2 thu ñöôïc oáng 3. Hoûi hieän töôïng gì xaûy ra? A. Caû ba oáng ñeàu khoâng coù hieän töôïng gì B. OÁng 1 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 2 dung dòch xuaát hieän maøu xanh vaø coù khí khoâng maøu bay leân,OÁng 3 coùhieän töôïng gioáng oáng 2 C. OÁng 1 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 2 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 3 coù khí naâu bay leân vaø dung dòch chuyeån maøu xanh. D. OÁng 1 coù hieän töôïng boác khoùi do taïo ra HNO3, OÁng 2 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 3 coùkhí naâu bay leân vaø dung dòch chuyeån maøu xanh 15. Quaù trình naøo sau ñaây laø toát nhaát ñeå saûn xuaát axit nitric trong coâng nghieäp ? A. N2 ---> NH3 ---> NO ---> NO2 ---> HNO3 B. N2O5 ----> HNO3 C. KNO3 ---> HNO3 D. N2 ---> NO ---> NO2 ---> HNO3 16. Chaát naøo sau ñaây beàn nhieät vaø khoâng bò nhieät phaân? A. NaHCO3 ; Cu(OH)2 B. Na2CO3 ; CaO C. NH4NO2 ; NaCl D. NaNO3 ; Ag2O 17. Cho m gam hoãn hôïp kim loaïi goàm Al, Zn, Mg tan trong V(lit) dung dòch HNO3 0,01 M thì vöøa ñuû ñoàng thôøi giaûi phoùng 2,688 lit( ñktc) hoãn hôïp khí goàm NO vaø N2 coù tæ khoái so vôùi hidro laø 44,5/3. Tính V? A. 6,4 lit B. 0,64 lit C. 0,064 lit D. 64 lit 18. Cho caùc p/ö sau: a) 4NH3 + Cu 2+ ---> (Cu(NH ) )2+ 3 4 b) 2NH3 + 3CuO ---> N2 + 3Cu + 3H2O c) NH3 + H2O NH4+ + OH- d) 2NH3 + FeCl2 + 2 H2O ---> 2NH4Cl + Fe(OH)2 NH3 theå hieän tính bazô trong p/ö naøo? A. P/ö a vaø c. B. P/ö a, c, d C. P/ö c vaø d. D. P/ö a vaø d. 19. Muoái naøo cho sau coù theå thaêng hoa hoùa hoïc ôû nhieät ñoä thích hôïp ? A. NH4HCO3 B. AgNO3 C. NaNO3 D. Ca(HCO3)2 20 Trong phaân töû HNO3 coù bao nhieâu nguyeân toá coù theå laøm cho HNO3 theå hieän tính oxi hoùa? A. Chaúng coù nguyeân toá naøo B. 1 C. 3 D. 2 20 Trong caùc phaân töû naøo sau ñaây nitô coù hoùa trò baèng trò tuyeät ñoái cuûa soá oxi hoùa ? A. N2 B. HNO3 C. NH4Cl D. NH3 ≥ ≥
  3. ≥ ≤
  4. ≥ ≥ ≥ ≤
  5. H 1). Nung hoaøn toaøn 180 g saét(II) nitrat thì thu ñöôïc bao nhieâu lít khí ôû ñieàu kieän tieâu chuaån? A). 67,2 B). 44,8 C). 56 D). 50,4 2). Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M giaûi phoùng V1 lit khí NO duy nhaát. Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M vaø H2SO4 0,25M giaûi phoùng V2 lit khí NO duy nhaát.( Theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän). Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng? A). V1< V2 B). V1= V2 C). V1> V2 D). Khoâng theå xaùc ñònh 3). Cho caùc chaát khí vaø hôi sau: CO2, NO2, NO, H2O, CO, NH3, HCl, CH4, H2S. Khí naøo coù theå bò haáp thuï bôûi dung dòch NaOH ñaëc? A). CO2, SO2, NO2, H2O, HCl, H2S B). CO2, SO2, CO, H2S, H2O, NO C). CO2, SO2, CH4, HCl, NH3, NO D). CO2, SO2, NH3, CH4, H2S , NO2 4). Saûn phaåm khi nhieät phaân ñeán hoaøn toaøn hoãn hôïp goàm Ba(NO3)2 vaø Cu(NO3)2 laø gì? A). Moät muoái, moät oâxit vaø 2 chaát khí B). Hai oâxit vaø hai chaát khí C). Moät muoái, moät kim loaïi vaø 2 chaát khí D). Moät oâxit, moät kim loaïi vaø moät chaát khí 5) Trong caùc phaân töû naøo sau ñaây nitô coù hoùa trò baèng trò tuyeät ñoái cuûa soá oxi hoùa ? A. N2 B. HNO3 C. NH4Cl D. NH3 6). Bình kín chöùa 0,5 mol H2 vaø 0,5 mol N2. Khi phaûn öùng ñaït caân baèng trong bình coù 0,02 mol NH3 ñöôïc taïo thaønh. Hieäu suaát cuûa phaûn öùng toång hôïp amoniac laø A). 4% B). 2% C). 6% D). 5% 7). Haõy so saùnh theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän sinh ra khi cho 1 mol caùc chaát sau taùc duïng vôùi HNO3 ñaëc noùng, dö a. FeS2 b. FeCO3 c.Fe3O4 d. Fe(OH)2 A). a > c > b > d B). a > b = c = d C). b = a > c > d D). a > b > c = d 8). Cho m gam Al tan hoaøn toaøn trong dd HNO3 thaáy taïo ra 44,8 lit hoãn hôïp 3 khí NO, N2O, N2 coù tæ leä mol laàn löôït laø 1:2:2. Giaù trò m laø? A). 75,6 g B). Keát quaû khaùc C). 140,4 g D). 155,8 g 9). Coù 4 loï chöùa 4 dung dòch rieâng bieät sau: 1. NH3 2. FeSO4 3. BaCl2 4. HNO3 . Caùc caëp dung dòch naøo coù theå phaûn öùng vôùi nhau? A. 1 vaø 4; 2 vaø 3; 2 vaø 4; 1 vaø 2 B. 1 vaø 3; 2 vaø 3; 3 vaø 4; 1 vaø 2 C. 1 vaø 4; 2 vaø 3; 3 vaø 4; 1 vaø 2 D. 1 vaø 3; 1 vaø 4; 2 vaø 4; 1 vaø 2 10). Cho 19,2 g kim loaïi M tan hoaøn toaøn trong dung dòch HNO3 thì thu ñöôïc 4,48 lit NO( ñktc). Vaäy M laø: A). Mg B). Cu C). Zn D). Fe 11) Chaát naøo sau ñaây phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch amoniac? A. HCl, P2O5 , AlCl3, CuSO4 B. NaCl, N2O5 , H2SO4 , HNO3 C. Ba(NO3)2 , SO3 , ZnSO4 , H3PO4 D. FeSO4 , CuO, KCl, H2S 12). Axit nitric ñaëc coù theå phaûn öùng ñöôïc vôùi caùc chaát naøo sau ñaây ôû ñieàu kieän thöôøng? A. Fe, MgO, CaSO3 , NaOH B. Al, K2O, (NH4)2S , Zn(OH)2 C. Ca, SiO2 , NaHCO3, Al(OH)3 D. Cu, Fe2O3, Na2CO3, Fe(OH)2 13). OÁng nghieäm 1 ñöïng hoãn hôïp dung dòch KNO3 vaø H2SO4 loaõng, oáng nghieäm 2 ñöïng dd H2SO4 loaõng vaø moät maâu ñoàng kim loaïi. Sau ñoù ngöôøi ta ñoå oáng 1 vaøo oáng 2 thu ñöôïc oáng 3. Hoûi hieän töôïng gì xaûy ra? A. Caû ba oáng ñeàu khoâng coù hieän töôïng gì B. OÁng 1 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 2 dung dòch xuaát hieän maøu xanh vaø coù khí khoâng maøu bay leân,OÁng 3 coùhieän töôïng gioáng oáng 2
  6. C. OÁng 1 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 2 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 3 coù khí naâu bay leân vaø dung dòch chuyeån maøu xanh. D. OÁng 1 coù hieän töôïng boác khoùi do taïo ra HNO3, OÁng 2 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 3 coùkhí naâu bay leân vaø dung dòch chuyeån maøu xanh 14). Quaù trình naøo sau ñaây laø toát nhaát ñeå saûn xuaát axit nitric trong coâng nghieäp ? A. N2 ---> NH3 ---> NO ---> NO2 ---> HNO3 B. N2O5 ----> HNO3 C. KNO3 ---> HNO3 D. N2 ---> NO ---> NO2 ---> HNO3 15). Chaát naøo sau ñaây beàn nhieät vaø khoâng bò nhieät phaân? A. NaHCO3 ; Cu(OH)2 B. Na2CO3 ; CaO C. NH4NO2 ; NaCl D. NaNO3 ; Ag2O 16). Cho caùc p/ö sau: a) 4NH3 + Cu2+ ---> (Cu(NH3)4)2+ b) 2NH3 + 3CuO ---> N2 + 3Cu + 3H2O c) NH3 + H2O NH4+ + OH- d) 2NH3 + FeCl2 + 2 H2O ---> 2NH4Cl + Fe(OH)2 NH3 theå hieän tính bazô trong p/ö naøo? A. P/ö a vaø c. B. P/ö a, c, d C. P/ö c vaø d. D. P/ö a vaø d. 17). Muoái naøo cho sau coù theå thaêng hoa hoùa hoïc ôû nhieät ñoä thích hôïp ? A. NH4HCO3 B. AgNO3 C. NaNO3 D. Ca(HCO3)2 18) Trong phaân töû HNO3 coù bao nhieâu nguyeân toá coù theå laøm cho HNO3 theå hieän tính oxi hoùa? A. Chaúng coù nguyeân toá naøo B. 1 C. 3 D. 2 1. Cho m gam hoãn hôïp kim loaïi goàm Al, Zn, Mg tan trong V(lit) dung dòch HNO3 0,01 M thì vöøa ñuû ñoàng thôøi giaûi phoùng 2,688 lit( ñktc) hoãn hôïp khí goàm NO vaø N2 coù tæ khoái so vôùi hidro laø 44,5/3. Tính V?
  7. H 1. Quaù trình naøo sau ñaây laø toát nhaát ñeå saûn xuaát axit nitric trong coâng nghieäp ? A. N2 ---> NH3 ---> NO ---> NO2 ---> HNO3 B. N2O5 ----> HNO3 C. KNO3 ---> HNO3 D. N2 ---> NO ---> NO2 ---> HNO3 2. Chaát naøo sau ñaây beàn nhieät vaø khoâng bò nhieät phaân? A. NaHCO3 ; Cu(OH)2 B. Na2CO3 ; CaO C. NH4NO2 ; NaCl D. NaNO3 ; Ag2O 3. Cho caùc p/ö sau: a) 4NH3 + Cu2+ ---> (Cu(NH3)4)2+ b) 2NH3 + 3CuO ---> N2 + 3Cu + 3H2O c) NH3 + H2O NH4+ + OH- d) 2NH3 + FeCl2 + 2 H2O ---> 2NH4Cl + Fe(OH)2 NH3 theå hieän tính bazô trong p/ö naøo? A. P/ö a vaø c. B. P/ö a, c, d C. P/ö c vaø d. D. P/ö a vaø d. 4. Saûn phaåm khi nhieät phaân ñeán hoaøn toaøn hoãn hôïp goàm Ba(NO3)2 vaø Cu(NO3)2 laø gì? A). Moät muoái, moät oâxit vaø 2 chaát khí B). Hai oâxit vaø hai chaát khí C). Moät muoái, moät kim loaïi vaø 2 chaát khí D). Moät oâxit, moät kim loaïi vaø moät chaát khí 5. Cho m gam Al tan hoaøn toaøn trong dd HNO3 thaáy taïo ra 44,8 lit hoãn hôïp 3 khí NO, N2O, N2 coù tæ leä mol laàn löôït laø 1:2:2. Giaù trò m laø? A). 75,6 g B). Keát quaû khaùc C). 140,4 g D). 155,8 g 6. Coù 4 loï chöùa 4 dung dòch rieâng bieät sau: 1. NH3 2. FeSO4 3. BaCl2 4. HNO3 . Caùc caëp dung dòch naøo coù theå phaûn öùng vôùi nhau? A. 1 vaø 4; 2 vaø 3; 2 vaø 4; 1 vaø 2 B. 1 vaø 3; 2 vaø 3; 3 vaø 4; 1 vaø 2 C. 1 vaø 4; 2 vaø 3; 3 vaø 4; 1 vaø 2 D. 1 vaø 3; 1 vaø 4; 2 vaø 4; 1 vaø 2 7. Trong caùc phaân töû naøo sau ñaây nitô coù hoùa trò baèng trò tuyeät ñoái cuûa soá oxi hoùa ? A. N2 B. HNO3 C. NH4Cl D. NH3 8. Bình kín chöùa 0,5 mol H2 vaø 0,5 mol N2. Khi phaûn öùng ñaït caân baèng trong bình coù 0,02 mol NH3 ñöôïc taïo thaønh. Hieäu suaát cuûa phaûn öùng toång hôïp amoniac laø A). 4% B). 2% C). 6% D). 5% 9). Nung hoaøn toaøn 180 g saét(II) nitrat thì thu ñöôïc bao nhieâu lít khí ôû ñieàu kieän tieâu chuaån? A). 67,2 B). 44,8 C). 56 D). 50,4 10. Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M giaûi phoùng V1 lit khí NO duy nhaát. Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M vaø H2SO4 0,25M giaûi phoùng V2 lit khí NO duy nhaát.( Theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän). Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng? A). V1< V2 B). V1= V2 C). V1> V2 D). Khoâng theå xaùc ñònh 11. Cho caùc chaát khí vaø hôi sau: CO2, NO2, NO, H2O, CO, NH3, HCl, CH4, H2S. Khí naøo coù theå bò haáp thuï bôûi dung dòch NaOH ñaëc? A). CO2, SO2, NO2, H2O, HCl, H2S B). CO2, SO2, CO, H2S, H2O, NO C). CO2, SO2, CH4, HCl, NH3, NO D). CO2, SO2, NH3, CH4, H2S , NO2 12. Haõy so saùnh theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän sinh ra khi cho 1 mol caùc chaát sau taùc duïng vôùi HNO3 ñaëc noùng, dö a. FeS2 b. FeCO3 c.Fe3O4 d. Fe(OH)2 A). a > c > b > d B). a > b = c = d C). b = a > c > d D). a > b > c = d 13 Chaát naøo sau ñaây phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch amoniac? A. HCl, P2O5 , AlCl3, CuSO4 B. NaCl, N2O5 , H2SO4 , HNO3
  8. C. Ba(NO3)2 , SO3 , ZnSO4 , H3PO4 D. FeSO4 , CuO, KCl, H2S 14. Muoái naøo cho sau coù theå thaêng hoa hoùa hoïc ôû nhieät ñoä thích hôïp ? A. NH4HCO3 B. AgNO3 C. NaNO3 D. Ca(HCO3)2 15 Trong phaân töû HNO3 coù bao nhieâu nguyeân toá coù theå laøm cho HNO3 theå hieän tính oxi hoùa? A. Chaúng coù nguyeân toá naøo B. 1 C. 3 D. 2 16. Axit nitric ñaëc coù theå phaûn öùng ñöôïc vôùi caùc chaát naøo sau ñaây ôû ñieàu kieän thöôøng? A. Fe, MgO, CaSO3 , NaOH B. Al, K2O, (NH4)2S , Zn(OH)2 C. Ca, SiO2 , NaHCO3, Al(OH)3 D. Cu, Fe2O3, Na2CO3, Fe(OH)2 17. OÁng nghieäm 1 ñöïng hoãn hôïp dung dòch KNO3 vaø H2SO4 loaõng, oáng nghieäm 2 ñöïng dd H2SO4 loaõng vaø moät maâu ñoàng kim loaïi. Sau ñoù ngöôøi ta ñoå oáng 1 vaøo oáng 2 thu ñöôïc oáng 3. Hoûi hieän töôïng gì xaûy ra? A. Caû ba oáng ñeàu khoâng coù hieän töôïng gì B. OÁng 1 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 2 dung dòch xuaát hieän maøu xanh vaø coù khí khoâng maøu bay leân,OÁng 3 coùhieän töôïng gioáng oáng 2 C. OÁng 1 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 2 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 3 coù khí naâu bay leân vaø dung dòch chuyeån maøu xanh. D. OÁng 1 coù hieän töôïng boác khoùi do taïo ra HNO3, OÁng 2 khoâng coù hieän töôïng gì, OÁng 3 coùkhí naâu bay leân vaø dung dòch chuyeån maøu xanh 18. Cho 19,2 g kim loaïi M tan hoaøn toaøn trong dung dòch HNO3 thì thu ñöôïc 4,48 lit NO( ñktc). Vaäy M laø: A). Mg B). Cu C). Zn D). Fe Hoãn hôïp goàm hai kim loaïi X vaø Y coù hoùa trò khoâng ñoåi naëng 4,04 g ñöôïc chia thaønh 2 phaàn baèng nhau. Phaàn 1 tan hoaøn toaøn trong dung dòch loaõng chöùa 2 axit HCl vaø H2SO4 taïo ra 1,12 lit H2 (ñktc). Phaàn 2 taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch HNO3 chæ taïo V lit NO (ñktc) duy nhaát. Tính V?
Đồng bộ tài khoản