Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ trường chuyên Bình Sơn 2009

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
29
download

Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ trường chuyên Bình Sơn 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn hóa đhcđ trường chuyên bình sơn 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ trường chuyên Bình Sơn 2009

  1. S GD- T VĨNH PHÚC THI TH I H C NĂM 2008-2009 L N 4 TRƯ NG THPT BÌNH SƠN Môn thi: HOÁ H C 12 ( thi có 04 trang) Th i gian làm bài: 90 phút M· ®ª 519 Câu 1: Cho các ch t là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các ch t v a có tính kh , v a có tính oxi hóa là A. H2O2, S, SO2, CO2. B. FeCl2, S, SO2, H2O2. C. SO2, ZnS, FeCl2. D. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4. Câu 2: So sánh nhi t sôi c a các ch t sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); ietyl ete (3); axit axetic (4). A. 4 > 3 > 2 > 1. B. 4 > 1 > 2 > 3. C. 4 > 1 > 3 > 2. D. 1 > 2 > 3 > 4. Câu 3: Khí nào th a mãn t t c các tính ch t: t o k t t a v i dung d ch AgNO3, làm m t màu dung d ch KMnO4, không t n t i trong m t h n h p v i SO2, tác d ng ư c v i nư c clo. A. CO2 B. NH3 C. C2H2 D. H2S Câu 4: Cho sơ sau: KOH/ e tanol HCl KOH/ e tanol HCl NaOH, H O(t ) →A  → →C  →D  2 E (CH3)2CH-CH2CH2Cl    B    → E có công th c c u t o là A. (CH3)2C(OH)-CH2CH3. B. (CH3)2CH-CH(OH)CH3. C. (CH3)2C=CHCH3. D. (CH3)2CH-CH2CH2OH. Câu 5: M t ch t h u cơ X có công th c ơn gi n là C4H4O tác d ng v a v i dung d ch KOH 11,666%. Sau ph n ng thu ư c dung d ch Y. Cô c n Y thì ph n hơi ch có H2O v i kh i lư ng 86,6 gam, còn l i ch t r n Z có kh i lư ng là 23 gam. Công th c c u t o thu g n c a X có th là A. HCOOC6H4C2H5. B. HCOOC6H4CH3. C. CH3COOC6H5. D. HCOOC4H4OH. Câu 6: T toluen mu n i u ch o-nitrobenzoic ngư i ta th c hi n theo sơ sau: +X, xt,to Y, xt,to C6H5CH3  → A  → o-O2NC6H4COOH X, Y l n lư t là A. KMnO4 và HNO3. B. KMnO4 và NaNO2. C. HNO3 và H2SO4. D. HNO3 và KMnO4. Câu 7: M t h p ch t X (có MX < 170). t cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 ( ktc) và 0,27 gam H2O. X tác d ng v i dung d ch NaHCO3 và v i Na u sinh ra ch t khí v i s mol b ng úng s mol X ã tham gia ph n ng. Công th c câu t o c a X là A. HOOC-C5H10-COOH. B. HOC4H6O2-COOH. C. HO-C5H8O2COOH. D. HOC3H4COOH. Câu 8: Cho 300 ml dung d ch ch a NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 y mol/l. Thêm t t dung d ch HCl z mol/l vào dung d ch trên n khi b t u có khí bay ra thì d ng l i, th y h t t ml. M i quan h gi a x, y, z, t là A. t.z=300y. B. t.z=300x.y. C. t.z=150xy. D. t.z=100xy. Câu 9: Cho m gam h n h p b t Zn và Fe vào lư ng dư dung d ch CuSO4. Sau khi k t thúc các ph n ng, l c b ph n dung d ch thu ư c m gam b t r n. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Zn trong h n h p b t ban u là A. 85,30%. B. 82,20%. C. 12,67%. D. 90,27%. Câu 10: Cho 4 dung d ch mu i là: AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. Ch dùng m t dung d ch nào sau ây nh n bi t ư c c 4 dung d ch trên A. dung d ch NaOH. B. dung d ch NH3. C. dung d ch AgNO3. D. dung d ch H2S. Câu 11: Cho các ch t sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. S ch t tác d ng ư c v i dung d ch NaOH loãng khi un nóng là A. 1. B. 2. C. 0. D. 3. Câu 12: M t h n h p g m axetilen, propilen và metan. t cháy hoàn toàn 11 gam h n h p thu ư c 12,6 gam H2O. M t khác 5,6 lít ( ktc) h n h p làm m t màu v a dung d ch ch a 50 gam Br2. Thành ph n ph n trăm th tích c a các khí C2H2; C3H6; CH4 trong h n h p u l n lư t là A. 50%; 25%; 25%. B. 40%; 40%; 20%. C. 25%; 25%; 50%. D. 25%; 50%; 25%. M· ®Ò 519 Trang 1
  2. Câu 13: Khi làm l nh 500ml dung d ch CuSO4 25% ( d = 1,2 g/ml) thì ư c 50g CuSO4. 5H2O k t tinh l i. L c b mu i k t tinh r i d n 11,2 lít khí H2S ( ktc) qua nư c l c. N ng ph n trăm c a CuSO4 còn l i trong dung d ch sau ph n ng là A. 7,32%. B. 8,14%. C. 6,98%. D. 8,44%. Câu 14: Trong thành ph n khí th i c a m t nhà máy có các khí c gây ô nhi m môi trư ng không khí: SO2, Cl2, NO2. lo i các khí c trên nhà máy ã dùng: A. P2O5. B. dung d ch H2SO4 c. C. dung d ch Ca(OH)2. D. dung d ch KMnO4. Câu 15: Cho 4 ph n ng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các ph n ng thu c lo i ph n ng axit - bazơ là A. (1), (2). B. (2), (4). C. (3), (4). D. (2), (3). Câu 16: Dãy g m các ch t nào sau ây d b nhi t phân A. NaOH, H2SiO3, CaCO3, NH4NO2, Cu(NO3)2. B. NaHCO3, MgCO3, BaSO4, KNO3, (NH4)2CO3. C. NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NH4NO3. D. NaHCO3, NH4HCO3, Ca(HCO3)2, AgNO3, NH4Cl. +Br + NaOH du,t 0 + CuO du,t 0 Câu 17: Cho dãy bi n hóa sau: Xiclo propan → X1    → X2     → X3 2   Khi cho 0,1 mol ch t X tác d ng v i AgNO3 dư trong dung d ch NH3, un nóng thì thu ư c kh i lư ng Ag là A. 43,2 gam B. 21,6 gam C. 10,8 gam D. 32,4 gam Câu 18: Cho CO dư i qua m gam h n h p g m Fe và Fe2O3 nhi t cao sau ph n ng ngư i ta thu ư c 11,2 gam Fe. N u cho m gam h n h p trên vào dung d ch CuSO4 dư, ph n ng xong ngư i tan nh n th y ch t r n thu ư c có kh i lư ng tăng thêm 0,8 gam. Giá tr c a m là A. 12,5 g. B. 24,2 g. C. 13,6 g. D. 18 g. Câu 19: Công th c ơn gi n nh t c a ch t A là (C3H4O3) và ch t B là (C2H3O3). Bi t A là axit no a ch c, còn B là m t axit no ch a ng th i nhóm ch c –OH, A và B u m ch h . Công th c c u t o c a A và B là A. C3H5(COOH)3 và HOOC-CH(OH)-CH2-CH(OH)-COOH. B. C3H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH. C. C4H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH. D. C3H5(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH. Câu 20: Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên g i là A. pent-2-en-1-ol. B. 2-metylbut-2-en-4-ol. C. 3-metylbut-2-en-1-ol. D. ancol iso-pent-2-en-1-ylic. Câu 21: Cho ph n ng oxi hóa kh sau: KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4→ K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4+ H2O T ng h s cân b ng c a các ch t trong ph n ng là A. 23. B. 47. C. 31. D. 27. Câu 22: Nh m t gi t dung d ch H2SO4 2M lên m t m u gi y tr ng. Hi n tư ng s quan sát ư c là A. Khi hơ nóng, ch gi y có gi t axit H2SO4 s chuy n thành màu en. B. Không có hi n tư ng gì x y ra. C. Khi hơ nóng, ch gi y có gi t axit H2SO4 s b c cháy. D. Ch gi y có gi t axit H2SO4 s chuy n thành màu en. Câu 23: Có 1 gam h p kim Cu-Al ư c x lý b ng lư ng dư dung d ch NaOH, r a s ch ch t r n còn l i r i hoà tan b ng dung d ch HNO3, sau ó làm bay hơi dung d ch r i nung n kh i lư ng không i, thu ư c lư ng ch t r n là 0,4 gam. Ph n trăm theo kh i lư ng c a các kim lo i Cu-Al trong h p kim và th tích khí NO thoát ra ktc là: A. 68% , 32% và 0,224 lít. B. 65% , 35% và 0,075 lít. C. 32% , 68% và 0,224 lít. D. 32% , 68% và 0,075 lít. M· ®Ò 519 Trang 2
  3. Câu 24: kh hoàn toàn 45 gam h n h p g m CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO c n dùng v a 8,4 lít khí CO ( ktc). Kh i lư ng ch t r n thu ư c sau ph n ng là A. 38 g. B. 39 g. C. 24 g. D. 42 g. Câu 25: M t h n h p X g m FeO, Fe3O4, Fe2O3. L y m1 gam h n h p X cho vào ng s ch u nhi t, nung nóng r i th i m t lu ng khí CO i qua. Toàn b khí sau ph n ng ư c d n t t vào dung d ch Ba(OH)2 dư thu ư c 19,7 gam k t t a tr ng. Ch t r n còn l i trong ng s có kh i lư ng là 19,20 gam g m Fe , FeO và Fe3O4. Xác nh m1. A. 23,2 gam. B. 20,8 gam C. 22,0 gam D. 23,6 gam Câu 26: phân bi t dung d ch c a 3 ch t: h tinh b t, saccarozơ, glucozơ ng riêng bi t trong 3 l m t nhãn. Ta c n dùng thu c th là A. dung d ch AgNO3. B. Cu(OH)2. C. Cu(OH)2/OH-, t0. D. dung d ch I2. Câu 27: Khi hoà tan Al b ng dung d ch HCl n u thêm vài gi t mu i Hg(NO3)2 thì hi n tư ng x y ra là A. Al ph n ng ng th i v i các dung d ch HCl, Hg(NO3)2. B. Quá trình hoà tan x y ra nhanh hơn, khí thoát ra m nh hơn. C. Al y Hg ra kh i mu i r i tác d ng v i dung d ch HCl. D. Al tác d ng v i dung d ch HCl trư c r i y Hg ra kh i mu i. Câu 28: Quá trình t ng h p poli(metyl metacrylat) có hi u su t ph n ng este hoá và trùng h p l n lư t là 60% và 80%. V y mu n t ng h p 120 kg poli(metyl metacrylat) thì kh i lư ng c a axit và ancol tương ng c n dùng là A. 6 kg và 40 kg. B. 171 và 82kg. C. 175 kg và 80 kg. D. 215 kg và 80 kg. 3+ 2+ Câu 29: Cho c p oxi hoá-kh Cr /Cr và Fe /Fe. Ph n ng x y ra gi a hai c p à: A. Fe2+ + 2e → Fe. B. Cr3+ + 3e → Cr. C. Cr→ Cr3+ + 3e. D. Fe → Fe2+ + 2e. Câu 30: trung hòa 500ml dung d ch X ch a h n h p HCl 0,1M và H2SO4 0,3M c n bao nhiêu ml dung d ch h n h p g m NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M? A. 500ml. B. 750ml. C. 250ml. D. 125ml. Câu 31: A là m t amino axit trong phân t ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm ch c nào khác. 0,1 mol A ph n ng v a h t v i 100ml dung d ch HCl 1M t o ra 18,35 gam mu i. M t khác khi cho 22,05 gam A tác d ng v i NaOH dư t o ra 28,65 gam mu i khan. Công th c phân t A là A. H2NC4H7(COOH)2.. B. H2NC3H3(COOH)2. C. H2NC2H3(COOH)2. D. H2NC3H5(COOH)2. Câu 32: Cho m g h n h p X g m 3 kim lo i Al, K và Mg. Chia h n h p thành ba ph n b ng nhau. Ph n 1 cho hòa tan vào nư c ư c V1 lít khí H2. Ph n 2 hòa tan vào dung d ch NaOH ư c V2 lít khí H2.Ph n 3 hòa tan vào dung d ch HCl dư thu ư c V3 lít khí H2. Các khí u o cùng i u ki n . So sánh th tích các khí thoát ra trong các thí nghi m trên. A. V1
  4. A. 10,8 g B. 6,75g C. 9,45g D. 8,10g Câu 39: X là h p ch t h u cơ m ch h ơn ch c có ch a oxi. t cháy hoàn toàn 1 mol X c n 4 mol O2 thu ư c CO2 và hơi nư c v i th tích b ng nhau ( o cùng i u ki n). S công th c c u t o có th có c a X là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. Câu 40: H n h p X ch a glixerol và 2 ancol no, ơn ch c k ti p nhau trong dãy ng ng. Cho 8,75 gam X tác d ng v i Na thu ư c 2,52 lít H2 ( ktc). M t khác 14 gam X tác d ng v a v i 3,92 gam Cu(OH)2. Công th c phân t c a 2 ancol là A. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. CH3OH và C2H5OH. D. C4H9OH và C5H11OH. Câu 41: Có h n h p các ch t Al, Fe, Al2O3. N u ngâm 24 gam h n h p này trong dung d ch NaOH dư, thu ư c 6,72 lít khí H2 ( ktc) và m t ch t r n. L c l y ch t r n, hoà tan v a lư ng ch t r n này c n dùng 200 ml dung d ch HCl 1,5M. Ph n trăm theo kh i lư ng c a các ch t trong h n h p ban u l n lư t là A. 34,78%; 33,54% và 31,68%. B. 35,0%; 22,5% và 42,5%. C. 30,3%; 35,6% và 34,1%. D. 23,33%; 28,125% và 48,545%. Câu 42: Ch n câu sai trong s các câu sau ây A. Các kim lo i Na, Ba, K, Al u có c u t o m ng tinh th l p phương tâm kh i. B. Dùng dung d ch Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4 làm m m nư c c ng. C. CrO3 là m t oxit axit, mu i cromat và icromat có tính oxi hoá m nh. D. Phương pháp i n phân có th i u ch ư c h u h t các kim lo i t Li, Na, … Fe, Cu, Ag. Câu 43: Ph n ng t ng h p glucozơ trong cây xanh c n ư c cung c p năng lư ng as,clorofin 6CO2 + 6H2O    → C6H12O6 + 6O2  H = 2813kJ. 2 Trong m t phút, m i cm lá xanh nh n ư c kho ng năng lư ng 2,09 J năng lư ng M t tr i, nhưng ch 10% ư c s d ng vào ph n ng t ng h p glucozơ. V i m t ngày n ng (t 6 gi n 17 gi ), di n tích lá xanh là 1m2 thì kh i lư ng glucozơ t ng h p ư c là A. 80,70g. B. 93,20g. C. 88,27g. D. 78,78g. Câu 44: 1 mol amino axit A tác d ng v a v i 1 mol HCl. 0,5 mol A tác d ng v a v i 1 mol NaOH. Kh i lư ng phân t c a A là 147u. Công th c phân t A là A. C7H10N4O2. B. C4H7N2O4. C. C5H11NO4. D. C5H9NO4. Câu 45: M t trong các tác d ng c a mu i i t là có tác d ng phòng b nh bư u c . Thành ph n c a mu i i t là: A. NaCl có tr n thêm m t lư ng nh KI B. NaCl có tr n thêm m t lư ng nh I2 C. NaCl có tr n thêm m t lư ng nh HI D. NaCl có tr n thêm m t lư ng nh HIO3 Câu 46: Ph n ng nào không th hi n tính kh c a glucozơ? A. Ph n ng tráng gương glucozơ. B. Cho glucozơ c ng H2 (Ni, t0). C. Cho glucozơ tác d ng v i Cu(OH)2 t o ra Cu2O. D. Cho glucozơ tác d ng v i nư c brôm. Câu 47: Caroten có công th c phân t C40H56. Khi hi ro hoá hoàn toàn caroten thu ư c hi rocacbon no có công th c C40H78. S liên k t π và s vòng trong caroten l n lư t là A. 12 và 1. B. 11 và 1. C. 12 và 2. D. 11 và 2. Câu 48: Hoà tan hoàn toàn 9,75 gam Zn b ng dung d ch HNO3 loãng, toàn b lư ng khí NO (s n ph m kh duy nh t sinh ra ư c oxi hoá hoàn toàn b i oxi thành NO2 r i s c vào nư c cùng v i dòng khí oxi chuy n h t thành HNO3. T ng th tích khí oxi ( ktc) ã ph n ng là A. 0,56 lít. B. 3,92 lít. C. 1,68 lít. D. 1,12 lít. Câu 49: X là m t d n xu t c a benzen có công th c phân t C7H9NO2. Cho 1 mol X tác d ng v a v i NaOH, cô c n dung d ch thu ư c m t mu i khan có kh i lư ng là 144 gam. Công th c c u t o thu g n c a X là A. C6H5COONH4. B. HCOOH3NC6H5. C. HCOOC6H4NO2. D. HCOOC6H4NH2. Câu 50: A là h n h p khí g m N2 và H2 có t kh i so v i oxi b ng 0,225. D n A vào bình có Ni un nóng, ph n ng t ng h p amoniac x y ra thì thu ư c h n h p khí B có t kh i so v i oxi b ng 0,25. Hi u su t c a quá trình t ng h p NH3 là A. 30%. B. 25% C. 15%. D. 20%. ----------- H T ---------- M· ®Ò 519 Trang 4
Đồng bộ tài khoản