Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa THPT chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
128
lượt xem
56
download

Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa THPT chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử trắc nghiệm đại học môn hóa thpt chuyên lê quý đôn - vũng tàu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa THPT chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu

  1. Së GD & §T BR_VT §Ò thi thö tr¾c nghiÖm ®¹i häc- khèi 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª QuÝ §«n M«n thi: Ho¸ Häc – Thêi gian :90phót Hä, tªn thÝ sinh:......................................................... s 1 Líp:......................... Sè b¸o danh:............................. Th i gian làm bài 90’ Câu 1: Trong thùng i n phân dd NaCl i u ch NaOH, dương c c ư c làm b ng than chì mà không làm b ng s t vì lý do nào sau ây: A. Than chì d n i n t t hơn s t B. Than chì không b khí clo ăn mòn C. Than chì không b dd NaCl phá h y C. lý do khác Câu 2: Hòa tan hoàn toàn m g h n h p b t g m Fe3O4 và FeCO3 trong dd HNO3 nóng dư, thu ư c 3,36 lít h n h p A g m 2 khí ( ktc) và dd B. T kh i hơi c a A i v i hidro b ng 22,6. Giá tr m là A. 13,92g B. 6,96g C. 15,24g D. 69,6g Câu 3: S t là ch t có tính kh , nhi t thư ng trong không khí khô và không khí m s t có b ăn mòn không A. u b ăn mòn B. trong không khí khô không b ăn mòn, trong không khí m b ăn mòn C. u không b ăn mòn D. trong không khí khô b ăn mòn, trong không khí m không b ăn mòn Câu 4: A là h p ch t h u cơ m ch vòng ch a C, H, N trong ó N chi m 15,054% theo kh i lư ng. A tác d ng v i HCl t o ra mu i có d ng RNH3Cl. Cho 9,3g A tác d ng h t v i nư c brom dư thu ư c a g k t t a. giá tr c a a là A. 30g B. 33g C. 36g D. 39g Câu 5: Cho các ch t và ion sau: Mg2+, Ca, Br2, S2-, Fe2+, NO2. các ch t ho c ion v a có tính oxi hóa v a có tính kh là A. Mg2+, Fe2+, NO2 B. Br2, Ca, S2- C. Fe2+, NO2 D. Fe2+, NO2, Br2 Câu 6: Khi nói v s kh i i u kh ng nh nào sau ây luôn úng A. Trong m t nguyên t , s kh i b ng t ng kh i lư ng các h t proton và nơtron B. Trong m t nguyên t , s kh i b ng t ng s h t proton và nơtron C. Trong m t nguyên t , s kh i b ng nguyên t kh i D. Trong m t nguyên t , s kh i b ng t ng s h t proton, nơtron và electron Câu 7: Các phát bi u sau ây phát bi u nào úng A. các axít h u cơ u tan trong nư c B. các axít h u cơ u làm quì tím C. các axít h u cơ u y u hơn các axit vô cơ D. axit fomic là axit m nh nh t trong dãy ng ng c a nó Câu 8: i u ch oxi trong phòng thí nghi m ngư i ta nhi t phân 2 mu i Kaliclorat và Kalipemanganat. N u l y kh i lư ng 2 mu i b ng nhau, trư ng h p nào i u ch ư c nhi u oxi hơn A. Kaliclorat B. Kalipemanganat C. B ng nhau D. Không xác nh ư c Câu 9: Khi cho isopentan tác d ng v i clo (xúc tác ánh sáng) t l mol 1:1 và isopren tác d ng v i nư c brom t l mol 1:1, trư ng h p nào t o ra nhi u s n ph m ng phân hơn A. isopren B. isopentan C. b ng nhau D. không xác nh ư c Câu 10: Cho 0,42 lít h n h p khí X g m 2 hidrocacbon A, B m ch h i r t ch m qua dung d ch brom dư. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn th y có 0,28 lít khí i ra kh i bình và có 2g brom tham gia ph n ng. Bi t dX/H2 = 19, các khí u o ktc. A, B có th là A. C2H2 và C3H8 B. . C2H4 và C3H8 C. . C2H6 và C4H6 D. A ho c C Câu 11: Cho Fe (Z = 26), c u hình electron c a ion Fe2+ và Fe3+ l n lư t là A. 1s22s22p63s23p63d44s2 và 1s22s22p63s23p63d34s2 B. 1s22s22p63s23p63d54s1 và 1s22s22p63s23p63d34s2 2 2 6 2 6 6 2 2 6 2 6 5 C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d và 1s 2s 2p 3s 3p 3d D. 1s22s22p63s23p63d54s1 và 1s22s22p63s23p63d54s0 Câu 12: Cho các ch t sau: Phenol, Axit acrylic, Glixerin, Rư u etylic, Cu(OH)2, và dung d ch brom. S c p ch t ph n ng ư c v i nhau là A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 13: S p x p nhi t sôi các ch t sau theo th t tăng d n (1) CH3COOH, (2) CH3OC2H5, (3) C3H7OH A. 2 < 3 < 1 B. 2
  2. A. C5H9(OH)3 B. C5H10(OH)2 C. C5H11OH D. k t qu khác Câu 15: tách rư u etylic khan ra kh i h n h p rư u etylic và axit axetic, dung thí nghi m nào sau ây A. Cho NaOH v a vào r i chưng c t h n h p B. Cho Na2CO3 v a vào r i chưng c t h n h p C. Cho Cu(OH)2 v a vào r i chưng c t h n h p D. Cho b t Zn v a vào r i chưng c t h n h p Câu 16: Trong sơ ph n ng sau CH ≡ CH → X → CH 3 − CHCl2 Thì X là I, CH2=CH2 II, CH3-CH3 III, CH2=CHCl A. I, II B. I, III C. II, III D. III Câu 17: phân bi t 3 ch t: h tinh b t, lòng tr ng tr ng và glixerin, ta dùng thí nghi m nào I- TN1 dùng HNO3 và TN2 dùng Cu(OH)2 II- TN1 dùng dd iot và TN2 dùng Cu(OH)2 III- TN1 dùng dd iot và TN2 un nóng A. I, II B. I, III C. II, III D. I, II, III Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 7,8g h n h p Mg và Al vào dd HCl dư. Sau ph n ng th y kh i lư ng dd tăng thêm 7g. s mol HCl ã tham gia ph n ng là A. 0,8mol B. 0,08mol C. 0,4 mol D. 0,04 mol Câu 19: Polime X có phân t kh i là 280.000 và h s trùng h p là n = 10.000. X là A. ( −CH 2 − CH 2 − )n B. ( −CF2 − CF2 − ) n C. ( −CH 2 − CHCl − )n C. ( −CH 2 − (CH 3 )CH − ) n Câu 20: Polietilen ư c trùng h p t etilen. H i 280g poletilen ã ư c trùng h p t bao nhiêu phân t etilen A. 5. 6,02. 1023 B.10. 6,02. 1023 C.15. 6,02. 1023 D. không xác nh ư c Câu 21: Cho 9,85g h n h p 2 amin ơn ch c b c 1 tác d ng v a v i dd HCl thu ư c 18,975g mu i. Kh i lư ng HCl ã dùng là A. 9,521g B. 9,125g C. 9,215g D. 9,512g Câu 22: Nguyên t c a nguyên t nào có s e c thân nhi u nh t A. Co (Z = 27) B. Ni (Z= 28) C. Cu (Z= 29) D. Ga (Z= 31) Câu 23: Trong ph n ng este hóa gi a rư u và axit h u cơ thì cân b ng s chuy n d ch theo chi u t o este khi A. gi m n ng rư u hay axit B. cho rư u dư hay axit dư C. dùng ch t hút nư c tách nư c D. c B và C Câu 24: Trong m t phân nhóm chính, theo chi u i n tích h t nhân tăng d n thì A. Tính bazo c a các oxit và hidroxit gi m d n B. Tính axit c a các oxit và hidroxit tăng d n C. Tính bazo c a các oxit và hidroxit tăng d n D. Tính axit c a các oxit và hidroxit không i Câu 25: Không dung thêm thu c th nào khác có th nh n bi t ư c bao nhiêu dd trong s các dd sau: NaOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4NO3 A. 2 dung d ch B. 3 dung d ch C. 4 dung d ch D. t t c Câu 26: Cho 7,22 g h n h p g m Fe và kim lo i M có hóa tr không i. Chia h n h p thành 2 ph n b ng nhau - Ph n 1 hòa tan h t trong dd HCl dư thu ư c 2,128 lít H2 ( ktc) - Ph n 2 hào tan h t trong dd HNO3 dư thu ư c 1,792 lít khí NO ( ktc). Kim lo i M là A. Al B. Mg C. Cu D. Zn Câu 27: Làm bay hơi 8,7g m t h p ch t h u cơ A thì tu ư c 7,84 lít hơi (109,20C, 0,6atm). M t khác cho 8,7g A tác d ng v i AgNO3/ NH3 dư thì th y t o thành 64,8g Ag. CTCT A là A. CH3CHO B. HOC-CH2-CHO C. HOC-CHO D. C2H5CHO 2
  3. Câu 28: Trong quá trình i n phân dd CuCl2, nư c trong dd có tác d ng gì sau ây A. d n i n B. làm cho CuCl2 phân ly C. tham gia quá trìh oxi hóa kh D. c B và C Câu 29: Ankadien sau ây có bao nhiêu ng phân hình h c CH 3 − CH = CH − CH = CH − CH 3 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 30: Trong hi n tư ng ăn mòn i n hóa thì x y ra A. s oxi hóa c c âm B. s kh c c âm C. . s oxi hóa c c dương D. s oxi hóa kh u c c dương Câu 31: Nhi t phân hoàn toàn mg h n h p g m CaCO3, và Na2CO3 thu ư c 11,6g ch t r n và 2,24 lít khí ( ktc). Thành ph n % c a CaCO3 trong h n h p là A. 6,25% B. 8,62% C. 50,2% D. 62,5% Câu 32: Cho các rư u sau CH3CH2CH2OH (1) CH3CH(OH)CH3 (2) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (3) CH3CH(OH)C(CH3)3 (4) Dãy g m các rư u khi tách nư c t m i rư u ch cho 1 olefin duy nh t là A. (1), (2) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3), (4) Câu 33: H n h p A g m axit h u cơ no, ơn ch c, m ch h và este no, ơn ch c, m ch h . ph n ng h t v i m g A c n 400ml d NaOH 0,5M. N u t cháy hoàn toàn m g h n h p này thu ư c 0,6mol CO2. Giá tr c a m là A. 8,4g B. 11,6g C. 14,8g D. 26,4g Câu 34: Ch t 3-MCPD (3-monoclopropandiol) có trong nư c tương và có th gây ra b nh ung thư. Ch t này có CTCT là A. HOCH2CHClCH2OH B. HOCH2CHOHCH2Cl C. CH3CHClCH(OH)2 D. CH3C(OH)2CH2Cl Câu 35: Cho Na dư vào dung d ch C2H5OH th y kh i lư ng hidro bay ra b ng 3% kh i lư ng dung d ch C2H5OH ã dùng. Dung d ch rư u trên có C% là A. 75,57% B. 72,57% C. 70,57% D. 68,57% Câu 36: t cháy hoàn toàn h n h p g m 2 este no ơn ch c c n 5,68g khí oxi và thu ư c 3,248 lít khí CO2 ( ktc). Cho h n h p este trên tác d ng v a v i KOH thí thu ư c 2 rư u là ng ng k ti p và 3,92g mu i c a m t axit h u cơ. CTCT c a 2 este là A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 và HCOOC2H5 C. C2H5COOCH3 và CH3COOCH3 C. C3H7COOCH3 và CH3COOC2H5 Câu 37: Khi i n phân dd CuSO4 ngư i ta th y kh i lư ng catot tăng b ng kh i lư ng anot gi m, i u này ch ng t A. anot trơ B. anot b ng Zn C. anot b ng Cu D. catot trơ Câu 38: Cho cân b ng sau NH3 + H2O NH4+ + OH- cân b ng chuy n d ch sang ph i ngư i ta làm cách nào sau ây A. Cho thêm vài gi t dd phenolphtalein B. Cho thêm vài gi t dd HCl C. Cho thêm vài gi t dd NaOH D. Cho thêm vài gi t dd NH4Cl Câu 39: Hòa tan hoàn toàn h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr II b ng dd HCl dư thu ư c 10 lit khí CO2 (54,60C, 0,8064atm) và dd X. T ng s mol 2 mu i ban u là A. 0,03mol B. 0,3mol C. 0,6mol D. 0,15mol Câu 40: Cho dd NaOH có pH = 12 (dd A). Thêm 0,5885g NH4Cl vào 100ml dd A, un sôi, ngu i, thêm m t ít quì tím vào. Dung d ch thu ư c có màu A. xanh B. xanh sau ó m t màu C. không màu D. Câu 41: Bi t t ng s h t trong nguyên t Y là 155 h t. S h t mang i n nhi u hơn s h t lhong mang i n là 33 h t. s hi u nguyên t và s kh i Y là A. 61 và 108 B. 47 và 108 C. 45 và 137 D. 47 và 94 3
  4. Câu 42: Cho 1mol CH3COOH và 1mol C2H5OH vào m t bình ph n ng có H2SO4 làm xúc tác, sau ph n ng thu ư c m g este. Giá tr c a m là A. 46g B. 60g C. 88g D. 60g < m< 88g Câu 43: Ph n ng nào sau ây không dùng ch ng minh c i m c y t o c a phân t glucozơ A. Hòa tan Cu(OH)2 ch ng minh phân t có nhi u nhóm ch c –OH B. Ph n ng v i 5 phân t CH3COOH ch ng minh có 5 nhóm OH trong phân t C. Tác d ng v i Na ch ng minh phân t có nhóm OH D. Ph n ng tráng gương ch ng minh phân t có nhóm –CHO Câu 44: Ch t nào có ph n ng th y phân trong môi trư ng ki m A. C2H4 B. C2H5OH C. C3H7Cl D. C3H8 Câu 44: T dãy i n hóa c a kim lo i, ta có th k t lu n A. K d b oxi hóa nh t B. K khó b oxi hóa nh t C. K d b kh nh t D. K+ d b oxi hóa nh t Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 13,92g Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 thu ư c 448ml khí NxOy ( ktc). Xác nh NxOy A. NO B. N2O C. NO2 D. N2O5 Câu 46: un 2 rư u ơn ch a c i H2SO4 1400C thu ư c h n h p 3 ete. L y 0,72g m t trong 3 ete em t cháy hoàn toàn thu ư c 1,76g CO2 và 0,72g nư c. Hai rư u ó là A. CH3OH và C2H5OH B.C2H5OH và C3H7OH C. C2H5OH và C4H9OH D. CH3OH và C3H5OH Câu 47: t cháy hoàn toàn 1V hơi ch t A c n 1V oxi, thu ư c 1V CO2 và 1V hơi H2O (các th tích o cùng i u ki n). A là A. HCHO B. CH3CHO C. HCOOH D. HCOOCH3 Câu 48: Phát bi u nào sau ây chưa chính xác A. Tính ch t c a các ch t ph thu c vào thành ph n phân t và c u t o hóa h c B. Các ch t là ng ng c a nhau thì có cùng CTPT C. Các ch t có cùng kh i lư ng phân t D. S xen ph tr c t o liên k t σ, s xen ph biên t o liên k t π Câu 49: phân bi t saccarozơ và glucozơ có th dùng ph n ng A. ph n ng v i Cu(OH)2 un nóng B. ph n ng v i Cu(OH)2 nhi t phòng C. ph n ng este hóa D. ph n ng trùng ngưng Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 4,00g h n h p MCO3 và M’CO3 vào dung d ch HCl th y thoát ra V lít khí ( ktc). Dung d ch thu ư c em cô c n ư c 5,10g mu i khan. Gía tr c a V là A. 1,12 lít B. 1,68 lít C. 2,24 lít D. 3,36 lít 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản