Đề thi thử tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Vật Lý mã đề 483

Chia sẻ: Nguyen Van Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
213
lượt xem
77
download

Đề thi thử tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Vật Lý mã đề 483

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi thử tuyển sinh Đại Học Cao đẳng môn Vật lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Vật Lý mã đề 483

  1. S GD&ðT QU NG BÌNH THI TH ðH-Cð L N 3 NĂM H C 2008 - 2009 TRƯ NG THPT S 1 B TR CH MÔN V T LÍ 12 NÂNG CAO Th i gian làm bài:90 phút; (ð g m 50 câu) Mã ñ thi 483 H , tên thí sinh:.......................................................................... L p:…………............................................................................ Câu 1: G i λα và λβ l n lư t là hai bư c sóng ng v i các v ch ñ Hα và v ch lam Hβ c a dãy Ban-me , λ1 là bư c sóng dài nh t c a dãy Pa-sen trong quang ph c a Hiñrô. Bi u th c liên h gi a λα, λβ, λ1 là 1 1 1 1 1 1 A. λ1 = λα - λβ. B. λ 1 = λ α + λ β . C. = − . D. = + . λ1 λ β λ α λ1 λ β λ α Câu 2: m t nhi t ñ nh t ñ nh, n u m t ñám hơi có kh năng phát ra hai b c x có bư c sóng tương ng λ1 và λ2 (λ1 < λ2) thì nó cũng có kh năng h p th A. hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1 và λ2. B. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng trong kho ng t λ1 ñ n λ2. C. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng nh hơn λ1. D. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng l n hơn λ2. Câu 3: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v hi n tư ng quang phát quang? A. Khi ñư c chi u b ng tia t ngo i, ch t fluorexêin phát ra ánh sáng huỳnh quang màu l c. B. Huỳnh quang và lân quang ñ u là hi n tư ng quan phát quang. C. Chi u chùm tia h ng ngo i vào m t ch t phát quang, ch t ñó h p th và có th phát ra ánh sáng ñ . D. Bư c sóng c a ánh sáng phát quang bao gi cũng l n hơn bư c sóng mà ch t phát quang h p th . Câu 4: ð i v i s lan truy n trong không gian thì phát bi u nào sau ñây là sai? A. Sóng ñi n t mang năng lư ng dư i d ng các phôtôn. B. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng luôn bi n thiên cùng chu kì. C. Sóng ñi n t là s lan truy n c a ñi n t trư ng bi n thiên theo th i gian. π D. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng luôn bi n thiên l ch pha nhau . 2 Câu 5: ð t vào hai ñ u m t cu n dây ñi n áp xoay chi u có bi u th c u = 100cos(100πt) (V) thì dòng ñi n qua cu n dây có cư ng ñ hi u d ng b ng 2A và sau th i gian 1 gi , nhi t lư ng t a ra trên cu n dây là 36.104J. Bi u th c cư ng ñ dòng ñi n t c th i qua cu n dây là π π A. i = 2 2cos(100πt + ) (A). B. i = 2 2cos(100πt + ) (A). 4 3 π π C. i = 2 2cos(100πt - ) (A). D. i = 2 2cos(100πt - ) (A). 3 4 Câu 6: M t mômen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 22,5 kJ. B. Eñ = 18,3 kJ. C. Eñ = 20,2 kJ. D. Eñ = 24,6 kJ. 1 Câu 7: Cho ño n m ch xoay chi u g m cu n dây có ñ t c m L = H, ñi n tr R = 50Ω m c n i ti p v i m t t ñi n có ñi n dung 2π 10 −4 thay ñ i ñư c. Ban ñ u ñi n dung c a t ñi n là C = F , ñ t vào hai ñ u ño n m ch m t ñi n áp xoay chi u t n s không ñ i f = π 50Hz, gi m d n giá tr ñi n dung c a t ñi n thì ñ l ch pha gi a ñi n áp hai ñ u cu n dây v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch π π A. ban ñ u b ng và sau ñó tăng d n. B. ban ñ u b ng và sau ñó gi m d n. 4 2 π π C. ban b ng và sau ñó không ñ i. D. ban ñ u b ng và sau ñó tăng d n. 2 2 Câu 8: Hi u ñi n th hi u d ng gi a an t và cat t c a m t ng Rơnghen là U = 12 kV. Coi v n t c ban ñ u c a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t cat t b ng không. Bi t h ng s Plăng h = 6,625.10-34J.s, ñi n tích nguyên t b ng 1,6.10-19C. Bư c sóng nh nh t c a tia Rơnghen do ng này có th phát ra là A. 10,35nm. B. 73,1966pm. C. 0,73µm. D. 1,35.1010m. Câu 9: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T, trên m t ño n th ng, gi a hai ñi m biên M và N. Ch n chi u dương t M ñ n N, g c t a ñ t i v trí cân b ng O, m c th i gian t = 0 là lúc v t ñi qua trung ñi m I c a ño n MO theo chi u dương. Gia t c c a v t b ng không l n th nh t vào th i ñi m T T T T A. t = . B. t = . C. t = . D. t = . 6 3 12 4 Câu 10: Con l c lò xo treo th ng ñ ng, dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = 2cos20t (cm). Chi u dài t nhiên c a lò xo là l0 = 30cm, l y g = 10m/s2. Chi u dài nh nh t và l n nh t c a lò xo trong quá trình dao ñ ng l n lư t là A. 28,5cm và 33cm. B. 31cm và 36cm. C. 30,5cm và 34,5cm. D. 32cm và 34cm. Trang 1/5 - Mã ñ thi 483
  2. Câu 11: M t ch t ñi m chuy n ñ ng tròn xung quanh m t tr c có mômen quán tính ñ i v i tr c là I. K t lu n nào sau ñây là không ñúng? A. Tăng ñ ng th i kh i lư ng c a ch t ñi m lên hai l n và kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 8 l n. B. Tăng kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 4 l n. C. Tăng kh i l ng c a ch t ñi m lên hai l n thì mômen quán tính tăng lên hai l n. D. Tăng kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 2 l n. Câu 12: Chu kì c a âm có giá tr nào sau ñây mà tai con ngư i không th nghe ñư c? A. T = 6,25.10-5s. B. T = 6,25.10-4s. C. T = 6,25.10-3s. D. T = 625.10-3s. Câu 13: Mômen quán tính c a v t r n ñ i v i tr c quay xác ñ nh A. b ng t ng mômen quán tính c a các ph n khác nhau c a v t ñ i v i tr c quay ñó. B. có th dương hay âm tùy thu c vào chi u quay c a v t. C. càng l n thì mômen l c tác d ng lên v t càng l n. D. không ph thu c vào v trí tr c quay. 238 206 238 Câu 14: U phân rã thành Pb v i chu kỳ bán rã 4,47.109 năm. M t kh i ñá ñư c phát hi n ch a 46,97mg U và 2,315mg 206 Pb . Gi s kh i ñá khi m i hình thành không ch a nguyên t chì và t t c lư ng chì có m t trong ñó ñ u là s n ph m phân rã c a 238 U . Tu i c a kh i ñá ñó hi n nay là bao nhiêu? A. ≈ 2,6.109 năm. B. ≈ 2,5.106 năm. C. ≈ 3,57.108 năm. D. ≈ 3,4.107 năm. Câu 15: L n lư t ñ t vào hai ñ u m t ño n m ch RLC m c n i ti p các ñi n áp u1, u2, u3 có cùng giá tr hi u d ng nhưng t n s khác 2π 2π nhau, thì cư ng ñ dòng ñi n trong m ch tương ng là i1 = I0cos100πt, i 2 = I 0 cos(120πt + ) , i3 = I 2cos(110πt – 3 ). H th c 3 nào sau ñây là ñúng? A. I > I0 . B. I ≤ I0 . C. I < I0 . D. I = I0 . 2 2 2 2 Câu 16: M t con l c ñơn g m m t v t nh ñư c treo vào ñ u dư i c a m t s i dây không dãn, ñ u trên c a s i dây ñư c bu c c ñ nh. B qua ma sát và l c c n c a không khí. Kéo con l c l ch kh i phương th ng ñ ng m t góc 0,1 rad r i th nh . T s gi a ñ l n gia t c c a v t t i v trí cân b ng và ñ l n gia t c t i v trí biên b ng A. 0,1. B. 0. C. 10. D. 5,73. Cõu 17: M t ñĩa mài có mômen quán tính ñ i v i tr c quay c a nó là 1,2 kgm2. ðĩa ch u m t mômen l c không ñ i 16Nm, mômen ñ ng lư ng c a ñĩa t i th i ñi m t = 3,3s là A. 70,4 kgm2/s. B. 52,8 kgm2/s. C. 66,2 kgm2/s. D. 30,6 kgm2/s. Câu 18: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Iâng (Y-âng), kho ng cách gi a hai khe là 2mm. Chi u sáng hai khe b ng ánh sáng h n h p g m hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng 500 nm và 660 nm thì thu ñư c h vân giao thoa trên màn. Kho ng cách nh nh t gi a hai vân sáng cùng màu v i vân trung tâm là 9,9mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe ñ n màn quan sát là A. 1,5m. B. 1m. C. 2m. D. 1,2m. 131 131 Câu 19: Iôt 53 I là m t ñ ng v phóng x . Sau 12,3 ngày thì s phân rã còn l i 24% s phân rã ban ñ u, h ng s phân rã c a 53 I là A. 2,45.10-6 s-1. B. 3,14.10-6 s-1. C. 1,34.10-6 s-1. D. 4,25.10-6 s-1. Câu 20: M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa. Khi ñi qua v trí cân b ng, t c ñ c a ch t ñi m là 40cm/s, t i v trí biên gia t c có ñ l n 200cm/s2. Biên ñ dao ñ ng c a ch t ñi m là A. 0,1m. B. 8cm. C. 5cm. D. 0,8m. Câu 21: M ch dao ñ ng LC lí tư ng dao ñ ng v i chu kì riêng T = 10-4s, ñi n áp c c ñ i gi a hai b n t ñi n U0 = 10V, cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i qua cu n dây là I0 = 0,02A. ði n dung c a t ñi n và h s t c m c a cu n dây l n lư t là A. C = 7,9.10-3F và L = 3,2.10-8H. B. C = 3,2µF và L = 0,79mH. C. C = 3,2.10-8F và L = 7,9.10-3H. D. C = 0,2µF và L = 0,1mH. Câu 22: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v năng lư ng c a dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng LC lí tư ng? A. Năng lư ng ñi n t bi n thiên tu n hoàn v i t n s g p ñôi t n s dao ñ ng riêng c a m ch. B. Năng lư ng ñi n trư ng trong t ñi n và năng lư ng t trư ng trong cu n dây chuy n hóa l n nhau. 1 C. C sau th i gian b ng chu kì dao ñ ng, năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng l i b ng nhau. 4 D. Năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i b ng năng lư ng t trư ng c c ñ i. Câu 23: ð t vào hai ñ u m t ño n m ch R, L, C m c n i ti p ñi n áp xoay chi u u = 200cos100πt (V) thì cư ng ñ dòng ñi n trong m ch có bi u th c i = 2cos100πt (A). ði n tr thu n trong m ch là A. 100Ω. B. 200Ω. C. 282,8Ω. D. 141,4Ω. Câu 24: Trong thí nghi m v hi n tư ng quang ñi n ngư i ta cho các quang electron bay vào m t t trư ng ñ u theo phương vuông góc v i ñư ng s c t thì bán kính qu ñao l n nh t c a quang electron s tăng khi A. ch c n gi m bư c sóng ánh sáng kích thích. B. tăng bư c sóng ánh sáng kích thích và gi m cư ng ñ ánh sáng kích thích. C. tăng cư ng ñ ánh sáng kích thích và tăng bư c sóng ánh sáng kích thích. D. ch c n tăng cư ng ñ ánh sáng kích thích. Trang 2/5 - Mã ñ thi 483
  3. Câu 25: M t bàn tròn ph ng n m ngang bán kính 4m có tr c quay c ñ nh ñi qua tâm bàn. Mômen quán tính c a bàn ñ i v i tr c quay này là 40kg.m2. M t ngư i kh i lư ng 60kg ñ ng trên bàn sát tr c quay. Bàn ñang quay ñ u v i t c ñ góc 2rad/s thì ngư i trên bàn ñi ra mép bàn. B qua ma sát tr c quay, l c c n c a môi trư ng và xem ngư i như m t ch t ñi m. T c ñ góc c a bàn khi ngư i ra t i mép bàn là A. 0,16rad/s. B. 0,08rad/s. C. 0,078rad/s. D. 0,314rad/s. 238 206 Câu 26: Quá trình bi n ñ i t 92 U thành chì 82 Pb ch x y ra phóng x α và β-. S l n phân rã α và β- l n lư t là A. 8 và 10. B. 6 và 8. C. 10 và 6. D. 8 và 6. Câu 27: Ch n phát bi u sai khi nói v s phóng x c a h t nhân nguyên t : A. T i m t th i ñi m, kh i lư ng ch t phóng x càng l n thì s phân rã càng l n. B. ð phóng x t i m t th i ñi m t l v i s h t nhân ñã phân rã tính ñ n th i ñi m ñó. C. ð phóng x ph thu c vào b n ch t c a ch t phóng x . D. M i phân rã là m t ph n ng h t nhân t a năng lư ng. 234 Câu 28: H t nhân phóng x 92 U ñ ng yên, phóng ra m t h t α và bi n thành h t nhân thori (Th). ð ng năng c a h t α chi m bao nhiêu ph n trăm năng lư ng phân rã? A. 18,4%. B. 1,7%. C. 81,6%. D. 98,3%. Câu 29: L n lư t m c ñi n tr R, cu n dây thu n c m có ñ t c m L, t ñi n có ñi n dung C vào ñi n áp xoay chi u u = U0cosωt thì cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua chúng l n lư t là 4A, 6A, 2A. N u m c n i ti p các ph n t trên vào ñi n áp này thì cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua m ch là A. 4A. B. 12A. C. 2,4A. D. 6A. Câu 30: Trong các tia: γ; X; Catôt; ánh sáng ñ , tia nào không cùng b n ch t v i các tia còn l i? A. Tia ánh sáng ñ . B. Tia Cat t. C. Tia X. D. Tia γ. Câu 31: M ch dao ñ ng lí tư ng g m t ñi n có ñi n dung C = 1µF và cu n dây có ñ t c m L = 10 mH . Khi t = 0, cư ng ñ dòng ñi n qua cu n dây có ñ l n l n nh t là 0,05A. ði n áp gi a hai b n t ñi n ñ t c c ñ i là A. 1 vôn t i th i ñi m t = 0,03s. B. 5 vôn t i th i ñi m t = 1,57.10-4s. -4 C. 3 vôn t i th i ñi m t = 1,57.10 s. D. 7 vôn t i th i ñi m t = 0,03s. Câu 32: M t sóng cơ có bư c sóng λ, t n s f và biên ñ a không ñ i, lan truy n trên m t ñư ng th ng t ñi m M ñ n ñi m N cách M 7λ m t ño n . T i m t th i ñi m nào ñó, t c ñ dao ñ ng c a M b ng 2πfa, lúc ñó t c ñ dao ñ ng c a ñi m N b ng 3 A. 2πfa. B. πfa. C. 0. D. 3πfa. Câu 33: Ch n phát bi u ñúng: A. Ánh sáng ñơn s c là ánh sáng mà sau khi ñi qua lăng kính không b l ch v ñáy c a lăng kính. B. Trong chân không, t n s c a ánh sáng ñ và t n s c a ánh sáng tím là như nhau. C. Trong t t c các môi trư ng trong su t, ánh sáng tím truy n ñi v i t c ñ nh hơn ánh sáng ñ . D. Ánh sáng ñơn s c có bư c sóng thay ñ i khi ñi qua các môi trư ng trong su t khác nhau. Câu 34: Chi u l n lư t hai b c x có bư c sóng λ1 và λ2 (λ2 > λ1) vào m t t m kim lo i thì t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các êlêctrôn quang ñi n tương ng là v1 và v2. N u chi u ñ ng th i c hai b c x trên vào t m kim lo i ñó thì t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các êlêctrôn quang ñi n là A. v2. B. v1 + v2. C. v1. D. v1 − v 2 Câu 35: Trong quá trình dao ñ ng ñi u hòa c a con l c lò xo thì A. cơ năng và ñ ng năng bi n thiên tu n hoàn cùng t n s , t n s ñó g p ñôi t n s dao ñ ng. B. sau m i l n v t ñ i chi u, có 2 th i ñi m t i ñó cơ năng g p hai l n ñ ng năng. C. khi ñ ng năng tăng, cơ năng gi m và ngư c l i, khi ñ ng năng gi m thì cơ năng tăng. D. cơ năng c a v t b ng ñ ng năng khi v t ñ i chi u chuy n ñ ng. Câu 36: Trên m t s i dây có sóng d ng, ñi m b ng M cách nút g n nh t N m t ño n 10cm, kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p trung ñi m P c a ño n MN có cùng li ñ v i ñi m M là 0,1 giây. T c ñ truy n sóng trên dây là A. 400cm/s. B. 200cm/s. C. 100cm/s. D. 300cm/s. Câu 37: Hai ngu n âm O1, O2 coi là hai ngu n ñi m cách nhau 4m, phát sóng k t h p cùng t n s 425 Hz, cùng biên ñ 1 cm và cùng pha ban ñ u b ng không (v n t c truy n âm là 340 m/s). S ñi m dao ñ ng v i biên ñ 1cm trong kho ng gi a O1O2 là: A. 18. B. 9. C. 8. D. 20. Câu 38: M t l c có ñ l n không ñ i tác d ng lên m t v t t i ñi m M cách tr c quay c a v t m t ño n OM = R không ñ i. Khi giá c a l c ñ ng th i vuông góc v i OM và tr c quay thì nó gây ra cho v t gia t c góc γ, khi giá c a l c v n vuông góc v i tr c quay nhưng nó h p v i OM góc 300 thì gia t c góc mà l c này gây ra cho v t là γ γ 3 A. . B. 3γ. C. . D. γ. 2 2 Câu 39: M t con l c lò xo n m ngang, t i v trí cân b ng, c p cho v t n ng m t v n t c có ñ l n 10cm/s d c theo tr c lò xo, thì sau 0,4s th năng con l c ñ t c c ñ i l n ñ u tiên, lúc ñó v t cách v trí cân b ng A. 1,25cm. B. 4cm. C. 2,5cm. D. 5cm. Câu 40: M t cái còi phát sóng âm t n s 1000Hz chuy n ñ ng ñi ra xa m t ngư i ñ ng bên ñư ng v phía m t vách ñá, v i t c ñ 15m/s. L y t c ñ truy n âm trong không khí là 340m/s. T n s c a âm mà ngư i ñó nghe ñư c khi âm ph n x l i t vách ñá là A. 956 Hz. B. 958 Hz. C. 1 046 Hz. D. 1 044 Hz. Trang 3/5 - Mã ñ thi 483
  4. Câu 41: Trong nguyên t hiñrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Sau khi nguyên t hiñrô b c x ra phôtôn ng v i v ch ñ (v ch Hα) thì bán kính qu ñ o chuy n ñ ng c a êlêctrôn trong nguyên t gi m A. 13,6µm. B. 0,47nm. C. 0,26nm. D. 0,75µm. Câu 42: M t khung dây d n ph ng, quay ñ u v i t c ñ góc ω quanh m t tr c c ñ nh trong m t t trư ng ñ u, có véc tơ c m ng t π vuông góc v i tr c quay c a khung, su t ñi n ñ ng c m ng trong khung có bi u th c e = E 0 cos(ωt + ) ( V) . Vào th i ñi m t = 0, 2 véc tơ pháp tuy n c a m t ph ng khung dây h p v i véctơ c m ng t m t góc b ng A. 1800. B. 1500. C. 450. D. 900. Câu 43: Hai dao ñ ng ñi u hòa (1) và (2) cùng phương, cùng t n s và cùng biên ñ A = 4cm. T i m t th i ñi m nào ñó, dao ñ ng (1) có li ñ x = 2 3cm, ñang chuy n ñ ng ngư c chi u dương, còn dao ñ ng (2) ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. Lúc ñó, dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng trên có li ñ bao nhiêu và ñang chuy n ñ ng theo hư ng nào? A. x = 8cm và chuy n ñ ng ngư c chi u dương. B. x = 0 và chuy n ñ ng ngư c chi u dương. C. x = 4 3cm và chuy n ñ ng theo chi u dương. D. x = 2 3cm và chuy n ñ ng theo chi u dương. Câu 44: V t có tr c quay c ñ nh, mômen quán tính ñ i v i tr c quay này là I, quay v i t c ñ góc ω thì mômen quán tính L và ñ ng năng Wñ liên h v i nhau b i h th c L2 L2 L2 2L2 A. Wñ = . B. Wñ = . C. Wñ = . D. Wñ = . I 2I 4I I 4 Câu 45: Sau khi ñư c tách ra t h t nhân 2 He , t ng kh i lư ng c a 2 prôtôn và 2 nơtrôn l n hơn kh i lư ng h t nhân 4He m t lư ng MeV là 0,0305u. N u 1u = 931 , năng lư ng ng v i m i nuclôn, ñ ñ tách chúng ra kh i h t nhân 4He là bao nhiêu? c2 A. 7,098875MeV. B. 2,745.1015J. C. 28,3955MeV. D. 0.2745.1016MeV. Câu 46: ðo n m ch xoay chi u AB ch g m cu n thu n c m L, n i ti p v i bi n tr R. Hi u ñi n th hai ñ u m ch là UAB n ñ nh, t n s f. Ta th y có 2 giá tr c a bi n tr là R1 và R2 làm ñ l ch pha tương ng c a uAB v i dòng ñi n qua m ch l n lư t là ϕ1 và ϕ2. Cho π bi t ϕ1 + ϕ2 = . ð t c m L c a cu n dây ñư c xác ñ nh b ng bi u th c: 2 R1.R2 R2 + R 2 |R1 – R2| A. L = . B. L = 1 2 . C. L = . D. L = R1 + R2 . 2πf 2πf 2πf 2πf Câu 47: Con l c v t lý là m t thanh m nh, ñ ng ch t, kh i lư ng m, chi u dài ℓ, dao ñ ng ñi u hòa (trong m t m t ph ng th ng ñ ng) quanh m t tr c c ñ nh n m ngang ñi qua m t ñ u thanh, t i nơi có gia t c tr ng trư ng g. Bi t momen quán tính c a thanh ñ i v i tr c 1 2 quay ñã cho là I =m ℓ . Dao ñ ng c a con l c này có chu kỳ là 3 l 8l 8l 6l A. T = 2 π B. T = π C. T = π D. T = π g 3g g g Câu 48: M t ròng r c kh i lư ng M , bán kính R , có th quay t do xung quanh tr c c ñ nh c a nó . M t s i dây qu n quanh ròng r c và ñ u t do c a dây có g n m t v t kh i lư ng m. Gi cho v t ñ ng yên r i th nh . Khi v t m rơi xu ng ñư c m t ño n b ng h , thì t c ñ c a nó th i ñi m ñó A. t l thu n v i R. B. t l ngh ch v i R. C. t l nghich v i R2. D. không ph thu c R. Câu 49: ð ng cơ không ñ ng b 3 pha ho t ñ ng b ng dòng xoay chi u t n s 50Hz. T i tr c quay c a rôto, m i cu n dây t o ra t 3 trư ng có c m ng t c c ñ i B0. th i ñi m t, c m ng t t ng h p do 3 cu n dây gây ra t i tr c quay là B 0 thì sau 0,01s, c m 2 ng t t ng h p t i ñó là 3 3 1 A. B0 . B. B0 . C. B0 . D. B0. 2 4 2 Câu 50: M t ño n m ch ñi n xoay chi u g m ñi n tr thu n R m c n i ti p v i t ñi n C. N u dung kháng ZC b ng R thì cư ng ñ dòng ñi n qua ñi n tr luôn π π A. tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n. B. s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch. 4 2 π π C. s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch. D. tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n. 4 2 ----------- H T ---------- Trang 4/5 - Mã ñ thi 483
  5. MÃ ð 483 1 C 2 A 3 C 4 D 5 D 6 A 7 D 8 B 9 C 10 C 11 D 12 D 13 A 14 C 15 A 16 A 17 B 18 D 19 C 20 B 21 C 22 A 23 D 24 A 25 B 26 D 27 B 28 D 29 C 30 B 31 B 32 B 33 D 34 C 35 B 36 B 37 D 38 A 39 C 40 C 41 C 42 A 43 D 44 B 45 A 46 A 47 B 48 A 49 A 50 A Trang 5/5 - Mã ñ thi 483

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản