Đề thi thử vào lớp 10 năm 2009-2010 - Môn Toán

Chia sẻ: fireinthehole

Đề thi thử tham khảo của trường THCS Mã Thành. Mã đề thi 01, thời gian làm bài là 150 phút

Nội dung Text: Đề thi thử vào lớp 10 năm 2009-2010 - Môn Toán

Tr−êng THCS M thµnh §Ò thi thö vµo líp 10 THPT n¨m
häc 2009 – 2010
M sè ®Ò 01 M«n thi: To¸n
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
.....................................................................
I. phÇn Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2 ®iÓm)
Em h y chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c ph−¬ng ¸n (A, B, C, D) cña tõng c©u sau, råi ghi
ph−¬ng ¸n ® chän v o b i l m.
C©u 1. BiÓu thøc ( )
2 − 1 . 3 + 2 2 cã gi¸ trÞ b»ng:
A. 1 B. (- 1) C. 5 D. 3
2
C©u 2. H m sè y = a .x ®ång biÕn trong kho¶ng x > 0 khi:
A. a ≠ 0 B. a < 0 C. a > 0 D. a = 0
C©u 3. Trong c¸c ph−¬ng tr×nh sau ph−¬ng tr×nh n o kh«ng ph¶i l ph−¬ng tr×nh bËc hai ?
x2
A. − x +1 = 0 B. x + x +1 = 0 C. 2 x2 +1 = 0 D. x2 + 5 x = 0
3
C©u 4. Cho Parabol (P): y = x2 v ®−êng th¼ng (d): y = 2x – 1. Kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y l ®óng?
A. (d) c¾t (P) B. (d) kh«ng c¾t (P) C. (d) tiÕp xóc víi (P) D. C¶ A, B, C ®Òu sai
C©u 5. Cho ®−êng trßn (O; 5) v kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y AB cña ®−êng trßn b»ng 3. §é d i
cña d©y cung AB l :
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
C©u 6. Trong c¸c h×nh sau, h×nh n o lu«n l tø gi¸c néi tiÕp ?
A. H×nh b×nh h nh B. H×nh thoi C. H×nh chö nhËt D. H×nh vu«ng
C©u 7. Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, cã c¹nh AB = 1(cm), c¹nh AC = 2(cm). ®−êng cao AH
cña tam gi¸c ABC cã ®é d i l ?
12 5 7 12
A. (cm) B. (cm) C. (cm) D. (cm)
5 12 12 7
C©u 8. Mét tø gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn cã 4 ®Ønh chia ®−êng trßn ®ã th nh 4 cung ¸o sè ®o lÇn
l−ît tØ lÖ víi 2; 5; 7; 4. Sè ®o cña cung nhá nhÊt b»ng:
A. 1000 B. 800 C. 400 D. 200
II. phÇn tù luËn (8 ®iÓm)
 2 1  1 
C©u 1. Cho biÓu thøc: P = 
 − .1 −
 

 x −1 x  x + 1
a) Nªu ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh v rót gän biÓu thøc P. b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P = 1.

2( P + 1)
c) T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc A = nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
P ( x + 1)
C©u 2. Hai vßi n−íc cïng ch¶y v o mét bÓ kh«ng cã n−íc sau 4 giê th× ®Çy bÓ. NÕu c¶ hai vßi cïng
ch¶y trong 3 giê råi kho¸ vßi thø nhÊt l¹i th× vßi thø hai tiÊp tôc ch¶y thªm 2 giê n÷a míi ®Çy bÓ.
TÝnh xem mæi vßi ch¶y mét m×nh th× sau bao l©u sÏ ®Çy bÓ.
C©u 3. Cho ph−¬ng tr×nh trïng ph−¬ng: x4 – 5x2 + m = 0 (1) (Víi m l tham sè)
a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh (1) Khi m = 4. b) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm ph©n biÖt.
C©u 4. Cho ®−êng trßn (O; R). Tõ mét ®iÓm A n»m trªn ®−êng trßn kÎ tiÕp tuyÕn Ax. VÏ ®−êng trßn
t©m I ®−êng kÝnh OA. §−êng th¼ng (d) cè ®Þnh qua A c¾t ®−êng trßn (I) t¹i C v c¾t ®−êng trßn
(O) t¹i D (C v D ®Òu kh¸c A). §−êng th¼ng OC c¾t Ax t¹i E.
a) Chøng minh: CA = CD tõ ®ã suy ra EA = ED.
b) Chøng minh: OAED l tø gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn.
c) Gäi M l ®iÓm di ®éng trªn cung nhá AD cña ®−êng trßn (O). TiÕp tuyÕn cña (O) t¹i M
c¾t EA v ED lÇn l−ît t¹i P v Q. Chøng minh tam gi¸c PEQ cã chu vi kh«ng thay ®æi khi M
di ®éng trªn cung nhá AD.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HÕt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hä v tªn thÝ sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Sè b¸o danh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản