Đề thi thử vào THPT môn Toán năm 2009-2010

Chia sẻ: Trinhvan Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
534
lượt xem
64
download

Đề thi thử vào THPT môn Toán năm 2009-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử tham khảo của trường THCS Cẩm Đoài. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 120 phút

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử vào THPT môn Toán năm 2009-2010

  1. Phßng GD & §T CÈm Gi ng §Ò thi thö vµo THPT Tr−êng THCS CÈm §o i N¨m häc: 2009 – 2010 --- *** --- M«n: To¸n Thêi gian l m b i: 120 phót §Ò thi gåm 1 trang ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ng y thi:31/3/2009 C©u 1: ( 2 ®iÓm ) 1) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh sau: 2 3 −1 a) + = x+2 x−5 x b) x + 5 = x − 2 2) Cho ®iÓm A, B thuéc ®å thÞ h m sè y = x2 v cã ho nh ®é lÇn l−ît l -2; 1. T×m ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng AB. C©u 2: ( 1,5 ®iÓm ) 1) T×m giao ®iÓm cña ®−êng th¼ng y = 2x – 3 víi hai trôc to¹ ®é. 2) Cho ph−¬ng tr×nh x2 – 5x + 2m – 3 = 0. a) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm x = 3. Khi ®ã t×m nghiÖm cßn l¹i ? b) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm ? C©u 3: (1,5 ®iÓm ) 2 x + y = 3m + 5 1) Cho hÖ ph−¬ng tr×nh  ( m l tham sè )  x + y = 2m − 1 a) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh khi m=-2 b) T×m m ®Ó hÖ ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm ( x; y ) tho¶ m n : 5x+3y> 7 x−4 x +4 3 x − 12 2) Rót gän biÓu thøc: A= − víi x ≥ 0 , x ≠ 4 v x ≠ 16 x −2 x −4 C©u 4: (1,5 ®iÓm ) 1) Mét ng−êi ®i tõ A ®Õn B c¸ch nhau 30 km, sau ®ã ®i tõ B vÒ A c¶ th¶y hÕt 5h30 phót. TÝnh vËn tèc cña ng−êi ®ã lóc ®i, lóc vÒ, biÕt r»ng vËn tèc lóc vÒ lín h¬n lóc ®i l 2km/h. 2) Chøng minh r»ng ®−êng th¼ng ®i qua M(-1;5 ) v cã hÖ sè gãc b»ng k lu«n lu«n c¾t ®å thÞ h m sè y = x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt víi mäi k. C©u 5: (3,5 ®iÓm ) Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A néi tiÕp ( O ), kÎ ®−êng kÝnh AD. 1) Chøng minh tø gi¸c ABDC l h×nh ch÷ nhËt . 2) Gäi M , N thø tù l h×nh chiÕu vu«ng gãc cña B , C trªn AD . AH l ®−êng cao cña ∆ ABC ( H trªn c¹nh BC ) . Chøng minh HM vu«ng gãc víi AC . 3) X¸c ®Þnh t©m ®−êng trßn ngo¹i tiÕp ∆ MHN . 4) Gäi b¸n kÝnh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp v ®−êng trßn néi tiÕp ∆ ABC l R v r . Chøng minh R + r ≥ AB. AC
Đồng bộ tài khoản