Đề thi tiếng Việt- lớp 3

Chia sẻ: duy205711

Tài liệu tham khảo cho các bạn ôn thi tiếng Việt tốt

Nội dung Text: Đề thi tiếng Việt- lớp 3

Trường TH Binh Thanh
̀ ̣ Kiêm tra giữa HKII
̉
̣
Năm hoc :2010-2011
̣ ̉
Môn :TV ( Đoc hiêu)

Họ và tên :………………………………Lớp Ba……..

̉ Lời phê cua giao viên
̉ ́
Điêm



I.Đoc thâm bai:Đôi đap với vua
̣ ̀ ̀ ́ ́
Môt lân,vua Minh Mang từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà
̣̀ ̣
Nôi ).Vua cho xa giá đên Hồ Tây ngăm canh .Xa giá đi đên đâu, quân linh
̣ ́ ́ ̉ ́ ́
cung thet đuôi tât cả moi người , không cho ai đên gân.
̃ ́ ̉́ ̣ ́ ̀
Cao Bá Quat, khi ây con là môt câu be, muôn nhin rõ măt vua. Câu nay
́ ́ ̀ ̣̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉
ra môt y, liên cởi hêt quân ao, nhay xuông hồ tăm. Quân linh nhin thây, hôt
̣́ ̀ ́ ̀́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ́
hoang xum vao băt troi đứa trẻ tao tợn. Câu bé không chiu, la het, vung vây,
̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃
gây nên canh nao đông ở hô. Thây thê, vua Minh Mang truyên lênh dân câu
̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣̀ ̃ ̣
tới hoi. ̉
Câu bé được dân đên trước măt nhà vua. Câu tự xưng là hoc tro ̀ m ới ở
̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣
quê ra chơi nên không biêt gi. Thây noi là hoc tro, vua ra lênh cho câu phai ́̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉
đôi được môt vế đôi thì mới tha. Nhin thây trên măt hồ luc đó có đan cá
́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀
đang đuôi nhau, vua tức canh đoc vế đôi như sau :
̉ ̉ ̣ ́
Nước trong leo leo cá đớp ca. ̉ ́
Chăng cân nghĩ ngợi lâu la gi,Cao Bá Quat lây canh minh đang bị
̉ ̀ ̀ ́́ ̉ ̀
́ ̣́
troi,đôi lai luôn :
Trời năng chang chang người troi người.
́ ́
Vế đôi vừa cứng coi vừa rât chinh, biêu lộ sự nhanh tri, thông minh. Vua
́ ̉ ́ ̉ ̉ ́
nguôi giân, truyên lênh cởi troi, tha cho câu bé .
̣ ̣̀ ́ ̣
́ ́
Theo QUÔC CHÂN
II.Khoa n h tro n chữ cai trước câu trả lời đung ̀ ́ ́
Câaâu 1:Vua Minh Mang ngăm canh ở đâu? ̣ ́ ̉
a. Kinh đô huế
b. Hồ Tây
c. Cả hai câu đêu đung ̀ ́
Câu 2: Cao bá Quat có mong muôn gì ? ́ ́
a. Nhin rõ măt vua ̀ ̣
b. Nhay xuông hồ tăm ̉ ́ ́
c. Cả hai câu đêu đung ̀ ́
Câaâu 3: Gach dưới bộ phân câu trả lời cho câu hoi “ vì sao ?”
̣ ̣ ̉
Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí qua.
́
Câu 4: Trong hai dong thơ dưới đây sư vât nao được nhân hoa . Hay gach
̀ ̣̀ ́ ̃ ̣
dưới sự vât được nhân hoa.
̣ ́
Những chị lua phât phơ bim toc.
́ ́ ́ ́
Những câu tre bá vai nhau thì thâm đứng hoc
̣ ̀ ̣
̀
Trân Đăng Khoa

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ,CHO ĐIỂM

Giáo viên yêu cầu HS đọc kĩ bài văn rồi khoanh tròn ch ữ cái tr ước câu tr ả
lời đúng cho từng câu hỏi nêu trên , mỗi câu trả lời đúng được 1 đi ểm,
đúng cả 4 câu 4 điểm.
ĐÁP ÁN:
Câu 1: ý b ( 1 điểm )
Câu 2: ý a (1 điểm )
Câu 3: ( 1 điểm)
Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá
Câu 4: ( 1 điểm)
Nhưng chị lua phât phơ bim toc.
̃ ́ ́ ́ ́
Nhưng câu tre bá vai nhau thì thâm đứng hoc
̃ ̣ ̀ ̣




Trường TH Binh Thanh
̀ ̣ Kiêm tra giữa H KII
̉
̣
Năm hoc :2010-2011
́
Môn :TV (Viêt)

I.Chinh tả : ( 5 điêm)
́ ̉
- GV đoc cho HS viêt bai chinh tả “Người sang tac Quôc ca Viêt
̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣
Nam’’( Tiêng viêt 3, tâp 2- trang 147) trong thời gian khoang 15 phut.
́ ̣ ̣ ̉ ́

Người sang tac Quôc ca Viêt Nam.
́ ́ ́ ̣
Nhac sĩ Văn Cao tham gia cach mang từ khi con tre.Ông sang tac bai
̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀
hat “Tiên quân ca” trong những ngay chuân bị khởi nghia. Bai ca đã
́ ́ ̀ ̉ ̃ ̀
nhanh chong phổ biên trong cả nước và được Quôc hôi đâu tiên cua
́ ́ ́ ̣ ̀ ̉
nước ta chon lam Quôc ca. Không chỉ sang tac nhac, Văn Cao con vẽ
̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀
tranh và lam thơ. ̀
̣ ̀ ̉
II.Tâp lam văn : ( 5 điêm )
Đề bai:Viêt một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10câu) kể về môt buôi biêu
̀ ́ ̣ ̉ ̉
diên nghệ thuât mà em đã được xem dựa theo gợi ý dưới đây :
̃ ̣
a. Đó là buôi biêu diên nghệ thuât gi?( kich , ca nhac ,mua, xiêc…)
̉ ̉ ̃ ̣̀ ̣ ̣ ́ ́
b. Buôi diên được tổ chức ở đâu? Khi nao ?
̉ ̃ ̀
c. Em cung xem với những ai?
̀
d. Buôi diên có những tiêt muc nao ?
̉ ̃ ́ ̣ ̀
e. Em thich tiêt muc nao nhât ? Hay noi cụ thể tiêt muc ây.
́ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣́

HƯỚNG DÂN ĐANH GIÁ , CHO ĐIÊM ̃ ́ ̉
I.Chinh tả : ( 5 điêm)
́ ̉
Bai viêt không măc lôi chinh ta, chữ viêt rõ rang trinh bay đung đoan văn :
̀ ́ ́̃ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣
̉
5 điêm
Môi lôi chinh tả trong bai viêt (sai lân phụ âm đâu hoăc vân, thanh ; không
̃̃ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̀
viêt hoa đung quy đinh) ,trừ 0,5 điêm.
́ ́ ̣ ̉
*Lưu ý : Nêu chữ viêt không rõ rang, sai về độ cao ,khoang cach ,kiêu chữ
́ ́ ̀ ̉ ́ ̉
hoăc trinh bay bân… trừ 1 diêm toan bai.
̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀
̣ ̀ ̉
II. Tâp lam văn : (5 điêm )
Đam bao cac yêu câu sau, được 5 điêm:
̉ ̉ ́ ̀ ̉
- Viêt được môt đoan văn ngăn theo yêu câu ở đề bai.
́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀
- Viêt câu đung ngữ phap , dung từ đung , không măc lôi chinh ta.
́ ́ ́ ̀ ́ ́̃ ́ ̉
- Chữ viêt rõ rang , trinh bay bai viêt sach se.
́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̃
Tuy theo mức độ sai sot về y, về diên đat và chữ viêt , có thể cho cac m ức
̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ́
̉
điêm : 4,5; 4; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ;1,5 ;1; 0,5.


Trường TH Binh Thanh
̀ ̣ Kiêm tra giữa HKII
̉
̣
Năm hoc :2010-2011
́
Môn :Toan
Họ và tên :………………………………Lớp Ba……..

̉ Lời phê cua giao viên
̉ ́
Điêm



I.Phân 1:Khoanh vao chữ đăt trước câu trả lời đung
̀ ̀ ̣ ́
̀
Bai 1:
a. Số liên trước cua 7509 là :
̀ ̉
A.7508 B.7519 C.7510 D.7529
b. Số liên sau cua 2501 là :
̀ ̉
A.2511 B.2502 C.2500 D.2499
̀
Bai 2:
a.Số lớn nhât trong day số là : ́ ̃
A.8572 B.7854 C.7358 D.8596
b.Số nhỏ nhât trng day số là : ́ ̃
A.4258 B.7425 C.4572 D.4527
̀
Bai 3:
a.Trong cung môt năm ngay 27 thang 3 là thứ năm, ngay 5 thang 4 là :
̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́
A.Thứ tư B. Thứ năm C.Thứ sau
́ D. Thứ bay ̉
b. Số nao thich hợp điên vao chỗ châm . 2m7cm = …cm
̀ ́ ̀ ̀ ́
A.7 B.25 C.270 D.207
̀
Bai 4:
a. Giá trị cua chữ số 9 trong số là :
̉
A.9000 B.900 C.90 D.9
b.Số lớn nhât có 4 chữ số là : ́
A.9990 B.9998 C.9900 D.9999
̀ ̀ ́ ̣̀
II.Phân 2:Lam cac bai tâp sau :
̀ ̣́ ̀́
Bai 1:Đăt tinh rôi tinh
5730+2445 7482-941 1928x2 8970:5
̀ ̀
Bai 2: Tim a
a:5=1234
ax3=7254
̀ ̀ ́
Bai 3:Điên dâu > < =
a.3275…5674
b.6475…2647
̀
Bai 4:
Có 4 ô tô, môi ô tô chở 2205 kg rau. Người ta đã chuyên xuông được
̃ ̉ ́
4000kg rau từ cac ô tô đó .Hoi con bao nhiêu kg rau chưa chuyên xuông ?
́ ̉̀ ̉ ́
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
̀ ̉
I.Phân 1 :( 4 điêm)
Bài 1: (1 điểm )
Điền đúng mổi câu được 0,5 điểm
Bài 2 : ( 1 điểm )
Điền đúng mổi câu được 0,5 điểm
Bài 3 : ( 1 điểm )
Điền đúng mổi câu được 0,5 điểm
Bài 4 : ( 1 điểm )
Điên đung mỗi câu được 0,5 điểm
̀ ́
̀ ̉
II.Phân 2: (6 điêm)
Bài 1: ( 2 điểm )
Mỗi phep tinh đúng được 0, 5 điểm
́́
Bài 2: ( 1 điểm )
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Bài 3: ( 1 điểm )
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Bài 4: ( 2 điểm)
Bài toán giải bằng hai phép tính .Viết được mỗi câu lời giải tương ứng
với phép tính được 1 điểm.Yêu cầu viết đầy đủ đáp s ố ( thi ếu đáp s ố tr ừ
0,25 điểm).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản