Đề thi toán cao cấp - Đề 2

Chia sẻ: ngockien1004

Toán cao cấp là môn học Đại cương của khối kinh tế, các ngàng kỹ thuật. Môn này là 1 môn toán học, ứng dụng các phương pháp toán học trong phân tích kinh tế để sinh viên tiếp cận với phương pháp mô hình trong Kinh tế học thực chứng.

Nội dung Text: Đề thi toán cao cấp - Đề 2

ð2
TRƯ NG ð I H C KINH T TP.HCM


ð THI MOÂN TOAÙN CAO C P
Th i gian : 90 phuùt
 
−3 5 m  
 

−2 −3
Baøi 1: Cho ma traän A =  2 
 
 
 

−1 3 1 


a) Tìm m ñeå A khoâng suy bieán.
b) Khi m = 2 , haõy tìm ma traän A
−12x − y + 2z = 3
Baøi 2: Cho h phương trình 3x + 2y − z = 4 . Gi i h b ng phương phaùp Cramer


−x + 2y − 3z = −1Baøi 3: Cho haøm soá:
e x +2 + 2x + 3

 (x ≠ −2)

f (x ) =  x +2


m (x = −2)a) Xaùc ñònh m ñeå f lieân tuïc taïi x = −2 .
b) Tính f ′ (−2) öùng vôùi giaù trò cuûa m vöøa tìm ñöôïc ôû trong caâu a.
Baøi 4: Moät xí nghieäp saûn xuaát ñoäc quyeàn moät loaïi saûn phaåm nhöng tieâu th treân hai thò tröôøng taùch
bieät. Bieát haøm caàu cuûa loaïi saûn phaåm treân treân hai thò tröôøng laàn löôït laø:
QD1 = 810 − 2P1 ; QD2 = 490 − P2
vôùi P1, P2 laø giaù cuûa saûn phaåm naøy treân thò tröôøng moät vaø hai . Bieát haøm toång chi phí
C = Q 2 + 20Q + 10 trong ñoù Q laø saûn löôïng.
Tìm möùc saûn löôïng vaø löôïng haøng phaân phoái treân töøng thò tröôøng cuûa loaïi saûn phaåm treân ñeå xí
nghieäp coù lôïi nhuaän toái ña.
a) Tìm vi phaân caáp hai cuûa haøm soá sau : y = x 5e 3x
Baøi 5:
tgx − x
b) Tìm lim
x3
x →0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản