Đề thi toán tốt nghiệp THPT năm 2009

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
201
lượt xem
77
download

Đề thi toán tốt nghiệp THPT năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi toán tốt nghiệp THPT năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi toán tốt nghiệp THPT năm 2009

  1. KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi : TOÁN I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) 2x + 1 Câu 1. (3,0 điểm). Cho hàm số y = . x−2 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C),biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng -5. Câu 2. (3,0 điểm) 1) Giải phương trình . π 2) Tính tích phân I = ∫ x(1 + cos x)dx . 0 3) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = x 2 − ln(1 − 2x) trên đoạn [-2; 0]. Câu 3. (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 1200, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a. II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được chọn phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc phần 2) 1. Theo chương trình Chuẩn : Câu 4a (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình: (S) : ( x − 1) + ( y − 2 ) + ( z − 2 ) = 36 và (P) : x + 2y + 2z + 18 = 0 . 2 2 2 1) Xác định tọa độ tâm T và tính bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P). 2) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua T và vuông góc với (P). Tìm tọa độ giao điểm của d và (P). Câu 5a. (1,0 điểm). Giải phương trình (S) :8z 2 − 4z + 1 = 0 trên tập số phức. 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu 4b. (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; -2; 3) và đường thẳng d x +1 y − 2 z + 3 có phương trình = = 2 1 −1 1) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d. 2) Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d. Câu 5b. (1,0 điểm). Giải phương trình 2z 2 − iz + 1 = 0 trên tập số phức. BÀI GIẢI −5 Câu 1: 1) MXĐ : R \ {2} ; y’ = < 0, ∀ x ≠ 2. Haøm luoân luoân ( x − 2) 2 nghòch bieán treân töøng khoaûng xaùc ñònh. lim y = −∞ ; lim y = +∞ ⇒ x = 2 laø tieäm caän ñöùng x →2− x → 2+ lim y = 2 + ; lim y = 2 − ⇒ y = 2 laø tieäm caän ngang x →+∞ x →−∞
  2. BBT : x −∞ 2 +∞ y' − − y 2- +∞ -∞ 2+ 1 1 Giao ñieåm vôùi truïc tung (0; − ); giao ñieåm vôùi truïc hoaønh ( − 2 2 ; 0) Đồ thị : y 2 - 0 2 ½ - x ½ 2) Tieáp tuyeán taïi ñieåm coù hoaønh ñoä x0, coù heä soá goùc baèng –5 −5 ⇔ = −5 ⇔ x0 = 3 hay x0 = 1 ; y0 (3) = 7, y0 (1) = -3 ( x0 − 2) 2 Phöông trình tieáp tuyeán caàn tìm laø: y – 7 = -5(x – 3) hay y + 3 = -5(x – 1) ⇔ y = -5x + 22 hay y = -5x + 2 ⇔ (5 ) − 6.5 + 5 = 0 ⇔ 5x = 1 hay 5x = 5 x 2 x Câu 2: 1) 25 – 6.5x + 5 = 0 x ⇔ x = 0 hay x = 1. π π π π π2 2) I = ∫ x (1 + cos x )dx = ∫ xdx + ∫ x cos xdx = 2 ∫ + x cos xdx 0 0 0 0 Ñaët u = x ⇒ du = dx; dv = cosxdx, choïn v = sinx π π2 + x sin x 0 − ∫ sin xdx = π + cos x π = π − 2 2 2 π ⇒I = 2 0 2 0 2 2 −4x 2 + 2x + 2 3) Ta coù : f’(x) = 2x + = 1 − 2x 1 − 2x 1 f’(x) = 0 ⇔ x = 1 (loaïi) hay x = − (nhaän) 2 1 1 f(-2) = 4 – ln5, f(0) = 0, f( − ) = − ln 2 2 4 1 vì f lieân tuïc treân [-2; 0] neân max f (x) = 4 − ln 5 vaø min f (x) = − ln 2 [ −2;0] [ −2;0] 4 Caâu 3: Hình chiếu của SB và SC trên (ABC) là AB và AC , mà SB=SC nên AB=AC
  3. a Ta có : BC2 = 2AB2 – 2AB2cos1200 ⇔ a2 = 3AB2 ⇔ AB = S 3 a2 a 2 SA2 = a 2 − ⇒ SA = a 3 3 1 1 a2 3 a2 3 a S∆ABC = AB. AC.sin1200 = = 2 2 3 2 12 C 2 3 1a 2 a 3 a 2 V = = (đvtt) A 3 3 12 36 Câu 4.a.: a B 1) Taâm maët caàu: T (1; 2; 2), baùn kính maët caàu R = 6 1 + 4 + 4 + 18 27 d(T, (P)) = = =9 1+ 4 + 4 3 r 2) (P) coù phaùp vectô n = (1;2;2) x = 1+ t  Phöông trình tham soá cuûa ñöôøng thaúng (d) :  y = 2 + 2t (t ∈  z = 2 + 2t  R) Theá vaøo phöông trình maët phaúng (P) : 9t + 27 = 0 ⇔ t = -3 ⇒ (d) ∩ (P) = A (-2; -4; -4) Caâu 5. a. : 8z 2 − 4z + 1 = 0 ; ∆ / = −4 = 4i 2 ; Căn bậc hai của ∆ / là ±2i 1 1 1 1 Phương trình có hai nghiệm là z = + i hay z = − i 4 4 4 4 Caâu 4. b. : r 1) (d) coù vectô chæ phöông a = (2;1; −1) Phöông trình maët phaúng (P) qua A (1; -2; 3) coù phaùp vectô r a : 2(x – 1) + 1(y + 2) – 1(z – 3) = 0 ⇔ 2x + y – z + 3 = 0 2) Goïi B (-1; 2; -3) ∈ (d) uuru BA = (2; -4; 6) uur r u  BA, a  = (-2; 14; 10)   uur r u  BA, a   r  = 4 + 196 + 100 = 5 2 d(A, (d)) = a 4 +1+1 Phöông trình maët caàu taâm A (1; -2; 3), baùn kính R = 5 2 : (x – 1)2 + (y + 2)2 + (2 – 3)2 = 50 Câu 5.b.: 2z 2 − iz + 1 = 0 ∆ = i 2 − 8 = −9 = 9i2 Căn bậc hai của ∆ là ±3i 1 Phương trình có hai nghiệm là z = i hay z = − i . 2 Hà Văn Chương, Lưu Nam Phát (TT Bồi dưỡng văn hóa và Luyện thi ĐH Vĩnh Viễn)
Đồng bộ tài khoản