Đề thi tốt nghiệp cao đẳng 2009 môn kế toán tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: vulong0914

Câu 1: Doanh nghiệp chi tiền mặt trả trước tiền thuê văn phòng để làm trụ sở giao dịch của 6 năm là 600.000.000, thuế GTGT 10% ( Nộp theo phương pháp trực tiếp), kế tóan ghi A. N 642:600.000.000 B. N 242 600.000.000 N 133:60.000.000 C 111 600.000.000 C 111:660.000.000 C. N 242 660.000.000 D. N 242 600.000.000 C 111 660.000.000 N 133 60.000.000 C 111.660.000.000 Câu 2:Doanh nghiệp chuyển khỏan trả lãi vay ngắn hạn 20tr đ, (khỏan vay này dùng để mua nguyên vật liệu để sản xuất), số tiền 20trđ được phân loại là họat động nào...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản