Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Chia sẻ: dcn_dt

Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

 

  1. THI T T NGHI P Cao ng K9 Môn: KTM Câu 1(2 i m): cho m ch i n hình 1 Bi t: Transistor Si có β =99 UBE=0.6V,r0= ∞ 1. Tính IB, VC, VE, VBC. 2. Vi t phương trình ư ng t i tĩnh và v th ư ng t i tĩnh trên c tuy n ra. 3. Tính tr kháng vào c a m ch. 4. Tính h s khu ch i i n áp. Hình 1 Câu 2(2 i m) Cho m ch i n hình 2 Bi t UGSQ=-2.6V, IDQ=2.6mA, IDSS=8mA, Up=-6V, yos=20 µS , RG=1M Ω , RD=3.3K Ω , UDD=20V. 1. Tính gm, rd. 2. V th ư ng t i tĩnh trên c tuy n truy n t. 3. V sơ tương ương xoay chi u. 4. Tính h s khu ch i i n áp. Hình 2 Câu 3(2 i m): cho m ch i n hình 3. Gi thi t các b khu ch i thu t toán là lý tư ng. 1. Hãy xây d ng bi u th c tính Ura. 2. Tính giá tr c a Ura khi bi t U1=10mV, U2=5mV.
  2. Hình 3 Hình 4 Câu 4 (2 i m): Cho m ch i n hình 4. 1. trình bày nguyên t c n áp c a m ch khi i n áp ra tăng. 2. Tính i n áp n áp Ura khi Uv=15V, diode n áp có Uz=6V. 3. Tính dòng i n qua R1. 4. N u diode DZ b ánh th ng, m ch còn có tác d ng n áp không? T i sao? Tính Ur? Câu 5 (2 i m): Cho m ch i n hình 5. Bi t RL=8 Ω , Uvrms=20V 1. Tính công su t ra trên tr t i. 2. Tính hi u su t c a m ch.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản