Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

0
390
lượt xem
89
download

Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Lưu

Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy
Nội dung Text

  1. THI T T NGHI P Cao ng K9 Môn: KTM Câu 1(2 i m): cho m ch i n hình 1 Bi t: Transistor Si có β =99 UBE=0.6V,r0= ∞ 1. Tính IB, VC, VE, VBC. 2. Vi t phương trình ư ng t i tĩnh và v th ư ng t i tĩnh trên c tuy n ra. 3. Tính tr kháng vào c a m ch. 4. Tính h s khu ch i i n áp. Hình 1 Câu 2(2 i m) Cho m ch i n hình 2 Bi t UGSQ=-2.6V, IDQ=2.6mA, IDSS=8mA, Up=-6V, yos=20 µS , RG=1M Ω , RD=3.3K Ω , UDD=20V. 1. Tính gm, rd. 2. V th ư ng t i tĩnh trên c tuy n truy n t. 3. V sơ tương ương xoay chi u. 4. Tính h s khu ch i i n áp. Hình 2 Câu 3(2 i m): cho m ch i n hình 3. Gi thi t các b khu ch i thu t toán là lý tư ng. 1. Hãy xây d ng bi u th c tính Ura. 2. Tính giá tr c a Ura khi bi t U1=10mV, U2=5mV.
  2. Hình 3 Hình 4 Câu 4 (2 i m): Cho m ch i n hình 4. 1. trình bày nguyên t c n áp c a m ch khi i n áp ra tăng. 2. Tính i n áp n áp Ura khi Uv=15V, diode n áp có Uz=6V. 3. Tính dòng i n qua R1. 4. N u diode DZ b ánh th ng, m ch còn có tác d ng n áp không? T i sao? Tính Ur? Câu 5 (2 i m): Cho m ch i n hình 5. Bi t RL=8 Ω , Uvrms=20V 1. Tính công su t ra trên tr t i. 2. Tính hi u su t c a m ch.
Đồng bộ tài khoản