Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2003-2004

Chia sẻ: Nguyen Hoang Bach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
262
lượt xem
57
download

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2003-2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu đề thi tốt nghiệp thpt môn địa lý năm 2003-2004 giúp bạn khái quát đề thi tốt nghiệp chuẩn bị kiến thức ôn tập và rèn luyện thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2003-2004

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m häc 2003 - 2004 ®Ò chÝnh thøc ------------------ m«n thi : ®Þa lÝ Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I. PhÇn b¾t buéc ( 5 ®iÓm ) C©u 1 ( 3,5 ®iÓm ) Cho b¶ng sè liÖu sau ®©y : B×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi ë ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long thêi k× 1985 – 2000 ( ®¬n vÞ : kg/ng−êi ). Vïng N¨m 1985 1990 1995 2000 §ång b»ng s«ng Hång 223 260 321 387 §ång b»ng s«ng Cöu Long 503 694 760 1020 a. VÏ biÓu ®å h×nh cét so s¸nh b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cña ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long trong thêi k× 1985 - 2000. b. NhËn xÐt b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cña hai vïng trong thêi k× kÓ trªn. c. Gi¶i thÝch v× sao b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long lu«n cao h¬n so víi ®ång b»ng s«ng Hång. C©u 2 ( 1,5 ®iÓm ) Cho b¶ng sè liÖu sau ®©y : D©n sè n−íc ta ph©n theo nhãm tuæi n¨m 1979 vµ n¨m 1999 ( ®¬n vÞ : % ) N¨m Tæng sè Chia ra 0 – 14 tuæi 15 – 59 tuæi Tõ 60 tuæi trë lªn 1979 100 42,5 50,4 7,1 1999 100 33,5 58,4 8,1 NhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu d©n sè n−íc ta trong thêi k× 1979 - 1999 . Gi¶i thÝch nguyªn nh©n sù thay ®æi ®ã . II.PhÇn tù chän ( 5 ®iÓm ). ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò sau: §Ò 1 : Dùa vµo atlat §Þa lÝ ViÖt Nam phÇn c«ng nghiÖp chung vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc , h·y tr×nh bµy : a ( 2,5 ®iÓm ). Sù ph©n ho¸ l·nh thæ c«ng nghiÖp ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn : - Møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp. - KÓ tªn c¸c trung t©m c«ng nghiÖp ë ®ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn. - Tõ Hµ Néi c«ng nghiÖp to¶ ®i theo nh÷ng h−íng nµo ? C¸c ngµnh chuyªn m«n ho¸ chñ yÕu cña tõng trung t©m c«ng nghiÖp , côm c«ng nghiÖp. b ( 2,5 ®iÓm ). Nh÷ng nh©n tè nµo ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n ho¸ l·nh thæ c«ng nghiÖp ë ®ång b»ng s«ng Hång ? ®Ò 2 C©u 1 ( 4 ®iÓm ) Tr×nh bµy thÕ m¹nh vµ khã kh¨n trong viÖc khai th¸c , chÕ biÕn kho¸ng s¶n vµ thuû ®iÖn ë vïng trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c n−íc ta. C©u 2 ( 1 ®iÓm ) ViÖc ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh ë vïng trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c cã ý nghÜa kinh tÕ , chÝnh trÞ , x· héi vµ quèc phßng nh− thÕ nµo ? ( ThÝ sinh ®−îc mang atlat §Þa lÝ ViÖt Nam vµo phßng thi ) .......................................................................................................................... Hä vµ tªn thÝ sinh ..........................................Sè b¸o danh.............................................. Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 1.................................... Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 2 ......................................
Đồng bộ tài khoản