Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
2.389
lượt xem
975
download

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán, thử sức với đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán giúp các bạn có thêm kiến thức và kinh nghiệm làm bài thi đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - 1

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2007 M«n thi: to¸n - Bæ tóc trung häc phæ th«ng §Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò C©u 1 (3,5 ®iÓm) 3x + 4 Cho hµm sè y = , gäi ®å thÞ cña hµm sè lµ (C). 2x − 3 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè. 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ (C) t¹i ®iÓm M (1; − 7 ) . C©u 2 (1,0 ®iÓm) π 2 TÝnh tÝch ph©n I = ∫ cos 2 xsinxdx . 0 C©u 3 (1,0 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè f ( x) = x 3 − 2 x 2 − 7 x − 1 trªn ®o¹n [− 2; 2]. C©u 4 (1,5 ®iÓm) x2 y2 Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é Oxy, cho elÝp (E) cã ph−¬ng tr×nh + = 1. X¸c 25 9 ®Þnh to¹ ®é c¸c tiªu ®iÓm F1, F2 vµ tÝnh t©m sai cña elÝp (E). C©u 5 (2,0 ®iÓm) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz, cho hai ®iÓm A (0; 2;1) , B (1; − 1; 3) vµ mÆt ph¼ng (P) cã ph−¬ng tr×nh 2x + y + 3z = 0. 1. ViÕt ph−¬ng tr×nh tham sè cña ®−êng th¼ng AB. 2. T×m to¹ ®é giao ®iÓm M cña ®−êng th¼ng AB víi mÆt ph¼ng (P). C©u 6 (1,0 ®iÓm) Chøng minh r»ng 2 An −1 + 2 An − 2 = 3Pn (trong ®ã An lµ sè chØnh hîp chËp k cña n n n k phÇn tö, Pn lµ sè ho¸n vÞ cña n phÇn tö). .........HÕt......... ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu. Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: .................................................................... Sè b¸o danh:............................................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: ....................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................
Đồng bộ tài khoản