Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006

Chia sẻ: Nguyen Hoang Bach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
225
lượt xem
53
download

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi: ®Þa lÝ - Trung häc phæ th«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I. PhÇn chung cho thÝ sinh c¶ 2 ban (8,0 ®iÓm) C©u 1 (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng: S¶n l−îng thuû s¶n n−íc ta cña mét sè n¨m (®¬n vÞ: ngh×n tÊn) N¨m 1990 1995 2000 2002 ChØ tiªu Tæng s¶n l−îng 890,6 1584,4 2250,5 2647,4 Trong ®ã: + Khai th¸c 728,5 1195,3 1660,9 1802,6 + Nu«i trång 162,1 389,1 589,6 844,8 a) TÝnh tØ träng s¶n l−îng khai th¸c vµ nu«i trång trong tæng s¶n l−îng thuû s¶n c¸c n¨m trªn. b) VÏ biÓu ®å miÒn thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n l−îng thuû s¶n tõ n¨m 1990 ®Õn 2002. c) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù chuyÓn dÞch ®ã. C©u 2 (2,5 ®iÓm) Tr×nh bµy ¶nh h−ëng cña BiÓn §«ng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n−íc ta. C©u 3 (2,5 ®iÓm) T¹i sao ë T©y Nguyªn cÇn hÕt søc chó träng khai th¸c ®i ®«i víi tu bæ vµ b¶o vÖ rõng? II. PHÇN dµnh cho thÝ sinh tõng ban (2,0 ®iÓm) A. ThÝ sinh Ban KHTN chän c©u 4a hoÆc c©u 4b C©u 4a (2,0 ®iÓm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta. B¶ng: C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n−íc ta theo nhãm ngµnh (®¬n vÞ: %) N¨m 1985 1989 1990 1995 2002 Nhãm ngµnh Nhãm A 32,7 28,9 34,9 44,7 49,2 Nhãm B 67,3 71,1 65,1 55,3 50,8 C©u 4b (2,0 ®iÓm) Dùa vµo Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam trang C«ng nghiÖp vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y: a) KÓ tªn vµ xÕp c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn theo nhãm cã c«ng suÊt: d−íi 1000MW, trªn 1000MW. b) Gi¶i thÝch sù ph©n bè cña c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn n−íc ta. B. ThÝ sinh Ban KHXH-NV chän c©u 5a hoÆc c©u 5b C©u 5a (2,0 ®iÓm) Tr×nh bµy hiÖn tr¹ng vµ biÖn ph¸p sö dông hîp lÝ ®Êt n«ng nghiÖp ë §ång b»ng s«ng Cöu Long. C©u 5b (2,0 ®iÓm) Dùa vµo Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y: a) KÓ tªn 20 trung t©m c«ng nghiÖp cã ngµnh thùc phÈm. b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm cña n−íc ta. .........HÕt......... Hä vµ tªn thÝ sinh: ................................................................... . Sè b¸o danh:............................................................................. Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: ....................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản