Đề thi trắc nghiệm Hoá học

Chia sẻ: Le Phan Huu My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
601
lượt xem
150
download

Đề thi trắc nghiệm Hoá học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi trắc nghiệm hoá học bậc THPT, dành cho các bạn học sinh THPT tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm Hoá học

  1. ̣ Câu 1: chon câu đung ́ A- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt toả ra tư phan ưng đôt chay hoan toan 1 mol chât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ đó băng oxy để tao ra cac san phâm là CO2 và H2O ơ điêu kiên tiêu chuân (25 C, 1 atm). ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ 0 B- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt cân cung câp cho phan ưng đôt chay hoan toan 1 ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ mol chât đó băng oxy để tao ra cac san phâm bên ơ điêu kiên tiêu chuân (25 C, 1 atm). ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ 0 C- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt toả ra tư phan ưng đôt chay hoan toan 1 mol chât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ đó băng oxy để tao ra cac san phâm bên ơ điêu kiên tiêu chuân (25 C, 1 atm). ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ 0 D- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt toả ra tư phan ưng đôt chay hoan toan 1 mol chât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ đó băng oxy để tao ra cac san phâm CO2 và H2O và cac san phâm chay khac ơ điêu kiên tiêu ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ chuân (25 0C, 1 atm). ̣ Câu 2: chon câu đung ́ Cac san phâm chay cua cac nguyên tư cua nguyên tố C, H, S, N đươc qui ươc để xac đinh ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua cac chât có chưa cac nguyên tư đó như sau. ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ A- C chay tao ra CO2 (l). ́ ̣ B- H chay tao ra H2O(l). ́ ̣ C- S chay tao ra SO2 (l). ́ ̣ D- N chay tao ra N2 (l). ̣ Câu 3: chon câu đung ́ A- Entropy cua cac chât nguyên chât dươi dang tinh thể hoan hao ơ không độ tuyêt đôi băng ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ không. B- Entropy cua cac chât nguyên chât dươi dang tinh thể hoan hao ơ không độ tuyêt đôi luôn lơn ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ hơn không. C- Chât nguyên chât dươi dang tinh thể hoan hao có câu truc răn chăc và cac tiêu phân săp xêp ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̃ hôn đôn.̣ D- Entropy là đai lương nhiêt đông lưc hoc đăc trưng cho mưc độ ôn đinh trât tư cua hệ. ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ Câu 4: chon câu đung ́ Hoả tiên đây phi thuyên con thoi dung nhiên liêu là hôn hơp bôt nhôm và perchlorate amonium ̃ ̉ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ theo tỉ lệ phan ưng: ̉ 3 Al (r) + 3 NH4ClO4 (r) Al2O3 (r) + AlCl3 (r) + 3 NO (k) + 6 H2O (k) ΔH0298 (kJ/mol): - 295,3 - 1675,6 - 705,6 90,25 - 238,92 Lương nhiêt phong thich (kJ) đối vơi môt gam nhôm phan ưng: ̣ ́ ́ ̣ ̉ A- Là 885,87 kJ. B- Là 2657,61 kJ. C- Là 32,81 kJ. D- Là 88,59 kJ. ̣ Câu 5: chon câu đung ́ A- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac hơp chât ưng vơi trang thai tư do bên vưng nhât. ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ B- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac đơn chât tương ưng. ́ ́ C- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac đơn chât ưng vơi trang thai tư do bên vưng nhât. ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ D- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac nguyên tư cua nguyên tố tương ưng có trong hơp chât đo. ́ ̉ ́ ́
  2. Câu 6: chon câu đung̣ ́ A- Hiêu ưng nhiêt cua phan ưng trong điêu kiên đăng ap băng biên thiên nôi năng cua hê. ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ B- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng dương, ơ điêu kiên đăng tich thì biên đôi nôi năng cua hệ có ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ giá trị dương. C- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng dương, ơ điêu kiên đăng tich thì biên đôi nôi năng cua hệ có ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ giá trị âm. D- Hiêu ưng nhiêt cua phan ưng trong điêu kiên đăng tich băng biên thiên enthalpy cua hệ. ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̣ Câu 7: chon câu đung ́ A- Hệ đoan nhiêt là hệ không trao đôi chât không trao đôi năng lương dươi dang công nhưng có ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ thể trao đôi nhiêt vơi môi trương, hệ có thể tich thay đôi. ̉ ̣ ́ ̉ B- Hệ mơ là hệ trao đôi chât vơi môi trương ngoai, nhưng năng lương do hệ nhân hoăc sinh ra ̉ ́ ̀ ̣ ̣ đươc giư lai, hệ có thể tich thay đôi . ̣ ́ ̉ C- Hệ kin là hệ không trao đôi chât, có thể trao đôi năng lương dươi dang nhiêt và công vơi môi ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ trương, hệ có thể tich thay đôi. ́ ̉ D- Hệ cô lâp là hệ không trao đôi chât, không trao đôi năng lương dươi dang nhiêt và công vơi ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ môi trương, hệ có thể tich thay đôi. ́ ̉ Câu 8: chon câu đung ̣ ́ A- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac dang khi, long, răn cua cac chât có trong ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ hê, trang thai cua hệ thay đôi khi cac dang khi, long, răn thay đôi. ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ B- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac giá trị thông số trang thai, trang thai cua ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ hệ thay đôi khi cac dang khi, long, răn thay đôi. ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ C- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac dang khi, long, răn cua cac chât có trong ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ hê, trang thai cua hệ thay đôi khi cac thông số trang thai thay đôi. ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ D- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac giá trị cua thông số trang thai, trang thai ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ cua hệ thay đôi khi môt trong số cac thông số trang thai thay đôi. ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ Câu 9: chon câu đung Đai lương nao sau đây không phai là ham trang thai: ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ A- Nôi năng U. B- Enthalpy H. C- Công W. D- Entropy S. Câu 10: chon câu đung̣ ́ A- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng băng tông nhiêt chay cua cac san phâm trư tông nhiêt chay ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ cua cac chât tham gia phan ưng. ̉ ́ ́ ̉ B- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng băng tông năng lương liên kêt cua cac san phâm trư tông ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ năng lương liên kêt cua cac chât tham gia phan ưng. ́ ̉ ́ ́ ̉ C- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng không phụ thuôc vao điêu kiên đo và trang thai cac san phâm ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ cung như cac chât tham gia phan ưng. ̃ ́ ́ ̉ D- Hiêu ưng nhiêt phan ưng đươc đo trong điêu kiên đăng tich băng biên thiên nôi năng cua hệ. ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ Câu 11: chon câu đung ́ Khi đôt chay hoan toan 1 gam octan trong bomb nhiêt lương kê, có chưa 1200 g nươc, nhiêt ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ dung cua bomb là 837 J/K. Nhiêt kế cho thây nươc thay đôi nhiêt độ tư 25 đên 33,2 C. Biêt 1 calorie ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ́ 0 ́ = 4,184 J. Kêt quả hiêu ưng nhiêt cua phan ưng đôt chay 1 gam octan băng: ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ A- - 48,033 kJ. B- - 5475,76 kJ. C- - 547,576 kJ.
  3. D- - 41,170 kJ ̣ ́ Câu 12: chon câu đung Biêu thưc toan hoc nguyên lý thư nhât nhiêt đông lưc hoc la: ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ A- ΔH = ΔU + ΔV. B- U = Q + W. C- dU = δ Q + δ W. D- dQ = δ U + δ W. ̣ ́ Câu 13: chon câu đung Biêu thưc toan hoc nguyên lý thư hai nhiêt đông lưc hoc la: ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ δS A- dQ ≥ T B- ΔS = Q + T. C- ΔS ≤ δ Q / T. δQ D- dS ≥ T ̣ Câu 14: chon câu đung ́ A- Entropy cua nươc hơi nhỏ hơn entropy cua nươc long, nhỏ hơn entropy cua nươc răn. ̉ ̉ ̉ ̉ ́ B- Entropy cua nươc hơi lơn hơn entropy cua nươc long, lơn hơn entropy cua nươc răn. ̉ ̉ ̉ ̉ ́ C- Mưc độ hôn đôn cua cac tiêu phân trong hệ cang nho, giá trị entropy cang lơn. ̃ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ D- Quá trinh tư diên biên entropy cua hệ luôn luôn dương. ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ́ Câu 15: chon câu đung A- CH4 (k) + 2 O2 (k) CO2 (k) + 2 H2O (l) có ΔS > 0. B- 2 NH3 (k) + 5/2 O2 (k) 2 NO (k) + 3 H2O (k) có ΔS > 0. C- H2 (k) + 1/2 O2 (k) H2O (l) có ΔS > 0. D- CaO (r) + CO2 (k) CaCO3 (r) có ΔS > 0. ̣ ́ Câu 16: chon câu đung A- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH < 0 và ΔS < 0. ̉ ̃ ́ B- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH < 0 và ΔS > 0. ̉ ̃ ́ C- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH > 0 và ΔS > 0. ̉ ̃ ́ D- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH > 0 và ΔS < 0. ̉ ̃ ́ ̣ Câu 17: chon câu đung ́ Môt hệ khí nhân tư môi trương ngoai nhiêt lương 50 kJ, hệ khí gian nơ sinh công 30 kJ chông ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ lai ap suât bên ngoai. Vây biên đôi nôi năng cua hệ khí sẽ la: ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ A- 80 kJ. B- 90 kJ. C- 30 kJ. D- 20 kJ. ̣ Câu 18: chon câu đunǵ A- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó chỉ phụ thuôc vao ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ cach tiên hanh quá trinh thuân nghich hay không thuân nghich cua hê. ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣
  4. B- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó chỉ phụ thuôc vao ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ cach tiên hanh quá trinh mà không phụ thuôc vao trang thai đâu và trang thai cuôi cua hệ. ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ C- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó không phụ thuôc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ vao cach tiên hanh quá trinh và trang thai đâu và trang thai cuôi cua hê. ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ D- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó không phụ thuôc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ vao cach tiên hanh quá trinh chỉ phụ thuôc vao trang thai đâu và trang thai cuôi cua hê. ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ Câu 19: chon câu đung Cho phan ưng: ̉ 2 H2 (k) + O2 (k) 2 H2O(l) S0298 (J/mol.K) : 130,7 205,3 69,9 ́ ̉ A- Biên thiên entropy tiêu chuân băng ̀ 326,9 J. ́ ̉ B- Biên thiên entropy tiêu chuân băng ̀ 266,1 J. ́ ̉ C- Biên thiên entropy tiêu chuân băng ̀ - 326,9 J. ́ D- Biên thiên entropy tiêu chuân băng̉ ̀ - 266,1 J. ̣ ́ Câu 20: chon câu đung Cho phan ưng: ̉ C6H12O6 (r) + 6 O2 (k) 6 CO2 (k) + 6 H2O(l) 0 S 298 (J/mol.K) : 212,13 205,03 213,64 69,94 ΔH0298 (kJ/mol): - 1274,45 - 393,51 - 285,84 A- ΔG0298 = - 1878,88 kJ. B- ΔG0298 = - 2878,88 kJ. C- ΔG0298 = - 3878,88 kJ. D- ΔG0298 = - 4878,88 kJ. ̣ Câu 21: chon câu sai 2 C (gr) + O2 (k) 2 CO (k) có ΔH0298(a) C (gr) + O2 (k) CO2 (k) có ΔH0298(b) = - 393,5 kJ 2 CO (k) + O2 (k) 2 CO2 (k) có ΔH0298(c) = - 566 kJ 0 A- ΔH 298(a) = - 221 kJ. B- Nhiêt chay cua C (gr) là ΔH0298(b) = - 393,5 kJ. ̣ ́ ̉ C- Nhiêt chay cua CO (k) là ΔH0298(c) = - 283 kJ. ̣ ́ ̉ D- Nhiêt chay cua C (gr) là ΔH0298(a) = - 110,5 kJ. ̣ ́ ̉ ̣ Câu 22: chon câu sai Cho cac phan ưng: ́ ̉ C (gr) + O2 (k) CO2 (k) ΔH0298 = - 393,51 kJ/mol H2 (k) + ½ O2 (k) H2O(k) ΔH0298 = - 241,83 kJ/mol Biêt nhiêt hoá hơi cua nươc băng 44,01 kJ/mol. ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ A- Nhiêt tao thanh chuân cua CO2 (k) băng – 393,51 kJ/mol. ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ B- Nhiêt tao thanh chuân cua H2O (l) băng – 285,84 kJ/mol. ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ C- Nhiêt chay tiêu chuân cua C (gr) băng – 393,51 kJ/mol. ̣ ́ ̉ ̉ D- Nhiêt chay tiêu chuân cua H2 (k) băng – 241,83 kJ/mol.̀ ̣ Câu 23: chon câu sai Cac đai lương sau đây là ham trang thai: ́ ̣ ̀ ̣ ́ A- Thế đăng ap đăng nhiêt G. ̉ ́ ̉ ̣ B- Enthalpy H. C- Entropy S. D- Công W.
  5. ̣ Câu 24: chon câu sai Cac biêu thưc sau đây biêu diên môi quan hệ giưa cac đai lương nhiêt đông: ́ ̉ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ A- ΔG = ΔH - TΔS. B- U = H + PV. C- ΔH = QP. D- G = U + PV – TS. ̣ Câu 25: chon câu sai Cho phan ưng: ̉ N2 (k) + 3 H2 (k) 2 NH3(k) ΔH0 = - 92,38 kJ/mol A- Dung ap suât cao và nhiêt độ không cao kem theo chât xuc tac, thu đươc nhiêu amoniac. ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ B- Dung ap suât thâp và nhiêt độ không cao kem theo chât xuc tac, thu đươc nhiêu amoniac. ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ C- Entropy cua hệ phan ưng giam. ̉ ̉ ̉ D- Dung hệ thông lam lanh để ngưng tụ khí amoniac sẽ nâng cao hiêu suât phan ưng tao amoniac. ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ Câu 26: chon câu sai A- Hệ toả nhiêt theo quy ươc Q > 0. ̣ B- Hệ thu nhiêt theo quy ươc Q > 0. ̣ C- Hệ sinh công theo quy ươc W < 0. D- Hệ nhân công theo quy ươc W > 0. ̣ ̣ Câu 27: chon câu sai A- Vơi hệ cô lâp, trong quá trinh thuân nghich (cân băng), entropy cua hệ là không đôi. ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ B- Vơi hệ cô lâp, trong quá trinh không thuân nghich, entropy cua hệ tăng. ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ C- Vơi hệ cô lâp, quá trinh tư diên biên theo chiêu tăng entropy, cho tơi khi entropy đat giá trị cưc ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ đai và hệ đat tơi trang thai cân băng. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ D- Vơi hệ cô lâp, trong quá trinh thuân nghich (cân băng), entropy cua hệ dương hoăc âm tuỳ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ thuôc vao độ trât tư cua hê. ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ Câu 28: chon câu sai A- Nhiêt phan ưng phai có liên hệ đên năng lương căt đưt liên kêt cũ và năng lương hinh thanh ̣ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ liên kêt mơi. ́ B- Năng lương liên kêt cua môt phân tư chât là năng lương cân cung câp để phân tich 1 mol chât ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ đó ơ trang thai khí tao ra cac nguyên tư ơ trang thai khi. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ C- Trong phân tư khí metan, năng lương cân để căt đưt môi liên kêt C-H trươc sau là như nhau . ̀ ́ ̃ ́ D- Vơi phân tư nhiêu nguyên tư, nhiêt đông lưc hoc chỉ giup xac đinh năng lương liên kêt trung ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ binh. ̣ Câu 29: chon câu sai ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ Nhiêt tao thanh tiêu chuân ΔH0298 (kJ/mol) cua cac chât sau: 0 A- CO2 (k) ΔH 298 (kJ/mol) < 0 . B- Cl2 (k) ΔH0298 (kJ/mol) = 0. C- O2 (k) ΔH0298 (kJ/mol) = 0. D- Br2 (k) ΔH0298 (kJ/mol) = 0. ̣ Câu 30: chon câu sai
  6. A- Nêu hệ đang ơ trang thai cân băng bị thay đôi môt trong cac thông số trang thai, thì cân băng sẽ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ chuyên dich theo chiêu có tac dung chông lai sư thay đôi đo. ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ B- Nêu phan ưng đang ơ trang thai cân băng, khi tăng nhiêt độ cân băng phan ưng sẽ chuyên dich ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ theo chiêu thu nhiêt. ̣ C- Nêu phan ưng đang ơ trang thai cân băng, khi giam nhiêt độ cân băng phan ưng sẽ chuyên dich ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ theo chiêu thu nhiêt.̀ ̣ D- Nêu phan ưng đang ơ trang thai cân băng, khi tăng ap suât cân băng phan ưng sẽ chuyên dich ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ theo chiêu giam thể tich. ̀ ̉ ́ ̣ Câu 31: chon câu sai A- Không thể chế tao đông cơ vinh cưu loai I cai mà sinh công liên tuc mà không cân cung câp ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ́ thêm năng lương tư bên ngoai. ̀ B- Đôi vơi hệ cô lâp nôi năng cua hệ đươc bao toan. ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ C- Nôi năng U là ham trang thai và vi phân cua ham U là vi phân toan phân. ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ D- Công W là ham trang thai nên dW là vi phân toan phân . ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ Câu 32: chon câu sai A- Nhiêt hoá hơi mol cua hoá chât, là nhiêt lương cân cung câp để 1 mol hoá chât tư dang long ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ hoá thanh hơi ơ nhiêt độ sôi dươi ap suât 1 atm. ̀ ̣ ́ ́ B- Sư truyên nhiêt tư nguôn nong sang nguôn lanh là tư diên biên và là biên đôi thuân nghich. ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ̣ ̣ C- Sư đông đăc cua nươc ơ 0 0C, 1atm là môt biên đôi thuân nghich. ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ D- Nhiêt nong chay mol cua hoá chât, là nhiêt lương cân cung câp để 1 mol hoá chât tư dang răn ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ hoá thanh long ơ nhiêt độ nong chay ap suât 1 atm. ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ́ Câu 33: chon câu sai ̣ A- Biên đôi đăng tich là biên đôi đươc thưc hiên trong điêu kiên thể tich cua hệ không đôi. ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ B- Phan ưng trong binh câu thông ap suât vơi khí quyên, sư biên đôi phan ưng trong điêu kiên nay ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ là đăng ap. ̉ ́ C- Biên đôi đăng nhiêt là biên đôi đươc thưc hiên trong điêu kiên nhiêt độ không đôi. ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ D- Biên đôi đoan nhiêt là biên đôi đươc thưc hiên trong điêu kiên có sư trao đôi nhiêt lương giưa ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ hệ vơi môi trương ngoai môt cach gian đoan. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Câu 34: chon câu sai Cho 1 mol Iod phan ưng vơi 1 mol hydro theo phan ưng: ̉ ̉ I2 (k) + H2 (k) ́ 2 HI (k) biêt KC = 55,3 A- Nông độ I2 luc cân băng là 0,21 M . ̀ ́ ̀ B- Nông độ HI luc cân băng là 1,58 M. ̀ ́ ̀ C- Nông độ H2 khac nông độ cua I2 luc cân băng. ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ D- Hăng số cân băng có thể đươc xac đinh nêu biêt nông độ cac chât tai trang thai cân băng. ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ Câu 35: chon câu sai CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) ΔH > 0 A- Phan ưng thu nhiêt . ̉ ̣ B- Phan ưng tao ra đá vôi toả nhiêt. ̉ ̣ ̣ C- Tăng nhiêt độ và hut khí CO2 ra khoi phan ưng thì sẽ thu đươc nhiêu CaO. ̣ ́ ̉ ̉ ̀ D- Giam nhiêt độ và hut khí CO2 ra khoi phan ưng thì sẽ thu đươc nhiêu CaO. ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ Câu 36: chon câu sai A- dU ≤ TdS – PdV + dW’. B- dG ≤ - SdT + VdP + dW’. C- dA ≤ - SdT – PdV.
  7. D- dG ≥ - SdT + VdP. Câu 37: chon câu saị Đun nong NO2 0,3 M trong binh kin đên nhiêt độ nao đó cân băng đươc thiêt lâp: ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ 2 NO2 (k) 2 NO (k) + O2 (k) băng thưc nghiêm quang phổ xac đinh đươc nông độ NO2 luc cân băng là 0,06 M ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ A- Nông độ ban đâu cua NO2 là 0,3 M. ̀ ̀ ̉ B- Nông độ luc cân băng cua O2 là 0,12 M. ̀ ́ ̀ ̉ C- Hăng số cân băng KC = 1,06. ̀ ̀ D- Hăng số cân băng KC = 1,92. ̀ ̀ ̣ Câu 38: chon câu sai Công có thể biên hoan toan thanh nhiêt, trai lai nhiêt không thể biên hoan toan thanh công. ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ A- Không thể có quá trinh trong đó nhiêt lây tư môt nguôn đươc chuyên thanh công mà không có ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ sư bổ sung. B- Không thể có đông cơ vinh cưu loai II. ̣ ̃ ̣ C- Nhiêt có thể truyên tư vât nong sang vât lanh. Nhiêt không thể truyên tư vât lanh sang vât nong. ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ Câu 39: chon câu sai Nôi năng U là ham trang thai. ̣ ̀ ̣ ́ A- Nôi năng hệ cô lâp đươc bao toan. ̣ ̣ ̉ ̀ B- Có thể có đông cơ vinh cưu loai I. ̣ ̃ ̣ C- Độ tăng nôi năng cua hệ đung băng tông nhiêt lương và công mà hệ nhân tư môi trương. ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ Câu 40: chon câu sai Quy ươc về dâu cua công W và nhiêt Q như sau: ́ ̉ ̣ A- Công do hệ tac đông lên môi trương có dâu W > 0. ́ ̣ ́ B- Nhiêt do hệ hâp thụ tư môi trương có dâu Q > 0. ̣ ́ ́ C- Công và nhiêt do hệ tac đông lên môi trương có dâu W < 0, Q < 0. ̣ ́ ̣ ́ D- Nhiêt và công do môi trương tac đông lên hệ có dâu Q > 0, W > 0. ̣ ́ ̣ ́
Đồng bộ tài khoản