Đề thi trắc nghiệm môn hoá 12 mã đề thi Nhôm

Chia sẻ: Th | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
486
lượt xem
301
download

Đề thi trắc nghiệm môn hoá 12 mã đề thi Nhôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tham khảo ôn tập môn hoá phần nhôm kim loại, thời gian làm bài 90 phút gồm 42 câu trắc nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm môn hoá 12 mã đề thi Nhôm

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 12 Mã đề thi NHÔM Câu 1: Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây? A. dd HCl, dd H2SO4 đặc nguội, dd NaOH. B. dd H2SO4loãng, dd AgNO 3, dd Ba(OH)2. C. dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH. D. dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3. Câu 2: Nhôm là kim loại có khả năng dẫn điện và nhiệt tốt là do: A. mật độ electron tự do tương đối lớn B. dễ cho electron C. kim loại nhẹ D. tất cả đều đúng Câu 3: Cho phản ứng: Al + H+ + NO3- → Al3+ + NH4+ + …. Hệ số cân bằng các thành phần phản ứng và sản phẩm lần lượt là... A. 8,30,3,8,3,9. B. 8,30,3,8,3,15. C. 4,15,3,4,3,15. D. 4,18,3,4,3,9. Câu 4: Cho 2,7 gam Al vào dung dịch HCl dư, thu đựơc dung dich có khối lượng tăng hay giảm bao nhiêu gam so với dung dịch HCl ban đầu? A. Tăng 2,7 gam. B. Giảm 0,3 gam. C. Tăng 2,4 gam. D. Giảm 2,4 gam. Câu 5: Al(OH)3 tan được trong: A. dd HCl B. dd HNO3 (đặc nóng) C. Tất cả đều đúng D. dd NaOH Câu 6: Người ta có thể điều chế nhôm bằng cách... A. điện phân dung dịch muối nhôm. B. điện phân nóng chảy muối nhom. C. điện phân nóng chảy nhôm oxit. D. nhiệt luyện nhôm oxit bằng chất khử CO. Câu 7: Cho 2,7gam một kim loại hóa trị III tác dụng vừa đủ với 1lít dd HCl 0,3M. Xác định kim loại hóa trị III? A. V B. Fe C. Cr D. Al Câu 8: Các chất nào sau đây đều tan được trong dung dịch NaOH? A. Na, Al, Al2O3. B. Al(OH)3, Mg(OH) 2, NaOH. C. MgCO3, Al, CuO. D. KOH, CaCO3, Cu(OH)2. Câu 9: Hòa tan hòan toàn 5,4g một kim loại vào dd HCl(dư) ,thu được 6,72lít khí ở (ĐKTC).Xác định kim loại đó. A. Mg B. Zn C. Fe D. Al Câu 10: Sục CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 thấy có hiện tượng A. dung dịch vẫn trong suốt. B. xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan trử lại. C. xuất hiện kết tủa keo trắng, không tan. D. xuất hiện kết tủa nhôm cacbonat. Câu 11: Vì sao nói nhôm oxit và nhôm hiđroxit là chất lưỡng tính? A. tác dụng với axit B. tác dụng với nước C. tác dụng với bazơ D. vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ. Câu 12: Các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh vừa tác dụng với dung dịch bazơ mạnh? A. Al2O3, Al, Mg. B. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3. C. Al(OH) 3, Fe(OH)3, CuO. D. Al, ZnO, FeO. Câu 13: Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết 3 gói bột Al, Al2O3, Mg? A. dd NaOH. B. dd HCl. C. nước. D. dd NaCl. Câu 14: 1,02gam nhôm oxit tác dụng vừa đủ với 0,1lít dd NaOH .Nồng độ của dd NaOH là: A. 0,1M B. 0,3M C. 0,2M D. 0,4M Câu 15: 10,2 gam Al2O3 tác dụng vừa đủ với ... dung dịch NaOH 0,8M. A. 600 ml B. 700 ml C. 250 ml D. 300 ml Câu 16: 24,3 gam nhôm tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 (dư), thì thu được 8,96 lít khí gồm NO và N 2O (ở đktc). Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí là: A. 24%NO và 76% N2O B. 30%NO và 70% N2O C. 25%NO và 75% N2O D. 50%NO và 50% N2O Câu 17: Trộn H2SO4 1,1M với dung dịch NaOH 1M theo tỉ lệ thể tích 1:1 được dung dịch X. Cho 1,35 gam nhôm vào 200 ml dung dịch X. Thể tích H2(đkc) tạo ra là A. 1,12 lít. B. 1,68 lít. C. 1,344 lít. D. 2,24 lít. Câu 18: Tính chất hóa học cơ bản của Al là: A. không tác dụng với các nguyên tố khác B. khử C. vừa khử, vừa oxi hóa D. oxi hóa Câu 19: Vị trí của Al trong BTH là: A. Chu kì 3, nhóm IIIB B. Chu kì 3, nhóm IVA C. Chu kì 3, nhóm IIIA D. Chu kì 2, nhóm IIIA Câu 20: Thêm HCl vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH và 0,1 mol NaAlO 2. Khi kết tủa thu được là 0,08 mol thì số mol HCl đã dùng là: A. 0,26 mol B. 0,28 mol hoặc 0,36 mol C. 0,18 mol hoặc 0,26 mol D. 0,36 mol Câu 21: Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịhc HCl, thu được 1,12 lít khí H 2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan là . A. 5 gam. B. 5,3 gam. C. 5,2 gam. D. 5,5 gam. Câu 22: Một mẫu nhôm kim loại đã để lâu trong không khí. Cho mẫu nhôm đó vào dung dịch NaOH dư. Sẽ có phản ứng hóa học nào xảy ra trong số những phản ứng cho sau đây? (1) 2Al + 6H2O → 2Al(OH) 3 + 3H2 ; (2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O ; (4) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
  2. A. Phản ứng theo thứ tự: (2), (1), (3). B. Phản ứng theo thứ tự: (1), (2), (3). C. Phản ứng theo thứ tự: (1), (3), (2). D. Phản ứng (4). Câu 23: Câu phát biểu nào sau đây không đúng về tính chất vật lý của nhôm: A. Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc và có nhiệt dộ nóng chảy không cao lắm. B. Nhôm rất dẻo có thể dát thành lá nhôm rất mỏng. C. Al có cấu tạo mạng lập phương tâm diện, mật độ electron tự do tương đối lớn nên khả năng dẫn điện tốt. D. Nhôm có khả năng dẫn nhiệt kém Cu nhưng dẫn điện tốt hơn đồng. Câu 24: Cho các dd muối sau: Na2SO4 , BaCl2 , Al2 (SO4)3 , Na2CO3 dung dịch muối no làm quì tím hóa đỏ? A. Al2(SO4)3 B. Na2SO4 C. BaCl2 D. Na2CO3. Câu 25: Công thức hoá học của phèn chua là: A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O B. KAl(SO4)2.14H2O C. Al2(SO4)3.18H2O D. tất cả đều sai Câu 26: Bình làm bằng nhôm có thể đựng được dd axit nào sau đây? A. HNO3 (đặc nóng) B. HNO3 (đặc nguội) C. HCl D. H3PO4(đặc nguội) Câu 27: Sản phẩm thu được khi cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư là : A. Al(OH) 3 ,NaOH,H2O B. NaCl,Al(OH) 3 C. NaAlO2,NaOH,NaCl, H2O D. Tất cả đều sai Câu 28: Hệ số các chất trong phương trình phản ứng sau lần lượt là: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O lần lượt là : A. 1,4,1,1,2 ; B. 8,30, 8,3 ,9; C. 8,30, 8,3 ,15; D. Kết quả khác Câu 29: Tổng số hệ số các chất tham gia phản ứng trong phương trình phản ứng sau lần lượt là: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O lần lượt là : A. 38 B. 5 C. 30 D. Kết quả khác Câu 30: Nhóm chất nào sau đây là những hợp chất lưỡng tính : A. Na2CO3, NaHCO3, Al(OH)3 ; B. Zn(OH) 2, K2S, BaCl2 ; C. Zn(OH) 2, NaHCO3, Al(OH)3 D. KHCO3, Cu(OH)2, AlCl3 Câu 31: Cho natri dư vào dd AlCl3 sẽ xảy ra hiện tượng: A. có kết tủa keo B. có khí thoát ra, có kết tủa keo C. có khí thoát ra D. có khí thoát ra, có kết tủa keo, sau đó dd trong suốt trở lại Câu 32: Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 ? A. Ban đầu có kết tủa dạng keo sau đó tan B. Có khí mùi xốc bay ra C. Có kết tủa dạng keo không tan D. Không có hiện tượg gì Câu 33: Cho một mẫu Ba kim loại dư vào dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng nào sau đây đúng nhất. A. Al bị đẩy ra khỏi muối. B. Có khí thoát ra vì Ba tan trong nước. C. Có khí thoát ra đồng thời có kết tủa màu trắng xuất hiện sau đó tan một phần D. Có khí thoát ra đồng thời có kết tủa và hiện tượng tan dần kết tủa cho đến hết Câu 34: Có thể phân biệt 3 chất rắn trong 3 lọ mất nhãn : CaO, MgO, Al203 bằng hóa chất nào sau đây ? A. H2O B. Dung dịch HCl C. Dung dịch HN03 D. Dung dịch NaOH Câu 35: Mica có thành phần hoá học là K2O.Al2O3.6SiO2.Hàm lượng nhôm trong mika là : A. 4,85% B. 18 % C. 9,71% D. 18,34 % Câu 36: Nung 48 g hh bột Al và Al(NO3)3 trong không khí thu được chất duy nhất có khối lưọng 20,4g. thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất ban đầu lần lượt là A. 11,25 và 88,75 B. 88,75 và 11,25 C. 48 và 52 D. 52 và 48 Câu 37: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là : A. 1,59. B. 1,17. C. 1,71. D. 1,95. Câu 38: Cho 14g NaOH vào 100ml dd AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc tính khối lượng kết tủa tạo thành ? A. 7,8g B. 3,9g C. 23,4g D. Không tạo kết tủa Câu 39: Một dung dịch X có chứa NaOH và 0,3mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào X thu được 15,6g kết tủa. Tính khối lượng NaOH trong dung dịch X. A. 32g B. 16g C. 32g hoặc 16g D. Đáp án khác Câu 40: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là A. x = 2y. B. y = 2x. C. x = 4y. D. x = y. Câu 41: Cho 5,5 gam hỗn hợp X gồm Al,Fe có tỉ lệ mol 2:1 vào 300 ml dung dịch AgNO 3 1M ,để phản ứng xảy ra hoàn toàn được m gam chất rắn . Khối lượng của m là : A. 33,95 g B. 35,20 g C. 39,35 g D. 35,39 g
  3. Câu 42: Cho 4,5g bột Al tan hết trong dd HNO 3 dư thì thu được hỗn hợp khí X gồm 2 lít NO, N 2O và một dd Y. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dd Y là : A. 35,5g B. 36,5g C. 53,5g D. kết quả khác
Đồng bộ tài khoản