Đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

Chia sẻ: bonsai89

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 Đềthi trắc nghiệm Mơn: Tin học 2 Thời gian: 60pht ĐỀ 1 Bảng trả lời cu hỏi: 1 2 3 a b c d 17 a b c d Ch ý: * Thí sinh đnh dấu cho (X) vo ơ cần chọn (ví dụ ở cu 31 ta chọn a) * Nếu chọn sai thì thí sinh tơ đen ơ chọn trước đĩ rồi chọn cu khc (ví dụ như cu 32) * Chỉ những cu cĩ trả lời trong bảng trả lời cu hỏi mới được chấm điểm *...

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ĐỀ SỐ 1


Đềthi trắc nghiệm
Họ tn SV:
Mơn: Tin học 2
Thời gian: 60pht M số SV:
Nhĩm/Lớp:
ĐỀ 1
Bảng trả lời cu hỏi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a
b
c
d

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
a X
b X
c
d

Ch ý: * Thí sinh đnh dấu cho (X) vo ơ cần chọn (ví dụ ở cu 31 ta chọn a)
* Nếu chọn sai thì thí sinh tơ đen ơ chọn trước đĩ rồi chọn cu khc (ví dụ như cu 32)
* Chỉ những cu cĩ trả lời trong bảng trả lời cu hỏi mới được chấm điểm
* Thí sinh được php sử dụng ti liệu

Đoạn chương trình sau sử dụng cho cu 1 va 2: j+=*x;
char s[]=”KHOA DIEN DIEN TU”; return(j);
char *p; }
p=s; void main()
{ clrscr();
Cu 1)
Với lệnh: int a[]={1,2,3,4,5};
while (*p!=32) printf(“%c”,*p++); int t1=0,t2=0;
Kết quả l: int i;
a. Chương trình sai (bo lỗi) for (i=0; is2))/3;
int x=0x0102; (a->ave)=dk;
char y; if(dk>=3)
y = *((char *)&x + 1); (a->res)=1;
doi(&y); }
printf("%d",y); main()
doi(&y); {
printf("%d",y); clrscr();
} select(&sv1); printf("\n%d\n%f",sv1.res,sv1.ave);
int doi(char *a) getch();
{ }
static tam; Cu 29) Gi trị của sv1.res sau khi chạy l:
*a+= tam =1; a. 2.66 b. 3.66
return tam; c. 3.33 d. 2.33
} Cu 30) Gi trị của sv1.ave sau khi chạy l:
Kết quả l: a. -1 b. 1
a. Chương trình in ra 33 c. 0 d. 2
b. Chương trình sai c php
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản