Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
99
lượt xem
42
download

Đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 Đềthi trắc nghiệm Mơn: Tin học 2 Thời gian: 60pht ĐỀ 1 Bảng trả lời cu hỏi: 1 2 3 a b c d 17 a b c d Ch ý: * Thí sinh đnh dấu cho (X) vo ơ cần chọn (ví dụ ở cu 31 ta chọn a) * Nếu chọn sai thì thí sinh tơ đen ơ chọn trước đĩ rồi chọn cu khc (ví dụ như cu 32) * Chỉ những cu cĩ trả lời trong bảng trả lời cu hỏi mới được chấm điểm *...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 Đềthi trắc nghiệm Họ tn SV: Mơn: Tin học 2 Thời gian: 60pht M số SV: Nhĩm/Lớp: ĐỀ 1 Bảng trả lời cu hỏi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 a b c d 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 a X b X c d Ch ý: * Thí sinh đnh dấu cho (X) vo ơ cần chọn (ví dụ ở cu 31 ta chọn a) * Nếu chọn sai thì thí sinh tơ đen ơ chọn trước đĩ rồi chọn cu khc (ví dụ như cu 32) * Chỉ những cu cĩ trả lời trong bảng trả lời cu hỏi mới được chấm điểm * Thí sinh được php sử dụng ti liệu Đoạn chương trình sau sử dụng cho cu 1 va 2: j+=*x; char s[]=”KHOA DIEN DIEN TU”; return(j); char *p; } p=s; void main() { clrscr(); Cu 1) Với lệnh: int a[]={1,2,3,4,5}; while (*p!=32) printf(“%c”,*p++); int t1=0,t2=0; Kết quả l: int i; a. Chương trình sai (bo lỗi) for (i=0; i<5; i+=2) t1+= a[i]; b. In ra: KHOA DIEN DIEN TU for(i=0; i<3; i++) t2 += sum(&a[i]); c. In ra: KHOA for(i=0; i<4; i++) printf ("%d ",a[i]); d. In ra: KHOA DIEN getch(); } Cu 2) Với cc lệnh sau: s = p+2; Cu 3) Gi trị của t1 sau khi chạy chương trình l: printf(“%c“,*s++); a. 15 Kết quả l: b. 9 a. H c. 6 b. O d. 10 c. D Cu 4) Gi trị của t2 sau khi chạy chương trình l: d. Chương trình sai (bo lỗi) a. 30 b. 26 Đoạn chương trình sau sử dụng cho cu 3, 4 v 5: c. 12 #include<stdio.h> d. 18 #include<conio.h> Cu 5) Xuất liệu trn mn hình sau khi chạy chương trình int sum(int *x) l: { a. 1 4 11 11 static j=1; b. 2 5 11 4 *x+=j; c. 1 3 7 11 1
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 d. 1 2 3 4 break; Đoạn chương trình sau sử dụng cho cu 6 v 7: else #include<stdio.h> continue; #include<conio.h> y += x; void main() } { clrscr(); printf("%d %d",x,y); char a[]={1,3,5,7}; getch(); char *pi; Gi trị in ra khi thực thi đoạn chương trình trn l: char x,y; a. Chương trình sai c php pi = (char *) a; b. 6 5 x = *pi++; c. 6 4 y=*pi; d. 7 6 pi = &y; Cu 12) Đoạn chương trình sau: (*pi)++; int x=2,y=3; getch(); while (x>=0) } { Cu 6) Kết quả của biến x: x--; a. 7 if (x < 2) b. 1 continue; c. 3 y = -y; d. 5 } Cu 7) Kết quả của biến y: printf("%d %d",x,y); a. 7 getch(); b. 3 Gi trị in ra của đoạn chương trình trn l: c. 4 a. -1 -3 d. 5 b. 0 3 Cu 8) Cho cc khai bo biến sau: c. 0 0 int x,y; d. -1 3 int *a, **b; Cu 13) Đoạn chương trình sau: Hy chọn pht biểu sai: int x=1,y=1; a. a =&x; do b. b = &a; { c. b = &y; x++; d. *b = a; if (x==4) Cu 9) Cho đoạn chương trình sau: break; int i=3,j=3; y -= x; for(; i>0; i--) } while (x < 4); i = --j; printf ("%d %d",x,y); printf("%d\n%d",i,j); getch(); Đoạn chương trình trn cho: Gi trị in ra từ đoạn chương trình trn l: a. i = 0, j = 0 a. 4 -6 b. i=1, j=0 b. -4 4 c. i=0, j=1 c. 4 -3 d. i = 1, j = 1 d. 4 -4 Cu 10) Cho đoạn chương trình sau: Cu 14) Cho đoạn chương trình sau: int x[]={97, 0x41}; int x=3,y=1; char *p, c; switch (x) p = (char*) x; { c = *p + 1; case 1: y++; printf("%c %d",*p, c); break; getch();Kết quả in ra khi thực thi l: default: x--; a. A 67 ; b. a 98 case 2: y += 2; c. a 97 } d. A 66 printf ("%d %d",x,y); Cu 11) Đoạn chương trình sau: Gi trị in ra khi thực thi đoạn chương trình trn l: int x=2, y=4; a. 2 3 for (; x<=8; x+=2) b. 2 1 { c. 3 3 if (x > 5) d. Chương trình sai c php 2
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 Cu 15) Cho đoạn chương trình sau: Cu 18) Khi gọi hm f2 (3): int x=1,y=1; a. In ra 0 switch (x=2,y++) b. In ra 1 { c. Khơng in ra gì cả case 1: y++; d. Chương trình bo lỗi default: y--; Cu 19) Khi gọi hm f2(4) case 2: y += 2; a. Khơng in ra gì cả } b. In ra 1 printf ("%d %d",x,y); c. In ra 0 Gi trị in ra khi thực thi đoạn chương trình trn l: d. Chương trình bo lỗi a. 2 2 Cu 20) Khi gọi hm f1 (f2(2)) b. 2 4 a. Khơng in ra gì cả c. 1 4 b. In ra 21 d. Cả 3 cu trn đều sai c. In ra 20 Cu 16) Cho đoạn chương trình sau: d. In ra 00 int i=3,j=1; Cu 21) Khi gọi hm f2(int(f1(2))) if (i<j++) ; a. In ra 12 else if (i+j--<=4) b. In ra 02 i += 2; c. In ra 20 else ; d. Chương trình bo lỗi i+=2; Cu 22) Cho khai bo: Trị của i v j tương ứng l: int a[5][5]; char *p1,**p2; a. 5 0 Hy chọn pht biểu sai: b. 5 1 a. p 1= (char*)a; c. 7 1 b. p 1= (char*)a[0]; d. 4 1 c. p2=(char*)&a; d. p2=(char**)&a; Cho đoạn chương trình sau (dng cho cc cu Cu 23) Cho đoạn chương trình sau: 17,18,19,20,21): #include<stdio.h> int a=0x6141, *pint; #include<conio.h> double x, *pd; #include<math.h> char c, *pc; #include <stdio.h> Chọn pht biểu để in ra ký tự ‘A’: int a, b; a. pint = &a; printf(“%c”, *pint); double f1(int a); b. pd = &a; printf(“%c”, *pd); int f2(int a); c. pc = &a; printf(“%c”, *pc); double f1(int a) d. pc = &a+1; printf(“%c”, *pc); { Cu 24) Cho đoạn chương trình sau: int i=2; struct complex if (a&i) { int x, y } a, b; a = 1; main() else { a.x = 1; a = 0; a.y = 2; printf("%d",a*i); b += a; return pow(10,a); } } Gi trị của b.x v b.y l: int f2 (int a) a. 0 0 b. 0 1 { c. 1 2 d. Chương trình sai c php int i=2; Cu 25) Cho đoạn chương trình sau: for(;a%=i;); int a=3, b=10; float y; printf ("%d", a); Chọn pht biểu cho kết quả chính xc: if (i=a) a. y= (float) (a/b); return a; b. y= (float) a/b; else c. y= float (a/b); return i ; d. Cả 3 cu trn đều cho kết quả chính xc } Cu 26) Cho cc khai bo biến sau: Cu 17) Khi gọi hm f1(2) int a,*p1, **p2; a. In ra 1 Hy chọn pht biểu đng: b. In ra 0 a. p1= a; c. In ra 2 b. p2= (int *) b+ (int **)1; d. In ra 12 c. p1=p2+ (int *) a; 3
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ SỐ 1 d. p1= (int*) &a - (int *) p2; c. Chương trình in ra 23 Cu 27) Cho khai bo biến sau: d. Chương trình in ra 22 int a, *p1; double **p2; Cho chương trình sau (dng cho cc cu 29,30) char c, *pc; #include<stdio.h> Hy chọn pht biểu đng: #include<conio.h> a. a=(int) (&p1–(int **)p2); struct sv{ int id;char s1,s2,res;float ave;} b. p2=(double *) p1+ (int *)a; sv1={3450,4,2}; c. p1 = (double *) p2 – a =1; void select(sv*a); d. pc= &a + &c; void select(sv*a) Cu 28) Cho chương trình sau { #include <stdio.h> char c[2]={1,1};float dk; int doi (char *a); if((a->id)%10) c[1]=2; main() else c[0]=2; { dk=float(c[0]*(a->s1)+c[1]*(a->s2))/3; int x=0x0102; (a->ave)=dk; char y; if(dk>=3) y = *((char *)&x + 1); (a->res)=1; doi(&y); } printf("%d",y); main() doi(&y); { printf("%d",y); clrscr(); } select(&sv1); printf("\n%d\n%f",sv1.res,sv1.ave); int doi(char *a) getch(); { } static tam; Cu 29) Gi trị của sv1.res sau khi chạy l: *a+= tam =1; a. 2.66 b. 3.66 return tam; c. 3.33 d. 2.33 } Cu 30) Gi trị của sv1.ave sau khi chạy l: Kết quả l: a. -1 b. 1 a. Chương trình in ra 33 c. 0 d. 2 b. Chương trình sai c php 4
Đồng bộ tài khoản