ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ NĂM 2012 ( Trường THPT Thuận Thành số 1 - Mã đề thi 147

Chia sẻ: dethithudaihoc2012

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi trắc nghiệm môn vật lý năm 2012 ( trường thpt thuận thành số 1 - mã đề thi 147', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ NĂM 2012 ( Trường THPT Thuận Thành số 1 - Mã đề thi 147

Trường THPT Thuận Thành số 1 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN VẬT LÝ
Đề thi có 5 trang Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 147
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Một mạch dao động gồm tụ điện C = 5µF và cu ộn cảm thuần L. Trong mạch đang có dao động
điện từ tự do. Dòng điện chạy qua cuộn L có biểu thức i  2 cos(2000t ) mA . Độ tự cảm của cuộn cảm là
D. 5.10-8H
B. 5µH
A. 7,96mH C. 50mH
Câu 2: Lực hồi phục tác dụng vào qu ả nặng của một con lắc lò xo dao động điều hòa chỉ đ ổi chiều khi
A. con lắc ở biên của quỹ đạo. B. động năng của con lắc bằng thế năng của nó.
C. con lắc đi qua vị trí cân bằng. D. vận tốc của con lắc đạt cực đại.
Câu 3: Đầu O của một sợi dây đàn hồi rất dài dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây với
biên độ 3cm và tần số 2Hz, tốc độ sóng truyền trên dây là 1m/s. Chọn mốc thời gian là thời điểm đầu O
của dây đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì li đ ộ của điểm M trên dây cách O 2,5m tại thời điểm t
= 2 s là
B. uM  1,5cm C. uM  3cm D. uM  3cm
A. 0
Câu 4: Câu phát biểu nào dưới đây không đúng?
Trong việc truyền tải điện năng thì công su ất hao phí trên đường truyền
A. tỉ lệ thuận với thời gian truyền tải. B. tỉ lệ thuận với chiều dài đường dây.
C. tỉ lệ nghịch với tiết diện dây. D. phụ thuộc vào hệ số công suất đ ường truyền.
Câu 5: Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường vật chất k hông phụ thuộc vào
A. bản chất của môi trường B. lực liên kết của các phần tử vật chất
C. tần số và biên đ ộ sóng D. nhiệt độ môi trường
Câu 6: Trong một thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1,2mm khoảng vân đo
được là 1mm. Di chuyển màn ảnh ra xa 2 khe thêm 50cm, kho ảng vân đo được là 1,25mm. Ánh sáng
dùng trong thí nghiệm có bước sóng là
A. 0,5µm B. 0,6µm C. 0,54µm D. 0,62µm
8
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm, tốc độ lớn nhất là ( cm / s ) . Quãng đ ường
3
ngắn nhất vật đi được trong 1s là
A. 4 2cm B. 4cm C. 1,66 cm D. 8cm
Câu 8: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nhỏ có khối lượng 200g và lò xo có hệ số cứng
50N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 8cm theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ để vật dao động
điều hòa. Kho ảng thời gian lò xo có chiều dài ngắn hơn khi nó tự do trong mỗi chu kỳ là
A. 0,198s B. 0,099s C. 0,132s D. 0,265s
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về sóng vô tuyến là không đúng?
A. Sóng có bước sóng dài dùng để truyền thông tin d ưới nước.
B. Sóng có bước sóng càng ngắn thì năng lượng sóng càng lớn.
C. Tần số sóng càng cao thì d ễ lan truyền đi xa trên mặt đất.
D. Sóng trung không được dùng trong truyền hình.
Câu 10: Đo ạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn MB, đoạn AM có điện trở thuần R1 =
30Ω và cuộn cảm thuần nối tiếp, đoạn mạch MB có tụ điện và điện trở R2 nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB
điện áp xoay chiều tần số 50Hz thì dòng điện qua mạch có cường độ 1(A); UAM = UMB = 60(V) đồng thời
u AM lệch pha π/2 so với uMB . Các linh kiện chưa biết của mạch AB là
A. L = 0,165H; R2 = 30 3 ; C = 1,06.10 -5F B. L = 0 ,165H; R2 = 30 3 ; C = 1,06.10-4F
C. L = 0,165H; R2 = 30 ; C = 1,06.10-6F D. L = 1,632H; R2 = 30 ; C = 1,06.10-3F `
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đ ối với động cơ không đồng bộ 3 pha là k hông đúng?
Trang 1/6 - Mã đề thi 147
A. Rôto của động cơ chuyển động trong từ trường nên trong rôto có dòng đ iện phucô.
B. Có thể đảo chiều quay của động cơ dễ d àng khi ta đổi chỗ hai dây pha cấp điện cho động cơ.
C. Từ trường quay của động cơ có tốc độ quay bằng tần số góc của dòng đ iện 3 pha.
D. Rôto luôn quay với tốc độ ổn định nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường và không phụ thuộc tải.
Câu 12: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 20nF, cuộn cảm có độ tự cảm 8µH và điện trở
thuần 0,1Ω. Để duy trì dao động của mạch với điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10V trong 1 ngày đêm
thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng tối thiểu là
A. 2,16kJ B. 1,08kJ C. 1,53kJ D. 216J
Câu 13: Con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số cứng 10N/m, quả nặng của con lắc có khối lượng m, con lắc
dao động điều hòa có năng lượng dao động 2mJ. Chiều dài qu ỹ đạo của quả nặng là
A. 2cm B. 4cm C. 3cm D. 6cm
Câu 14: Trong một thí nghiệm giao thoa Iâng sử dụng ánh sáng trắng gồm các bức xạ có b ước sóng từ
0,38µm đến 0,76µm. Hai khe cách nhau 0,8mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2,4m. Số các bức xạ
đơn sắc cho vân sáng tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 1,2cm là
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 15: Một con lắc lò xo đ ặt nằm ngang gồm lò xo có hệ số cứng 40N/m và qu ả cầu nhỏ A có khối
lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng một quả cầu B (giống hệt quả cầu A) bắn vào
qu ả cầu A với vận tốc có độ lớn 1m/s dọc theo trục lò xo, va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên tâm.
Hệ số ma sát trượt giữa A và mặt phẳng đỡ là µ = 0,1; lấy g = 10m/s2. Sau va chạm thì quả cầu A có biên
độ dao động lớn nhất là
A. 5cm B. 4,756cm C. 4,525cm D. 3,759cm
Câu 16: Hai nguồn sóng A và B dao động theo phương thẳng đứng tạo ra trên mặt nước hai hệ sóng tròn.
Phương trình dao động tại hai nguồn A và B là u  cos(100 t )cm . Khoảng cách AB là 13,5cm, tốc độ
truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Số điểm dao động với b iên đ ộ cực tiểu trên đo ạn AB là
A. 15 B. 14 C. 18 D. 16
Câu 17: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L và hai tu C1 và C2. Khi dùng tụ
C1 mạch thu được sóng có b ước sóng λ1 = 60m, khi dùng tụ C2 mạch thu đ ược sóng có b ước sóng λ2 =
80m. Nếu dùng hai tụ mắc nối tiếp thì sóng mà mạch thu được có b ước sóng
A. 100m B. 70m C. 140m D. 48m
Câu 18: Sóng âm lan truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây của sóng không đổi?
A. Tốc độ sóng B. Tần số sóng C. Độ to D. Bước sóng
Câu 19: Một chất điểm khối lượng 200g có phương trình dao động là x  8 cos(40t   ) cm . Động năng
của chất điểm tại vị trí có li độ 5cm là
A. 0,15J B. 0,750 J C. 0,624J D. 0,556J
Câu 20: Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần L và hai tụ giống nhau C1 và C2 mắc nối tiếp. Hai đầu
của tụ C2 có mắc một cái khóa K, ban đầu khóa K mở. Mạch đang hoạt động và biểu thức điện tích của tụ
là q  Q0cos(t ) , ta đóng khóa K tại thời điểm dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại. Điện tích của
tụ C1 sau đó có giá trị cực đại là
A. Q0 / 2 D. 2Q0
B. 2Q0 C. Q0 / 2
Câu 21: Một đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp, đặt vào hai đ ầu mạch điện áp xoay chiều,
dùng một vôn kế có điện trở rất lớn đo đ iện áp ở hai đầu mạch, hai đầu tụ điện, hai đầu cuộn dây thì số
chỉ của vôn kế trong 3 trường hợp lần lượt là 150V, 250V, 200V. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 3 / 2 B. 0,6 C. 2 / 2 D. 0,8
Câu 22: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 50mH.
Bộ tụ gồm 19 tấm kim loại phẳng giống nhau đặt song song cách đều nhau 1mm, các tấm cách điện với
nhau, diện tích của mỗi tấm là π(cm2), giữa các tấm là không khí. Mạch dao động này thu được sóng điện
từ có b ước sóng là
A. 165,6m B. 702,4m C. 92,5m D. 36,6m
Câu 23: Đối với máy phát điện xoay chiều thì
A. cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi ho àn toàn thành điện năng.
B. tần số của dòng đ iện do máy phát phụ thuộc vào số vòng dây của các cuộn dây phần ứng.

Trang 2/6 - Mã đề thi 147
C. phần cảm của máy luôn đứng yên, phần ứng quay.
D. biên độ của suất điện động cảm ứng do máy phát ra phụ thuộc tốc độ quay của nam châm phần
cảm.
Câu 24: Một chất điểm dao động trên trục 0x có phương trình dao động là x  1  2 cos(2 t  0, 25 ) ; (x
đo b ằng cm và t đo b ằng s). Gia tốc của chất điểm cực đại tại tọa độ
A. x  1cm B. x  2cm C. x  2cm D. x  3cm
Câu 25: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ C0 mắc song song với tụ xoay C X
điện dung của tụ xoay biến thiên theo công thức C X  10  2 (  F ) với (0    1200 ) nhờ đó mạch thu
được sóng điện từ có bước sóng từ 10m đến 30m. Điện dung của tụ C0 có giá trị là
A. 36µF B. 120µF C. 20µF D. 40µF
Câu 26: Một con lắc lò xo dao động trên trục 0x. Vận tốc của quả nặng có biểu thức v  12 cos(2 t ) .
Phương trình tọa độ của quả nặng có thể là
A. x  6 cos(2 t ) B. x  6  6 sin(2 t ) C. x  6 sin(2t ) D. x  12 sin(2 t )
Câu 27: Một sóng cơ lan truyền từ gốc tọa độ 0 theo hướng 0y. Phương trình dao động tại 0 là

x  2 cos(3 t  )cm . Tốc độ truyền sóng là 7,2m/s. Phương trình dao độ ng của điểm M cách 0 một
4
khoảng 1,2m theo chiều d ương là
 
A. x  2 cos(3 t  ) cm B. y  2 cos(3 t  )cm
4 4
5 5
C. x  2 cos(3 t  )cm D. y  2 cos(3 t  )cm
12 12
Câu 28: Đặt vào hai đ ầu một cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L điện áp xoay chiều có tần số góc
ω và giá trị hiệu dụng không đổi thì công su ất tiêu thụ của mạch là P1. Mắc cuộn dây nối tiếp với một tụ
điện có điện dung thỏa mãn hệ thức LCω2 = 0,5 rồi mắc vào nguồn điện trên thì công su ất tiêu thụ của
mạch là P2. Biểu thức liên hệ giữa P1 và P2 là
B. P2  P 2 C. P  P2 2
A. P2  P D. P  2 P2
1 1 1 1

Câu 29: Hai con lắc đơn dao động nhỏ có chiều dài hơn kém nhau 22cm. Trong cùng một khoảng thời
gian con lắc thứ nhất thực hiện 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện 36 dao động. Chiều d ài của hai con
lắc lần lượt là
A. 72cm và 50cm B. 90cm và 112cm C. 50cm và 72cm D. 112cm và 90cm
Câu 30: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương. Phương trình của các dao

độ ng thành phần và dao động tổng hợp là x1  A1 cos(t )cm ; x2  6 cos(t   )cm ; x  A cos(t  )cm .
6
Biên đ ộ dao động A1 có giá trị lớn nhất là
A. 8cm B. 12cm C. 14cm D. 9cm

Câu 31: Dòng đ iện i  2 cos(100 t  ) A chạy qua điện trở R, điện lượng chuyển qua điện trở trong
2
1
khoảng thời gian s kể từ thời điểm ban đầu là
600
A. 3,333mC B. 4,216mC C. 0,853mC D. 0,427mC
Câu 32: Tại một điểm N có một nguồn âm phát âm theo mọi hướng, coi rằng môi trường không hấp thụ
năng lượng âm. Tại một điểm A cách N 10m có mức cường độ âm là 80(dB) thì tại điểm B cách N 20m
mức cường độ âm là
A. 40dB B. 20dB C. 40 2 dB D. 74dB
Câu 33: Trong các máy phát điện xoay chiều các cuộn dây phần cảm và phần ứng của máy đều đ ược
qu ấn trên lõi thép kỹ thuật điện nhằm
A. tăng cường từ thông qua các cuộn dây và giảm dòng phucô.
B. tạo ra từ trường biến thiên điều hòa ở các cuộn dây.
C. làm giảm hao phí năng lượng ở các cuộn dây do tỏa nhiệt.
D. tạo ra từ trường xoáy trong các cuộn dây phần cảm và phần ứng.
Trang 3/6 - Mã đề thi 147
Câu 34: Một tia sáng trắng chiếu đến một bản thủy tinh có hai mặt song song dày 2cm với góc tới i = 600.
Chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 1,652 và 1,732. Độ rộng của chùm
sáng ló ra khỏi bản thủy tinh là
A. 0,32mm B. 0,76mm C. 0,65mm D. 0,87mm
Câu 35: Một chất điểm có khối lượng 400g dao động với phương trình x  5 cos(2 t  0, 25 ) cm . Năng
lượng dao động của chất điểm là
A. 2mJ B. 12,63mJ C. 39,48 D. 19,74mJ
Câu 36: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ cách nhau 100km với công suất truyền
đi là 2MW, điện áp ở đầu đ ường truyền là 200kV. Số chỉ của hai công tơ đ ặt ở hai đầu đường truyền
chênh lệch nhau 4800kWh sau 2 ngày đêm. Hiệu suất của đường dây truyền tải này là
A. 80% B. 90% C. 95% D. 85%
Câu 37: Phát biểu nào dưới đây về tia hồng ngoại là k hông đúng?
A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
B. Tia hồng ngoại tác dụng nhiệt rất mạnh.
C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tia X.
D. Tia hồng ngoại kích thích một số chất phát quang.
10 4
Câu 38: Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C  F mắc nối tiếp với một hộp kín bên
2
trong chứa 2 trong 3 linh kiện: Điện trở thuần, tụ điện, cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đ ầu mạch điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số 50Hz thì dòng đ iện qua mạch có cường độ 0,8A và trễ pha so
với điện áp ở hai đầu mạch một lượng  có cos  0, 6 . Các linh kiện chứa trong hộp kín là
4 1
A. R  150; L  H B. R  150; C  mF
 2
3 2
C. R  150; L  H D. R  50; L  H
 
Câu 39: Trong một thí nghiệm giao thoa Iâng sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng   0, 6 m . Hai
khe Iâng cách nhau 0,8mm và cách màn ảnh 1,6m. Trên một đoạn thẳng d ài 1,2cm trên màn, số vân sáng
lớn nhất có thể quan sát được là
A. 7 B. 11 C. 9 D. 10
Câu 40: Câu phát biểu nào dưới đây k hông đúng?
A. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số.
B. Khi truyền từ không khí vào nước thì màu của ánh sáng đ ơn sắc không thay đổi.
C. Ánh sáng có tần số càng cao thì tốc độ của nó trong nước càng lớn.
D. Ánh sáng trắng là sự tổng hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc.
Câu 41: Một con lắc lò xo đ ặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m
đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta
thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên
độ
A. 2 5cm C. 3 2cm D. 2 2cm
B. 4,25cm
Câu 42 : Trong một thí nghiệm giao thoa Iâng sử dụng ánh sáng gồm hai bức xạ đ ơn sắc có bước sóng
1  0, 4 m và 2  0, 6  m . Hai khe Iâng cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai khe đến mà quan sát là
2m. Bề rộng trường giao thoa trên màn là 2,5cm. Số vân sáng có màu trùng với màu của vân trung tâm
trên màn quan sát là
A. 11 vân B. 10 vân C. 8 vân D. 9 vân
Câu 43: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha Up = 115,5V và tần số 50Hz.
Người ta đ ưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Ω và đ ộ
tự cảm 50mH. Công suất mà các tải tiêu thụ là
A. 1239W B. 5257W C. 1753,6W D. 3717,3W
Câu 44: Trong các ngu ồn phát ra bức xạ điện từ dưới đây, nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là
A. ống Rơnghen. C. lò sưởi điện D. hồ quang điện.
B. lò vi sóng.


Trang 4/6 - Mã đề thi 147
Câu 45: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng nếu đặt ngay sau một trong hai khe Iâng một bản thủy tinh có
hai mặt song song có bề d ày e chiết suất n thì
A. hệ thống vân trên màn không thay đổi.
B. hệ thống vân trên màn biến mất.
C. hệ thống vân dịch chuyển về phía có bản thủy tinh.
D. khoảng vân tăng lên do bước sóng ánh sáng trong thủy tinh giảm.
Câu 46: Bức xạ có tần số 3.1014Hz là
A. tia hồng ngoại B. tia tử ngoại C. ánh sáng trông thấy D. tia X
Câu 47: Quang p hổ của ánh sáng mặt trời thu được trên trạm vũ trụ quốc tế ISS là
A. quang phổ liên tục B. quang phổ đám
C. quang phổ vạch phát xạ D. quang phổ vạch hấp thụ
Câu 48: Chọn câu phát biểu k hông đúng
Trong mạch dao động LC lý tưởng thì
A. điện tích của tụ điện trong mạch biến thiên tuần ho àn.
B. năng lượng từ trường của mạch biến thiên tuần ho àn.
C. năng lượng của mạch dao động biến thiên tuần ho àn.
D. dòng điện trong mạch biến thiên tu ần hoàn.
Câu 49: Hai con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T1 = 1,5s và T2 = 2s trong hai mặt phẳng thẳng đứng và
song song với nhau. Tại một thời điểm t hai quả cầu của hai con lắc đều đi qua vị trí cân bằng theo cùng
một chiều, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để hiện tượng trên lặp lại là
A. 4 2 s B. 6s C. 12s D. 3 s
Câu 50: Để làm giảm cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện
có điện môi không khí mắc nối tiếp ta có thể
A. tăng tần số của điện áp đặt vào mạch B. tăng điện áp đặt vào hai đầu mạch
C. đưa một tấm thủy tinh vào giữa hai bản tụ D. tăng kho ảng cách giữa hai bản tụ
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trang 5/6 - Mã đề thi 147
Mã đề: 147

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A
B
C
D

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A
B
C
D
Trang 6/6 - Mã đề thi 147
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản