đề thi trường chuyên lương thế vinh tỉnh đồng nai

Chia sẻ: thuy201

tài liệu tham khảo:đề thi trường chuyên lương thế vinh tỉnh đồng nai năm 2010-2011

Nội dung Text: đề thi trường chuyên lương thế vinh tỉnh đồng nai

 

  1. www.vnmath.com thi chuyên LƯƠNG TH VINH T NH NG NAI NGÀY 7/6/2011 TOÁN CHUNG x + y 2 = 3  Bài 1: a) Gi i 2x + y 2 = 0   b) Tính B = 7 − 8 − 2 7 Bài 2: a)Gi i : x + x − 1 = 7 b)Gi i : x3 + 5x – 6 = 0 Bài 3: a) (P): y = x2 ; y = (1 – m)x + m + 2 (d) CM : ∀m, (P) c t d t i 2 i m phân bi t . b) 2 h c sinh tr ng cây . N u A tr ng ít hơn B thì N u A tăng thêm 2/3 s cây c a B thì s cây c a A là 15 N u B tr ng thêm s cây c a A thì s cây c a B ít hơn 20 . Tìm s cây c a A và B . Câu 4: Cho (O, R); (O’, r) c t nhau A và B , OA ⊥OA’ a)Tính AB b)Cát tuy n qua A c t (O) P c t (O’) Q. Tính AQ, bi t AP = R 3
  2. www.vnmath.com TOÁN CHUYÊN THI TUY N SINH VÀO L P 10 CHUYÊN T NH NG NAI TG : 150 phút Câu 1 : Cho pt : x2 – 20x – 8 = 0. G i x1, x2 là 2 nghi m c a pt ã cho ( V i x 1 > x 2) Tính giá tr bi u th c x1 x +2 M= 3 x 2 3 x1 x 3 + 2xy = −5  Câu 2 : Gi i HPT : 3 y + xy = 6  Câu 3: (Oxy) cho (P): y = 2x2 và (d): y = 4x + 6 . G i E là i m thu c (P) có hoành b ng - 2. G i F, G là các giao i m c a (d) và (P) , bi t F có hoành âm , G có hoành dương . V hình bình hành EFGH. Xác nh t a i m H . CM i m H không thu c (P) Câu 4 : Tìm các s t nhiên a, b, c th a: a2(b + c) + b2(c + a) + c2(a + b) là s nguyên t . Câu 5: Cho ∆ABC có các góc ∠ABC, ∠BCA, ∠CAB u là góc nh n . Bi t D là tr c tâm c a ∆ABC . G i I là tâm ư ng tròn ngo i ti p ∆DBC, g i J là tâm ư ng tròn ngo i ti p ∆DCA 1)CM ∆CIJ là tam giác cân 2)Ch ng minh IJ = AB .
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản