Đề thi tuyển dụng Ngân hàng Agribank

Chia sẻ: leslie88

Đề thi tuyển dụng Ngân hàng Agribank

Nội dung Text: Đề thi tuyển dụng Ngân hàng Agribank

 

  1. Ê1 Th i gian 120 phút Câu 1 Hãy cho bi t nh ng phát bi u ươi ây úng hay sai và gi i thích ng n g n t i sao. 1. Phân tích tín d ng th c ch t là quá trình nh lư ng r i ro v phía khách hàng và kho n vay. 2. B o lãnh ngân hàng là vi c ngân hàng phát hành b o lãnh cma k t v i bên có quy n v vi c th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng ư c b o lãnh khi bên có quy n yêu c u. 3. Các ngân hàng có quy n l a ch n khách hàng cho vay không c n có tài s n m b o. 4. Theo qui nh hi n tài Vi t Nam thì căn c duy nh t phân h ng và trích l p d phòng r i ro là th i gian quá h n c a kho n n . 5. Văn b n i u ch nh các qui nh m b o ti n vay hi n nay là quy t nh 178, ngh nh 85 c a chính ph và quy t nh 1627 c a ngân hàng Nhà nư c. 6. Theo qui nh trong các văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c hi n nay thì c m c là bi n pháp m b o dùng cho ng s n và th ch p là bi n pháp m b o dùng cho b t ng s n. 7. Các t ch c tín d ng là nh ng ch th duy nh t ư c phát hành b o lãnh không c n tài s n b o m. Câu 2 Hãy bình lu n ng n g n v câu nói: “B o m tín d ng là bi n pháp phòng ng a r i ro c a ngân hàng, nhưng s r t nguy hi m n u coi ó là căn c duy nh t ngân hàng quy t nh ch p nh n c p tín d ng”. Câu 3 Công ty may m c Vi t Hà chuyên mua v i v gia công thành hàng may s n và xu t bán cho các công ty thương m i trong nư c. Theo h p ng cung c p v i nguyên li u cho công ty thì ngay khi ký h p ng, công ty ph i cung ng cho bên bán 30% giá tr h p ng, 15 ngày sau ó công ty nh n v i và thanh toán toàn b s ti n còn l i. Công ty s n xu t theo dây chuy n công ngh và hoàn thành lô hàng xu t bán trong vòng 45 ngày. Theo h p ng bán hàng ã ký bên mua s thanh toán cho công ty 50% giá tr hàng bán ngay khi nh n hàng, 50% còn l i ư c tr ch m trong vòng 30 ngày. Yêu c u: 1. Phân tích các giai o n trong chu kỳ ngân qu , tư ó xác nh th i h n cho vay t i a n u ngân hàng ch p nh n tài tr cho công ty theo phương th c cho vay t ng l n. Gi thuy t trong giai o n u, công ty ư c tr ch m ti n mua v i trong
  2. 20 ngày k t khi b t u s n xu t (m i y u t còn l i không i) thì chu kỳ ngân qu và th i gian cho vay có thay i không? Cho bi t s c th . 2. Hãy d ki n r i ro có th x y ra khi n cho công ty ch m/không tr g c và lãi như cam k t trong h p ng. 3. xu t nh ng bi n pháp ngăn ch n các r i ro nói trên. Ê2 Th i gian 120 phút Câu 1 Hãy trình bày các nguyên nhân x y ra r i ro tín d ng? Bi n pháp phòng ng a r i ro tín d ng. N u là cán b tín d ng, b n s làm gì h n ch r i ro tín d ng? Câu 2 i v i ngân hàng, lãi su t huy ng cao thì lãi su t cho vya cao, n u lãi su t huy ng th p thì không thu hút ư c ngu n v n, như vây theo b n làm cách nào có th t o ngu n v n cho vay trong lĩnh v c phát tri n nhà v i lãi su t th p mà không gây thi t h i cho ngân hàng? Câu 3 Công ty Hoà Bình có nhu c u vay ngân hàng 5 t ng thi công công trình trúng th u (công trình ư c u tư b ng v n ngân sách). Th i gian ngh vay 7 tháng, k t 6/2006, lãi su t 1,25%/tháng. Giá tr h p ng công ty nh n th u 5 t , th i gian th c hi n h p ng t tháng 4 n tháng 9/2007, giá tr thanh toán l n u là 50%. Bi t r ng: - Công ty dùng v n t có và v n bên A ng d tr g i u. - ơn v không s d ng máy móc thi công. Yêu c u: V i i u ki n trên, b n hãy tính m c cho vay t i a và th i h n cho vay t i a? T i sao quy t nh như v y? 3 (Th i gian 120 phút) Câu 1 Theo qui nh hi n hành v ho t ng tín d ng ngân hàng anh/ch hãy ánh giá nhưng câu sau ây úng hay sai. 1. Ho t ng tín d ng là vi c ngân hàng s d ng ngu n v n t có, ngu n v n huy ng cho vay và u tư. 2. Khách hàng i vay ch ư c vay t i m t ngân hàng không vư t quá 15% v n t có c a ngân hàng.
  3. 3. Khách hàng i vay c a ngân hàng g m: pháp nhân- doanh nghi p, các nhân, h gia ình, h p tác xã. 4. Các t ch c tín d ng l p d phòng r i ro nh m h n ch r i ro trong ho t ng tín d ng. 5. Khách hàng vay ph i h i các i u ki n sau ây: y năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s ; có kh năng tài chính m b o tr n trong th i h n cam k t; có d án/phương án s n xu t kh thi, có hi u qu ; có m b o ti n vay theo qui nh. Câu 2 Hãy c nh ng câu sau và l a ch n câu úng nh t và cho l i gi i c a mình. 1. Ho t ng ngân hàng là: a. Ho t ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này cho vay và các d ch v thanh toán. b. Ho t ng kinh doanh ti n t v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này c p tín d ng và th c hi n các d ch v thanh toán. c. Ho t ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này c p tín d ng và th c hi n các d ch v thanh toán. 2. Cơ s chính hình thành quan h tín d ng là: a. Tính hi u qu c a phương án vay. b. Lòng tin vào ngư i vay. c. Có tài s n làm m b o. 3. Th ch p b t ng s n là: a. Ngư i i vay giao gi y t s h u b t ng s n/quy n s d ng t cho TCTD. b. Ngư i i vay ch p nh n phong to quy n nh o t tài s n trong th i gian vay TCTD. c. a, b u úng. 4. T ch c tín d ng ư c quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c th i h n n u th y khách hàng: a. Vi ph m h p ng tín d ng b. Cung c p thông tin không chính xác c. c a và b 5. B o lãnh c a ngân hàng là: a. Là m t lo i hình ho t ng kinh doanh c a ngân hàng b. Là m t hình th c c p tín d ng c a ngân hàng c. A và b sai
  4. Câu 3 Công ty phá tri n nhà ngh vay t i ngân hàng v i n i dung ngh như sau: - M c ích vay: xây d ng khu nhà chung cư - Giá tr h p ng: 6,5 t - t ng chi phí ph i th c hi n h p ng: 5,83 t - v n t có tham gia: 2,2 t - s ti n xin vay: 3,56 t - th i h n vay: 12 tháng - ch u tư ng trư c 12% giá tr h p ng - h sơ pháp lý y - thi công công trình vòng 10 tháng, nghi m thu và thanh lý h p ng trong vòng 2 tháng sau khi hoàn thành công trình. 1. K t qu ho t ng kinh doanh năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 2002 2003 T ng doanh thu 48.703 59.836 Doanh thu thu n 47.152 57.982 Giá v n hàng bán 43.973 54.995 L i t c sau thu 1.480 1.982 2. Tình hình tài chính năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 31/12/2002 31/12/2003 T ng tài s n 36.024 44.220 1. Tài s n lưu ng 29.155 37.170 Ti n 602 2.311 Các kho n ph i thu 21.230 25.867 Hàng t n kho 745 489 Tài s n lưu ng 6.578 8.503 2. Tài s n c nh 6.867 9.208 3.Chi phí XDCB d dang 0 (2.158) T ng ngu n v n 36.024 44.220 1. N ph i tr 25.489 31.267 N ng n h n 25.489 31.267 - Vay ng n h n 8.592 12.865 - Ph i tr khác 16.897 18.402 N dài h n - - 2. V n ch s h u 10.535 12.953 Yêu c u: 1. Hãy tính toán m t s ch tiêu tài chính cho năm 2002 và năm 2003, g m: vòng quay v n lưu ng, vòng quay hàng t n kho, kỳ thu ti n bình quân,
  5. kh năng thanh toán, t su t doanh l i tiêu th s n ph m, t s n , t s t tài tr v i: - Tài s n lưu ng bình quân năm 2002: 25.308 tri u ng - Hàng t n kho bình quân năm 2002: 658 tri u ng - Các kho n ph i thu bình quân năm 2002: 15..780 tri u ng 2. Anh (ch ) có nh n xét gì v tình hình tài chính c a công ty ABC. Ngân hàng có th xét duy t cho công ty này vay hay không? N u có, cho bi t s ti n và th i gian cho vay? 4 Th i gian 120 phút Ph n 1: B t bu c thí sinh ph i làm Anh ch hi u gì v Ngân hàng phát trienr nhà ng b ng Sông C u Long. N u ư c tuy n d ng, anh ch có ch p nh n làm vi c b t c nơi nào (thành ph hay các a phương khác) khi lãnh o Ngân hàng phát tri n nhà BSCL phân công hay không? Vì sao? Ph n 2: Thí sinh ch n 1 trong 3 câu sau ây làm bài Câu 1: Trình bày các nguyên t c cơ b n c a tín d ng ngân hàng. Các bi n pháp ki m tra, ki m soát trong cho vay c a ngân hàng. N u là cán b tín d ng, anh ch làm gì h n ch r i ro tín d ng ngân hàng? Câu 2: Ho t ng ngân hàng thương m i có các phương ti n thanh toán nào? Trình bày nh ng v n cơ b n c a phương ti n thanh toán ó. Câu 3: T giá h i i? Phương pháp bi u hi n và cách niêm y t t giá c a ngân hàng thương m i như th nào? Cho ví d ? Trình bày n i dung các nghi p v kinh doanh c y u c a ngân hàng thương m i trên thì trư ng h i oái. 5 Th i gian 120 phút Lý thuy t (5 i m) 1. Các i u ki n quy t nh cho vay i v i khách hàng là gi? Theo anh ch thì i u ki n nào là quan tr ng? T i sao? 2. B o m ti n vay là gì? T i sao khi cho vay c n có các bi n pháp b o m ti n vay? Anh ch hãy nêu c th hình th c m b o ti n vay b ng tài s n. 3. R i ro tín d ng là gì? Nh ng bi n pháp nào góp ph n h n ch r i ro tín d ng?
  6. Bài t p (5 i m) Công ty phá tri n nhà ngh vay t i ngân hàng v i n i dung ngh như sau: - M c ích vay: xây d ng khu nhà li m k cho chương trình tái nh cư c a t nh Y - Giá tr h p ng: 3,5 t - t ng chi phí ph i th c hi n h p ng: 2,92 t - v n t có tham gia: 0,5 t - s ti n xin vay: 3 t - th i h n vay: 12 tháng - ch u tư ng trư c 10% giá tr h p ng - h sơ pháp lý y - thi công công trình vòng 9 tháng, nghi m thu và thanh lý h p ng trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành công trình. 3. K t qu ho t ng kinh doanh năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 2002 2003 T ng doanh thu 36.059 45.846 Doanh thu thu n 34.792 44.104 Giá v n hàng bán 32.635 41.634 L i t c sau thu 1.664 1.295 4. Tình hình tài chính năm 2002 và 2003 như sau: VT: Tri u ng Ch tiêu 31/12/2002 31/12/2003 T ng tài s n 38.254 81.482 1. Tài s n lưu ng 35.723 65.583 Ti n 441 1.555 Các kho n ph i thu 27.799 47.058 Hàng t n kho 690 466 Tài s n lưu ng 6.793 16.504 2. Tài s n c nh 2.531 3.891 3. u tư tài chính dài h n - 13.936 4.Chi phí XDCB d dang - (1.928) T ng ngu n v n 38.254 81.482 1. N ph i tr 34.338 63.434 N ng n h n 34.338 63.434 - Vay ng n h n 10.929 16.300 - Ph i tr khác 23.409 47.134 N dài h n - - 2. V n ch s h u 3.916 18.048
  7. Yêu c u: 3. Hãy tính toán m t s ch tiêu tài chính cho năm 2002 và năm 2003, g m: vòng quay v n lưu ng, vòng quay hàng t n kho, kỳ thu ti n bình quân, kh năng thanh toán, t l hoàn v n u tư (ROI), t s n , t su t t tài tr v i: - Tài s n lưu ng bình quân năm 2002: 28.733 tri u ng, năm 2003 là 50.653 tri u ng. - Hàng t n kho bình quân năm 2002: 759 tri u ng, năm 2003: 578 tri u ng. - Các kho n ph i thu bình quân năm 2002: 21.406 tri u ng, năm 2003 là 38.354 tri u ng. 4. Anh (ch ) có nh n xét gì v tình hình tài chính c a công ty ABC. Ngân hàng có th xét duy t cho công ty này vay hay không? N u có, cho bi t s ti n và th i gian cho vay?
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản