Đề thi tuyển dụng Ngân hàng Agribank

Chia sẻ: leslie88

Đề thi tuyển dụng Ngân hàng Agribank

Nội dung Text: Đề thi tuyển dụng Ngân hàng Agribank

Ê1
Th i gian 120 phút

Câu 1
Hãy cho bi t nh ng phát bi u ươi ây úng hay sai và gi i thích ng n g n
t i sao.

1. Phân tích tín d ng th c ch t là quá trình nh lư ng r i ro v phía khách
hàng và kho n vay.
2. B o lãnh ngân hàng là vi c ngân hàng phát hành b o lãnh cma k t v i bên
có quy n v vi c th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng ư c b o lãnh
khi bên có quy n yêu c u.
3. Các ngân hàng có quy n l a ch n khách hàng cho vay không c n có tài
s n m b o.
4. Theo qui nh hi n tài Vi t Nam thì căn c duy nh t phân h ng và
trích l p d phòng r i ro là th i gian quá h n c a kho n n .
5. Văn b n i u ch nh các qui nh m b o ti n vay hi n nay là quy t nh
178, ngh nh 85 c a chính ph và quy t nh 1627 c a ngân hàng Nhà nư c.
6. Theo qui nh trong các văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c hi n nay thì c m
c là bi n pháp m b o dùng cho ng s n và th ch p là bi n pháp m b o
dùng cho b t ng s n.
7. Các t ch c tín d ng là nh ng ch th duy nh t ư c phát hành b o lãnh
không c n tài s n b o m.

Câu 2
Hãy bình lu n ng n g n v câu nói: “B o m tín d ng là bi n pháp phòng
ng a r i ro c a ngân hàng, nhưng s r t nguy hi m n u coi ó là căn c duy nh t
ngân hàng quy t nh ch p nh n c p tín d ng”.

Câu 3
Công ty may m c Vi t Hà chuyên mua v i v gia công thành hàng may s n
và xu t bán cho các công ty thương m i trong nư c. Theo h p ng cung c p v i
nguyên li u cho công ty thì ngay khi ký h p ng, công ty ph i cung ng cho bên
bán 30% giá tr h p ng, 15 ngày sau ó công ty nh n v i và thanh toán toàn b
s ti n còn l i. Công ty s n xu t theo dây chuy n công ngh và hoàn thành lô hàng
xu t bán trong vòng 45 ngày. Theo h p ng bán hàng ã ký bên mua s thanh
toán cho công ty 50% giá tr hàng bán ngay khi nh n hàng, 50% còn l i ư c tr
ch m trong vòng 30 ngày.
Yêu c u:
1. Phân tích các giai o n trong chu kỳ ngân qu , tư ó xác nh th i h n cho
vay t i a n u ngân hàng ch p nh n tài tr cho công ty theo phương th c cho vay
t ng l n. Gi thuy t trong giai o n u, công ty ư c tr ch m ti n mua v i trong
20 ngày k t khi b t u s n xu t (m i y u t còn l i không i) thì chu kỳ ngân
qu và th i gian cho vay có thay i không? Cho bi t s c th .
2. Hãy d ki n r i ro có th x y ra khi n cho công ty ch m/không tr g c và
lãi như cam k t trong h p ng.
3. xu t nh ng bi n pháp ngăn ch n các r i ro nói trên.


Ê2
Th i gian 120 phút

Câu 1
Hãy trình bày các nguyên nhân x y ra r i ro tín d ng? Bi n pháp phòng
ng a r i ro tín d ng.
N u là cán b tín d ng, b n s làm gì h n ch r i ro tín d ng?

Câu 2
i v i ngân hàng, lãi su t huy ng cao thì lãi su t cho vya cao, n u lãi
su t huy ng th p thì không thu hút ư c ngu n v n, như vây theo b n làm cách
nào có th t o ngu n v n cho vay trong lĩnh v c phát tri n nhà v i lãi su t th p
mà không gây thi t h i cho ngân hàng?

Câu 3
Công ty Hoà Bình có nhu c u vay ngân hàng 5 t ng thi công công
trình trúng th u (công trình ư c u tư b ng v n ngân sách).
Th i gian ngh vay 7 tháng, k t 6/2006, lãi su t 1,25%/tháng.
Giá tr h p ng công ty nh n th u 5 t , th i gian th c hi n h p ng t
tháng 4 n tháng 9/2007, giá tr thanh toán l n u là 50%.
Bi t r ng:
- Công ty dùng v n t có và v n bên A ng d tr g i u.
- ơn v không s d ng máy móc thi công.
Yêu c u:
V i i u ki n trên, b n hãy tính m c cho vay t i a và th i h n cho vay t i
a? T i sao quy t nh như v y?

3
(Th i gian 120 phút)
Câu 1
Theo qui nh hi n hành v ho t ng tín d ng ngân hàng anh/ch hãy ánh
giá nhưng câu sau ây úng hay sai.
1. Ho t ng tín d ng là vi c ngân hàng s d ng ngu n v n t có, ngu n v n
huy ng cho vay và u tư.
2. Khách hàng i vay ch ư c vay t i m t ngân hàng không vư t quá 15%
v n t có c a ngân hàng.
3. Khách hàng i vay c a ngân hàng g m: pháp nhân- doanh nghi p, các
nhân, h gia ình, h p tác xã.
4. Các t ch c tín d ng l p d phòng r i ro nh m h n ch r i ro trong ho t
ng tín d ng.
5. Khách hàng vay ph i h i các i u ki n sau ây: y năng l c pháp
lu t dân s và năng l c hành vi dân s ; có kh năng tài chính m b o tr n trong
th i h n cam k t; có d án/phương án s n xu t kh thi, có hi u qu ; có m b o
ti n vay theo qui nh.

Câu 2 Hãy c nh ng câu sau và l a ch n câu úng nh t và cho l i gi i c a mình.
1. Ho t ng ngân hàng là:
a. Ho t ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung
thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này cho vay và các
d ch v thanh toán.
b. Ho t ng kinh doanh ti n t v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n
g i, s d ng s ti n này c p tín d ng và th c hi n các d ch v
thanh toán.
c. Ho t ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung
thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này c p tín d ng
và th c hi n các d ch v thanh toán.
2. Cơ s chính hình thành quan h tín d ng là:
a. Tính hi u qu c a phương án vay.
b. Lòng tin vào ngư i vay.
c. Có tài s n làm m b o.

3. Th ch p b t ng s n là:

a. Ngư i i vay giao gi y t s h u b t ng s n/quy n s d ng t
cho TCTD.
b. Ngư i i vay ch p nh n phong to quy n nh o t tài s n trong th i
gian vay TCTD.
c. a, b u úng.

4. T ch c tín d ng ư c quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c th i
h n n u th y khách hàng:
a. Vi ph m h p ng tín d ng
b. Cung c p thông tin không chính xác
c. c a và b

5. B o lãnh c a ngân hàng là:
a. Là m t lo i hình ho t ng kinh doanh c a ngân hàng
b. Là m t hình th c c p tín d ng c a ngân hàng
c. A và b sai
Câu 3
Công ty phá tri n nhà ngh vay t i ngân hàng v i n i dung ngh như
sau:
- M c ích vay: xây d ng khu nhà chung cư
- Giá tr h p ng: 6,5 t
- t ng chi phí ph i th c hi n h p ng: 5,83 t
- v n t có tham gia: 2,2 t
- s ti n xin vay: 3,56 t
- th i h n vay: 12 tháng
- ch u tư ng trư c 12% giá tr h p ng
- h sơ pháp lý y
- thi công công trình vòng 10 tháng, nghi m thu và thanh lý h p ng
trong vòng 2 tháng sau khi hoàn thành công trình.
1. K t qu ho t ng kinh doanh năm 2002 và 2003 như sau:
VT: Tri u ng
Ch tiêu 2002 2003
T ng doanh thu 48.703 59.836
Doanh thu thu n 47.152 57.982
Giá v n hàng bán 43.973 54.995
L i t c sau thu 1.480 1.982
2. Tình hình tài chính năm 2002 và 2003 như sau:
VT: Tri u ng
Ch tiêu 31/12/2002 31/12/2003
T ng tài s n 36.024 44.220
1. Tài s n lưu ng 29.155 37.170
Ti n 602 2.311
Các kho n ph i thu 21.230 25.867
Hàng t n kho 745 489
Tài s n lưu ng 6.578 8.503
2. Tài s n c nh 6.867 9.208
3.Chi phí XDCB d dang 0 (2.158)
T ng ngu n v n 36.024 44.220
1. N ph i tr 25.489 31.267
N ng n h n 25.489 31.267
- Vay ng n h n 8.592 12.865
- Ph i tr khác 16.897 18.402
N dài h n - -
2. V n ch s h u 10.535 12.953
Yêu c u:
1. Hãy tính toán m t s ch tiêu tài chính cho năm 2002 và năm 2003, g m:
vòng quay v n lưu ng, vòng quay hàng t n kho, kỳ thu ti n bình quân,
kh năng thanh toán, t su t doanh l i tiêu th s n ph m, t s n , t s t
tài tr v i:
- Tài s n lưu ng bình quân năm 2002: 25.308 tri u ng
- Hàng t n kho bình quân năm 2002: 658 tri u ng
- Các kho n ph i thu bình quân năm 2002: 15..780 tri u ng
2. Anh (ch ) có nh n xét gì v tình hình tài chính c a công ty ABC. Ngân
hàng có th xét duy t cho công ty này vay hay không? N u có, cho bi t s
ti n và th i gian cho vay?

4
Th i gian 120 phút

Ph n 1: B t bu c thí sinh ph i làm

Anh ch hi u gì v Ngân hàng phát trienr nhà ng b ng Sông C u Long.
N u ư c tuy n d ng, anh ch có ch p nh n làm vi c b t c nơi nào (thành ph
hay các a phương khác) khi lãnh o Ngân hàng phát tri n nhà BSCL phân
công hay không? Vì sao?

Ph n 2: Thí sinh ch n 1 trong 3 câu sau ây làm bài

Câu 1: Trình bày các nguyên t c cơ b n c a tín d ng ngân hàng. Các bi n pháp
ki m tra, ki m soát trong cho vay c a ngân hàng. N u là cán b tín d ng, anh ch
làm gì h n ch r i ro tín d ng ngân hàng?

Câu 2: Ho t ng ngân hàng thương m i có các phương ti n thanh toán nào? Trình
bày nh ng v n cơ b n c a phương ti n thanh toán ó.

Câu 3: T giá h i i? Phương pháp bi u hi n và cách niêm y t t giá c a ngân
hàng thương m i như th nào? Cho ví d ? Trình bày n i dung các nghi p v kinh
doanh c y u c a ngân hàng thương m i trên thì trư ng h i oái.

5
Th i gian 120 phút

Lý thuy t (5 i m)
1. Các i u ki n quy t nh cho vay i v i khách hàng là gi? Theo anh ch
thì i u ki n nào là quan tr ng? T i sao?
2. B o m ti n vay là gì? T i sao khi cho vay c n có các bi n pháp b o m
ti n vay? Anh ch hãy nêu c th hình th c m b o ti n vay b ng tài s n.
3. R i ro tín d ng là gì? Nh ng bi n pháp nào góp ph n h n ch r i ro tín
d ng?
Bài t p (5 i m)

Công ty phá tri n nhà ngh vay t i ngân hàng v i n i dung ngh như
sau:
- M c ích vay: xây d ng khu nhà li m k cho chương trình tái nh cư
c a t nh Y
- Giá tr h p ng: 3,5 t
- t ng chi phí ph i th c hi n h p ng: 2,92 t
- v n t có tham gia: 0,5 t
- s ti n xin vay: 3 t
- th i h n vay: 12 tháng
- ch u tư ng trư c 10% giá tr h p ng
- h sơ pháp lý y
- thi công công trình vòng 9 tháng, nghi m thu và thanh lý h p ng
trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành công trình.
3. K t qu ho t ng kinh doanh năm 2002 và 2003 như sau:
VT: Tri u ng
Ch tiêu 2002 2003
T ng doanh thu 36.059 45.846
Doanh thu thu n 34.792 44.104
Giá v n hàng bán 32.635 41.634
L i t c sau thu 1.664 1.295
4. Tình hình tài chính năm 2002 và 2003 như sau:
VT: Tri u ng
Ch tiêu 31/12/2002 31/12/2003
T ng tài s n 38.254 81.482
1. Tài s n lưu ng 35.723 65.583
Ti n 441 1.555
Các kho n ph i thu 27.799 47.058
Hàng t n kho 690 466
Tài s n lưu ng 6.793 16.504
2. Tài s n c nh 2.531 3.891
3. u tư tài chính dài h n - 13.936
4.Chi phí XDCB d dang - (1.928)
T ng ngu n v n 38.254 81.482
1. N ph i tr 34.338 63.434
N ng n h n 34.338 63.434
- Vay ng n h n 10.929 16.300
- Ph i tr khác 23.409 47.134
N dài h n - -
2. V n ch s h u 3.916 18.048
Yêu c u:
3. Hãy tính toán m t s ch tiêu tài chính cho năm 2002 và năm 2003, g m:
vòng quay v n lưu ng, vòng quay hàng t n kho, kỳ thu ti n bình quân,
kh năng thanh toán, t l hoàn v n u tư (ROI), t s n , t su t t tài tr
v i:
- Tài s n lưu ng bình quân năm 2002: 28.733 tri u ng, năm 2003 là 50.653
tri u ng.
- Hàng t n kho bình quân năm 2002: 759 tri u ng, năm 2003: 578 tri u
ng.
- Các kho n ph i thu bình quân năm 2002: 21.406 tri u ng, năm 2003 là
38.354 tri u ng.
4. Anh (ch ) có nh n xét gì v tình hình tài chính c a công ty ABC. Ngân
hàng có th xét duy t cho công ty này vay hay không? N u có, cho bi t s
ti n và th i gian cho vay?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản