Đề thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2008 môn Văn khối D

Chia sẻ: Yen Ngoc Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
249
lượt xem
62
download

Đề thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2008 môn Văn khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2008 môn Văn khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2008 môn Văn khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: VĂN, khối D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh C©u I (2 ®iÓm) Anh/ chÞ h·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh trong quan ®iÓm nghÖ thuËt cña Nam Cao tr−íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m. C©u II (5 ®iÓm) Ph©n tÝch t©m tr¹ng vµ hµnh ®éng cña nh©n vËt MÞ trong ®ªm cøu A Phñ (Vî chång A Phñ – T« Hoµi). PhÇn riªng ThÝ sinh chØ ®−îc lµm 1 trong 2 c©u: III.a hoÆc III.b C©u III.a (3 ®iÓm) C¶m nhËn cña anh/ chÞ vÒ ®o¹n th¬ sau trong bµi §©y mïa thu tíi cña Xu©n DiÖu: H¬n mét loµi hoa ®· rông cµnh, Trong v−ên s¾c ®á rña mµu xanh; Nh÷ng luång run rÈy rung rinh l¸... §«i nh¸nh kh« gÇy x−¬ng máng manh. (V¨n häc 11, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr. 131) C©u III.b (3 ®iÓm) C¶m nhËn cña anh/ chÞ vÒ ®o¹n th¬ sau trong bµi §©y th«n VÜ D¹ cña Hµn MÆc Tö: Giã theo lèi giã m©y ®−êng m©y Dßng n−íc buån thiu hoa b¾p lay ThuyÒn ai ®Ëu bÕn s«ng tr¨ng ®ã Cã chë tr¨ng vÒ kÞp tèi nay? (Ng÷ v¨n 11, TËp hai, SGK thÝ ®iÓm, Ban KHXH vµ NV, Bé 1, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr. 54) ---------------------------Hết--------------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ……………..……………… Số báo danh: ……………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản