Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2003 môn Địa

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
141
lượt xem
10
download

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2003 môn Địa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi tuyển sinh Đại học năm 2003 môn Địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2003 môn Địa

  1. bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O kú THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2003 ®Ò chÝnh thøc M«n thi: §Þa lý Khèi C (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ------------------------------------------------------------------- C©u 1 (3,5 ®iÓm). Giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh cã t¸c ®éng to lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Anh (chÞ) h·y: a) Tr×nh bµy hiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i n−íc ta. b) Gi¶i thÝch t¹i sao viÖc t¨ng c−êng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng duyªn h¶i miÒn Trung. C©u 2 (3,5 ®iÓm). Trung du - miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn lµ hai vïng cã vai trß quan träng trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: a) So s¸nh nh÷ng thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp gi÷a hai vïng nµy. b) X¸c ®Þnh tªn nhµ m¸y, ®Þa ®iÓm x©y dùng, c«ng suÊt thiÕt kÕ cña hai nhµ m¸y thuû ®iÖn lín nhÊt ®ang ho¹t ®éng ë mçi vïng. C©u 3 (3,0 ®iÓm). Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: DiÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa c¶ n¨m cña n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2000 N¨m DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l−îng (ngh×n ha) (t¹/ha) (ngh×n tÊn) 1990 6042,8 31,8 19225,1 1993 6559,4 34,8 22836,5 1995 6765,6 36,9 24963,7 1997 7099,7 38,8 27523,9 1998 7362,7 39,6 29145,5 2000 7666,3 42,4 32529,5 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2001, NXB Thèng kª, 2002, trang 85) Anh (chÞ) h·y: a) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng vÒ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa c¶ n¨m trong thêi k× 1990 - 2000. b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña sù t¨ng tr−ëng ®ã. --------------- HÕt --------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh .......................................... Sè b¸o danh..........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản