Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn TOÁN - Tỉnh Trà Vinh [2009 - 2010

Chia sẻ: trungtran5

Tài liệu " Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn TOÁN - Tỉnh Trà Vinh [2009 - 2010 " giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.Chúc các bạn học tốt.

Nội dung Text: Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn TOÁN - Tỉnh Trà Vinh [2009 - 2010

Sôû Giaùo duïc-Ñaøo taïo KYØ THI TUYEÅN SINH VAØO LÔÙP 10
Traø Vinh TRUNG HOÏC CHUYEÂN TRAØ VINH
----- Moân: TOAÙN (chung) Naêm hoïc 2009-2010
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Thôøi gian laøm baøi: 120 phuùtCaâu 1: (2,5 ñieåm)
Cho phöông trình: 2x2 + (3m + 4)x + m2 + m + 1 = 0 (1)
(m laø tham soá)
1- Giaûi phöông trình (1) khi m = 1.
2- Tìm caùc giaù trò cuûa m ñeå phöông trình (1) coù nghieäm keùp. Tính
nghieäm keùp ñoù vôùi m vöøa tìm ñöôïc.

Caâu 2: (2,5 ñieåm)
1 2
Trong heä truïc toïa ñoä Oxy, cho parabol (P): y = x vaø ñöôøng thaúng
2
(D): y = –x + 4.
1- Veõ (D) vaø (P).
2- Ñöôøng thaúng (D) caét parabol (P) taïi hai ñieåm A vaø B. Tìm toïa ñoä
cuûa ñieåm A vaø ñieåm B.

Caâu 3: (2,5 ñieåm)
Cho tam giaùc ABC coù caïnh BC = 18cm, ñöôøng cao AH = 24cm. Moät
hình chöõ nhaät IJKL coù ñænh I thuoäc caïnh AB, ñænh J thuoäc caïnh AC coøn hai
Tập tin này được in ngày 7/6/2009 10:36:00 AM
ñænh K, L thuoäc caïnh BC.
Tính caùc caïnh cuûa hình chöõ nhaät IJKL bieát raèng dieän tích cuûa hình chöõ
nhaät naøy baèng 96cm2.

Caâu 4: (2,5 ñieåm)
Cho hai ñöôøng troøn (O1, R1) vaø (O2, R2) tieáp xuùc ngoaøi taïi A vôùi
R1 = 2cm, R2 = 6cm. Veõ tieáp tuyeán chung ngoaøi MN cuûa hai ñöôøng troøn
(M ∈ (O1), N ∈ (O2)).
·
1- Tính ñoä daøi MN vaø tính soá ño cuûa MO1O2 .
2- Tính dieän tích hình giôùi haïn bôûi tieáp tuyeán MN vaø caùc cung AM,
AN cuûa hai ñöôøng troøn.


---------------- Heát ----------------
TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản