Đề thi và đáp án thi giữa kỳ kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: nguyentien201

Tài liệu tham khảo về đề thi giữa kỳ môn học kinh tế vĩ mô, có kèm đáp án để bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu gồm 30 câu trắc nghiệm dành cho học sinh hệ cao đẳng - đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo làm bài để mở mang kiến thức.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi và đáp án thi giữa kỳ kinh tế vĩ mô

Thi giữa kỳ
(Midterm Exam)


Đáp án
Hoai Bao 1
Câu 1
 Kinh tế học vĩ mô sẽ không giải thích:
 A: Tại sao có một số quôc gia tăng trưởng cao?
 B: Tỷ suất lợi nhuận của giáo dục là gì?
 C: Tại sao có một số quốc gia có lạm phát cao?
 D: Lý do gì dẫn đến suy thoái kinh tế?


Hoai Bao 2
Câu 2
 Một biến số được gọi là nội sinh (endogenous)
khi:
 A: Cho trước tại thời điểm xây dựng mô hình
 B: Được xác định (determined) trong mô hình
 C: là sản lượng (Y) của mô hình
 D: là một biến nằm ngoài mô hình

Hoai Bao 3
Câu 3
 Một biến được gọi là ngoại sinh (exogenous) khi:
 A: Cho trước (fixed) khi xây dựng mô hình.
 B: Được xác định (determined) trong mô hình.
 C: Là sản lượng (Y) của mô hình.
 D: Được giải thích (explained) bởi mô hình.


Hoai Bao 4
Câu 4
Giá cả cứng nhắt là một giả định hợp lý
về sự thay đổi của giá cả diễn ra khi:
A: tháng này sang tháng khác
B: từ năm này sang năm khác
C: trong ngắn hạn
D: trong dài hạn
Hoai Bao 5
Câu 5
Tất cả những biến sau là biến lưu lượng
(flow), trừ:
A: số lượng xe máy mua bán
B: số người mất việc
C: chi tiêu của doanh nghiệp về thiết bị
D: nợ chính phủ
Hoai Bao 6
Câu 6
Tất cả những biến sau đây là biến tích
lượng (stock), trừ:
A: của cải của người tiêu dùng
B: thâm hụt ngân sách của chính phủ
C: số lượng người thất nghiệp
D: khối lượng vốn trong nền kinh tế
Hoai Bao 7
Câu 7
GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng
hoá dịch vụ ……trong nền kinh tế trong
một giai đoạn nào đó.
A: đã sử dụng
B: trung gian
C: cuối cùng
D: tiêu dùng
Hoai Bao 8
Câu 8
Nền kinh tế có 8 quả táo và 6 quả cam,
giá táo là 1$ và giá cam là 0.5$. GDP sẽ
là:A: 14 quả
B: 20$
C: 11$
D: 10$
Hoai Bao 9
Câu 9
 Năm 2002 giá táo và cam là 0.5$ và 1$, năm
2006 là 1$ và 1.5$. Nếu năm 2002 có 4 quả táo
và 3 quả cam và năm 2006 là 5 và 4. Thì GDP
thực năm 2006 là (năm 2002 là gốc): A:5$
 B:6.5$
 C:9.5$
 D:11$

Hoai Bao 10
Câu 10
 Nếu GDP danh nghĩa tăng 7% và GDP
thực tăng 3% thì GDPdeflaor tăng xấp xỉ:
A: 21%
B: 3.5%
C: 10%
D: 4%
Hoai Bao 11
Câu 11
 Nếu giá cả hàng hoá mà các doanh nghiệp và
chính phủ mua mà tăng lên, sẽ thể hiện trong:
 A: CPI, không thể hiện trong GDPdeflator
 B: GDPdeflator, không thể hiện trong CPI
 C: Thể hiện trong cả CPI và GDPdeflator
 D: Không thể hiện cả trong CPI và GDPdeflator

Hoai Bao 12
Câu 12
 Cô gái lấy ông quản gia của nhà mình. Khi làm
quản gia ông ấy nhận lương là 1tr/tháng. Trước
và sau khi cưới ông quản gia cô gái có mức
lương là 10tr/tháng. Quyết định này của cô gái
sẽ ảnh hưởng: A: Giảm GDP
 B: Tăng GDP
 C: Không ảnh hưởng đến GDP
 D: Trước giảm GDP, sau tăng GDP

Hoai Bao 13
Câu 13
Cho C = 150 + 0.75Y, nếu Y tăng 1 đơn vị
khi đó S sẽ tăng:
A: 0.15
B: 0.75
C: 0.25
D: 1
Hoai Bao 14
Câu 14
 Cho C = 150 + 0.85(Y-T), nếu T tăng 1
đơn vị thì S sẽ:
A: Giảm 0.85
B: Tăng 0.15
C: Giảm 0.15
D: Tăng 0.85
Hoai Bao 15
Câu 15
 Cho C = 150 + 0.85(Y-T) với T = T0 + tY.
Nếu T0 tăng lên 1 đơn vị, khi đó:
A: Giảm 0.85 đơn vị
B: Giảm 0.15 đơn vị
C: Tăng 0.85 đơn vị
D: Tăng 0.15 đơn vị
Hoai Bao 16
Câu 16
 Nhu cầu về sản lượng trong nền kinh tế là:
 A: Luôn luôn bằng với phía cung
 B: Có thể tính toán để tính thu nhập khả dụng
 C: Bằng với tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chính
phủ
 D: Xác định bằng chi tiêu và thuế của chính phủ.
Hoai Bao 17
Câu 17
 Tổng tiết kiệm quốc gia là:
A: Thu nhập khả dụng trừ với tiêu dùng
B: Thuế trừ đi chi tiêu chính phủ
C: Thu nhập trừ với tiêu dùng và chi tiêu
chính phủ
D: Thu nhập trừ với chi tiêu chính phủ
Hoai Bao 18
Câu 18
 Trong nền kinh tế đóng, tiết kiệm tư nhân
là:
A: Y - T - C
B: Y - C - G
C: Y - I - C
D: Y - T
Hoai Bao 19
Câu 19
 Nếu thu nhập là 4,000, tiêu dùng là
3,500, chi tiêu chính phủ là 1,000 và số
thu thuế là 800. Khi đó tiết kiệm quốc gia

A: 300
B: 500
C: 700
D: 1,000 Hoai Bao 20
Câu 20
Cho Y* = 5,000; C = 500 +0.5Y; chưa cho
chính phủ. Khi đó đầu tư phải là:
A: 2,000
B: 2,500
C: 3,000
D: 3,500
Hoai Bao 21
Câu 21
 Trong một nền kinh tế đóng: nếu chính
phủ tăng chi tiêu thì:
A: làm giảm tiết kiệm tư nhân
B: là tăng tiết kiệm tư nhân
C: làm giảm tiết kiệm chính phủ
D: làm tăng tiết kiệm chính phủ
Hoai Bao 22
Câu 22
 Trong dài hạn, thu nhập của nền kinh tế tuỳ
thuộc vào … trong khi đó trong ngắn hạn thì phụ
thuộc vào …
 A: tổng cầu, tổng cung
 B: tổng cung, tổng cầu
 C: chính sách tiền tệ, chính sách ngân sách
 D: chính sách ngân sách, chính sách tiền tệ

Hoai Bao 23
Câu 23
Trong mô hình phân tích nền kinh tế trong
ngắn hạn, đầu tư thực tế và đầu tư kế
hoạch khác nhau một khoản:
A: chi mua hàng hoá của chính phủ
B: thay đổi hàng tồn kho ngoài dự kiến
C: thay đổi tiêu dùng của hộ gia đình
D: số thu thuế của chính phủ
Hoai Bao 24
Câu 24
 Khi mà tổng chi tiêu dự kiến ít hơn tổng thu
nhập, thì:
 A: thay đổi tồn kho ngoài dự kiến “mang dấu
dương”
 B: giá sẽ giảm
 C: thay đổi tồn kho ngoài dự kiến “mang dấu âm”
 D: giá sẽ tăng


Hoai Bao 25
Câu 25
 Số nhân chi tiêu của chính phủ cho biết
…. sẽ thay đổi bao nhiêu khi chính phủ
thay đổi 1 đơn vị chi tiêu của mình.
A: thâm hụt ngân sách
B: tiêu dùng
C: thu nhập
D: số thu thuế của chính phủ
Hoai Bao 26
Câu 26
Nếu chính phủ tăng chi tiêu của mình lên
thêm 100 thì tổng chi tiêu dự kiến (AE) sẽ:
A: Tăng lên nhiều hơn 100
B: Tăng bằng 100
C: Tăng ít hơn 100
D: Giảm bằng 100
Hoai Bao 27
Câu 27
 C = 0.8Yd
 T = G =0
 I = 200
 Thu nhập cân bằng (Y*) trong nền kinh tế này là: A: 1000
 B: 200
 C: 250
 D: 160
Hoai Bao 28
Câu 28
 Một nền kinh tế có thu nhập/sản lượng cân bằng
là 1000. Nếu chính phủ quyết định tăng thêm số
thu thuế để tài trợ cho chi tiêu trong năm đến là
200, thì thu nhập cân bằng mới sẽ: A: Lớn hơn 1200
 B: Nhỏ hơn 200
 C: Bằng 200
 D: Bằng 1200

Hoai Bao 29
Câu 29
 Khi gia nhập vào WTO, môi trường đầu tư của
Việt Nam sẽ thông thoáng hơn, kết quả dự kiến
là FDI vào Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể. Điều
này ảnh hưởng như thế nào đối với đồ thị của
đường AE giữa trước vào sau gia nhập WTO?


 A:Không thay đổi, vì đây là một biến ngoại sinh
 B: Tăng lên
 C: Dịch chuyển song song lên trên
 D: Dịch chuyển song song xuống dưới.

Hoai Bao 30
Câu 30
 Nếu một quốc gia có GDP nhỏ hơn GNDI thì:
 A:đây là nước nhận nhiều đầu tư nước ngoài nhưng ít
đầu tư ra nước ngoài
 B:đây là nước mà thu nhập ròng từ nước ngoài chuyển
về ít hơn là người nước ngoài chuyển ra.
 C: câu A và B đều đúng.
 D: câu A và B đều sai.

Hoai Bao 31
Xong


Hoai Bao 32
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản