Đề thi Vòng 2 Rung chuông vàng

Chia sẻ: thienhuyen79

Loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới thổi gần như quanh năm về phía áp thấp ôn đới?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi Vòng 2 Rung chuông vàng

Đề thi Vòng 2 Rung chuông vàng 2007

Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi đáp án trả lời ở ô bên
cạnh:

Nội dung câu hỏi
STT Đáp án
1 Ngày thu phân là ngày nào? 23-9


Loại gió thổi từ các khu áp cao cận Tây ôn đới?
2
nhiệt đới thổi gần như quanh năm về
phía áp thấp ôn đới?

Cảng lớn nhất Trung Quốc là cảng nào? Thượng Hải
3

Ai được vua Quang Trung xem như vị Nguyễn Thiếp
4
cố vấn bậc thầy?

Trong các loài sâu bọ thì con người chỉ Tằm và ong
5
thuần dưỡng 2 loài ? Hai loài đó là
những con gì?


Nhờ hiện tựợng vật lý gì mà rễ cây có Mao dẫn
6
thể hút nước dễ dàng?

Chí tuyến có vĩ độ bao nhiêu ? 22,5độ
7


Quốc giáo ở Iran là tôn giáo nào? Đạo Hồi
8

Trục của Trái Đất hợp với mặt phẳng xích
9 66,5
đạo một góc bao nhiêu độ?
Khi bị thua trong cuộc chiến tranh thuốc phiện Hồng Kông
10
Trung Quốc phải nhường vùng đất nào cho
nước Anh 155 năm ?

Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông gì? Sông Tiền
11

Công trình đạt giải nhất của Hội Kiến Trúc sư Trung Tâm hội nghĩ
12
Việt Nam năm 2006? quốc gia của Kiến
trúc sư người Đức
Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch
13 công xã Pari
sử thế giới giành thắng lợi và lập ra nhà
nước kiểu mới nào?
Người ta quy định lấy kinh tuyến ở kinh độ
14 180
bao nhiêu làm đường chuyển ngày?

Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế
15 amazon
giới là con sông nào?
2-8-1971 Đavid Scot đã thả đồng thời ở cùng Mặt Trăng
16
một độ cao 1 cáI búa và một chiếc lông vũ 2
vật này rơI và chạm đất cùng một lúc? Hỏi
ông đã làm thí nghiệm này ở đâu?

Trong việc tạo ra giống mới người ta thường Lai khác thứ
17
dùng phương pháp lai nào là chủ yếu?

Chiếc tem thư đầu tiên do bưu cục Anh in Nữ hoàng Anh
18
1840.Bạn cho biết trên tiếc tem đó in hình gì?

Ai là người đợc mệnh danh là nhà thơ mới Xuân Diệu
19
nhất trong các nhà thơ mới ?

Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là
20 Karate
Tay không?

Mác đánh giá ai là nhà tư tởng vĩ đại nhất của
21 Aritxtot
phương tây cổ đại?

Trạng tháI đợc xem là trạng tháI thứ 4 của vật
22 Plasma
chất sau các trạng thái: Rắn Lỏng Khí là gì?

Nhạc cụ gõ cổ nhất nước ta tên là gì?
23 Đàn Đá


Hai biểu tợng của lễ Phục Sinh là gì? Trứng và Thỏ
24

Có bao nhiêu vị trạng nguyên dới thời vua Gia Gia Long không lấy
25
trạng nguyên
Long?

Ngày truyền thống HS-SV Việt nam là
26 9-1
ngày nào?


Nếu ta đun nươc trong nồi đậy vung thật chặt Không thể sôI vì áp
27
và kín mít thì nước trong nồi sôI ở bao nhiêu suất ngoài luôn lớn
độ ? hơn áp hơI bão hoà
của nớc ở nhiệt độ
mà nớc đạt tới.
Ai được tôn sùng là Thánh nhân của muôn Khổng tử
28
đời?


Phiên bản phủ sóng diện rộng (tới 50km) của
29 wimax
mạng không dây viết tắt là gì?

Điền 2 động từ vào chỗ trống trong câu thơ
30 Khóc, (Bác
Hồ)cười
sau:
Hình ảnh của Đảng lồng vào trong hình của
nước
Phút ....đầu tiên là phút Bác Hồ ......

Cầu thủ Bồ Đào Nha được mệnh danh là ‘Vua
31 Esibio
Ngọc Đen’’?

1 sào bằng bao nhiêu thước? 15 thước
32

Người việt nam đầu tiên được Unessco công Nguyễn Trãi-1980
33
nhận là danh nhân văn hoá thế giới? Năm
nào?

Hoàng Triều luật lệ còn gọi là bộ luật gì?
34 Gia Long

Cặp bố mẹ xuất phát ký hiệu bằng gì trong di
35 P(parents)
truyền học?
Anghe gọi định luật gì là quy luật vĩ đại của Định luật bảo toàn
36
cuộc sống? và chuyển hoá năng
lượng
Ai là người đề nghị tam rời rừng núi Thanh Nguyễn Chích
37
Hóa chuyển về Nghệ An trong nghĩa quân
Lam Sơn ?

Cái gì được ví như Địa Trung Hải của Châu Ngũ Hồ
38
Mỹ?

Tên Quốc gia nào ở Châu Phi có nghĩa là tự
39 Liberia
do?

40 Which country was made the statute of France
Liberty?

Ai là người đặt nền móng cho di truyền học?
41 Grego Menden.
Một trong những nguyên nhân làm suy giảm
42 Frêon
tầng Ozon là do sử dụng các chất CFC như
CCl2F2, CCl3F ...Các chất này có tên chung
là gì?

3 chữ khắc trên Tháp Bút(Hồ Gươm) Tả Thiên Thanh
43
là ba chữ nào? (bằng tiếng Việt)

Hạ viện Nga còn có tên gọi khác là gì? Duma quốc gia.
44

Sông MeKông bắt nguồn từ đâu? CN Tây Tạng
45

RơI phát ra âm thanh từ bộ phận nào của cơ Cổ họng
46
thể?

Bµi h¸t hay nhÊt thÕ kû XX lµ bµi  Yes terday­The 
47
h¸t nµo?  Beatles

Cuéc ®ä søc ®Çu tiªn gi÷a qu©n chñ  V¹n Têng
48
lùc bé ®éi ta vµ qu©n viÔn chinh 
Mü lµ trËn ®¸nh nµo? 

L©m §ång
49 ở níc ta quÆng Boxit cã nhiÒu nhÊt 
ë ®©u? 

50 Thø 6 ngµy 13 ai ®∙ chÞu tuÉn n¹n  Giª su
do sù ph¶n béi cña ngêi häc trß 
cña m×nh(Juda)? 

51 Quèc tÕ I ®îc thµnh lËp ë ®©u?  Lu©n §«n

52 1867 Hoa Kú ®∙ mua l¹i vïng ®Êt  Nga
Alaska cña níc nµo? 

53 Tæng thèng cã  sè nhiÖm kú l©u  Rooselver 4 
nhÊt ë níc Mü lµ ai?Bao nhiªu  nhiÖmkú
nhiÖm kú 

54 Níc céng hßa nµo ®îc ®Æt tªn theo  Bolivia­ Nam Mü 
nhµ c¸ch mang Simon Bolivar? ë khu 
vùc nµo? 

55 Ngµy 14­7­1889,kØ niÖm 100 n¨m  Quèc tÕ thø 2
ngµy ph¸ ngôc Baxti trong  cuéc 
c¸ch  m ¹ng Ph¸p 1789 t  chøc nµo ® ∙
æ  
®î  ra  ® êi
c  ? 

Ai lµ t¸c gi¶ cña “Nh÷ng cuéc  Mark Twain
56
phiªu lu cña Tom Sawyer” ?
57 Ai ®îc mÖnh danh lµ “MÆt trêi cña  Puskin
th¬ ca Nga” ? 

58 UNESCO c«ng nhËn Di s¶n thÕ giíi  Di s¶n v¨n hãa  
cã mÊy lo¹i ? KÓ tªn ? (vËt thÓ vµ phi  
vËt thÓ), di  
s¶n thiªn  
nhiªn, di s¶n  
hçn hîp
Người đầu tiên nêu lên thuyết vũ trụ “nhật Nhà thiên văn học
59
ngời Ba Lan Nicolai
tâm” ?
Copernic (1473-
1543)
Tỉnh nào có 2 di sản văn hóa thế giới ? Quảng Nam
60

Người cho in tiền giấy đầu tiên ở Việt Nam là Hồ Quý Ly
61
ai?
Từ 1914 – 1917 Bác Hồ sống và làm việc ở Nước Anh
62
nước nào ?

Đại hội lần thứ 1 của Đảng ta đợc tổ chưc ở
63 Macao-TQ
đâu?

Những vị nữ tướng: Lê Chân, Vũ thị Nương Hai bà Trưng
64
là nữ tướng của cuộc khởi nghĩa nào?


Quê mẹ của Bác Hồ là làng gi?
65 Hoàng Trù


Bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới tên
66 Louvre(Pháp)
là gì? ở đâu?

Đàn ghi ta có nguồn gốc từ nước nào?
67 TBN

Công của TráI Đất quay một vòng 0(vì lực hướng tâm
68
quanh mặt trời là bao nhiêu? (cho bán vuông góc với quỹ
kính tráI đất R=6400km)? đạo quay)
Vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta là ai? Nguyễn Văn Thịnh
69

Trong các tác phẩm văn học đã học ở phổ Lặng lẽ Sapa
70
thông có một tác phẩm mà cácnhân vật không
đựợc đặt tên.Bạn cho biết tác phẩm đó là tác
phẩm nào?

Bài ca chính thức của Đoàn TNCSHCM là bài
71 Thanh niên làm theo
lời bác-sáng tác
hát nào? do ai sáng tác?
Hoàng Hà
Càn Long và Khang Hi có quan hệ như
72 Càn Long là cháu
thế nào? nội Khang Hi

Từ 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia
73 11
bầu cử bao nhiêu kỳ quốc hội ?


Hạt nhân của tổ chức Việt Nam Thanh Cộng sản đoàn
74
Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội là tổ chức
gì?


Văn bản nào mà bác Hồ ký năm 1946 hòa Sơ bộ 6-3-1946
75
Pháp để đuổi Tưổng có tên là gì?


Bài hát Lên ngàn là sáng tác của ai? Hoàng Việt
76


Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCSHCM
77 7
đã mấy lần đổi tên:


Chế độ TháI Thượng Hoàng có từ thời nhà Trần
78
nào?


Cầu Hiền Lương bắc qua sông gi? Sông Bến Hải
79


Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Võ Tắc Thiên
80
Quốc?
GDP của nước ta năm 2006 là bao nhiêu?
81 8,17
(chính xác đến 2 con số)


Biểu tượng giảI thưởng của liên hoan phim Cành cọ( vàng)
82
Canner là gì?


Asiad 15 được tổ chức ở đâu?
83 Đoha-Cata


Chỉ số tổng hợp cổ phiếu tại sở giao dịch
84 Đowjones
chứng khoán Newyork tên là gì?


Lá cờ của nước My co bao nhiêu ngôI sao? 50-Tượng trưng cho
85
50 bang

Ai là người sáng lập ra đạo Hồi-Sứ giả
86 Mohhamad
của thánh Alla ?


Bộ nhớ chết-Tác dùng dùng để kiểm tra
87 ROM
cấu hình tạo ra sự giao tiếp ban đầu giữa
phần cứng và hệ điều hành có tên là gì?


Học sinh nào ở Sài Gòn đã hi sinh trong Trần Văn ơn
88
cuộc biểu tình ngay 9-1-1950:


Đảng ta xác định mô hình kinh tế hiện nay Kinh tế thị trường
89
định hướng XHCN
của nước ta là gì?


Chùa Vàng-ngôI chùa nổi tiếng nằm ở nước
90 Myanma
nào?
Thập Đạo Tướng quân là ai?
91 Lê Hoàn


Tên Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Quốc hội
92
ở nước ta là gì?


Văn miếu được xây dựng dưới thời vua
93 Lý Thánh Tông
nào? -1070


Bộ tiểu thuyết bách khoa về xã hội phong Hồng Lâu Mộng
94
kiên Trung Quốc có tên là gì?


Bán đảo Scandinavi bao gồm những nước Nauy-Thụy Điển-
95
phần Lan
nào?


Tên Quốc gia vô địch bóng đá châu âu nămg Đan Mạch
96
1992?
Loài ếch sống ở trên cạn hay dưới nước? Cả hai-ếch là loài
97
lưỡng cư

Trước khi tan vỡ Lien bang Xô viết có bao
98 15
nhiêu nước?


Con mèo có 3 màu : Vàng Trắng Đen có Tam Thể
99
tên là gì?


Tên một vũ khí của thổ dân Uc có khả
100 Bomerang
năng bay vòng lại vị trí ban đầu là gi?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản