Đi dồn trước dồn ngang trên ghế thể dục

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ biết đi dồn bước ngang trên ghế thể dục. Khi đi trẻ biết bước một chân phải sang bên và thu một chân trái về sát chân phải, lưng thẳng - Phát triển cơ chân và tố chất khéo léo - Giáo dục trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô. - Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi. Trẻ chơi vui và hứng thú II. Chuẩn bị. - Ghế thể dục - Băng nhạc trống lắc, 2 rổ vòng - Hai khăn khác màu( Chơi TC: nhảy tiếp sức) ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đi dồn trước dồn ngang trên ghế thể dục

Đi dồn trước dồn ngang trên ghế thể dục

Tiết 1

I. Mục đích và yêu cầu.

- Dạy trẻ biết đi dồn bước ngang trên ghế thể dục. Khi đi trẻ biết bước một

chân phải sang bên và thu một chân trái về sát chân phải, lưng thẳng

- Phát triển cơ chân và tố chất khéo léo

- Giáo dục trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô.

- Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi. Trẻ chơi vui và hứng thú

II. Chuẩn bị.

- Ghế thể dục

- Băng nhạc trống lắc, 2 rổ vòng

- Hai khăn khác màu( Chơi TC: nhảy tiếp sức)

III. Hướng dẫn

Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ

A. Khởi động - Trẻ đi các kiểu đi

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các
kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung

* Động tác tay : - Thực hiện 3l x 8n

- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu
- Thực hiện 2l x 8n
không cúi

- N1: bước chân trái sang trái 1 bước
- Thực hiện 2l x 8n
đồng thời tay cầm vòng đưa thẳng ra

phía trước

- N2: tay cầm vòng đưa lên cao

- N3: như N1( sang phải)

- N4: về TTCB - Thực hiện 2l x 8n
* Động tác chân:
- Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay - Trẻ quan sát

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu -Trẻ chú ý nghe
không cúi
- Trẻ chơi
- N1: kiễng chân, hai tay cầm vòng

đưa thẳng lên cao

- N2: khuỵu gối, hai tay cầm vòng

đưa thẳng ra trước

- N3: như N1

- N4: về TTCB

* Động tác bụng :

- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi

- N1: bước chân trái sang một bước

tay cầm vòng đưa thẳng ra trước

- N2: xoay người sang trái đồng thời

hai tay cầm vòng xoay trái

- N3: bước chân qua phải như N1

- N4: về TTCB
* Động tác bật :

- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi

- N1: Bật tách chân ra hai bên đồng

thời tay cầm vòng đưa ra trước

- N2: bật khép chân, tay cầm vòng để

xuôi

- N3: như N1

- N4: về TTCB

2. Vận động cơ bản

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con vận

động mới " đi bước dồn ngang trên

ghế thể dục"

- Cho trẻ nhắc lại tên vận động( cả

lớp , 3-4 trẻ)

- Để thực hiện được các con chú ý

nhìn cô làm trước

+ Lần 1: không giải thích.
+ Lần 2: vừa làm vừa giải thích.

TTCB: cô đứng trên ghế hai tay

chống hông, đứng ngang, một bước

ngắn sau đó cô thu chân trái về sát

chân phải và cô cứ tiếp tục bước sang

ngang cho tới hết ghế, cô bước từng

chân nhẹ nhàng xuống đất.

- Nếu chân phải ở đầu ghế thì cô

bước chân trái trước thu chân phải về

sát chân trái

- Hỏi lại tên vận động. Cô vừa thực

hiện vận động gì?

- Cô mời hai trẻ làm thử. Cô nhận xét.

* Trẻ thực hành:

- Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. Cô

sửa sai khuyến khích trẻ.

- Trẻ yếu cho thực hiện thêm một lần,

khích lệ trẻ

3. Trò chơi vận động
- Cô sẽ chia lớp mình thành 4 đội.

Đội 1 sẽ thi với đội 2, 3 với 4. Hai đội

thắng sẽ tiếp tục thi với nhau để chọn

ra đội nhất và đội nhì bảng. Hai đội

thua sẽ tranh 3-4

- Cách chơi như sau : cô có hai khăn

cho hai đội, lần lượt từng bạn của hai

đội sẽ bật lên trên lấy khăn nhảy về

đội của mình, đưa khăn cho bạn kế

tiếp, cho đến hết, đội nào nhanh hơn

sẽ thắng.

- Luật chơi: không được chạy, làm rớt

khăn coi như thua

- Trẻ chơi 3-4 lần

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả

lỏng tay chân

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương


Đề tài: Đi dồn trước dồn ngang trên ghế thể dục Tiết 2
I. Mục đích và yêu cầu.

- Ôn vận động đi dồn bước ngang trên ghế thể dục. Khi đi trẻ biết bước một

chân phải sang bên và thu một chân trái về sát chân phải, lưng thẳng

- Phát triển cơ chân và tố chất khéo léo. Rèn tính gan dạ tự tin

- Giáo dục trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô.

- Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi. Trẻ chơi vui và hứng thú

II. Chuẩn bị.

- Ghế thể dục

- Băng nhạc trống lắc, 2 rổ vòng( tập BTPTC)

- Hai khăn khác màu( Chơi TC: nhảy tiếp sức)

III. Hướng dẫn

Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ

A. Khởi động
- Trẻ đi các kiểu đi

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các

kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy
chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung

* Động tác tay :
- Thực hiện 3l x 8n
- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu
- Thực hiện 2l x 8n
không cúi

- N1: bước chân trái sang trái 1 bước

đồng thời tay cầm vòng đưa thẳng ra - Thực hiện 2l x 8n

phía trước

- N2: tay cầm vòng đưa lên cao

- N3: như N1( sang phải)

- N4: về TTCB
- Thực hiện 2l x 8n
* Động tác chân:

- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay - Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu -Cả lớp trả lời

không cúi - Trẻ chú ý lắng nghe
- N1: kiễng chân, hai tay cầm vòng
- Trẻ nhắc lại
đưa thẳng lên cao - TC: phải cầm khăn đưa cho bạn,

- N2: khuỵu gối, hai tay cầm vòng khăn rơi là thua

đưa thẳng ra trước

- N3: như N1

- N4: về TTCB

* Động tác bụng :

- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi

- N1: bước chân trái sang một bước

tay cầm vòng đưa thẳng ra trước

- N2: xoay người sang trái đồng thời

hai tay cầm vòng xoay trái

- N3: bước chân qua phải như N1

- N4: về TTCB

* Động tác bật :

- TTCB: đứng thẳng chân khép , tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi
- N1: Bật tách chân ra hai bên đồng

thời tay cầm vòng đưa ra trước

- N2: bật khép chân, tay cầm vòng để

xuôi

- N3: như N1

- N4: về TTCB

2. Vận động cơ bản

- Hôm trước các con đã làm quen với

vận động gì?

- Mời 1-2 trẻ trả lời

- Bây giờ mời bạn nào giỏi lên thực

hiện cho cả lớp xem .Mời trẻ Khá

- Bạn vừa thực hiện xong vận động

gì?

- Cô nhấn mạnh cho trẻ cách thực

hiện vận động ngang tay chống hông,

khi bước chân phải sang ngang một

bước ngắn thì cô thu chân trái sát

chân phải cho đến cuối ghế cô nhẹ
nhàng bước 1 chân xuống. Các con

nhớ đứng thẳng đầu không cúi

* Trẻ thực hành:

- Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. Cô

sửa sai khuyến khích trẻ.

- Trẻ yếu, nhút nhát cho thực hiện

thêm một lần, khích lệ trẻ

- Nhận xét và tuyên dương

3. Trò chơi vận động

- Bạn nào còn nhớ cách chơi nhảy

tiếp sức nhắc lại cho cô và các bạn

nghe?

- Mời một trẻ

- Thế còn luật chơi thì sao?

C. Hồi tỉnh

- Chơi thổi bóng -> cho trẻ đi lại hít

thở nhẹ nhàng thả lỏng tay chân

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản