Di truyền liên kết với giới tính

Chia sẻ: ntgioi120401

- Khái niệm về di truyền liên kết với giới tính + Phả hệ bệnh ưa chảy máu của gia đình hoàng tộc Anh - Thí nghiệm của Morgan + Lai nghịch, lai thuận

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Di truyền liên kết với giới tính

C¬ chÕ Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

I. Kh¸i niÖm vÒ di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

Bé nhiÔm s¾c thÓ cña ng−êi (nam) Bé nhiÔm s¾c thÓ cña ruåi giÊm
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

I. Kh¸i niÖm vÒ di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

Ph¶ hÖ bÖnh −a ch¶y m¸u cña gia ®×nh hoμng téc Anh
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

II. C¸c gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ x
2.1 ThÝ nghiÖm cña Morgan
a. Lai thuËn: M¾t ®á
P: M¾t tr¾ng
X
F1:
100% m¾t ®á
1 m¾t tr¾ng
:
3 m¾t ®á
F2:
(toμn ruåi )
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

2.1 ThÝ nghiÖm cña Morgan
b. Lai nghÞch: M¾t tr¾ng M¾t ®á
P: X
:1 m¾t tr¾ng
F1: m¾t ®á
1
F2: m¾t ®á : 1 m¾t tr¾ng : 1 1 m¾t tr¾ng
m¾t ®á :
1
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

2.2 Gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
w w
w
a. Lai thuËn: P:
X
w
w


F1:
w
w w
w w
w
w w w
F2:
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh
b. Lai nghÞch
w w w
P:
X

w wF1: w
w w
w
w
w w w w
F2:
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

2.3 C¬ chÕ di truyÒn bÖnh m¸u khã ®«ng
Di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh

2.4 KÕt luËn
- Lai thuËn vμ lai nghÞch cho kÕt qu¶ Kh¸c nhau
- Cã hiÖn t−îng di truyÒn chÐo («ng ngo¹i con g¸i ch¸u trai)


III. C¸c gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ Y
3.1 VÝ dô gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ Y
3.2 KÕt luËn: Di truyÒn th¼ng

iv. ý nghÜa cña hiÖn t−îng di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản