ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

Chia sẻ: fordec

-Biết và trình bày một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của cươ người ở Tây nguyên: khai thác sức nước và khai thác rừng . -Rèn luyện kĩ năng xem , phân tích bản đồ ,ranh giới. -Nêu được qui trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ. -Biết được mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với các hoạt động sản xuất của con người. -Có ý thức bảo về nguồn nước và bảo về rừng. ...

Nội dung Text: ĐỊA LÍ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

A LÍ (TI T 8 )


HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN TÂY NGUYÊN


I-M c tiêu:


-Bi t và trình bày m t s c i m v ho t ng s n xu t c a cươ ngư i

Tây nguyên: khai thác s c nư c và khai thác r ng .


-Rèn luy n kĩ năng xem , phân tích b n ,ranh gi i.


-Nêu ư c qui trình làm ra các s n ph m g .


-Bi t ư c m i quan h a lí gi a các thành ph n t nhiên v i nhau và

gi a thiên nhiên v i các ho t ng s n xu t c a con ngư i.


-Có ý th c b o v ngu n nư c và b o v r ng.


II- dùng h c t p:


Lư c các sông chính Tây Nguyên.


-B n d a lí t nhiên .


-M t s tranh nh v nhà máy thu i n , r ng Tây Nguyên.
III- Ho t ng d y và h c:Giáo viên Hoc sinh1- Bài cũ :


Y/c 2 hs lên b ng v sơ và trình - 2 hs lên b ng v và tr l i câu

bày v n i dung ki n th c ã h c h i.

v ho t ng c a ngư i dân Tây

Nguyên.


-Nh n xét chung ,ghi i m.

-Hs l ng nghe.
2- Bài m i :


-Gi i thi u: Hôm nay chúng ta s

ti p t c tìm hi u các n i dung v -Hs quan sát lư c các sông

ho t ng s n xu t c a ngư i dân chính.

Tây Nguyên.
-Ti n hành th o lu n nhóm 6.

* Ho t ng 1 : Khai thác s c
1- Các sông chính Tây Nguyên là
nư c .
: Xê Xan,Ba , ng Nai.

-Y/c hs quan sát lư c các sông
2-Các sông ây ch y qua nhi u
chính Tây Nguyên , tr l i các
vùng có cao khác nhau nên
câu h i sau.
lòng sông l m thác gh nh . Ngư i
1-Nêu tên và ch m t s con sông dân ã t n d ng s c nư c ch y

chính Tây Nguyên trên b n . ch y tua –bin s n xu t ra i n ,

ph c v i s ng con ngư i.
2- c i m dòng ch y c a các con

sông ây như th nào? i u ó + Nh n xét câu tr l i c a b n

có tác dùng gì?
-Tr l i : Y-a-li….


-Hs ch v trí trên lư c và b n

+Nh n xét câu tr l i c u hs . .


-H i: +Em bi t nh ng nhà máy -tr l i: Nhà máy thu i n Y-a –li

thu i n n i ti ng nào Tây n m trên sông Xê Xan .

nguyên?
-Hs c l p theo dõi nh n xét ,b

+Ch v trí nhà máy thu i n Y-a- sung.

li trên lư c và cho bi t nó n m
-L ng nghe..
trên con sông nào?


+Nhân xét câu tr l i c a hs .


+Mô t thêm v trí c a nhà máy

thu i n Y-a-li.


Gv k t lu n :Tây Nguyên là nơi b t

ngu n c a nhi u con sông . a
-Hs th o lu n nhóm ôi và tr l i
hình v i nhi u Cao nguyên x p
t ng ã khi n cho các lòng sông câu h i.

l m thác gh nh , là i u ki n
1-R ng Tây Nguyên có hai lo i :
khai thác ngu n nư c , s c nư c
r ng r m nhi t i và r ng kh p
c a các nhà máy thu i n.
vào mùa khô. Có s phân chia như

* Ho t ng 2:R ng và vi c khai v y vì i u ó ph thu c vào c

thác r ng Tây Nguyên. i m khí h u c a Tây Nguyên có

hai mùa :mưa và khô rõ r t.
-Y/c hs th o lu n nhóm ôi, tr l i

cá câu h i sau. 2-R ng Tây Nguyên co ta nhi u

s n v t , nh t là g . Ngoài g
1-R ng Tây Nguyên có m y
r ng còn có tre n a , mây , các lo i
lo i?T i sao l i có s phân chia
cây làm thuoocsvaf nhi u thú quí.
như v y?

-Qui trình s n xu t ra g : g

ư c khai thác và v n chuy n n

2- R ng Tây Nguyên cho ta nh ng xư ng cưa, x g sau ó ư c ưa

s n v t gì? Y/c hs quan sát hình 9 n xư ng m c làm ra các s n

,10. Hãy nêu qui trình s n xu t ra ph m g .

g .
3-Vi c khai thác r ng hi n nay

chưa t t , v n còn hi n tư ng khai

thác b a bãi , nh hư ng x u n

môi trư ng và sinh ho t c a con

3-Vi c khai thác r ng hi n nay như ngư i .
th nào? 4-Nh ng nguyên nhân nh hư ng

n r ng là :khai thác r ng b a bãi

, t phá r ng làm nương ,r y ,, m

4-Nh ng nguyên nhân chính nào r ng di n tích tr ng cây công

nh hư ng n r ng? nghi p không h p lí và t p quán

du canh du cư.
-Gv k t lu n:


Tây Nguyên có hai mùa : mưa và

khô rõ r t nên cũng có hai lo i

r ng c trưng ..R ng Tây Nguyên
-Hs tr l i:
cho nhi u s n v t ,nh t là g …Tuy

nhiên vi c khai thác r ng b a bãi +Khai thác h p lí.

v i nhi u nguyên nhân khác nhau
+T o i u ki n ng bào nh
ã và ang nh hư ng t i môi
canh nh cư, không t phá r ng .
trư ng và con ngư i.

+M r ng di n tích tr ng cây công
V y có bi n pháp nào gi r ng
nghi p h p lí….
?

-2 -4 hs c ghi nh .
-Y/c hs c l i ghi nh .
3- C ng c và d n dò:


-Trò chơi:


-GV treo pa-nô y/c hs g n hoa

vào ý úng ,hoa xanh vào ch sai.


-T ng k t : Qua bài h c hôm nay

các em hi u ư c r ng r ng là m t

tài nguyên phong phú c a t nư c

ta.nên hi n nay nhà nư c ta cũng

l p ra m t i b o v r ng ngăn

ch n n n t phá r ng b a bãi và

cho tr ng l i nh ng nơi t tr ng


và i tr c , ó là bi n pháp ch ng

xói mòn , h n hán lũ l t .


-Nh n xét ti t h c .


-D n v nhà h c ôn bài và tìm hi u

bài m i:Thành ph à L t.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản