Địa lý - Hoạt động sản xuất của người dân ở hoàng liên sơn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
235
lượt xem
21
download

Địa lý - Hoạt động sản xuất của người dân ở hoàng liên sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

_Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn. _Dựa vào tranh ảnh để tìm ra kiến thức _Dựa vào hình vẽ nêu được quy trình sản xuất phân lân _Xác lập được mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý - Hoạt động sản xuất của người dân ở hoàng liên sơn

  1. a lý (3) Ho t ng s n xu t c a ngư i dân hoàng liên sơn I.M c tiêu H c xong bài này Hs bi t: _Trình bày ư c nh ng c i m tiêu bi u v ho t ng s n xu t c a ngư i dân Hoàng Liên Sơn. _D a vào tranh nh tìm ra ki n th c _D a vào hình v nêu ư c quy trình s n xu t phân lân _Xác l p ư c m i quan h a lý gi a thiên nhiên và ho t ng s n xu t c a con ngư i II.Chu n b Giáo viên: B ng i lý t nhiên Vi t Nam Tranh nh m t s m t hàng th công, khai thác khoáng s n (n u có).
  2. III.Ho t ng d y h c TG Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ - 3 Hs lên b ng - Hãy k tên m t s dân t c ít ngư i Hoàng Liên Sơn? - Nêu nh ng ho t ng trong ch phiên? - K tên m t s l h i c a các dân t c Hoàng Lên Sơn? - Giáo viên nh n xét 2.Bài m i - Hs n i ti p nhau c bài Gi i thi u: bài h c trư c các em ã bi t ư c các sinh ho t,trang ph c, l - HS làm vi c cá nhân h i c a m t s dân t c Hoàng Liên Sơn. Bài h c hôm nay chúng ta cùng
  3. tìm hi u v ho t ng s n xu t c a - Tr ng lúa, ngô, chè trên ngư i dân Hoàng Liên Sơn. nương r y, ru ng b c thang tr ng lanh d t v i, tr ng GV ghi b ng tên bài rau, ào, m n, lê, tr ng lúa HS m sách trang 76 SGK nư c trên t d c. Ho t ng1: Hs lên ch trên b ng Yêu c u Hs c th m m c 1 SGK vàtr l i : + sư n núi Ngư i dân Hoàng Liên Sơn thư ng +Giúp cho vi c gi nư c, tr ng nh ng cây gì âu? ch ng xói mòn GV treo b ng i lý t nhiên Vi t Nam Yêu c u Hs tìm v trí c a Hoàng Liên Sơn. - HS làm vi c theo nhóm Hs quan sát hình 1 và tr l i câu h i: i di n nhóm tr l i Ru ng b c thang thư ng ư c làm Hs khác b sung
  4. âu? +Hàng th c m như: khăn, mũ, túi, t m th m. T i sao ph i làm ru ng b c thang? GV k t lu n: Ngh nông là ngh chính c a ngư i dân Hoàng Liên sơn. H tr ng lúa, ngô, chè, tr ng rau, cây ăn qu trên nương r y trên ru ng b c thang. Ho t ng 2: Ngh th công truy n th ng Yêu c u HS d a vào tranh nh SGK ho c tranh nh sưu t m ho t ng nhóm +Nhóm 1+3: K tên m t s s n ph m th công n i ti ng c a m t s dân t c vùng núi Hoàng Liên Sơn?
  5. +Nhóm 2+5: Nh n xét v màu s c c a hàng th +Hoa văn c áo, màu s c s c c m? s p b n. +Nhóm 4+6: + ph c v i s ng và s n xu t Hàng th c m thư ng ư c dùng làm gì? GV k t lu n: Ngoài làm ru ng ra ngư i dân - Hs làm vi c cá nhân Hoàng Liên Sơn còn có các ngh th - Khoáng s n như: a-pa-tít, công như: d t, thêu, an, rèn, úc r t ng, chì, k m. p. - ó là A-pa-tít Ho t ng 3: Khai thác khoáng s n +Qu ng a-pa-tít ư c khai thác Yêu c u HS quan sát hình 3 SGK và
  6. c th m m c 3 m . -K tên m t s khoáng s n có Sau ó lo i b t á làm Hoàng Liên Sơn? giàu qu ng và ư c ưa vào nhà máy s n xu t ra phân lân - vùng núi Hoàng Liên Sơn ph c v nông nghi p. khoáng s n ư c khai thác nhi u nh t là gì? +Khoáng s n ư c dùng làm nguyên li u cho nhi u ngành -D a vào hình 3 mô t quy trình s n công nghi p. xu t phân lân? +Khai thác g , mây, n a làm nhà còn dùng...khai thác +T i sao chúng ta ph i b o v gi măng, m c nhĩ, n m hương, gìn và khai thác khoáng s n h p lý? làm th c ăn. Qu , sa nhân làm thu c ch a b nh. +Ngoài khai thác khoáng s n ngư i dân mi n núi khai thác gì? +GV nh n xét k t lu n Liên h th c t : Không khai thác
  7. lâm, khoáng s n và phá r ng b a bãi - Hs tr l i làm c n ki t tài nguyên, nh - 2 Hs c hư ng môi trư ng. 3.C ng c d n dò Ngư i dân Hoàng Liên Sơn làm nh ng ngh gì? Ngh nào là chính? -GV g i Hs c ph n ghi nh SGK Nh n xét d n dò bài sau
Đồng bộ tài khoản