ĐỊA LÝ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
132
lượt xem
19
download

ĐỊA LÝ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Biết và trinh bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên trồng cây công nghiệp lâu năm trên đất ba dan và chăn nuôi gia súc lớn trên các đồng cỏ. +Rèn luyện kỹ năng xem , phân tích bản đồ bản thống kê… ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA LÝ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (2)

  1. A LÝ HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN TÂY NGUYÊN I M C TIÊU: +Bi t và trinh bày m t s c i m tiêu bi u v ho t ng s n xu t c a ngư i dân Tây Nguyên tr ng cây công nghi p lâu năm trên t ba dan và chăn nuôi gia súc l n trên các ng c . +Rèn luy n k năng xem , phân tích b n b n th ng kê… +Bi t ư c m i quan h gi a i u ki n t nhiên và ho t ng s n xu t c a ngư i dân Tây Nguyên. II CHU N B : +Lư c m t s cây tr ng và v t nuôi Tây Nguyên. +B n a lý t nhiên Vi t Nam.
  2. III HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ: Ngư i dân Tây Nguyên thư ng t ch c l h i vào lúc nào? Hãy k tên các l h i 2 HS tr l i ó? K tên các dân t c s ng Tây Nguyên ? GV nh n xét ghi i m. 2 /Bài m i: GV: Trong ti t h c trư c chúng ta ã bi t ư c trang ph c và l h i c a ngư i dân Tây Nguyên.Gi h c này các em s tìm hi u v ho t ng s n xu t c a h . GV ghi lên b ng bi t ư c ngư i dân Tây Nguyên HS nh c l i tr ng nh ng lo i cây gì chúng ta cùng tìm hi u tr ng cây công nghi p trên t Badan Yêu c u HS quan sát hình 1, ch trên lư c và k tên các cây tr ng +K tên các cây tr ng ch y u Tây
  3. Nguyên? +Nh ng cây tr ng ch y u Tây Nguyên là cao su, cà phê,h tiêu, chè… Lý do: ó là nh ng cây công nghi p lâu Yêu c u HS th o lu n c p ôi quan sát năm, r t phù h p v i vùng t badan, b ng s li u v di n tích tr ng cây công tơi x p, phì nhiêu. nghi p Tây Nguyên H i: Cây công nghi p nào ư c tr ng nhi u nh t Tây Nguyên? t nh nào có cà phê thơm ngon n i ti ng? +Cây công nghi p ư c tr ng nhi u nh t Tây Nguyên là cây cà phê v i di n tích +Cây công nghi p có giá tr kinh t gì? là 494 .200ha. +Cà phê Buôn Ma Thu c. +Cây công nghi p có giá tr kinh t r t cao, thông qua vi c xu t kh u các hàng hoá này ra các t nh thành trong nư c và c bi t v i nư c ngoài. GV k t lu n: t badan tơi x p r t thích L p nh n xét b sung. h p Tây Nguyên tr ng các lo i cây công nghi p lâu năm, mang l i nhi u giá tr kinh t cao hơn.
  4. GV: Ngoài tr ng các lo i cây công nghi p, ngư i dân Tây Nguyên còn chăn nuôi các 2 HS nh c l i ý chính lo i gia súc nào chúng ta cùng tìm hi u ph n 2 GV treo lư c HS quan sát lư c m t s cây tr ng và v t nuôi Tây Nguyên, b ng s li uv t nuôi Tây Nguyên +Ch trên lư c và nêu tên các v t nuôi Tây Nguyên. HS quan sát lư c . +V t nuôi nào có s lư ng nhi u? T i sao HS th o lu n c p ôi và tr l i Tây Nguyên chăn nuôi gia súc l n l i phát tri n 2 HS lên b ng ch trên lư c + Ngoài trâu bò Tây Nguyên còn có v t Các v t nuôi Tây Nguyên là: bò,trâu, nuôi nào c trưng? làm gì? voi. +V t nuôi có s lư ng nhi u là bò.Tây Nguyên có nh ng ng c xanh t t thu n l i cho phát tri n chăn nuôi gia súc l n. +Ngoài trâu, bò Tây Nguyên còn có nuôi voi, dùng chuyên ch và ph c v du
  5. l ch. L p nh n xét b sung. 2 HS lên b ng nhìn sơ trình bày các nét chính v ho t ng s n xu t c a 3 C ng c d n dò: ngư i dân Tây Nguyên. ó là tr ng cây công nghi p lâu năm cà phê,h tiêu,trên t badan.Chăn nuôi gia súc l n K tên các lo i gia súc có nhi u Tây trâu, bò trên các ng c Nguyên? K tên các cây công nghi p tr ng Tây Nguyên? Nh n xét -chu n b bài sau
Đồng bộ tài khoản