Địa lý lớp 10 Bài 14

Chia sẻ: beu1001

- Có 7 đới khí hậu (ở mỗi bán cầu). - Các đới khí hậu phân bố đối xứng nhau qua xích đạo. + Đới khí hậu xích đạo. + Đới khí hậu cận xích đạo. + Khí hậu nhiệt đới. + Khí hậu cận nhiệt.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 14

: Bài 14: thực hành

I- Mục tiêu:
Học sinh cần:
- Hiểu rõ sự phân hóa các đới khí hậu
trên trái đất.
- Nhận xét sự phân hóa các kiểu khí
hậu nhiệt đới theo vĩ độ, khí hậu ôn
đới theo kinh độ.
- Hiểu rõ một số kiểu khí hậu tiêu
biểu của ba đới.
- Đọc bản đồ, xác định ranh giới của
các đới, sự phân hóa các kiểu khí hậu.
- Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng
mưa để thấy được đặc điểm chủ yếu
của từng kiểu khí hậu
II- Thiết bị dạy học:
III- Phương pháp:
IV- Tiến trình lên lớp:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
- Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến
lượng mưa.
- Nêu tác động của khí áp.
3- Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của Nội dung chính
giáo viên và học
sinh
I- Nội dung bài
thực hành
- Hoạt động 1 (cá 1- Đọc bản đồ các
nhân): Dựa vào đới khí hậu trên trái
hình 14.1, nêu: đ ất
+ Các đới khí hậu
trên trái đất, phạm
vi các đới.
+ Xác định các
kiểu khí hậu ở các
đới: Nhiệt đới, cận
nhiệt đới, ôn đới.
+ Nhận xét sự
phân hóa khác nhau
giữa các đới khí - Có 7 đới khí hậu
hậu ôn đới và khí (ở mỗi bán cầu).
hậu nhiệt đới. - Các đới khí hậu
- Giáo viên chuẩn phân bố đối xứng
kiến thức nhau qua xích đạo.
+ Đới khí hậu xích
đạo.
+ Đới khí hậu cận
xích đạo.
+ Khí hậu nhiệt
đới.
+ Khí hậu cận
nhiệt.
+ Khí hậu ôn đới.
+ Khí hậu cận cực.
+ Khí hậu cực.
- Trong cùng một
đới có nhiều kiểu
khí hậu khác nhau.
- Sự phân hóa các
- Hoạt động 2 (cá kiểu khí hậu nhiệt
nhân hoặc nhóm) đới theo vĩ độ, ôn
+ Nhóm 1: Xác định đới theo kinh độ.
biểu đồ kiểu khí 2- Phân tích biểu
hậu nhiệt đới gió đồ nhiệt độ, lượng
mùa (Hà Nội - Việt mưa của các kiểu
Nam): khí hậu.
Đới khí hậu nào ? a/ Đọc từng biểu
Nhiệt độ trung đồ
bình tháng cao - Kiểu khí hậu
nhất, thấp nhất, nhiệt đới gió mùa
biên độ nhiệt ? (đới khí hậu nhiệt
Tổng lượng mưa đới)
cả năm, tháng mưa + Nhiệt độ cao
nhiều, tháng mưa ít nhất 300C (tháng
? 7), thấp nhất 180C
+ Nhóm 2: Kiểu (tháng 1).
khí hậu ôn đới lục Biên độ nhiệt độ
địa (Upha - Nga): 120C
+ Nhóm 3: Kiểu + Tổng lượng mưa
khí hậu ôn đới hải 1.694mm
dương (Valenxia - Mưa nhiều: Tháng
Ailen) 5 đến tháng 10
+ Nhóm 4: Kiểu - Kiểu khí hậu ôn
khí hậu cận nhiệt đới lục địa (đới khí
Địa Trung Hải hậu ôn đới)
(Palecmo - Italya) + Nhiệt độ cao nhất
- Giáo viên chuẩn 200C, thấp nhất -
kiến thức 60C
Biên độ nhiệt độ
260C
+ Tổng lượng mưa
584mm
Mưa nhiều: Tháng
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
- Kiểu khí hậu ôn
đới hải dương (khí
hậu ôn đới)
+ Nhiệt độ cao nhất
150C, thấp nhất 70C
Biên độ nhiệt độ
- Hoạt động 3 (cá 8 0C
nhân hoặc nhóm): + Tổng lượng mưa
+ Nhóm 1: So sánh 1.416mm
khí hậu ôn đới hải Mưa nhiều: Tháng
dương và ôn đới 1, 2, 3, 10, 11, 12
lục địa. - Kiểu khí hậu cận
+ Nhóm 2: Nhiệt nhiệt Địa Trung Hải
đới gió mùa và cận (đới khí hậu cận
nhiệt Địa Trung nhiệt)
Hải. + Nhiệt độ cao nhất
- Giáo viên chuẩn 230C, thấp nhất
kiến thức 100C
Biên độ nhiệt độ
130C
+ Tổng lượng mưa
692mm
Mưa nhiều: Tháng
1, 2, 3, 10, 11, 12
b/ So sánh
- Khí hậu ôn đới hải
dương và ôn đới lục
địa
+ Giống nhau:
Nhiệt độ trung bình
năm dưới 200C
Lượng mưa thấp
+ Khác nhau:
* Khí hậu ôn đới
hải dương:
Nhiệt độ thấp nhất
trên 00C
Biên độ nhiệt năm
nhỏ
Mưa nhiều, quanh
năm.
* Khí hậu ôn đới
lục địa
Nhiệt độ thấp nhất
dưới 00C
Biên độ nhiệt năm
lớn
Mưa ít, chủ yếu
mùa hạ.
- Khí hậu nhiệt đới
gió mùa và khí hậu
cận nhiệt đới
+ Giống nhau:
Nhiệt độ trung bình
năm cao
Có một mùa mưa,
một mùa khô
+ Khác nhau:
* Khí hậu nhiệt đới
gió mùa
Nhiệt độ trung bình
năm cao, nóng ẩm
Mưa nhiều vào mùa
hạ.
* Khí hậu cận nhiệt
đới Địa Trung Hải
Nóng khô mùa hạ,
mưa vào thu đông
4- Kiểm tra đánh giá:
Học sinh hoàn thiện tại lớưp
5- Hoạt động nối tiếp:
_________________________________
__________________________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản