Địa lý lớp 10 Bài 16

Chia sẻ: beu1001

- Sóng biển: Là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Nguyên nhân: Do gió. - Sóng thần: Là sóng thường có chiều cao 20 - 40m, truyền theo chiều ngang với tốc độ 400 - 800km/h.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 16

Bài 16: sóng, thủy triều, dòng biển

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Biết được nguyên nhân hình thành
sóng biển, sóng thần.
- Hiểu rõ mặt trăng và mặt trời, trái đất
ảnh hưởng tới thủy triều như thế nào.
- Nhận biết được sự phân bố của các
dòng biển lớn trên đại dương cũng có
những quy luật nhất định.
II- Đồ dùng dạy học:
III- Phương pháp dạy học:
Phương pháp đàm thoại, thảo luận kết
hợp sử dụng bản đồ.
IV- Tiến trình lên lớp:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
Nêu ảnh hưởng của các nhân tố tới chế
độ nước sông.
3- Bài mới.
Hoạt động của Nội dung chính
giáo viên và học
sinh
I- Sóng biển:
- Hoạt động 1 (cá
nhân): Sóng biển,
thủy triều, dòng
biển liên quan gì với
nhau ? (Hoạt động - Sóng biển: Là hình
của nước biển, đại thức dao động của
dương). nước biển theo
- Hoạt động 2 (cá chiều thẳng đứng.
nhân): Nêu khái Nguyên nhân: Do
niệm sóng biển. gió.
Nguyên nhân sinh ra
sóng biển.
- Giáo viên mở - Sóng thần: Là sóng
rộng: Sóng lừng, thường có chiều cao
sóng vỗ bờ, sóng 20 - 40m, truyền
bạc đầu. theo chiều ngang
- Hoạt động 3: Sóng với tốc độ 400 -
thần là gì ? Khác 800km/h. Có sức tàn
với sóng thường phá khủng khiếp.
như thế nào ? Hậu II- Thủy triều:
quả ?
- Thủy triều là hiện
tượng dao động
- Hoạt động 4: thường xuyên, có
+ Nhóm 1: Hiện chu kỳ của các khối
tượng thủy triều là nước trong các biển
gì ? và đại dương do
ảnh hưởng sức hút
của mặt trăng và
mặt trời.
- Khi mặt trăng, trái
+ Nhóm 2: Nghiên đất, mặt trời nằm
cứu hình 16.2 ; 16.3, thẳng hàng: Thủy
cho biết ngày có triều lớn nhất.
triều cường, triều + Đầu tháng: Không
kém. Vị trí của mặt trăng.
trăng, mặt trời, trái + Giữa tháng: Trăng
đất như thế nào ? tròn.
- Khi mặt trăng, trái
đất, mặt trời ở vị trí
vuông góc: Thủy
triều kém nhất.
Nửa đầu tháng, nửa
- Hoạt động 4: Dựa cuối tháng: Trăng
vào sách giáo khoa, khuyết.
hình 16.4 nêu: III- Dòng biển:
+ Dòng biển là gì ? - Dòng biển: Nước
+ Sự khác nhau giữa đại dương chuyển
dòng biển nóng và động thành dòng.
dòng biển lạnh. - Dòng biển nóng:
+ Sự phân bố các Xuất phát hai bên
dòng biển nóng và xích đạo chảy theo
dòng biển lạnh. hướng tây về cực.
+ Tên một số dòng - Dòng biển lạnh:
biển nóng, dòng Xuất phát từ vĩ
biển lạnh trên thế tuyến 30 - 400 chảy
giới mà em biết. về xích đạo.
- Giáo viên chuẩn - Các dòng biển
kiến thức nóng, lạnh đối xứng
+ Dòng biển nóng: nhau qua bờ đại
Dòng biển dương.
Gônstream (Bắc - Vùng có gió mùa,
Đại tây dương), dòng biển đổi chiều
dòng biển Ghinê. theo mùa.
+ Dòng biển lạnh:
Dòng biển
Caliphoocnia, dòng
biển Tây úc
4- Kiểm tra đánh giá:
Nêu vị trí của mặt trăng, mặt trời, trái
đất vào các ngày triều cường. Trường
hợp nào trăng tròn, không trăng ?
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm câu hỏi trong sách giáo khoa.
________________________________________
________________________________________
____
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản