Địa lý lớp 10 Bài 23

Chia sẻ: beu1001

I- Cơ cấu sinh học: 1- Cơ cấu dân số theo giới: - Biểu thị sư tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân - Cơ cấu dân số theo giới có sự biến động theo thời gian, khác nhau giữa các nước. - ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 23

: Bài 23: cơ cấu dân số

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Hiểu và phân biệt các loại cơ cấu dân số
theo tuổi, theo giới, theo lao động và trình độ
văn hóa.
- Nhận biết được ảnh hưởng của cơ cấu
dân số đến sự phát triển dân số và phát triển
kinh tế - xã hội.
- Biết cách phân chia dân số theo nhóm
tuổi và cách biểu hiện tháp tuổi.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích và nhận xét
bảng số liệu, biểu đồ, sơ đồ, lược đồ cơ
cấu dân số.
- Học sinh nhận thức được dân số nước ta
trẻ, nhu cầu về giáo dục và việc làm ngày
càng lớn. ý thức được vai trò của giới trẻ đối
với dân số, giáo dục, lao động và việc làm.
II- Thiết bị dạy học:
Bản đồ phân bố dân cư và các đô thị lớn
trên thế giới.
III- Những kiến thức trọng tâm:
- Cơ cấu dân số theo tuổi và giới, cách
phân chia và ảnh hưởng của nó đến sự phát
triển kinh tế - xã hội.
- Nguồn lao động, dân số hoạt động theo
khu vực kinh tế, ảnh hưởng của gia tăng dân
số và cơ cấu dân số theo tuổi đến cơ cấu dân
số theo lao động.
- Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa. Mối
quan hệ giữa giáo dục với số lượng và chất
lượng dân số.
IV- Phương pháp dạy học:
- Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại gợi
mở.
- Thảo luận, sử dụng lược đồ
V- Tiến trình tổ chức dạy học:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ:
- Tình hình dân số thế giới.
- Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và dân
số cơ học.
3- Bài mới.
Giáo viên giới thiệu bài mới

Hoạt động của giáo Nội dung chính
viên và học sinh
I- Cơ cấu sinh học:
1- Cơ cấu dân số theo
- Giáo viên: Em hiểu giới:
cơ cấu dân số là gì - Biểu thị sư tương
- Nêu sự phân chia cơ quan giữa giới nam so
cấu dân số: với giới nữ hoặc so
+ Cơ cấu sinh học với tổng số dân
(theo giới, độ tuổi) - Cơ cấu dân số theo
+ Cơ cấu xã hội (theo giới có sự biến động
lao động và trình độ theo thời gian, khác
văn hóa) nhau giữa các nước.
- Hoạt động 1: Giáo - ảnh hưởng đến sự
viên phân lớp thành phát triển kinh tế - xã
các nhóm hội.
+ Nhóm 1: Nghiên
cứu cơ cấu dân số
theo giới (khái niệm,
ảnh hưởng đến sự
phát triển kinh tế - xã
hội như thế nào ?)

+ Nhóm 2: Cơ cấu DS
theo tuổi (khái niệm,
đặc điểm cơ cấu dân
số trẻ)
+ Nhóm 3: Dân số trẻ
và dân số già, ý nghĩa.
+ Nhóm 4: Ba kiểu
tháp tuổi (đáy, đỉnh và
cạnh), ý nghĩa
- Gọi đại diện từng
nhóm trình bày, giáo
viên bổ sung. 2- Cơ cấu dân số theo
- Nhóm 1: Bổ sung độ tuổi:
công thứTSnữ
c tính tỷ số - Là sự sắp xếp
TSnamx100%
giới tính = những nhóm người
Tỷ lệ nam so với theo những nhóm tuổi
tổng số dân nhất định, thể hiện
=
TSdân
TSnamx100%
tình hình sinh, tử, tuổi
- Nhóm 2: Tại sao thọ, nguồn lao động,
khả năng phát triển
dựa vào cơ cấu dân của dân số.
số theo tuổi biết - Có ba nhóm tuổi:
được tỷ lệ sinh, tử, + Nhóm dưới tuổi lao
tuổi thọ... động: 0 - 14 tuổi
- Giáo viên chuẩn + Nhóm tuổi lao
kiến thức động: 15 - 59 (hoặc
64) tuổi
+ Nhóm trên tuổi lao
động: Trên 60 (hoặc
65) tuổi
- Dân số trẻ: Độ tuổi
0 - 14 trên 35%. Tuổi
60 trở lên dưới 10%
+ Thuận lợi:
- Nhóm 3: ở các nước + Khó khăn:
phát triển thường có - Dân số già: Độ tuổi
kiểu dân số gì ? 0 - 14 dưới 25%. Tuổi
+ Khó khăn gì ? 60 trở lên trên 15%
+ Lấy ví dụ một số + Thuận lợi:
nước + Khó khăn:
- Tháp dân số (tháp
tuổi)
+ Biểu đồ thể hiện
cơ cấu dân số theo độ
- Nhóm 4: Việt Nam tuổi, giới tính.
thuộc kiểu tháp dân + Có 3 kiểu tháp tuổi
số nào ? Mở rộng
Thu hẹp
ổn định
Qua tháp dân số biết
được tình hình sinh,
tử, gia tăng dân số,
tuổi thọ TB.
II- Cơ cấu xã hội:
- Hoạt động 2 (cá 1- Cơ cấu dân số theo
nhân/cặp) lao động:
+ Dựa vào hình 23.2 - Cho biết nguồn lao
cho biết dân số hoạt động và dân số hoạt
động theo khu vực động theo khu vực
kinh tế chia làm mấy kinh tế.
nhóm, khu vực ? Là a/ Nguồn lao động
những khu vực nào ? - Dân số trong tuổi
+ ở cả 3 nước, 3 khu LĐ có khả năng tham
vực có sự khác nhau gia LĐ
như thế nào ? Nhận - Nhóm dân số hoạt
xét. động kinh tế
- Giáo viên bổ sung, - Nhóm dân số không
củng cố: hoạt động kinh tế
+ Nước phát triển khu b/ Dân số hoạt động
vực III cao nhất theo khu vực kinh tế
+ Nước đang phát - Khu vực I: Nông,
triển lại là khu vực I lâm, ngư nghiệp
+ Nêu xu thế trên thế - Khu vực II: Công
giới hiện nay nghiệp, xây dựng
- Khu vực III: Dịch vụ
- Hoạt động 3 (cá Xu hướng tăng ở khu
nhân) vực II và III
+ Nêu ý nghĩa kết cấu 2- Cơ cấu dân số theo
theo trình độ văn hóa. trình độ văn hóa
+ Chỉ tiêu so sánh - Phản ánh trình độ
+ Liên hệ Việt Nam học vấn và dân trí của
- Giáo viên củng cố dân cư, một tiêu chí
bổ sung để đánh giá chất
lượng cuộc sống.
- Dựa vào:
+ Tỷ lệ người biết
chữ 15 tuổi trở lên.
+ Số năm đi học
người 25 tuổi trở lên
4- Kiểm tra đánh giá:
Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân
số theo giới tính và độ tuổi là 2 loại cơ cấu
quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế -
xã hội của một quốc gia
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm bài tập sách giáo khoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản