Địa lý lớp 10 Bài 24

Chia sẻ: beu1001

2- Đặc điểm: a/ Phân bố dân cư không đều trong không gian - Năm 2005 mật độ dân số trung bình của thế giới là 48 người/km2 - Có khu vực dân cư tập trung đông đúc như Tây Âu, Đông á, Trung nam á - Có những khu vực dân cư thưa thớt như châu úc, Trung Phi, Bắc Mỹ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 24

Bài 24: phân bố dân cư, các loại hình quần
cư và đô thị hóa


I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Hiểu đặc điểm phân bố dân cư thế giới và
các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư.
- Phân biệt được các loại hình quần cư, đặc
điểm và chức năng của chúng.
- Hiểu được đặc điểm và bản chất của đô
thị hóa.
- Biết cách tính mật độ dân số, xác định vị trí
các thành phố lớn trên bản đồ
- Rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích biểu
đồ, sơ đồ, lược đồ và bảng số liệu về tình
hình phân bố dân cư, các hình thái quần cư và
dân cư thành thị.
II- Những kiến thức trọng tâm:
- Đặc điểm phân bố dân cư thế giới và các
nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư.
- Những đặc điểm và chức năng chủ yếu
của hai loại hình quần cư nông thôn và thành
thị.
- Ba đặc điểm chính của đô thị hóa, mặt tích
cực và tiêu cực của quá trình này
III- Phương pháp dạy học
IV- Thiết bị dạy học:
- Bản đồ phân bố dân cư và các đô thị lớn
trên thế giới
- Hình 24 sách giáo khoa phóng to
V- Học sinh lên lớp
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
3- Bài mới.
Hoạt động của giáo Nội dung chính
viên và học sinh
I- Phân bố dân cư
1- Khái niệm
- Hoạt động 1: Nêu - Là sự sắp xếp dân số
tiêu chí đánh giá sự một cách tự phát hoặc
phân bố dân cư. tự giác trên một lãnh
- Học sinh tính một số thổ nhất định, phù hợp
ví dụ cụ thể với điều kiện sống và
các yêu cầu xã hội.
- Tiêu chí đánh giá:
Mật độ dân số
- Đơn vị: Người/km2
- Hoạt động 2: Dựa 2- Đặc điểm:
vào bảng 24.1 nhận a/ Phân bố dân cư
xét sự phân bố dân cư không đều trong không
thế giới. gian
- Năm 2005 mật độ
dân số trung bình của
thế giới là 48
người/km2
- Có khu vực dân cư tập
trung đông đúc như Tây
- Dựa vào bảng 24.2 Âu, Đông á, Trung nam
nêu sự thay đổi về tỷ á
trọng phân bố dân cư - Có những khu vực
thế giới theo thời gian. dân cư thưa thớt như
- Nêu nguyên nhân châu úc, Trung Phi,
- Giáo viên bổ sung Bắc Mỹ
b/ Phân bố dân cư biến
động theo thời gian
- Hoạt động 3: Vì sao - Châu á giảm dần
có vùng đông dân, vùng - Châu Đại Dương,
thưa dân ? Cho một số châu Phi, châu Mỹ tăng
ví dụ lên
3- Các nhân tố ảnh
hưởng đến sự phân bố
dân cư
- Phân bố dân cư là
một hiện tượng xã hội
có tính quy luật
- Nhân tố tự nhiên: Khí
- Hoạt động 4: Nêu sự hậu, tài nguyên
phan loại các loại hình - Nhân tố kinh tế - xã
quần cư hội: Trình độ phát
- So sánh quân cư nông triển của lực lượng
thôn và quần cư thành sản xuất, lịch sử khai
thị thác lãnh thổ, chuyển
cư...
II- Các loại hình quần
cư:
1- Khái niệm
2- Phân loại và đặc
điểm
a/ Phân loại:
- Có hai loại hình quần
cư chủ yếu
+ Quần cư nông thôn
+ Quần cư thành thị
b/ Đặc điểm


- Hoạt động 5: Dựa
vào bảng 24.3, nhận
xét về sự thay đổi dân
cư thành thị và nông
thôn
- Dựa vào hình 24 nêu
khu vực, châu lục dân
cư thành thị cao ? Khu
vực châu lục dân cư
thành thị thấp

- Ví dụ về các thành
phố dông dân
Mêhicô: 29,6 triệu dân
Saopaolô: 26 triệu dân
Sơun: 22 triệu dân
Thượng Hải: 15 triệu
dân
- Hoạt động 6: Nêu
ảnh hưởng của đô thị
hóa đến sự phát triển
kinh tế - xã hội (làm ra
giấy gọi học sinh đọc)
QC nông
thôn
- Xuất
hiện sớm
- Mang tính
chất phân
tán
- Sản xuất
nông
nghiệp là
chủ yếu
- Còn có
tiểu thủ
công
nghiệp,
dịch vụ, du
lịch
QC thành
thị
- Xuất hiện
muộn
- Tính chất
tập trung,
mật độ cao
- Sản xuất
công
nghiệp là
4- Củng cố:
Nêu đặc điểm phân bố dân cư, nhân tố ảnh
hưởng đến phân bố dân cư.
5- Hoạt động nối tiếp:
- Làm bài tập trang 97
- Xem trước bài thực hành
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản