Địa lý lớp 10 Bài 26

Chia sẻ: beu1001

I- Các nguồn lực phát triển kinh tế 1- Khái niệm: - Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối, chính sách

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 26

Bài 26: chương VI: cơ cấu nền kinh
tế

I- Mục tiêu bài học:
Sau bài học, học sinh cần:
- Biết được các loại nguồn lực và vai trò
của chúng đối với sự phát triển kinh tế -
xã hội
- Hiểu được khái niệm cơ cấu kinh tế và
các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích
và nhận xét sơ đồ, bảng số liệu về nguồn
lực phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế.
- Biết cách tính toán cơ cấu kinh tế theo
ngành, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế
theo nhóm nước.
- Nhận thức được các nguồn lực phát
triển kinh tế, cơ cấu kinh tế của Việt Nam
và địa phương để từ đó có những cố gắng
trong học tập nhằm phục vụ nền kinh tế
đất nước sau này
II- Thiết bị dạy học:
III- Phương pháp dạy học:
Đàm thoại, sử dụng sơ đồ, bảng số
liệu, thảo luận.
IV- Tiến trình dạy học:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
3- Bài mới.

Hoạt động của Nội dung chính
giáo viên và học
sinh
I- Các nguồn lực
phát triển kinh tế
- Hoạt động 1: 1- Khái niệm:
- Nguồn lực là tổng
thể vị trí địa lý, các
nguồn tài nguyên
thiên nhiên, hệ thống
tài sản quốc gia,
nguồn nhân lực,
đường lối, chính
- Có nhiều cách phân sách, vốn và thị
loại nguồn lực trường... ở cả trong
- Dựa vào sơ đồ và ngoài nước có thể
sách giáo khoa, nêu được khai thác nhằm
các nguồn lực phát phục vụ cho phát
triển kinh tế, phân triển kinh tế một
tích từng nguồn lực lãnh thổ nhất định
2- Các nguồn lực
- Nguồn lực vị trí địa
lý (tự nhiên, kinh tế,
chính trị, giao
- Hoạt động 3: thông...)
+ Nhóm 1: Nêu vai - Tự nhiên (đất, khí
trò, ví dụ với nhóm hậu, khoáng sản,
nguồn lực vị trí địa sinh vật...)
lý - Kinh tế - xã hội
(dân cư, vốn, khoa
+ Nhóm 2: Nhóm học kỹ thuật...)
nguồn lực tự nhiên 3- Vai trò của nguồn
lực đối với sự phát
triển kinh tế
+ Nhóm 3: Nhóm - Vị trí địa lý: Tạo
nguồn lực kinh tế xã thuận lợi hoặc gây
hội khó khăn trong việc
- Giáo viên bổ sung: trao đổi, tiếp cận
Phải biết đánh giá giữa các vùng.
đúng nguồn lực, khai - Nguồn lực tự
thác lợi thế, khắc nhiên: Cơ sở tự
phục khó khăn, ví dụ nhiên của quá trình
các nước công sản xuất --> tạo lợi
nghiệp mới (NIC) thế quan trọng cho
sự phát triển.
- Nguồn lực kinh tế
- Hoạt động 4: Dựa - xã hội: Vai trò quan
vào sơ đồ sách giáo trọng để lựa chọn
khoa, nêu các bộ chiến lược phát
phận cấu thành cơ triển kinh tế phù
cấu nền kinh tế hợp với điều kiện
cụ thể

- Dựa vào bảng 26
nêu sự chuyển dịch II- Cơ cấu nền kinh
cơ cấu ngành. Nhận tế :
xét ở các nhóm 1- Khái niệm
nước, thế giới - Cơ cấu kinh tế là
- Liên hệ Việt Nam tổng thể các ngành,
lĩnh vực, bộ phận
kinh tế có quan hệ
hữu cơ tương đối ổn
định hợp thành.
2- Các bộ phận hợp
thành cơ cấu kinh tế
- Hoạt động 5: Dựa a/ Cơ cấu ngành
vào sơ đồ sách giáo kinh tế:
khoa, nêu các bộ - Tập hợp tất cả các
phận của cơ cấu ngành hình thành nên
thành phần kinh tế nền kinh tế và các
và cơ cấu lãnh thổ mối quan hệ tương
đối ổn định giữa
- Giáo viên giải chúng
thích, làm rõ - Các nước phát
triển: Dịch vụ, công
nghiệp chiếm tỷ lệ
cao.
- Các nước đang phát
triển: Nông nghiệp
còn chiếm tỷ lệ cao
mặc dù công nghiệp,
dịch vụ đã tăng
- Việt Nam
b/ Cơ cấu thành
phần kinh tế:
- Gồm nhiều thành
phần kinh tế tác
động qua lại lẫn
nhau, vừa hợp tác,
vừa cạnh tranh trên
cơ sở bình đẳng
- Gồm:
+ Khu vực kinh tế
trong nước
+ Khu vực KT có vốn
đầu tư nước ngoài
c/ Cơ cấu lãnh thổ:
Gắn gó chặt chẽ với
cơ cấu ngành bao
gồm theo:
+ Toàn cầu
+ Khu vực
+ Quốc gia
+ Vùng

4- Kiểm tra đánh giá:
- Nội dung chủ yếu của cơ cấu kinh tế
là gì ?
- Các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế.
5- Hoạt động nối tiếp:
Hướng dẫn học sinh các xử lý số liệu ở
bài tập số 2, làm bài tập về nhà sau sách
giáo khoa.
___________________________________
________________________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản