Địa lý lớp 10 Bài 28

Chia sẻ: beu1001

Vai trò của ngành trồng trọt: I- Cây lương thực: 1- Vai trò - Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 28

Bài 28: địa lý ngành trồng trọt

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Trình bày được vai trò, đặc điểm
sinh thái, tình hình phát triển và phân
bố, cây lương thực, cây công nghiệp
chủ yếu trên thế giới
- Biết được vai trò và hiện trạng của
ngành trồng rừng
- Xác định được trên bản đồ thế giới
khu vực phân bố chính của một số cây
lương thực, cây công nghiệp
- Tham gia tích cực và ủng hộ những
chủ trương, chính sách phát triển cây
lương thực, cây công nghiệp và trồng
rừng của Đảng và Nhà nước
- Xác lập được mối quan hệ giữa các
điều kiện tự nhiên và đặc điểm sinh
thái của cây trồng
II- Thiết bị dạy học:
Tranh ảnh, lược đồ phân bố cây
lương thực, cây công nghiệp
III- Phương pháp
IV- Hoạt động lên lớp
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
3- Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của Nội dung chính
giáo viên và học
sinh
Vai trò của ngành
trồng trọt:
I- Cây lương thực:
- Hoạt động 1 (cá 1- Vai trò
nhân): Học sinh - Cung cấp lương
dựa vào sách giáo thực dưới dạng
khoa + thực tế nêu tinh bột, dinh
vai trò của ngành dưỡng cho người
trồng trọt và gia súc.
- Hoạt động 2: - Cung cấp nguyên
Học sinh làm việc liệu cho công
theo cặp hoặc nghiệp chế biến
nhóm theo các nội - Xuất khẩu có giá
dung: trị
+ Vai trò của cây 2- Các cây lương
lương thực thực chính
+ Các cây lương
thực chính
+ Đặc điểm sinh
thái, phân bố của
các cây: Lúa mì,
lúa gạo, ngô
- Giáo viên kẻ
bảng, điền các đề
mục. Học sinh làm
xong, giáo viên gọi
viết vào bảng
--> Giáo viên bổ
sung củng cố
- Hoạt động 3: Nêu
một số cây lương
thực khác. Vai trò


- Hoạt động 4 (chia
nhóm)
+ Nhóm 1: Vai trò
cây công nghiệp
+ Nhóm 2: Cây lấy
đường
+ Nhóm 3: Cây lấy
sợi, lấy dầu
+ Nhóm 4: Cây cho
chất kích thích, cây
lấy nhựa
+ Nhóm 5: Kiểm
tra sự phân bố trên
hình 28.5
- Hoạt động 5: Vai
trò của rừng
- Tình hình trồng
rừng trên thế giới
- Liên hệ Việt
Nam
Cây
Đặ
c
điể
m
sin
h
thái - Ưa khí
Phâ hậu ấm,
n khô
bố - Đất
màu mỡ
- Thời
Lúa kỳ sinh
gạo trưởng
- Ưa nhiệt
KH độ thấp
nóng - Ôn
ẩm đới,
- cận
Chân nhiệt
ruộn (Trung
g Quốc,
ngập
4- Kiểm tra đánh giá:
Sắp xếp ý cột A và cột B sao cho
đúng:

A B
1- Mía a/ Miền ôn đới
2- Củ cải b/ Miền cận
đường nhiệt
3- Bông c/ Miền nhiệt
4- Chè đớ i
5- Cao su d/ Miền nhiệt
6- Cà phê đớ i ẩ m
5- Hoạt động nối tiếp:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản