Địa lý lớp 10 Bài 28

Chia sẻ: beu1001

Vai trò của ngành trồng trọt: I- Cây lương thực: 1- Vai trò - Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 28

 

  1. Bài 28: địa lý ngành trồng trọt I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố, cây lương thực, cây công nghiệp chủ yếu trên thế giới - Biết được vai trò và hiện trạng của ngành trồng rừng - Xác định được trên bản đồ thế giới khu vực phân bố chính của một số cây lương thực, cây công nghiệp - Tham gia tích cực và ủng hộ những chủ trương, chính sách phát triển cây lương thực, cây công nghiệp và trồng rừng của Đảng và Nhà nước
  2. - Xác lập được mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên và đặc điểm sinh thái của cây trồng II- Thiết bị dạy học: Tranh ảnh, lược đồ phân bố cây lương thực, cây công nghiệp III- Phương pháp IV- Hoạt động lên lớp 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh Vai trò của ngành trồng trọt: I- Cây lương thực: - Hoạt động 1 (cá 1- Vai trò nhân): Học sinh - Cung cấp lương
  3. dựa vào sách giáo thực dưới dạng khoa + thực tế nêu tinh bột, dinh vai trò của ngành dưỡng cho người trồng trọt và gia súc. - Hoạt động 2: - Cung cấp nguyên Học sinh làm việc liệu cho công theo cặp hoặc nghiệp chế biến nhóm theo các nội - Xuất khẩu có giá dung: trị + Vai trò của cây 2- Các cây lương lương thực thực chính + Các cây lương thực chính + Đặc điểm sinh thái, phân bố của các cây: Lúa mì, lúa gạo, ngô - Giáo viên kẻ bảng, điền các đề mục. Học sinh làm
  4. xong, giáo viên gọi viết vào bảng --> Giáo viên bổ sung củng cố - Hoạt động 3: Nêu một số cây lương thực khác. Vai trò - Hoạt động 4 (chia nhóm) + Nhóm 1: Vai trò cây công nghiệp + Nhóm 2: Cây lấy
  5. đường + Nhóm 3: Cây lấy sợi, lấy dầu + Nhóm 4: Cây cho chất kích thích, cây lấy nhựa + Nhóm 5: Kiểm tra sự phân bố trên hình 28.5
  6. - Hoạt động 5: Vai trò của rừng - Tình hình trồng rừng trên thế giới - Liên hệ Việt Nam
  7. Cây Đặ c điể m sin h thái - Ưa khí Phâ hậu ấm, n khô bố - Đất màu mỡ - Thời Lúa kỳ sinh gạo trưởng - Ưa nhiệt KH độ thấp nóng - Ôn ẩm đới, - cận Chân nhiệt ruộn (Trung g Quốc, ngập
  8. 4- Kiểm tra đánh giá: Sắp xếp ý cột A và cột B sao cho đúng: A B 1- Mía a/ Miền ôn đới 2- Củ cải b/ Miền cận đường nhiệt 3- Bông c/ Miền nhiệt 4- Chè đớ i 5- Cao su d/ Miền nhiệt 6- Cà phê đớ i ẩ m 5- Hoạt động nối tiếp:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản