Địa lý lớp 10 Bài 33

Chia sẻ: beu1001

I- Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động - Nước đang phát triển: Thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 33

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu
của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Phân biệt được một số hình thức chủ
yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
- Biết được sự phát triển từ thấp lên cao
của các hình thức này
- Nhận diện được các đặc điểm chính của
tổ chức lãnh thổ công nghiệp
- Biết được các hình thức này ở Việt Nam
và địa phương
- ủng hộ và có những đóng góp tích cực
trong các hình thức cụ thể ở địa phương
II- Thiết bị dạy học:
III- Phương pháp dạy học:
- Đàm thoại, gợi mở.
- Sử dụng sơ đồ, hình ảnh.
- Liên hệ thực tế.
III- Hoạt động dạy học:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
3- Giáo viên giới thiệu bài mới.
Hoạt động của giáo Nội dung chính
viên và học sinh
I- Vai trò của tổ chức
lãnh thổ công nghiệp
- Hoạt động 1: Dựa - Sử dụng hợp lý tài
vào sách giáo khoa nguyên thiên nhiên,
nêu các hình thức tổ vật chất, lao động
chức lãnh thổ công - Nước đang phát triển:
nghiệp. Thực hiện thành công
- Các hình thức này có sự nghiệp công
vai trò gì ? nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nước
II- Một số hình thức
của tổ chức lãnh thổ
công nghiệp
- Hoạt động 2 1- Điểm công nghiệp:
(nhóm): - Là hình thức đơn
+ Nhóm 1: Nêu khái giản nhất, đồng nhất
niệm, đặc điểm của với một điểm dân cư
điểm công nghiệp - Đặc điểm:
Lấy ví dụ, liên hệ + Gồm 1 - 2 xí nghiệp
Việt Nam gần nguồn nguyên,
Xác định vị trí của nhiên liệu công
hình thức này ở hình nghiệp hoặc vùng
33 nguyên liệu nông sản
+ Nhóm 2: Khu công + Không có mối liên
nghiệp tập trung: hệ giữa các XN
+ Nhóm 3: Trung tâm - Ví dụ: Điểm CB cà
công nghiệp phê ở Tây Nguyên
+ Nhóm 4: Vùng công 2- Khu công nghiệp
nghiệp tập trung:
- Giáo viên gọi đại - Khu vực có ranh
diện trình bày. giới rõ ràng, vị trí
- Bổ sung các hình thuận lợi và kết cấu
thức này đi từ thấp hạ tầng tốt.
lên cao, quy mô cũng - Đặc điểm:
từ bé đến lớn. + Tập trung tương
- Khu công nghiệp đối nhiều các xí
tập trung ở các nước nghiệp với khả năng
đang phát triển được hợp tác SX cao
hình thành trong quá + Sản phẩm vừa
trình công nghiệp hóa phục vụ trong nước,
vừa xuất khẩu.
+ Có các xí nghiệp
dịch vụ hỗ trợ
- Ví dụ: Khu chế xuất
Tân Thuận, Linh
Trang.
3- Trung tâm công
nghiệp:
- Hình thức tổ chức
lãnh thổ công nghiệp
ở trình độ cao, gắn
với đô thị vừa và lớn,
có vị trí thuận lợi.
- Đặc điểm:
+ Gồm nhiều khu
công nghiệp, điểm
công nghiệp và nhiều
xí nghiệp công nghiệp
có mối quan hệ chặt
chẽ về sản xuất, kỹ
thuật, công nghệ.
+ Có các xí nghiệp
hạt nhân.
+ Có các xí nghiệp bổ
trợ, phục vụ.
- Ví dụ: TP HCM, Hà
Nội, Thái Nguyên
4- Vùng công nghiệp:
- Là hình thức phát
triển cao nhất.
- Đặc điểm:
+ Gồm nhiều điểm,
khu CN, trung tâm CN
có mối liên hệ SX và
nét tương đồng của
quá trình hình thành
CN
+ Có một vài ngành
công nghiệp chủ yếu
tạo nên hướng chuyên
môn hóa.
+ Có các ngành phục
vụ, bổ trợ
- Ví dụ: Vùng Loren
(Pháp), vùng công
nghiệp Đông Nam bộ
4- Kiểm tra đánh giá:
Trả lời câu hỏi 2 sách giáo khoa
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm bài tập sách giáo khoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản