Địa Lý lớp 10 Bài 8

Chia sẻ: beu1001

I- Nội lực - Nội lực là lực phát sinh từ bên trong trái đất. - Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng đất.

Nội dung Text: Địa Lý lớp 10 Bài 8

Bài 8: tác động của nội lực
dẫn đến địa hình bề mặt
trái đất

I- Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Nắm được khái niệm nội lực, nguyên nhân
sinh ra nội lực.
- Phân tích được tác động của vận động theo
phương thẳng đứng, phương nằm ngang đến
địa hình bề mặt trái đất.
- Quan sát và nhận biết được kết quả của
các vận động kiến tạo đến địa hình bề mặt trái
đất qua tranh ảnh.
II- Phương pháp dạy học:
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại gợi
mở, phương pháp trực quan.
- Học sinh làm việc theo cá nhân.
III- Tiến trình lên lớp:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ
- Cấu trúc của vỏ trái đất, phân biệt vỏ trái
đất với thạch quyển.
- Nội dung cơ bản của thuyết kiến tạo
mảng.
3- Bài mới.

Hoạt động của giáo Nội dung chính
viên và học sinh
I- Nội lực
- Giáo viên giới thiệu - Nội lực là lực phát
bài mới: Nội lực có vai sinh từ bên trong trái
trò quan trọng trong đất.
việc hình thành lục
địa, đại dương và các
dạng địa hình.
- Nguồn năng lượng
- Hoạt động 1: Học sinh ra nội lực chủ yếu
sinh nghiên cứu kênh là nguồn năng lượng ở
chữ mục I. Nêu khái trong lòng đất.
niệm nội lực, nguyên II- Tác động của nội
nhân sinh ra nội lực lực
Thông qua các vận
- Hoạt động 2: Dựa động kiến tạo làm cho
vào sách giáo khoa, lục địa được nâng lên
vốn hiểu biết, cho biết hay hạ xuống. Các lớp
tác động của nội lực đất đá bị uốn nếp hay
đến địa hình bề mặt đứt gãy ?
trái đất thông qua
những vận động nào ?
- Giáo viên nêu về tác
động của vận động
kiến tạo. Những vận 1- Vận động theo
động này có thể theo phương thẳng đứng
chiều thẳng đứng hay - Là vận động nâng lên
chiều nằm ngang ? hay hạ xuống của vỏ
- Hoạt động 3: Học trái đất theo phương
sinh trả lời câu hỏi thẳng đứng
+ Vận động theo - Diễn ra trên một diện
phương thẳng đứng là tích lớn và diễn ra
gì ? chậm.
- Bộ phận lục địa nơi
này được nâng lên, nơi
+ Kết quả ? kia bị hạ xuống sinh ra
hiện tượng biển tiến
và biển thoái.
2- Vận động theo
phương nằm ngang
- Làm cho vỏ trái đất
bị nén ép ở khu vực
- Hoạt động 4: Nghiên này, tách dãn ở khu
cứu hình 8.1, cho biết vực kia gây ra hiện
hiện tượng uốn nếp. tượng uốn nếp, đứt
Kết quả ? gãy.
a/ Hiện tượng uốn nếp
- Hiện tượng các lớp đá
bị uốn thành nếp nhưng
không bị phá vỡ tính liên
tục do lực nén ép theo
phương nằm ngang
- Hoạt động 5: Nghiên - Kết quả:
cứu sách giáo khoa + Tạo thành các nếp
hình 8.3, cho biết hiện uốn, các dãy núi uốn
tượng đứt gãy xảy ra nếp.
ở vùng nào ? Kết + Chỉ xảy ra ở vùng đá
quả ? có độ dẻo cao.
- Khái niệm địa hào, b/ Hiện tượng gãy:
địa lũy (rút ra từ hình - Hiện tượng các lớp đá
8.3). Trả lời câu hỏi bị đứt gãy do vận động
mục b. kiến tạo theo phương
- Giáo viên kết luận: nằm ngang
Vận động theo - Kết quả:
phương thẳng đứng + Đá bị gãy và chuyển
làm mở rộng hay thu dịch ngược hướng
hẹp diện tích lục địa + Tạo ra các địa hào,
hay biển. Vận động địa lũy, thung lũng.
theo phương nằm + Xẩy ra ở vùng đá
ngang sinh ra hiện cứng.
tượng uốn nếp, đứt
gãy. Liên quan đến nó
là hoạt động động đất
hay núi lửa.

4- Đánh giá:
Học sinh hoàn thành bảng sau

Vậ n Khái niệm Tác động của
động vận động đến
kiến tạo địa hình
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm câu hỏi sách giáo khoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản