Địa lý lớp 8 Bài 16

Chia sẻ: thientam1001

-Trong thời gian qua Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao nhờ: Nguồn nhân công rẻ, tài nguyên phong phú, sản xuất nhiều nông phẩm nhiệt đới, tranh thủ vốn đầu tư của nước ngòai, song chưa vững chắc.

Nội dung Text: Địa lý lớp 8 Bài 16

Bài 16 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ
CÁC
NƯỚC ĐÔNG NAM Á

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
- Phân tích số liệu, lược đồ, tư liệu để nhận biết
mức tăng trưởng đạt kh cao trong thời gian tương
đối di. Nơng nghiệp với ngnh chủ đạo l trồng
trọt vẫn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế
nhiều nước. Cơng nghiệp mới trở thnh ngnh kinh
tế quan trọng ở một số nước. Nền kinh tế pht
triển chưa vững chắc.
- Giải thích được những đặc điểm trn của kinh
tế cc nước khu vực Đơng Nam : do cĩ sự thay
đổi trong định hướng v chính sch pht triển kinh
tế; do ngnh cơng nghiệp vẫn đĩng gĩp tỉ lệ đng
kể trong tổng sản phẩm trong nước; do nền kinh
tế dễ bị tc động từ bn ngồi v pht triển kinh tế
nhưng chưa ch ý đến bảo vệ mơi trường.
II . CHUẨN BỊ : Bản đồ cc nước chu . Lược đồ
kinh tế cc nước Đơng Nam .Tranh ảnh về cc hoạt
động kinh tế của cc nước trong khu vực
IV. TIẾN TRÌNH DẠY V HỌC :
1. Ổn định lớp: (1ph) Bo co sĩ số v nhận xt
trực nhật.
2. Kiểm tra bi củ: (4ph)
Cu hỏi 1: Xem hình 6.1, nhận xt v giải thích sự
phn bố dn cư cc nước Đơng Nam ?
Cu hỏi 2: Vì sao lại cĩ những nt tương đồng
trong sinh hoạt, sản xuất của người dn cc nước
Đơng Nam ?
3. Bi mới: (35ph)
- Giới thiệu: cho HS nhắc lại tn 4 con rồng ở
chu (Đi Loan, Hồng Kơng, Hn Quốc, Xingapo) v
chỉ trn bản đồ. Xingapo nằm ở Đơng Nam l
nước cĩ tốc độ pht triển kinh tế cao, vậy cịn cc
nước khc trong khu vực cĩ mức tăng trưởng như
thế no? Bi học hơm nay sẽ cho cc em biết.

Hoạt động của thầy v trị T Nội dung chính
G
 Hoạt động 1: nhĩm 1.Nền kinh tế
-HS nhắc lại tình hình kinh của cc nước
tế Thế giới thời kì bị xm Đơng Nam pht
lược. triển kh nhanh,
? Cc nước Đơng Nam cĩ song chưa vững
những điều kiện gì thuận chắc:
lợi để pht triển kinh tế?
+Nguồn lao động dồi do -Trong thời gian
gi rẻ. qua Đơng Nam cĩ
+Ti nguyn phong ph (dầu, tốc độ tăng trưởng
gỗ, kim loại mu) kinh tế kh cao nhờ:
+Sản xuất nhiều nơng Nguồn nhn cơng
phẩm nhiệt đới (lua gạo, rẻ, ti nguyn phong
cao su, c ph, …) ph, sản xuất nhiều
+Tranh thủ vốn đầu tư nơng phẩm nhiệt
của nước ngồi như: Nhật đới, tranh thủ vốn
Bản, Hồng Kơng, Đi đầu tư của nước
Loan, Hn Quốc, Hoa Kì, ngồi, song chưa
cc nước Ty u. vững chắc.

- Xem bảng 16.1 cho biết:
? Nhĩm chẳn giai đoạn
1990 – 1966: nước no tăng,
giảm kinh tế bao nhiu phần
trăm so với thế giới?
(tăng: Malaixia, 1%;
Philippin 2.8%; Việt Nam
4.2%)
(giảm: Inđơnxia 1.2%;
Thi Lan 5.3%; Xingapo
1.3%)

? Nhĩm lẻ: giai đoạn1998 –
2000 : cc nước no tăng,
giảm kinh tế bao nhiu phần
trăm so với thề giới?
(tăng: Inđơnxia 18%,
Malaixia 15.7%; Philippin
4.6%; Thi Lan 15.2%; Việt
Nam 12.5%; Xingapo 10%)

-Trong lc cc nước bị khủng
hoảng kinh tế thì Việt Nam
chưa mở rộng quan hệ nn ít 2. Cơ cấu kinh tế
bị ảnh hưởng. đang cĩ những
-Trong pht triển kinh tế thay đổi:
phải ch ý bảo vệ mơi
trường. -Cơ cấu kinh tế
của cc nước Đơng
 Hoạt động 2 : nhĩm. Nam đang thay
-Xem bảng 16.2 cho biết: đổi, phản nh qua
? Tỉ trọng của ngnh nơng trình cơng nghiệp
nghiệp trong tổng sản hĩa của cc nước.
phẩm sau 20 năm của cc -Cc ngnh sản xuất
nứơc tăng như thế no? tập trung chủ yếu
Nước no tăng, giảm ít nhất ở cc vng đồng
v nhiều nhất? bằng v ven biển.
* Nhĩm 1 : nơng nghiệp:
Campuchia giảm 18.5%; Lo
giảm 8.3%; Philippin giảm
9.1%;
Thi Lan giảm 12.7%.

* Nhĩm 2 : cơng nghiệp:
Campuchia tăng 9.3%; Lo
tăng 8.3%; Philippin tăng
7.7%; Thi Lan tăng 11.3%.

* Nhĩm 3 : dịch vụ:
Campuchia 9.2%; Lo khơng
tăng giảm; Philippin tăng
16.8%; Thi Lan tăng 1.4%.

 Nơng nghiệp giảm
nhiều l Campuchia; ít nhất l
Lo.
 Cơng nghiệp tăng nhiều
nhất Thi Lan; ít nhất l
Philippin.
 Dịch vụ tăng nhất l
Philippin; ít nhất Lo khơng
tăng giảm.
- Quan st h16.1 v kiến thức
đ học cho biết:
? Sự phn bố của cy lương
thực, cy cơng nghiệp như
thế no?
(cy lương thực được
trồng ở đồng bằng chu
thổ, đồng bằng ven biển
cĩ hầu hết ở cc quốc gia)
(cy cơng nghiệp: cao su,
c ph, mía … tập trung trn
cc cao nguyn do đất v khí
hậu khắt khe hơn)
? Nhận xt cc ngnh cơng
nghiệp luyện kim, chế tạo
my, hĩa chất, thực phẩm?
( luyện kim cĩ ở Việt
Nam, Mianma, Philippin,
Thi Lan, Inđơnxia,
thường ở cc trung tm
cơng nghiệp ven biển do
cĩ nguyn liệu hoặc nhập)
(chế tạo my, hĩa chất,
thực phẩm cĩ hầu hết cc
nước cũng ở ven biển)

1.Củng cố: (4ph)
Cu hỏi 1: Vì sao cc nước Đơng Nam tiến hnh
cơng nghiệp hĩa nhưng kinh tế pht triển chưa
vững chắc? (vì dễ bị ảnh hưởng từ cc tc động bn
ngồi, mơi trường chưa được ch ý bảo vệ trong
qu trình pht triển đất nứơc.)
Cu hỏi 2: Quan st h16.1 cho biết khu vực Đơng
Nam cĩ cc ngnh cơng nghiệp chủ yếu no? Phn
bố ở đu?
2.Dặn dị: (1ph)

Về nh học bi ny, lm bi tập 2 trang 57, chuẩn bị
trước bài 17.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản