Địa lý lớp 9 Bài 4

Chia sẻ: beu1001

1. Nguồn lao động - Dân số nước ta có khoảng 80 triệu người (2004) trong đó tỉ lệ người trong độ tuổi lao động là khoảng 58.4% vì thế nước ta có lực lượng lao động dồi dào với hơn 40 triệu lao động - Nhiều kinh nghiệm, tiếp thu KHKT nhanh, thông minh, sáng tạo, cần cù

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 Bài 4

Tiết 4
Lao động và việc làm
Chất lượng cuộc sống
Ngày soạn: 7/9
Ngày dạy: 15/9

I - Mục đích yêu cầu
1. Giúp học sinh hiểu và trình bày được đặc
điểm của người la động và việc sử dụng lao
động ở nước ta
2. Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống,
nhận xét và đanh sgiá qua các số liệu, biểu đồ,
bản đồ
II - Chuẩn bị
- Biểu đồ cơ cấu lao động
- Bảng thống kê sử dụng lao động
III - Tiến trình lên
lớp
A - ổn định tổ chức:
B - Kiểm tra bài cũ:
? So sánh sự khác nhau giữ hai hình thức quần cư
nông thôn và thành thị?
C - Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Nguồn lao động và sử
dụng lao động
? Từ những số liệu 1. Nguồn lao động
về số dân và tỉ lệ độ - Dân số nước ta có
tuổi lao động ở các khoảng 80 triệu người
bài học trước, em có (2004) trong đó tỉ lệ người
đánh giá gì về lực trong độ tuổi lao động là
lượng lao động ở khoảng 58.4% vì thế nước
nước ta? ta có lực lượng lao động
dồi dào với hơn 40 triệu
? Nêu một vài đặc lao động
điểm của người lao - Nhiều kinh nghiệm, tiếp
động Việt Nam? thu KHKT nhanh, thông
GV treo biểu đồ cơ minh, sáng tạo, cần cù
cấu lao động
? Nhận xét về cơ - Do đặc điểm của nền
cấu lao động giữa kinh tế thiên về nông
thành thị và nông nghiệp và phân bố dân cư
thôn? nguyên nhân không đồng đều nên lao
nào dẫn đến tình động tập trung chủ yếu ở
hình ấy? nông thôn, thành thị ít lao
? Chất lượng lao động.
động ở nước ta có - Hạn chế của lao động
đặc điểm gì? nước ta: trình độ chuyên
môn chưa cao, chủ yếu là
lao động phổ thông không
? Chúng ta đã có các qua đào tạo nghề, ít được
biện pháp gì để tiếp thu KHKT, sức khỏe
nâng cao chất lượng yếu....
lao động? - Cần mở rộng quy mô
GV đưa thêm các số đào tạo, mở rộng các
liệu khác về trình trường dạy nghề và
độ văn hóa, chuyên THCN, đào tạo lao động
môn của lao động hợp tác quốc tế
nước ta (SGV/18)

Quan sát biểu đồ và 2. Sử dụng lao động
cơ cấu sử dụng lao
động qua các năm
1989 - 2003
? Nhận xét về cơ - Lao động trong các ngành
cấu sử dụng lao nông - lâm - ngư nghiệp
động? đang giảm dần. Lao động
trong công nghiệp và xây
dựng đang tăng nhưng
? Đánh giá như thế tăng nhanh nhất là lao
nào về cơ cấu kinh động trong ngành dịch vụ
tế và sử dụng lao -> Thể hiện sự chuyển
động? dịch cơ cấu kinh tế và quá
trình công nghiệp hóa -
hiện đại hóa nền kinh tế
? Nêu những thuận đang diễn ra nhanh.
lợi và khó khăn từ II. Vấn đề việc làm
đặc điểm nguồn lao - Thuận lợi khi xây dựng
động dồi dào? cơ cấu khing thế và mở
? Vì vậy ở nước ta rộng quy mô sản xuất, giá
đang xảy ra tình nhân công rẻ...
trạng gì? - Khó khăn: Vấn đê fgiải
quyết việc làm khó khăn
vì nền kinh tế nước ta còn
chậm phát triển, mỗi năm
yêu cầu phải có thêm 1
triệu việc làm cho 1 triệu
người đến tuổi lao động
- Thời gian lao động ít
GV gọi học sinh nhất là ở khu vực nông
đọc và nêu cảm thôn: đạt 77.7%
nhận về hình ảnh - Tỉ lệ thất nghiệp ở khu
4.3 vực thành thị cao: đạt
? Nhận xét về khoảng 6%
những tiến bộ trong III. Chất lượng cuộc sống
việc cải tạo, nâng - Đảng và nhà nước đã và
cao chất lượng cuộc đang có sự quan tâm đến
sống ở nước ta? đời sống và cải thiện đời
sống cho nhân dân bằng
nhiều chính sách mới: Xóa
đói giảm nghéo, cho vay
vốn phát triển sản xuất,
quỹ ủng hộ người ngèo...
+ Trước cách mạng tháng
8 và trong chiến tranh: đói
nghèo, bệnh tật, thu nhập
thấp, mù chữ
+ Ngày nay: Sau 20 năm
đổi mới bộ mặt đời sống
đã có nhiều thay đổi,
người biết chữ đạt 90.3%,
tuổi thọ bình quân đạt
67.5t (Nam) và 74t (Nữ),
thu nhập trung bình đạt
trên 400 USD/ năm, chiều
cao thể trọng đều tăng...
D - Củng cố:
E - Hướng dẫn học bài: bài tập 3/17 Cơ cấu sử
dụng lao động giữa thành thị và nông thôn (Vẽ
biểu đồ, nhận xét)
IV/ Rút kinh nghiệm
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản