Địa lý lớp 9 Bài 7

Chia sẻ: beu1001

I. Các nhân tố tự nhiên - Đây là nhứng nhân tố quan trọng nhất. Do đặc trưng của ngành nông nghiệp không thể không dựa vào các yếu tố tự nhiên - Gồm: Đất đai, khí hậu, sông ngòi, động thực vật...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 Bài 7

Tiết 7
Các nhân tố ảnh hưởng
đến phát triển và phân bố nông nghiệp
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I - Mục đích yêu cầu
1. Giúp học sinh nắm được vai trò của
các nhân tố tự nhiên và KT - XH đối với
quá trình phát triển và phana bố ngành
nông nghiệp
2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền
kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh
hưởng đến sự phát triển và phân bố
nông nghiệp Việt Nam
II - Chuẩn
bị
- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam
- Bản đồ khí hậu Việt Nam
- Bản đồ đất đai Việt Nam
III - Tiến
trình lên lớp
A - ổn định tổ chức:
B - Kiểm tra bài cũ:
? Phân tích nhưng thành tựu và khó khăn
thách thức của nền kinh tế nước ta trong
giai đoạn mới?
C - Bài mới
Hoạt động của Hoạt động của trò
thầy
I. Các nhân tố tự
? Tại sao nông nhiên
nghiệp lại là - Đây là nhứng nhân
ngành kinh tế tố quan trọng nhất.
phụ thuộc vào Do đặc trưng của
các yếu tố tự ngành nông nghiệp
nhiên? không thể không dựa
? Gồm các yếu vào các yếu tố tự
tố nào? nhiên
- Gồm: Đất đai, khí
hậu, sông ngòi, động
? Vị trí của yếu thực vật...
tố đất đai đối 1. Tài nguyên đất
với ngành nông - Vai trò vô cùng quan
nghiệp? trọng vì nó là tư liệu
sản xuất của nông
? Nêu vài nét về nghiệp, thiếu đến sẽ
đặc điểm đất không có ngành kinh
đai ở nước ta? tế này
Đó là thuận lợi - Nước ta có tổng
hay khó khăn? diện tích đất canh tác
khoảng 20 triệu ha.
Gồm các loại đất
như:
+ Đất phù sa: ở các
đồng bằng và chủ
yếu để sản xuất lúa
nước và một số cây
công nghiệp ngắn
ngày. diện tích
? Nguyên nhân khoảng 3 triệu ha
của nó? + Đất Feralit có diện
tích khoảng 16 triệu
GV treo bản đồ ha với nhiều loại
khí hậu, giới khác nhau tập trung
thiệu và giải phân bố ở các vùng
thích bản đồ trung du, vùng núi và
? Nhận xét về cao nguyên. Chủ yếu
nguồn tài nguyên thích hợp với các loại
này ở nước ta? cây công nghiệp
-> Đây là những
thuận lợi rất lớn cho
? Lấy các ví dụ nông nghiệp ở nước
cụ thể về các ta
loại cây trồng - Khó khăn là hiện
thích hợp? tượng sói mòn đất và
đốt nương làm rẫy
gây thoái hóa đất
? Khí hậu gây ra 2. Tài nguyên khí hậu
những khó khăn
gì? - Nước ta có khí hậu
nhiệt đới gió mùa ẩm
nhưng do vị trí và sự
? Tại sao nước đa dạng về địa hình
cũng là một tạo nên các kiểu khí
nguồn tài nguyên hậu đặc trưng khá
đối với nông phong phú thích hợp
nghiệp? cho nhiều loại cây
? Đặc điểm của trồng khác nhau.
nguồn tài nguyên VD: Khí hậu mùa
nước ở nước ta? đông lạnh ở Bắc bộ
và Bắc trung bộ thích
hợp với cây vụ đông
- Khí hậu ôn đới núi
? Những hạn cao
chế? + Những biến động
của thời tiết cũng làm
ảnh hưởng đến năng
? Tài nguyên suất cây trồng: Bão,
sinh vật ở nước sương muối, rét
ta có đặc điểm đậm....
gì? 3. Tài nguyên nước
- Nước tưới rất quan
trọng đối với nông
? Rút ra nhận xét nghiệp.
gì về các nhân tố - Nước ta có hệ
tự nhiên? thống sông ngòi, ao
hồ và đầm lầy phong
phú, nguồn nước
ngầm nhiều rất
thuận lợi cho tưới
tiêu trong nông
nghiệp.
? Tại sao dân - Lượng mưa trung
cư và lao động bình đạt 1500 - 2500
lại là nhân tố mm/năm
ảnh hởng đến + Hạn chế: Lũ lụt về
nông nghiệp? mùa mưa và hạn hán
? Đặc điểm của về mùa khô
nhân tố này ở 4. Tài nguyên sinh vật
nước ta? - Nguồn tài nguyên
động thực vật phong
phú là điều kiện
thuận lợi cho nhân
dân thuần chủng và
lai tạo giống mới có
năng suất cao và
? Qua hình chống chịu hạn hán
7.1/26 nhận xét tốt
và đánh giá về -> Tóm lại: Nước ta
cơ sở vật chất có nhiều điều kiện
kĩ thuật ở nước ưu đãi của thiên
ta? nhiên, có nhiều
nguồn tài nguyên
thuanạ lợi cho phát
triển nông nghiệp
? Việc phất nhưng ben cạnh đó
triển và hoàn vẫn còn một số khó
thiện ấy nhằm khăn do điều kiện bất
mục đích gì? thường của thời tiết
và khí hậu
II. Các nhân tố kinh
? Chính sách tế - xã hội
phát triển nông 1. Dân cư và nguồn
nghiệp của lao động
nước ta qua các - Sản xuất rất cần có
thời kì có thay lao động và đây cũng
đổi như thế là thị trường tiêu thụ
nào? sản phẩm
? Tác động đến
nông nghiệp ra - Nước ta có hơn 80
sao? triệudân trong đó có
tới 58.4% trong độ
tuổi lao động, đây là
? Đặc điểm của lực lượng lao động
thị trường ảnh dối dào cho phát triển
hưởng đến nông nông nghiệp
nghiệp như thế - Lao động Việt Nam
nào? giàu kinh nghiệm
trong sản xuất nông
nghiệp, cần cù sáng
tạo và tiếp thu KHKT
? Đặc điểm của nhanh
thị trường trong 2. Cơ sở vật chất kỹ
nước và ngoài thuật
nước? - Đang dần được
? Lấy ví dụ cụ hoàn thiện, các cơ sở
thể phục vụ chăn nuôi,
- Cà phê trồng trọt đang phát
- Dừa.... triển và phân bố rộng
khắp nhất alf các
vùng chuyên canh
- Hình thành hệ thống
thủy lợi, kênh mương
với các thiết bị tưới
tiêu hiện đại.
- Tăng năng suất và
chất lượng các sản
phẩm nông nghiệp,
giảm dần sự phụ
thuộc vào tự nhiên và
đang chuyển dịch cơ
cấu lao động
3. Chính sách phát
triển nông nghiệp
+ Trước 1986: làm ăn
theo lối chung, tập
thể, HTX
+ Sau 1986: Tư nhân
hóa, có nhiều chính
sách khuyến nông
hợp lý, phát triển kinh
tế hộ gia đình, kinh
tế trang trại hướng ra
xuất khẩu
4. Thị trường trong và
ngoài nước
- Thúc đẩy mở rộng
sản xuất và tăng năng
suất lao động, thực
hiện trao đổi là nhu
cầu của thị trường
- Tác động trực tiếp
đến sự thay đổi cơ
cấu cây trồng và sản
xuất phù hợp với nhu
cầu thị trường
- Biến động của thị
trường sẽ ảnh hưởng
đến người sản xuất
D - Củng cố:
E - Hướng dẫn học bài:
IV/ Rút kinh
nghiệm
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
........................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản