ĐỊA LÝ - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
126
lượt xem
12
download

ĐỊA LÝ - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Củng cố lại kiến thức đã học từ tuần 1- tuần 15 - Rèn kĩ năng hiểu bản đồ, các kí hiệu địa lí trên bản đồ, lược đồ. - Có thái độ : Yêu môi trường, bảo vệ môi trường - Tranh ảnh, lược đồ, bản đồ, các bảng số liệu có trong SGK - Phiếu học tập, các câu hỏi được ghi sẵn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA LÝ - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

  1. A LÝ ( Ti t 17) ÔN T P CU I H C KÌ I I/ M c tiêu : - C ng c l i ki n th c ã h c t tu n 1- tu n 15 - Rèn kĩ năng hi u b n , các kí hi u a lí trên b n , lư c . - Có thái : Yêu môi trư ng, b o v môi trư ng II/ dùng d y - h c : - Tranh nh, lư c ,b n , các b ng s li u có trong SGK - Phi u h c t p, các câu h i ư c ghi s n III/ Các ho t ng d y – h c: GIÁO VIÊN H C SINH
  2. A. Bài cũ - GV g i 3 HS lên b ng tr l i 3 câu h i : - 3 HS lên b ng tr l i + Nêu nh ng d n ch ng cho th y Hà N i là trung tâm chính tr , kinh t , văn hoá, khoa h c hàng u c a nư c ta ? + Hãy nêu tên m t s di tích l ch s , danh lam th ng c nh c a Hà N i - L p nh n xét- b sung + 1 em c ghi nh - GV nh n xét- ghi i m - B. D y bài m i : 1. Gi i thi u bài: GV nêu m c ích, yêu c u c a ti t h c 2. Hư ng d n ôn t p - 2 HS tr l i. * Ho t ng1 : Ôn l i cách s d ng b n - 2 HS tr l i. - GV treo b ng các sông chính Vi t Nam- - HS xung phog b c yêu c u HS nêu tên các kí hi u a lý thăm tr l i câu h i - Cách cb n
  3. - Mu n hi u b n chúng ta làm như th nào ? * GV k t lu n : * Ho t ng2 : Thiên nhiên và ho t ng s n xu t c a con ngư i mi n núi và trung du B c B * N i dung ôn t bài 1 n bài 4 - HS tr l i. - GV cho HS b c thăm - tr l i câu h i + Dãy núi cao và s nh t VN là dãy núi nào ? Có c i m gì ? Khí h u y ra sao ? + Hãy k tên các dân t c Hoàng Liên Sơn. Hãy k v l h i, trang ph c và ch phiên c a h c. + Ngư i dân Hoàng Liên Sơn làm nh ng ngh gì ? Ngh nào là ngh chính ? + Hãy mô t vùng trung du B c B ? Trung du - L p chia thành 8 nhóm B c B thích h p cho vi c tr ng nh ng lo i cây gì ? - HS các nhóm i n vào + Tác d ng c a vi c tr ng r ng trung du phi u. B cB - HS xung phong tr l i - GV nh n xét- b sung
  4. * Ho t ng2 : Ôn v Tây Nguyên và ho t câu h i ng s n xu t c a ngư i dân Tây Nguyên - GV nêu câu h i + Tây Nguyên là vùng t như th nào ? Tây Nguyên có các cao nguyên nào ? + Khí h u Tây Nguyên như th nào ? + Nh ng dân t c nào sinh s ng Tây Nguyên ? + Nêu m t s nét v trang ph c và sinh ho t c a ngư i dân Tây Nguyên + K tên các lo i cây tr ng và v t nuôi chính Tây Nguyên ? + Sông có c i m gì ? Ích l i c a nó ? + àL tn m cao nguyên nào ? + à L t có nh ng i u ki n thu n l i nào tr thành m t thành ph du l ch và ngh mát ? - GV nh n xét- k t lu n Ho t ng 3 : Ôn t p v thiên nhiên và ho t
  5. ng s n xu t c a con ngư i BBB - GV phát phi u cho HS i n vào ch ch m 1……..là hai sông l n nh t c a mi n B c. 2……..là nh ng l h i n i ti ng BBB 3. Nh có t phù sa màu m , ngu n nư c d i dào, BBB………… Ho t ng 4 : Ôn bài th ô Hà N i - Cho HS chơi trò chơi - GV nh n xét 3. C ng c d n dò: - Nh n xét ti t h c * Bài sau : Ki m tra cu i kì I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản